آیهٔ کلیدی این تعلیم؛ تثنیه ۴: ۲۴

۲۴ او آتشی سوزنده و خدایی غیور است.  آمین!دوستِ خوبِ من، آیا شما به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوندِ خودتون ایمان دارید؟آیا شما با او در رابطه‌ای منظم و صمیمی زندگی می‌‌کنید؟آیا می‌‌دونید عیسی مسیح چقدر شما را دوست داره؟آیا مطمئن هستید که

عیسی مسیح در زندگی شما الویتِ اول را داره؟

آیا زندگی شما معرفِ این هست که عیسی مسیح در الویتِ اول زندگیتونه؟

آیا مطمئن هستید که خدایان دروغین در زندگی شما وجود ندارند؟

عزیزان، خداوند پدرِ آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، همانگونه که در کلامش، تثنیه ۴: ۲۴ می‌‌فرماید، همانندِ آتشی است سوزنده و خدأیی غیور.

خداوند تنها زمانی از ما فرزندان خانوادهٔ الهی خود، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح کاملا خشنود، خرسند و راضی میشه که، محبتِ الهی او، تمامی وجود و هستی‌ ما را در بر گرفته باشه.

زمانی که فقط او و خواستِ الهی او، در اولویتِ اولِ همه چیزِ زندگی، خواست و تلاش‌های هر روزِ زندگی ما باشه.

دوستِ خوبِ من، ما اغلب وقتی لغتِ “غیور یا حسود” را می‌‌شنویم؛ به اشتباه شخصی با خصلتِ غیظ، دلخور و مظنون به همه در ذهنمون نقش می‌‌بنده.

اما “حسادت و غیرتِ ” خداوند اصلا اینطور نیست، و با غیظ، دلخوری و مظنون بودن مانندِ ما انسانها هیچ شباهتی هم نداره.

در واقع، وقتی ما به طورِ صحیح بشناسیم و بفهمیم که “حسادت و غیرتِ ” خداوند به چه معنأیی هست، اون را گرامی می‌‌داریم و براش ارزشِ بسیاری قائل میشیم!

عزیزان، ما باید همیشه این مهم را به یاد داشته باشیم که، خداوند پدرِ آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، قادرِ مطلق، دانای مطلقِ همیشه در همه جا حاضره.

او یگانه خداونده که تمامی این هستی‌ را با قدرت، حکمت و دانشِ بی‌ مانند و بی‌ پایانِ الهی خود خلق فرموده.

خداوند همچنین در قدرت، حکمت و دانشِ الهی خود، من و شما و تمامی انسان‌های دیگر را آفریده.

بنا بر این، چون حیات و هستی‌ ما فقط از خداوند سر چشمه گرفته و فقط متعلقِ به خودِ اوست، پس او کاملا بر تمامِ وجود و هستی‌ ما حق و اختیارِ کامل داره.

به عبارتی ساده تر، تمامی وجود و هستی‌ ما، فقط و فقط متعلقِ به خداوند، خالقِ ماست!

عزیزان، خداوندِ دانای مطلق، قادرِ مطلقِ همیشه در همه جا حاضر که ما را در قدرت، حکمت و دانشِ الهی خودش به گونه‌ای خاص آفریده، برای زندگی هر انسانی نقشه‌ای خاص در نظر داره.

بله خداوند هر کدام از ما را برای به انجام رساندنِ هدفی خاص و عالی برای جلالِ نامِ خودش به گونه خاص آفریده.

در کلامِ او ارمیا ۲۹: ۱۱ خداوند به ما می‌‌فرماید؛ ۱۱ خواست و اراده من، سعادتمندی شماست و نه بدبختی‌تان، و کسی بجز من از آن آگاه نیست. من می‌خواهـم به شمـا امید و آینـده خوبی ببخشم. آمین!

خداوند بسیار مشتاقه تا هر کدام از ما در طولِ زندگی زمینی خودمان، که هدیه‌ای است از طرفِ خودِ وی به ما، در نقشهٔ خاصِ او زندگی کنیم و اراده‌اش را به کمال برسانیم.

