آیهٔ کلیدی: اولِ قرنتیان ۱: ۱۸

مسیح، حکمت و قدرت خدا

۱۸ من بخوبی می‌دانم که برای آنانی که بسوی هلاکت می‌روند، چقدر احمقانه بنظر می‌رسد وقتی می‌شنوند که عیسی مسیح بر روی صلیب جان خود را فدا کرد تا انسان را نجات بخشد. اما برای ما که در راه نجات پیش می‌رویم، این پیغام نشانه قدرت خداست.آمین!

دوستِ خوبِ من، اجازه بدید تا تعلیمِ امروز را با چند سوال از شما شروع کنم.

سوالِ اولِ من اینه که؛ شما تا حالا چند مرتبه سعی کرده اید به وسیلهٔ راه و روشِ خودتون، و یا تلاش‌های انسانیتون، بخشش گناهانتون را از خداوند دریافت کنید؟

سوالِ دومِ من اینه که؛ به نظرِ شما چقدر تلاش و تقلا لازمه تا خداوند گناهانِ ما را ببخشه؟

سوالِ سومِ من اینه که؛ آیا به نظرِ خودتون، شما به اندازهٔ کافی تلاش و تقلا برای برای بخششِ گناهانتون داشته اید و حالا با اطمینانِ خاطر می‌‌دونید که خداوند شما را کاملا بخشیده؟

سوالِ چهارمِ من از شما اینه که؛ آیا می‌‌دونستید که بنا به فرمایشِ خودِ خداوند،هیچ میزان تلاش و تقلای انسانی، به هیچ وجه نمی تونه بخششِ گناهان را از خداوند دریافت کنه؟

عزیزان، آیهٔ کلیدیِ تعلیمِ امروز ما در اولِ قرنتیان فصلِ یک آیهٔ ۱۸هست.

این آیه می‌‌فرماید: ۱۸ من بخوبی می‌دانم که برای آنانی که بسوی هلاکت می‌روند، چقدر احمقانه بنظر می‌رسد وقتی می‌شنوند که عیسی مسیح بر روی صلیب جان خود را فدا کرد تا انسان را نجات بخشد. اما برای ما که در راه نجات پیش می‌رویم، این پیغام نشانه قدرت خداست.آمین!

براستی که شناختِ شخصیتِ واقعی عیسی مسیح و این که وی چه کارِ عظیمی را برای بشریت بر روی صلیبِ جلجتا به کمال رسانید، هر انسانِ خردمند و با وجدانی را در حیرت فرو می‌‌بره!

حیرت از میزانِ محبت، فداکاری، شکوه و فیضِ بی‌ مانندی که فقط او برای بشرِ گناهکار بدور از خدا انجام داد.

وقتی ما بدرستی ارزشِ محبت، فداکاری و فیضِ عیسی مسیح بر روی صلیب را درک می‌‌کنیم و به آن ایمان می‌‌یاریم؛ آنوقت می‌‌تونیم به “توانمندی” الهی وی نیز پی ببریم.

همچنین؛ ما که به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودمان ایمانِ قلبی داریم، با به یاد آوری کارِ تمام شدهٔ عیسی مسیح بر روی صلیبِ جلجتا، می‌‌تونیم “توانمندیِ خداوند” را در عمل به جای خودمان هر روزه تجربه کنیم!

دوستِ خوبِ من، منظور از “توانمندیِ خداوند” این نیست که او می‌‌تونه وزنه‌های سنگینی را بلند کنه.

“توانمندی خداوند” بدین معنا نیست که او می‌‌تونه زنجیر‌های ضخیمی را پاره کنه.

“توانمندی خداوند” بدین معنا نیست که او می‌‌تونه عدهٔ بسیاری را یک تنه داغون کنه.

“توانمندی خداوند” را باید در ضمینهٔ شخصیتِ الهی خودِ وی شناخت.

وقتی صحبت از توانمندی به میان می‌‌یاد، شاید ما ناخود آگاه به یاد پهلوانی با بازوان ستبر و قدرتِ بسیارِ فیزیکی می‌‌افتیم.

ولی‌ وقتی از “توانمندی خداوند” صحبت می‌‌کنیم، منظور بسیار فراتر از فقط توانِ بی‌ مانندِ وی در انجامِ هر عملِ فیزیکی در این هستی‌ هست.

منظور از “توانمندی الهی خداوند” به طورِ خاص توانمندی روحانی اوست.

توانمندی که او را بر قدرتِ شیطان، مرگِ جسمانی و اسارتِ ماندنِ در قبر پیروز نمود.

دوستِ خوبِ من، عیسی مسیح پس از آن که بر روی صلیبِ جلجتا داوطلبانه به جای ما جانِ خود را تقدیم نمود و مرد، او را در قبری دفن نمودند.

