دوستِ خوبِ من، واقعیت هایی که هر روزه ما با اونها روبرو میشیم، می‌‌تونند ما را آشفته کنند و آرامش را از ما بگیرند.واقعیت‌های تلخِ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، خانوادگی و کاری، که هر کدام از ما هر روزه با اونها سر و کار داریم، می‌‌تونند افکارِ ما را مغشوش کنند و در ما نگرانی، ترس و بی‌ قراری بوجود بیارند.

بعلاوهٔ این، روبرو شدن با وظیفهٔ شخصی که هر کدام از ما در هر روزِ زندگیمون باید انجام بدیم نیز، بر دوشِ ما قرار داره و سنگینی می‌‌کنه.

در کنارِ همهٔ اینها، آزمایشها و درد و رنج‌های هر روزهٔ زندگی ما هم، می‌‌تونند افکارِ ما را مغشوش کنند، در ما نگرانی، ترس و بی‌ قراری بوجود بیارند و به کلی نا امیدمون کنند.

دوستِ خوبِ من، اگه ما به عنوانِ یک انسان، تنها با اتکا بر حکمت، توان و دانش محدودِ انسانی خودمون، به تمامی این واقعیت‌های تلخ و دشوارِ هر روزِ زندگیمون توجه کنیم، پس نباید جای هیچگونه تعجبی باشه اگه ترس، نگرانی، بی‌ قراری و نا امیدی وجودِ ما را پر کنه.

اما دوستِ خوبِ من، اگه شما امروز در چنین شرایطِ و موقعیتِ تلخ و نا خوشایندی بسر می‌‌برید، بر اساسِ آموزه‌های کلامِ خدا، برای شما خبرِ بسیار خوش و امیدوار کننده‌ای دارم.

لطفا توجه بفرمأیید.

اگه امروز شما از واقعیت‌های زندگی خودتون در هراس هستید.

اگه امروز شما از فشار و سنگینی انجامِ وظایفِ شخصی خودتون، کاملا نا امید و دررنج و عذاب هستید.

اگه امروز شما از آزمایش ها، مشکلات و چالش‌های روزانه کاملا خسته و درمانده هستید.

خبرِ خوشِ کلامِ خدا برای شما اینه که؛ مجبور نیستید اجازه بدید تا هیچ کدام از این واقعیت‌های بسیار تلخ و دشوارِ دور و برتون، آرامش و خوشی الهی را از شما بدزدند.

شما مجبور نیستید اجازه بدید تا واقعیت‌های تلخ و دشوار زندگی، موجبِ ترس، نگرانی نا امیدی و بی‌ قراری برای شما باشند.

بله، وقایعِ بسیار تلخ، دشوار و نا امید کننده، همیشه در این دنیا بوده ا‌ند و همیشه هم خواهند بود.

ولی‌ لطفا به این واقعیتِ بسیار شیرین و امید دهنده توجه کنید.

اگه شما به عیسی مسیح ایمانِ قلبی دارید؛ دیگه مجبور نیستید تا به تنهأیی و قدرت، حکمت و دانشِ محدودِ انسانی خودتون، هر روزه با تمامی واقعیت‌های تلخ و دشواری که شما را ترسان، نگران، نا امید و بی‌ قرار کرده‌اند دست و پنجه نرم کنید.

دوستِ خوبِ من، عیسی مسیح یگانه خداوند خالقِ این هستی‌ و من و شماست.

عیسی مسیحِ خداوند، در زمانی که خود بهترین می‌‌دانست، بدنِ انسانی بر خود گرفت و به شکلِ نوزادی در میان ما انسانها بر روی این کرهٔ زمین آمد.

از آن روزی که عیسی مسیح به شکلِ انسان به این کرهٔ زمین آمده، این سوالبوده که؛ چرا؟

چرا خداوند باید به شکلِ انسان بیاد و در میانِ مخلوقاتِ خودش ما انسانها زندگی معمولی داشته باشه؟

عزیزان، عیسی مسیح در بدنِ صد در صد انسانی به این جهان آمد، تا به مفهومِ واقعی کلمه و ملموسی، شخصیتِ واقعی خدا را به انسانها بشناسونه.

عیسی مسیح با زندگی زمینی خود نمونهٔ یک زندگی کاملا عاری از گناه و شخصیتِ واقعی خداوند راهمزمانبه همگان نشان داد.