ما فقط در صورتی می‌‌تونیم نقشهٔ خاصِ خداوند برای زندگیمون را بشناسیم و در آن باقی مانده و شاد و موفق باشیم که؛ اولا –  او را به عنوانِ خداوند و منجی خودمون به خوبی شناخته و به وی ایمانِ قلبی داشته باشیم.

دوما  –  ما هر روزه کلامِ او را مطالعه و در آموزه‌های آن تعمق داشته باشیم.

سوما  –  هر گونه گناهِ دانسته را از خود دور و تمامی جوانبِ زندگی خودمان را هر روزه کاملا به خداوند تسلیم کنیم.

چهارما  –  سعی در درکِ خواستِ هر روزه خداوند از خود داشته و در انجام آن خواسته صادقانه کوشا باشیم.

دوستِ خوبِ من، خداوند همچون پدری مهربان، وفادار و وظیفه شناس، برای محافظتِ ما از دور شدنِ از خود و همچنین؛ برای کمکِ به ما برای قادر شدن در انجامِ ارادهٔ خاصش، ما را از هر گونه گزندی محافظت می‌‌کنه.

به همین دلیله که خداوند پدرِ آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، در سراسرِ کلامش به ما امر می‌‌کنه که به دنبالِ خدایانِ دروغین و بت‌ها نرویم و آنها را نپرستیم.

یک نمونهٔ بارز و معروف از این اخطار خداوند را ما در کتابِ خروج ۲۰: ۲ – ۷ مطالعه می‌‌کنیم.  ۲ «من خداوند، خدای تو هستم، همان خدایی که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد کرد.  ۳ «تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد.  ۴ «هیچگونه بتی به شکل حیوان یا پرنده یا ماهی برای خـود درست نکـن.  ۵ در برابر آنها زانو نزن و آنها را پرستش نکن، زیرا من که خداوند، خدای تو می‌باشم، خدای غیوری هستم و کسانی را که با من دشمنی کنند، مجازات می‌کنم. این مجازات، شامل حال فرزندان آنها تا نسل سـوم و چهارم نیز می‌گردد.  ۶ اما بر کسانـی که مـرا دوست داشته باشند و دستورات مرا پیروی کنند، تا هزار پشت رحمت می‌کنم.  ۷ «از نام من که خداوند، خدای تو هستم سوء استفاده نکن. اگر نام مرا با بی احترامی به زبان بیاوری یا به آن قسم دروغ بخوری، تو را مجازات می‌کنم. آمین!

با توجه به این فرمایشاتِ روشن و صریحِ خداوند، می‌‌فهمیم که ما چقدر برای او ارزش داریم.

و دیگر این که، چقدر برای خداوند حایزِ اهمیته که ما هرگز به هیچ چیز و هیچ کس انجازه ندیم تا جای او را در زندگی ما بگیره و ما را از او دور کنه.

عزیزان، خداوند با هر چیزی که خودش را از او برتر یا برابر می‌‌دونه و می‌‌خواد جایگاهِ او را در زندگی ما بگیره، به شدت مخالفت می‌‌کنه.

در کلامِ او در تثنیه ۶: ۱۴ – ۱۵ می‌‌خوانیم: ۱۴ خدایان قوم‌های همسایه را پرستش نکنید؛  ۱۵ زیرا خداوند، خدایتان که در میان شما زندگی می‌کند خدای غیوری است و ممکن است خشم او بر شما افروخته شده، شمـا را از روی زمین نابود کنـد. آمین!

خداوندِ دانای مطلق ما، به خوبی تمامی خدایانِ دروغین را می‌‌شناسه و می‌‌دونه که اونها چقدر می‌‌تونند برای ما خطرناک باشند.

خداوند می‌‌دونه که خدایانِ دروغین می‌‌تونند ما را فریب بدند، وسوسه کنند به سوی خودشون جلب کنند و از وی دور.

به همین دلیل، خداوند با هیچ چیزی که بخواد در زندگی ما بر محبتِ او الویت داشته باشه سازش نمی کنه.

قرار دادنِ خداوند در اولویتِ اول در زندگیمون، به ما اطمینانِ برخورداری از یک زندگی پر برکت و موفقی را در ارادهٔ الهی وی به ما می‌‌بخشه.

