عزیزان، آیهٔ کلیدی این تعلیم در انجیلِ متی ۶: ۱۰ می‌‌باشد. ۱۰ «ملکوت تو برقرار گردد. «خواست تو آنچنان که در آسمان مورد اجراست، بر زمین نیز اجرا شود. آمین! دوستِ خوبِ من، در بهشت، “فقط خواستِ خداوند در اولویتِ همه چیز هست!”

فرشتگانِ خداوند، با دریافتِ یک کلمه از وی، بدونِ هیچ چون و چرأیی هر خواستِ خداوند از آنها را انجام می‌‌دند!

در انجیلِ متی ۶: ۹ – ۱۳، خداوند و منجی ما عیسی مسیح، به ما ایماندارانِ به خود نمونهٔ یک دعای خدا پسندانه را یاد داده.

 در آیهٔ دهم، عیسی مسیح به ما یاد میده که اینطور دعا کنیم؛ “ملکوتِ تو بر قرار گردد.  خواستِ تو آنچنان که در آسمان موردِ اجراست، بر زمین نیز اجرا شود.” آمین!

حال سوالی که شاید در اینجا برای ما بوجود بیاد اینه که؛ خواستِ تو آنچنان که در آسمان موردِ اجراست، بر زمین نیز اجرا شود، چطور بعد از گذشت بیش از دو هزار سال از زمانی که عیسی مسیح این را به شاگردان خود آموخت، امروز به زندگی من و شما مربوط میشه؟

دوستِ خوبِ من، وقتی ما با قلبی فروتن دعا می‌‌کنیم و به خداوند می‌‌گیم؛ خواستِ تو آنچنان که در آسمان موردِ اجراست بر زمین نیز اجرا شود”، در واقع داریم به خداوند می‌‌گیم که؛ “هدف و مقصودِ الهی او” در اولویتِ اولِ همه چیز در منزل، محلِ کسب و کار، محلِ تحصیل، محلِ عبادت و هر جای دیگه‌ای که ما هستیم قرار داشته باشه!

دوستِ خوبِ من، وقتی به آیهٔ دهم توجهِ بیشتری می‌‌کنیم؛ متوجه میشیم که عیسی مسیح چه درسِ بزرگی به شاگردانِ خودش داد.

عیسی مسیح به شاگردانِ خود یاد داد در دعای خود از خداوند درخواست کنند، تا هدف و مقصودِ الهی او در زندگی شخصی و دنیای اطرافشون به وقوع بپیونده!

عزیزان، عیسی مسیح با آموزش به شاگردانِ خود که چطور باید دعا کنند، در واقع داشت به اونها یاد می‌‌داد چطور با خواستهٔ قلبِ خداوند شریک و هماهنگ شوند!

خداوند و منجی ما عیسی مسیح، مدتی بعد در باغِ جتسیمانی، خودش این درس را دقیقا به عمل در آورد.

در انجیلِ متی۲۶: ۳۹ می‌‌خوانیم؛ ۳۹ سپس کمی دورتر رفت و بر زمین افتاد و چنین دعا کرد: «پدر، اگر ممکن است، این جام رنج و عذاب را از مقابل من بردار؛ اما نه به خواهش من بلکه به خواست تو.»  آمین!

دوستِ خوبِ من، وقتی ما از صمیمِ قلب به خداوند میگیم؛”ملکوتِ تو بر قرار گردد.  خواستِ تو آنچنان که در آسمان موردِ اجراست، بر زمین نیز اجرا شود.”

گویی از صمیمِ قلب می‌‌خواهیم تا پادشاهی خداوند و خواست الهی او؛ چه در زندگی شخصی ما، و چه در هر جایی که هستیم در دنیای اطرافمون به کمال برسه!

ما به خواستِ خداوند الویتِ اول را میدیم و نه به خواستِ شخصی خودمون.

وقتی ما به خداوند میگیم؛”ملکوتِ تو بر قرار گردد.  خواستِ تو آنچنان که در آسمان موردِ اجراست، بر زمین نیز اجرا شود.”

