آیاتِ کلیدی این تعلیم :فیلیپیان ۲: ۱۲ – ۱۳ ۱۲ عزیزان من، زمانی که نزد شما بودم، سعی می‌کردید دستورهای مرا اطاعت کنید. اکنون که از شما دورم، همین روش را ادامه دهید و بکوشید تا با اعمالتان نشان دهید که نجات یافته‌اید، یعنی با اطاعت و احترام عمیق به خدا، و دوری از هرآنچه که موجب ناخشنودی اوست.  ۱۳ زیرا خدا خودش در وجود شما کار می‌کند تا بتوانید با میل و رغبت او را اطاعت نمایید و اعمالی را بجا آورید که مورد پسند اوست. آمین!

دوستِ خوبِ من، نجات یا همان رستگاری و آمرزشِ ما، یک رخدادِ موقتی و لحظه‌ای نیست!

نجاتِ ما یک جریان یا فرایندِ پیش رونده است.

نجات یا رستگاری و آمرزشِ گناهان، هدیه‌ای است از سوی خداوند به هر انسانی که به عیسی مسیح به عنوانِ منجی و خداوندِ خود ایمان قلبی داشته باشه.

ما به هیچ وجه نمی تونیم رستگاری، آمرزشِ گناهان و نجاتِ خداوند را، با سعی در انسانِ خوبی بودن و یا انجامِ مراسمِ دینی خاصی بدست بیاریم.

کلامِ خدا در این مورد خیلی روشن و واضح تعلیم میده.

در کلامِ خدا در افسسیان ۲: ۸ – ۹ می‌‌خوانیم؛  ۸ بنابراین، در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته‌اید؛ و این کار شما نیست، بلکه هدیه خداست.  ۹ نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست، از اینرو هیچکس نمی‌تواند به خود ببالد. آمین!

با این وجود، با وجودِ چی‌؟ با این وجود که نجات هدیه‌ای است از طرفِ خداوند به ما به خاطرِ ایمانمان به عیسی مسیح، پس از دریافتِ نجات، ما مسئولیتِ مهمی را بر عهده می‌‌گیریم.

این مسئولیتِ مهم که؛ از نجاتی که خداوند به ما هدیه داده، بهره برداری درستی داشته باشیم.

بله عزیزان، پس از آن که ما نجاتِ خداوند را از وی دریافت می‌‌کنیم؛ باید تمامی برکاتی را که برامون منظور داشته به خوبی بشناسیم و اونها را به کار بریم.

دوستِ خوبِ من، به واسطهٔ نجات؛ خداوند به ما پیروزی بر گناه را عطا فرموده!

به واسطهٔ نجات؛ وی همچنین ما را مبدل به شخصِ جدیدی نموده است.

کلامِ خدا در ۲قرنتیان ۵: ۱۷ می‌‌فرماید:  ۱۷ کسی که از آن مسیح می‌گردد، تبدیل به شخص جدیدی می‌شود. او دیگر آن انسان قبلی نیست؛ او زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده است. آمین!

عزیزان، خداوند بسیار مشتاقه، مادامی که ما در فروتنی در اطاعتِ از وی زندگی کنیم، دائما در شخصِ جدید شدهٔ ما چیز‌های با ارزشِ ابدی بنا کنه.

وقتی ما نجات را از خداوند دریافت می‌‌کنیم، او خوشی و آرامشِ الهی خودش را در ما بنا می‌‌کنه.

پس از آن، خواستِ خداوند اینه که؛ ما هر روزه با این خوشی و آرامشِ الهی که وی در ما بنا نموده در جهتِ اطاعت و انجام ارادهٔ الهی وی هر روزه زندگی کنیم.

دوستِ خوب من لطفا دقت بفرمأیید.

وقتی ما گناهانِ خودمون را به خداوند اعتراف نموده از او درخواستِ بخشش کرده و به عیسی مسیح ایمان می‌‌یاریم؛ در حقیقت، ما اختیارِ تمامی وجود و زندگی خودمون را کاملا به وی تسلیم نموده ایم.

از آن لحظه به بعد، انتظارِ خداوند از ما اینه که؛ همیشه در تمامی امورِ زندگیمون، به خواست و ارادهٔ الهی وی اولویت و حق تقدم اول را بدیم.

دوستِ خوبِ من، بعد از دریافتِ نجات از خداوند، او برکاتِ زیادی را در دسترسِ ما قرار میده.

خداوند همچنین به ما اختیار و آزادی داده که چطور از این برکاتِ الهی او استفاده کنیم و اونها را به کار ببریم.

ما با مطالعهٔ کلامِ خدا در ۲پطرس ۱: ۳ – ۹  با برخی از برکاتِ الهی که خداوند پس از نجات در اختیارمان قرار داده آشنا میشیم.

