آیهٔ کلیدی؛ انجیلِ متی ۵: ۱۴

۱۴ شما نور جهان می‌باشید. شما همچون شهری هستید که بر تپه‌ای بنا شده و در شب می‌درخشد و همه آن را می‌بینند.

دوستِ خوبِ من، آیا زندگی شما در گذشته، همیشه بی‌ درد سر و عاری از هر مشقت، مصیبت و نا ملایمات سپری شده؟

آیا شما اطمینان دارید که در آینده، هرگز با هیچ گونه مشقت، مصیبت و فاجعه‌ای روبرو نخواهید شد؟

آیا می‌‌دونید کی عمرِ چندین سالهٔ زمینی شما به پایان می‌‌رسه؟

آیا می‌‌دونید شما تا ابدیت در کجا بسر خواهید برد؟

عزیزان، هیچ کدام از ما در طولِ زندگیمون، از تجربهٔ مشقت ها، مصیبت ها و ناملایماتِ جانکاه کاملا مصون و در امان نخواهیم بود!

بله تمامی انسانها، حتی من و شما هم، در مقطعی از زمان در طولِ زندگیمون، با مشقت ها، مصیبتها و ناملایماتِ بسیار تلخ و دشواری دست به گریبان خواهیم بود.

بوجود آمدنِ مشقات، مصیبت ها و ناملایماتی که ما در زندگیمون تجربه می‌‌کنیم، اغلب قابلِ پیش بینی نیستند.

مشقات، مصیبت ها و ناملایمات، بدونِ هیچ اخطاری، ناگهان واردِ زندگی ما میشند و ما را غافل گیر می‌‌کنند.

برای مثال، اگه شما عزیزی را به طورِ ناگهانی از دست داده باشید، حتما می‌‌دونید که اون فاجعه چقدر شما را غافل گیر کرد، ترساند و به حیرت انداخت.

اما دوستِ خوبِ من، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، باید از خداوند پدرِ آسمانی خودمان بسیار شاکر باشیم، چرا که او به ما قولِ آرامش بخشی داده.

قولِ خداوند پدر آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، به ما فرزند خواندگان خانوادهٔ الهی خود اینه که؛ ما هرگز نباید از بوجود آمدنِ مشقات، مصیبت ها و نا ملایمات در زندگیمون، در ترس و نگرانی دائم بسر ببریم.

عزیزان، داشتنِ این امید، آرامش و اطمینان از سوی خداوند که ما نباید در طولِ عمرِ کوتاهِ زمینی مون در ترس و نگرانی دائم بسر ببریم؛ ما را به انجامِ اقدامِ مهمی تشویق می‌‌کنه و بر می‌‌انگیزه.

این اقدامِ مهم که، به دیگران، یعنی به انسان هایی که خداوند اجازهٔ ورودشون را به زندگی ما میده؛ خداوند و یگانه منجی بشریت عیسی مسیح را معرفی کنیم.

به اون عزیزانی که عیسی مسیح را نمی شناسند و به او ایمان ندارند، یاد بدیم که او کیست، چرا به این جهان آمد، برای انسانها چکار کرد و حال او در حالِ انجامِ چه کاری برای ایماندارانِ به خود است.

به اون عزیزانی که به عیسی مسیح ایمان ندارند، یاد بدیم که، سعی در انجامِ اعمالِ خوبِ داشتن یا انجامِ دستوراتِ دینی، موجبِ بخششِ گناهانشون نمیشند.

بلکه تنها در ایمان قلبی هر شخص به خداوندِ در جسمِ انسانی ظاهر شده، یعنی عیسی مسیح به عنوانِ منجی و خداوندِ زندگی خود است که گناهانِ آن شخص آمرزیده می‌‌شود و از او حیاتِ نو و ابدی دریافت می‌‌کند.

همینطور، باید به اون عزیزانی که به عیسی مسیح ایمان ندارند یاد بدیم که، پس از ایمانشون به عیسی مسیح، روح القدس، روحِ مقدسِ خداوند، در آنها ساکن میشه و در تمامی طولِ عمرشون بر روی این کرهٔ زمین با آنها خواهد ماند.