عیسی مسیح در طولِ عمر کوتاهِ زمین خود در بدنِ انسانی، محبت، بخشش رحمت، سخاوتمندی، توان و حکمتِ خداوند را به همگان نشان داد.

عیسی مسیح، نهایتا برای اثباتِ فیضِ خداوند برای انسانِ گناهکار دور شده از او، برای بوجود آوردنِ راهِ آشتی و رفاقت بین خداوندِ قدوس و انسانِ گناهکار، داوطلبانه تن به فدا کاری بی‌ مانندی داد.

عیسی مسیح در محبتِ بی‌ مانندش برای انسانِ گناهکار، مصمم بود، تا جریمهٔ تمامی گناهانی را که انسان مرتکب و موجبِ جدأیی بینِ او و خدای قدوس گردیده بود را، خود یکبار برای همیشه کاملا بپردازد.

بیش از دو هزار سال پیش، عیسی مسیح این فداکاری عظیم را بر روی صلیبِ جلجتا به کمال رسانید.

عیسی مسیح به جای انسانِ گناهکار جانِ خودش را فدیه نمود، تا تاوانِ گناهان من و شما را که مرگ و جدأیی ابدی از خدا بود را بپردازه و ما بتونیم با خدا دوباره آشتی کنیم و در رابطهٔ مستقیم و شخصی با او قرار بگیریم.

دوستِ من، عیسی مسیح پس از مرگ بر روی صلیب،در قبری نهاده شد.

اما پس از آن که سه روز در قبر بود، چون قدرتِ الهی در او بود، بر قدرتِ مرگ پیروز شد و زنده، با بدنِ فیزیکی انسانیخود از قبر بیرون آمد.

عیسی مسیح باز در زمانی که خود بهترین می‌‌دانست، با بدنِ فیزیکی خود به آسمان بازگشت.

اما قبل از صعود، وی به ایمانداران و پیروانِ خود قول داد که، وقتی او رفت روح القدس، روحِ مقدسِ خداوند به این جهان خواهد آمد تا با ایماندارانِ به وی بمونه.

این قولِ عیسی مسیح در روزِ پنتیکاست، پنجاه روز پس از صعودِ عیسی مسیح بوقع پیوست.

روح القدس به این جهان آمد تا هر که به عیسی مسیح ایمان می‌‌یاره، با او در سراسرِ عمرش زندگی کنه.

دوستِ خوبِ من، اگه شما به عیسی مسیح ایمان دارید، حال روح القدس در شماست.

روح القدس در شماست، تا به شما کمک کنه بتونید باتمامی حقایقِ تلخ و دشوارِ زندگی خودمون روبرو بشید و بر اونها غلبه کنید.

عزیزان، امروز عیسی مسیح شما را بسوی خودش فرا می‌‌خواند.

عیسی مسیح با قدرت، حکمت و دانشِ الهی خود، در دسترسِ شماست تا به شما کمک کنه.

تا دیگه مجبور نباشید در روبرویی با واقعیت‌های دشوارِ هر روزهٔ زندگی خودتون را تنها ببینید.

تا دیگه مجبور نباشید ترس، نگرانی، نا امیدی و بی‌ قراری بر شما سلطه پیدا کنه.

تنها عملِ عاقلانه و شایسته‌ای که هر انسانی باید در قبالِ آن فداکاری بی‌ مانندی که عیسی مسیح برای وی انجام دادهاینه که؛ به او ایمان بیاره، به او اعتماد کنه و هر روزه با او در رابطه‌ای گرم و صمیمی زندگی کنه.

دعای من اینه که تمامی شما، با شناخت خوب و اعتمادِ کاملِ قلبی، به عیسی مسیح ایمان بیارید.

تنها در این صورته که می‌‌تونید از آرامشِ پایداری که فقط خودِ او می‌‌تونه به هر انسانی بده، برخوردار بشید.

تا بتونید با زندگی صمیمی و گرمِ روزانه با او، معنای واقعی یک زندگی مسیحی را تجربه کنید.

تا بتونید هدف از خلقتِ خودتون توسطِ او را بشناسید و با کمکِ خودِ او، هر روزه برای به کامل رساندنِ اون هدفِ مقدس زندگی کنید.

عزیزان، در این قسمت از مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا به کلامِ زنده و حیات بخشِ خداوند مراجعه کنیم، تا برای غلبه بر بی‌ قراری‌هایمان از او کمک و راهنمأیی بگیریم.