در این صورت ما با خداوند، برای انجامِ خواستِ الهی او چه در زندگی شخصیمان و چه در دنیای اطرافمون هم قلب و هم فکر میشیم.

بدین طریق ما با خداوند در انجامِ خواستِ الهی او همکار و همگام میشیم.

دوستِ خوبِ من، مادامی که ما فروتنانه در صددِ شناختِ خواستِ الهی خداوند و انجامِ آن باشیم؛ خداوند ما را در دعا هدایت می‌‌کنه.

خداوند نه تنها ما را به دعا کردن فرا می‌‌خونه، بلکه او از ما دعوت می‌‌کنه تا در انجامِ خواستِ الهی او با وی همکاری کنیم.

عزیزان، آیا تا حالا شده که خداوند فکر یا احساسِ دعا کردن برای شخصی را در وجودِ شما قرار داده باشه تا اون شخص عیسی مسیح را بشناسه و به وی به عنوان منجی و خداوندِ خودش ایمان بیاره؟

اگه جوابتون مثبته پس حتما باید حقیقتِ مهمی را بدونید.

این حقیقت که؛ اون فکر و احساسِ دعأیی که خداوند در وجودِ شما قرار داده، در واقع دعوت نامهٔ خداوند از شماست تا در زندگی اون شخص سفیر و نور و نمک او باشید!

لطفا توجه بفرمأیید.

دعای فروتنانه و از صمیم قلبِ ما، ما را آماده می‌‌کنه تا مبدل به آن خادمِ راستینی برای خداوند بشیم که؛ او بتونه در و توسطِ ما، خواستِ الهی خودش را در دنیای اطرافِ ما انجام بده!

دعای ما باید اینطور باشه که؛ خواستِ بدونِ قید و شرط و مطلقِ خداوند در این دنیا، اول در زندگی شخصی ما آغاز بشه.

در این صورت خداوند در و توسطِ ما، اراده و خواستِ الهی خودش را در این جهان به کمال می‌‌رسونه

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که امروز به من درسِ تازه‌ای یاد دادی.

از تو سپاسگزارم که اهمیتِ شناختِ خواستِ الهیت برای زندگیم را به من یاد دادی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که برای آمرزش گناهانم، دریافتِ حیاتِ ابدی و رابطهٔ شخصی با خودت، راهی مهیا فرمودی.

خداوند، من ایمان می‌‌آورم که عیسی مسیح داوطلبانه به جای من، بر روی صلیبِ جلجتا جانِ خودش را فدیه نمود.

خداوند، از تو سپاسگزارم به خاطرِ کلامت که راهنما و چراغِ راهِ زندگی من است.

خداوند، از تو سپاسگزارم که تو قادرِ مطلق هستی‌ و خواستِ الهی تو همیشه و در همه جا، حتی در بهشت، در اولویتِ اول می‌‌باشد.

خداوند، من تمامِ جوانبِ زندگی‌ام را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم.

به قلب و زندگی من بیا و به من کمک کن تا همیشه در صددِ شناخت و انجامِ خواستِ الهی تو از خودم باشم.

خداوند، به من کمک کن تا همواره از صمیم قلب به تو بگویم؛“ملکوتِ تو بر قرار گردد.  خواستِ تو آنچنان که در آسمان موردِ اجراست، بر زمین نیز اجرا شود.”

خداوند، عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم که تو خود نمونهٔ کامل این دعا را در عمل به ما نشان دادی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که از من برای انجامِ ارادهٔ الهیت در این جهان دعوت به همکاری می‌‌کنی.

خداوند، به من کمک کن تا در دعا برای دیگران و نور و نمکِ تو بودن در زندگی آنها، وفادار و کوشا باشم.

خداوند، به من کمک کن تا بتونم اون شخصی باشم که خواستِ الهی تو در زندگیم آغاز میشه.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

تهیه کننده کوروش باقری

******************************************************************************************

دوستِ خوبِ من، آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسی که شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به فیض و بخشش تو دارم!

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

در نامِ عیسی مسیح از تو درخواست می‌‌کنم، آمین!

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ ایمیلِ:

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.