روح القدس، روح مقدسِ خداوند با آنها خواهد بود تا در شناختِ بهتر از خداوند و درکِ صحیحی از ارادهٔ خاصِ وی برای زندگیشون کمک کنه.

روح القدس همچنین در آنهاست تا بهشون کمک کنه تا قادر بشند در ارادهٔ خداوند زندگی کنند.

بله دوستِ خوبِ من، خداوند بسیار مشتاقه تا همهٔ انسانها او را به طور صحیح بشناسند و به او ایمان بیارند.

کلامِ خدا در اول تیموتاوس ۲: ۴ – ۶ این مهم را اینطور به ما یاد میده.  ۴ زیرا او مشتاق است که همه مردم نجات یابند و به این حقیقت پی ببرند  ۵و۶ که خدا واحد است، و میان خدا و مردم، انسانی وجود دارد به نام عیسی مسیح که جان خود را فدای تمام بشریت کرد تا با این کار، خدا و انسان را با یکدیگر آشتی دهد. این پیغامی است که خدا در زمان مناسب به جهانیان داد؛آمین!

عزیزان، خداوندِ پر فیض و رحمت از روی محبتِ بی‌ مانندِ خود برای بشرِ گناهکارِ از او دور افتاده، تصمیم گرفت تا او را در صورتِ ایمانش به کارِ تمام شدهٔ عیسی مسیح بر روی صلیبِ جلجتا باز خرید کنه.

یعنی این که گناهانِ شخصِ ایماندارِ به عیسی مسیح را ببخشه، به او حیاتِ نو ابدی عطا کنه و با روحِ مقدسِ خود، در تمامی طولِ عمرِ زمینی وی، در او ساکن باشه.

در افسسیان ۲: ۱۰ می‌‌خوانیم؛ ۴ اما خدا که لطف و رحمتش بیش از حد تصور ماست، ما را آنقدر دوست داشت  ۵ که به ما عمر دوباره داد؛ زیرا ما بسبب گناهانمان، روحاً مرده بودیم و می‌بایست تا به ابد دور از خدا بسر ببریم. اما وقتی خدا مسیح را پس از مرگ زنده کرد، به ما نیز عمر دوباره داد. پس ما صرفاً در اثر لطف و فیض خدا نجات پیدا کرده‌ایم.  ۶ بلی، او به دلیل کاری که مسیح برای ما کرد، ما را از این مرگ روحانی زنده ساخت و همراه مسیح، عزت و جلال بخشید. از اینرو، اکنون جای ما با مسیح در آسمان است.  ۷ اینک خدا می‌تواند با اشاره به لطفی که توسط عیسی مسیح در حق ما کرده است، عظمت و عمق لطف و محبت خود را به مردم همه قرون و اعصار نمایان سازد.  ۸ بنابراین، در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته‌اید؛ و این کار شما نیست، بلکه هدیه خداست.  ۹ نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست، از اینرو هیچکس نمی‌تواند به خود ببالد.  ۱۰ این خداست که ما را از نو آفریده و این زندگی جدید را از فیض وجود عیسی مسیح به ما داده است؛ و از زمانهای دور دست، نقشه خدا این بوده که ما این زندگی جدید را صرف خدمت به دیگران نماییم. آمین!

عزیزان، ما که در ایمانمان به کارِ تمام شدهٔ عیسی مسیح بر روی صلیبِ جلجتا برای خداوند باز خرید شده ایم، برای قدر دانی از این محبتِ وی در حق ما، حال باید این مژدهٔ نجاتِ او را با دیگران در میان بگذاریم.

باید به انسان هایی که خداوند اجازهٔ ورودشون را به زندگی ما میده یاد بدیم که؛ تنها راهِ آمرزشِ گناهان، تنها راهِ رستگاری، تنها راهِ دریافتِ حیات ابدی در بهشت در نزدِ خداوند، تنها راهِ برخورداری از آرامش الهی او در طولِ زندگیمون بر روی این زمین، فقط ایمانِ قلبی صادقانه به کارِ تمام شدهٔ عیسی مسیح بر روی صلیبِ جلجتاست!