اگه ما چیزِ دیگه‌ای را به جای خداوند در زندگیمون در اولویتِ اول قرار بدیم، او با محبت و صبرِ پدرانهٔ خود آنقدر به دنبالِ ما خواهد آمد تا ما به سوی وی برگردیم.

دوستِ خوبِ من، ما هرگز نباید از این واقعیت که خداوند مشتاقه از ما  در استحکامِ رابطهٔ با خود محافظت کنه، برنجیم یا دلخور باشیم.

بلکه اطمینان از این واقعیت، باید موجبِ سرور، آرامش و افتخارِ ما باشه.

وقتی ما خداوند پدرِ آسمانی خودمان را به خوبی می‌‌شناسیم و با سیرت، سخاوت، وفاداری و محبتِ او در حقمان پی می‌‌بریم، قرار دادنِ او در الویتِ اولِ زندگی برامون آسون میشه.

رابطهٔ صادقانهٔ ما با خداوندِ دانای مطلق، پدرِ آسمانی مهربانمان به ما تمامی اصولِ یک زندگی خدا پسندانه را یاد میده و در زیستنِ در آن راستا کمک می‌‌کنه.

دوستِ خوبِ من، اگه امروز شما با درک از این حقایق متوجه شده اید که خداوند در الویتِ اولِ زندگیتون نیست،

اگه قانع شده اید که خدا یا خدایانِ دروغین در زندگی شما هستند،

به عنوانِ یک ایماندار به عیسی مسیح، باید هر چه زودتر این گناهِ خودتون را به خداوند پدرِ آسمانیتان اعتراف و از او درخواستِ بخشش.

انجیلِ اول یوحنا ۱: ۹   اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می‌بخشد و از هر ناراستی پاک می‌سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما، جان خود را فدا کرده است. آمین!

در این صورت خداوند حتما شما را خواهد بخشید!

سپس، تمامِ جوانبِ زندگی خودتون را کاملا به خداوند تسلیم کنید.

عزیزان، خداوند نمی تونه و نمی خواد به طورِ نیمه وقت خداوندِ زندگی شما باشه.

خداوند مشتاقه تا ما همواره با تمامی قلب، جان، فکر و نیروی خودمان او را دوست بداریم.

انجیل مرقس ۱۲: ۳۰ باید او را با تمام قلب و جان و فکر و نیروی خود دوست بداری. آمین!

تمامی جوانبِ زندگی ما، باید همیشه مملو از محبت خداوند باشه تا ما بتونیم آن محبت را به دنیای اطرافمان منعکس کنیم.

بیاد داشت باشید که خداوند آنقدر شما را دوست داره که یگانه فرزندِ خود عیسی مسیح را برای آمرزشِ گناهانتان و برخورداری از یک رابطهٔ شخصی و صمیمی با خود، فدیه نمود.

در قبالِ این فیض و محبتِ بی‌ مانند، شایسته است تا ما تمامی وجودمان را به او تقدیم کنیم و در انجامِ خواسته‌اش از ما با وی همکار شویم.

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که امروز به من درسِ تازه‌ای یاد دادی.

از تو سپاسگزارم که دلیل و اهمیتِ غیرتِ خودت را برای محافظت و برکتِ من به من یاد دادی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که گناهان من را در ایمانم به عیسی مسیح بخشیده ای.

خداوند، از تو سپاسگزارم که برای زندگی من نقشه ای  خاص و عالی داری.

خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی در انجامِ اراده ات با من همکار باشی و به من کمک کنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که برای دوستی و رابطهٔ شخصی صمیمی با من غیرت داری.

خداوند، به من کمک کن تا فریبِ خدایان دروغین را نخورم.

خداوند، به من کمک کن تا از هر چه که بخوا د جای تو را در قلب و زندگی من بگیره، دوری کنم.

خداوند، من تمامِ جوانبِ زندگی خودم را به تو تسلیم می‌‌کنم، به قلبِ من بیا و به من کمک کن تا همیشه تو را در الویتِ اولِ زندگی خودم داشته باشم.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده، کوروش باقری