۳ او همچنین با قدرت عظیمش، هر چه که برای یک زندگی خداپسندانه نیاز داریم، عطا می‌کند و حتی ما را در جلال و نیکویی خود سهیم می‌سازد؛ اما برای این منظور، لازم است که او را بهتر و عمیق‌تر بشناسیم.  ۴ با همین قدرت عظیم بود که تمام برکات غنی و عالی را که وعده داده بود، به ما بخشید. یکی از این وعده‌ها این بود که ما را از شهوت و فساد محیط اطرافمان رهایی دهد و از طبیعت و صفات الهی خود بهره‌ای به ما عطا فرماید.  ۵ اما برای دسترسی به این برکات، علاوه بر ایمان، به خصلت‌های دیگری نیز نیاز دارید؛ بلی، باید سخت بکوشید که نیک باشید، خدا را بهتر بشناسید و به اراده او پی ببرید.  ۶ همچنین باید حاضر باشید تا خواسته‌های خود را کنار گذاشته، با صبر و دینداری خدا را با شادی خدمت نمایید.  ۷ به این ترتیب، راه را برای قدم بعدی هموار می‌کنید، یعنی آماده می‌شوید تا انسانها را دوست بدارید. این محبت رشد کرده، تبدیل به محبتی عمیق نسبت به انسانها خواهد گشت.  ۸ اگر اجازه دهید این خصلت‌های خوب در شما رشد کنند و فزونی یابند، از لحاظ روحانی نیرومند شده، برای خداوندمان عیسی مسیح مفید و پُر ثمر خواهید شد.  ۹ اما کسی که اجازه نمی‌دهد این خصوصیات در او ریشه بدوانند، در حقیقت کور یا لااقل کوته بین است و فراموش کرده است که خدا او را از زندگی گناه آلود سابقش نجات داده تا بتواند برای خداوند زندگی کند. آمین!

عزیزان، اگر چه ما برای دریافتِ نجات یا همان رستگاری و آمرزشِ گناهانمان هیچ کاری به جز ایمان آوردن به عیسی مسیح نمی تونیم انجام بدیم؛ اما، بعد از دریافتِ نجات، ما باید در پیشرفتِ ایمانمان و معرفی نجاتِ دریافت نموده از خداوند به جهانیان وفادارانه کوشا باشیم.

بله، ما باید هر روزه با قدر شناسی از خداوند به خاطرِ بخششِ گناهانمان، نهایتِ تلاشمان را برای پاک و بی‌ گناه زیستن و اطاعت از خواسته‌های الهی وی از خود به کار بریم.

در این اثنا، ما نباید نکتهٔ مهمی را فراموش کنیم.

این نکتهٔ مهم که؛ ما تنها در صورتی قادر به پاک و بی‌ گناه زیستن و انجام خواستِ خداوند از خود خواهیم بود که، با خودِ وی همکاری کنیم!

ما به تنهایی و بدونِ کمک و هدایتِ خداوند، هرگز قادر به زیستن یک زندگی مسیحی نخواهیم بود!

خداوند هر چیزی را که ما برای قادر شدن در زیستنِ یک زندگی مسیحی بدان نیازمندیم در اختیارمان قرار داده.

خداوند همچنین، هر چیزی را که ما برای انجامِ خواستِ او از ما بدان نیازمندیم نیز در اختیارِ ما قرار داده.

دوستِ خوبِ من، پس از ایمان به عیسی مسیح و دریافتِ نجات، شایسته است تا ما در مقابلِ فیضِ عظیمی که خداوند به ما عطا فرموده قدر شناس باشیم و وظیفه خودمان را انجام بدیم.

شایسته است تا ما در پیشرفتِ تغیراتی که خداوند می‌‌خواد در ما بوجود بیاره با او همکاری کنیم.

شایسته است تا ما با خداوند همگام و همکار بشیم، تا او بتونه ارادهٔ خاص و الهی خودش را در و توسطِ زندگی کاملا تسلیم شدهٔ ما با وی به کمال برسونه.

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا با او گفتگو کنیم.

خداوند از تو سپاسگزارم که امروز به من درسِ تازه‌ای یاد دادی.

از تو سپاسگزارم که به من یاد دادی که نجاتِ من، یک فرایندِ پیش رونده هست.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح گناهانِ من را می‌‌بخشی و مرا نجات می‌‌دهی.

خداوند، از تو سپاسگزارم به خاطرِ فیض، محبت و رحمتِ بی‌ مانندت برای من.

خداوند، از تو سپاسگزارم که نه تنها گناهان من را در ایمانم به عیسی مسیح می‌‌بخشی و مرا نجات می‌‌دهی؛ بلکه برکاتِ الهی خودت را نیز به من عطا می‌‌فرمأیی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح مرا مبدل به شخصِ جدیدی می‌‌گردانی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که خوشی و آرامشِ الهی خودت را در من بنا می‌‌کنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که هر آنچه را که من برای برخورداری از یک زندگی پاکِ مسیحی بدان نیازمندم، تو برایم فراهم فرموده ای.

خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی تا در و توسطِ زندگی من ارادهٔ خاص و الهی خودت را به کمال برسانی.

خداوند، من تمامِ جوانبِ زندگیم را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم.

به من کمک کن تا همیشه در اطاعتِ کامل از تو، و انجام خواستِ الهیت از من، کوشا باشم.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

کوروش باقری

******************************************************************************************

دوستِ خوبِ من، آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسی که شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به فیض و بخشش تو دارم!

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

در نامِ عیسی مسیح از تو درخواست می‌‌کنم، آمین!

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ ایمیلِ:

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.