دوستِ خوبِ من، خداوند به ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، وظیفه انعکاسِ نورِ فیض و رحمت خودش را به دیگران محول فرموده.

تا کسانی که عیسی مسیح را نمی شناسند، نور فیض، رحمت و محبتِ او را توسطِ زندگی‌های پاکِ ما ببینند، سپس هدیهٔ فیضِ الهی او را بپذیرند و به او ایمان آورند.

کلامِ خدا در انجیل متی ۵: ۱۶ می‌‌فرماید: ۱۴ شما نور جهان می‌باشید. شما همچون شهری هستید که بر تپه‌ای بنا شده و در شب می‌درخشد و همه آن را می‌بینند.  ۱۵ چراغ را روشن نمی‌کنند تا آنرا زیر کاسه بگذارند، بلکه روی چراغدان، تا کسانی که در خانه هستند از نورش استفاده کنند.  ۱۶ پس نور خود را پنهان مسازید، بلکه بگذارید نور شما بر مردم بتابد، تا کارهای نیک شما را دیده، پدر آسمانی‌تان را تمجید کنند. آمین!

عزیزان، خداوند نمی خواد هیچ انسانی بدونِ شناختِ صحیح و ایمانِ قلبی به عیسی مسیح؛ عمر زمینی خودش را به پایان ببره.

عمر‌های ما کوتاه مدت هستند؛ و در طولِ مدتِ کوتاهِ این عمر‌های زمینیمون، ما حتما با مشقات، مصیبت‌ها و ناملایماتِ سختی روبرو خواهیم شد.

به همین دلیله که خداوند، با اشتیاقِ بسیار و دائما از تمامی انسانها دعوت می‌‌کنه تا او را بشناسند و به او ایمان بیارند!

دوستِ عزیزِ من، این لحظه را غنیمت شمرده و دعوتِ خداوند را بپذیرید.

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که امروز به من درسِ تازه‌ای یاد دادی.

از تو سپاسگزارم که به من اهمیتِ شناختِ صحیح از خودت و معرفی تو به دیگران را به من یاد دادی!

خداوند، از تو سپاسگزارم که مرا بیشتر از جانِ خودت دوست داری.

خداوند، از تو سپاسگزارم که برای اثباتِ محبتت به من، جانِ خودت را داوطلبانه به جای من بر روی صلیبِ جلجتا هدیه نمودی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به کارِ تمام شدهٔ تو بر روی صلیبِ جلجتا، گناهانِ من را می‌‌بخشی و به من حیاتِ نو ابدی عطا می‌‌کنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که بعد از ایمانم به تو به عنوانِ منجی و خداوندِ زندگیم، با روح مقدست روح القدس در من سکنا می‌‌گزینی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که برای معرفی خودت و یگانه راهِ نجاتت به دیگران، از من دعوت به همکاری می‌‌کنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که توسطِ راهنمأیی و کمکِ روح القدسِ در من، از من مانندِ چراغی برای انعکاسِ نورِ فیض، رحمت و محبتت به دیگران استفاده می‌‌کنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در روبرویی با مشقات، مصیبت‌ها و ناملایماتِ زندگیم، تو با من هستی‌، به من کمک می‌‌کنی و آرامشم می‌‌دهی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که نمی خواهی هیچ انسانی بدون شناختِ صحیح و ایمانِ به تو عمر خودش را به پایان برد.

خداوند، من تمامِ وجودم را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم.

خداوند، به من کمک کن تا هر روزه تو را بهتر و بهتر بشناسم تا بتوانم به آن کسانی که اجازهٔ ورودشون را به زندگی من میدهی تو را معرفی کنم.

خداوند، به من کمک کن تا در هر روزِ زندگیم، در جهتِ انجامِ ارادهٔ خاصِ تو برایم کوشا باشم.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده، کوروش باقری