اما چون “توانمندی الهی” در وی بود، عیسی مسیح پس از سه روز بر قدرتِ مرگ غلبه نمود، پیروزمندانه زنده شد و از قبر با بدنِ خود به طورِ فیزیکی بیرون آمد.

عزیزان، شناختِ صحیح از توانمندیِ عیسی مسیح که چگونه این هستی‌ را از هیچی آفرید؛

شناختِ صحیح از کنترلِ دقیق و کاملی که وی بر تمامی خلقتِ خود داره؛

شناختِ صحیح از توانمندی که بر شیطان و مرگ داره؛

شناختِ صحیح از عمقِ محبت و رحمتی که او نسبتِ به ما داره؛ ما را به زانو در می‌‌یاره و شیفتهٔ وی می‌‌سازه.

دوستِ خوبِ من، ما باید ارزش و معنای واقعی صلیبی که عیسی مسیح داوطلبانه بر روی آن جان داد را همیشه در قلبِ خودمون گرامی بداریم.

چرا که صلیب، بخششِ کاملِ گناهانمان را به ما هدیه نمود.

صلیب، قدرتِ حیات ابدی با معنا و خدا پسندانه را به ما هدیه نمود.

دوستِ خوبِ من، در زمانِ حاضر، هر انسانی که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خود ایمان می‌‌یاره، از قدرت و توانمندی صلیبِ عیسی مسیح برخوردار میشه.

به عبارتی دیگه، قدرت و توانمدنی الهی که عیسی مسیح بر صلیب جلجتا به اثبات رسانید، در زندگی هر ایماندارِ واقعی به وی وجود داره و مشتاقه تا در او عمل کنه.

عزیزان، هیچ کدام از ما قادر نیستیم حتی یک روز بدونِ قدرتِ عملکردِ توانمندی که از صلیب در ماست، زندگی خدا پسندانه و پیروزی داشته باشیم.

ما هر دقیقه از هر ساعت در هر روز از زندگیمون، به قدرتِ صلیب نیاز مندیم.

دوستِ خوبِ من لطفا دقت بفرما.

ما عادت داریم اینطور تصور کنیم که انجامِ هر عملی که خارج از قدرت یک انسانِ معمولی هست، فقط مختصِ به خودِ خداوندِ .

این جور فکر کردن صحیح نیست.

دقت کنید؛ تمامی اعمالی که ما به عنوان یک انسان انجام میدیم، حتی اگه به نظرِ ما بسیار کوچک و کم اهمیت باشند، به این دلیل قادر به انجامشون هستیم که خداوند توانمندی انجامِ اون اعمال را به ما عطا فرموده.

بله، ما فقط و فقط به وسیلهٔ عملکردِ توانمندی دریافت نمودهٔ از صلیبِ عیسی مسیح در خودمان هست که قادریم هر کاری را انجام بدیم.

عیسی مسیح این نکتهٔ بسیار مهم را در انجیل یوحنا ۱۵: ۵خیلی روشن و قابلِ فهم به ما یاد داده.

۵ «بله، من تاک هستم، شما نیز شاخه‌های من. هر که در من بماند و من نیز در او، میوه فراوان می‌دهد، چون جدا از من هیچ کاری از شما ساخته نیست.آمین!

دوستِ خوبِ من، شناختِ صحیح از شخصیتِ واقعی عیسی مسیح،

شناختِ صحیح از فیض، محبت، رحمت و محبتِ او برای بشرِ گناهکارِ بدور از خدا،

شناختِ صحیح از ارزش و اهمیتِ صلیبِ مسیح و “توانمندی الهی” او، ما را به اتخاذِ یک تصمیم گیری عاقلانه هدایت می‌‌کنه.

به اتخاذِ این تصمیم که؛ از صمیمِ قلب بخواهیم در ایمان و اعتمادِ کامل به “توانمندی الهی” او آرام بگیریم!

در آرامشِ حاصله از اعتماد و ایمانِ قلبی به عیسی مسیح، اجازه بدیم تا خودِ او صلیبِ هر روزِ زندگیمون را بدوش بکشه و برامون حمل کنه.

چون که ما به تنهایی و بدونِ کمکِ توانمندی عیسی مسیح، قادر به حملِ صلیب حتی برای یک ساعتِ در هر روزِ زندگیمونهمنیستیم!

کلامِ خدا در اشعیا ۲۶: ۱۲این موضوعِ بسیار مهم را اینگونه برای ما توضیح داده.

۱۲ خداوندا، می‌دانیم تو برای ما صلح و سلامتی به ارمغان خواهی آورد، زیرا تابحال هر موفقیتی که کسب کرده‌ایم، در واقـع تو به ما عنایت فرموده‌ای.آمین!

دوستِ خوبِ من، بیأیید از امروز عادتِ نا پسندی را در خودمون تغییر بدیم.

بیأیید از امروز به جای شکوه و شکایت؛ به جای ترس، نگرانی و بی‌ قراری؛ بی‌ جای احساسِ ناتوانی داشتن یا بی‌ عرضه قلمداد نمودنِ خودمون، بیاد داشته باشیم که خداوند و منجی ما عیسی مسیح کی هست!

بیأیید بیاد داشته باشیم که حال ما در ایمانمان به عیسی مسیح؛ در توانمندی الهی او شریک هستیم.

بیأیید از فرمایشِ کلام خدا در افسسیان ۶: ۱۰اطاعت کنیم که می‌‌فرماید:  ۱۰ در خاتمه از شما می‌خواهم که از قدرت عظیم خداوند در درون خود، نیرو بگیرید و زورآور شوید!آمین!

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا با قلبی فروتن با خداوند گفتگو کنیم.

خداوند پدرِ آسمانی مهربانم، به من کمک کن تا صلیبِ عیسی مسیح و مرگِ داوطلبانهٔ او را به جای من همیشه در نظر داشته باشم.

پدر آسمانی؛ به من کمک کن تا به یاد داشته باشم که مرگِ عیسی مسیح بر روی صلیب، نه تنها مرا نجات داد، بلکه موجب شد تا من برای گناهانِ هر روزِ زندگیم از تو بخشش دریافت کنم.

پدرِ آسمانی، به من کمک کن تا تمامِ ترس ها، نگرانی‌ها و ضعف‌هایم را هر روزه بر صلیب میخکوب کنم.

پدرِ آسمانی، به من کمک کن به یاد داشته باشم که مرگِ عیسی مسیح و خونی که او به جای من بر روی صلیب ریخت، نه تنها گناهانِ من را بخشید، بلکه موجبِ شفای من گردید.

من امروز قربانی عیسی مسیح را می‌‌پذیرم.

این هدیه‌ای است از طرفِ عیسی مسیح به من که به او ایمان می‌‌آورم.

پدر آسمانی، از تو تشکر می‌‌کنم که در ایمانم به عیسی مسیح، مجبور به تلاش و تقلای انسانی و انجام مراسم و مقرراتِ دینی من در آوردی نیستم.

پدرِ آسمانی، اعتراف می‌‌کنم که به عنوانِ یک انسان، من ضعیف و محدود هستم؛ ولی‌ در ایمانم به عیسی مسیح، فرزندِ تو هستم و از توانمندی الهی تو برخوردارم.

من در توانمندی تو، قادرم تا هر روزه برای تو زندگی شاد و پیروزی داشته باشم.

پدرِ آسمانی، در توانمندی الهی تو، من قادر به دریافتِ شفای روحی، جسمی و احساسی تو شده‌ام.

من در این لحظه شفای کاملِ الهی تو را دریافت می‌‌کنم.

در نامِ توانمندِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

خدا را شکر!

عزیزان، در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، برای درکِ بهتر از ارزش و اهمیتِ صلیبِ عیسی مسیح و توانمندی الهی وی؛ به شما سه تا پیشنهاد می‌‌کنم.

پیشنهادِ اولِ من به به شما اینه که؛ تصویرِ یک صلیبِ بزرگ را روی صفحهٔ کاغذی ترسیم کنید و اون صفحه را در جایی قرار بدید که بتونید هر روز اون را ببینید.

روی کاغذ‌های کوچکتر، هر نوع مشکل، یا بیماری که می‌‌خواهید خداوند شفا بده را، بر روی اون صلیبِ بزرگ بچسبونید.

پیشنهادِ دومِ من به شما اینه که؛ هر گاه ترس، نگرانی و یا هر نوع حالتِ نا خوشایندی به شما حمله کرد، به صلیب نگاه کنید و به یاد بیارید که منجی شما عیسی مسیح قادرِ مطلقه.

او به خوبی قادره هر بیماری را شفا بده.

بیاد داشته باشید که او حتی بر مرگ پیروز شد!

پیشنهادِ سومِ من به شما اینه که؛ هر بار که به صلیب نگاه می‌‌کنید، به یاد بیارید که عیسی مسیح به جای شما تاوانِ تمامی گناهانتون را بر روی صلیب یکبار برای همیشه تماماً پرداخت نموده!

گناهِ هر روزِ خود را به عیسی مسیح اعتراف کنید و از او درخواستِ بخشش کنید.

از عیسی مسیح به خاطر فداکاری عظیمی که به جای شما انجام داده، و به خاطر محبت و فیضِ بی‌ مانندش براتون تشکر کنید.

عزیزان، با تشکر از شما که در این مطالعه در کلامِ خدا با من همراه بودید، تا مطالعهٔ بعدی، فیض و آرامشِ الهیعیسی مسیح همواره با شما!

نویسنده، کوروش باقری