در کلامِ خدا، کتابِ فیلیپیان ۴: ۶ – ۷می‌‌خوانیم: ۶ برای هیچ چیز غصه نخورید؛ درعوض برای همه چیز دعا کنید و هر چه لازم دارید به خداوند بگویید و فراموش نکنید که برای جواب دعاها، از او تشکر نمایید.

 ۷ اگر چنین کنید، از آرامش خدا بهره‌مند خواهید شد، آرامشی که فکر انسان قادر به درک آن نیست. این آرامش الهی به فکر و دل شما که به عیسی مسیح ایمان آورده‌اید، راحتی و آسایش خواهد بخشید.

در انجیلِ یوحنا ۱۴: ۲۷می‌‌خوانیم: ۲۷ «من هدیه‌ای نزد شما می‌گذارم و می‌روم. این هدیه، آرامش فکر و دل است. آرامشی که من به شما می‌دهم، مانند آرامش‌های دنیا بی دوام و زودگذر نیست. پس آسوده خاطر باشید! نترسید!

در رومیان ۸: ۵ – ۶می‌‌خوانیم:۵ آنانی که عنان زندگی خود را بدست طبیعت کهنه‌شان می‌دهند، چیزی جز ارضای شهوات خود نمی‌جویند. اما آنانی که تابع روح خدا هستند، اعمالی را بجا می‌آورند که خدا را خشنود می‌سازد.

۶ اگر از روح خدا پیروی کنیم، حیات و آرامش نصیبمان می‌گردد؛ اما اگر از طبیعت کهنه خود پیروی کنیم، چیزی جز مرگ و هلاکت بدست نخواهیم آورد.

در دومِ قرنتیان ۱۳: ۱۱می‌‌خوانیم:۱۱ آخرین نکته‌ای که مایلم بنویسم، اینست: شاد باشید. در مسیح رشد کنید. به آنچه گفته‌ام، عمل نمایید. در صلح و صفا زندگی کنید. خدا که سرچشمه محبت و آرامش است، با شما باشد!

رومیان ۱۵: ۱۳می‌‌خوانیم: ۱۳ بنابراین، من برای شما قومهای غیر یهودی دعا می‌کنم تا خدایی که سرچشمه همه امیدهاست، به شما برای ایمانی که به او دارید، آرامش و شادی عطا کند تا به یاری ‌روح‌القدس، امیدتان روز بروز افزون شود.

مزمور ۱۱۹: ۱۶۵می‌‌خوانیم:۱۶۵ آنان که احکام تو را دوست دارند از سلامتی کامل برخوردارند و هیچ قدرتی باعث لغزش آنان نخواهد شد!

اشعیا ۵۷: ۱ – ۲می‌‌خوانیم: ۱ انسانهای خوب، دیده از جهان فرو می‌بندند و اشخاص خدا شناس پیش از وقت می‌میرند و کسی نیست که در این باره فکر کند و دلیل این امر را بفهمد. ایشان می‌میرند تا از مصیبتی که در راه است نجات یابند.

۲ هنگامی که خدا شناسان می‌میرند، از آرامش برخوردار می‌شوند و استراحت می‌یابند.

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.

خداوند، پدرِ آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم که امروز در موردِ “غلبه بر بی‌ قراری” با من صحبت کردی.

عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم که تاوانِ تمامی گناهانِ من را، با فدیهٔ جانِ خودت پرداخت نمودی.

خداوند، من زندگی‌ام را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم.  به قلبِ من بیا و به من کمک کن تا بتوانم در ارادهٔ تو زندگی کنم.

خداوند، به من کمک کن تا با ایمان و اعتمادِ کامل به تو، بر تمامی واقعیت‌های تلخ و دشوارِ زندگیم غلبه کنم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی تا همیشه با من باشی و به من کمک کنی.

خداوند، به من کمک کن تا برای هیچ چیز غصه نخورم، و به یاد داشته باشم که تو با من هستی‌، از من مراقبت می‌‌کنی و برای نیاز‌های واقعی من مهیا می‌‌فرمأیی.

خداوند، من به آرامشِ الهی تو محتاجم، مرا از آرامشِ الهی خودت سر شار کن.

خداوند، به من کمک کن تا دیگر هرگز از طبیعتِ انسانی کهنهٔ خودم پیروی نکنم.

خداوند، به من کمک کن تا هر روزه در شناختِ بهتر از تو رشد کنم و با دیگران بدون بی‌ قراری، در آرامش و صلح زندگی کنم.

خداوند، به من کمک کن تا همیشه احکامِ حیات بخشِ تو را به یاد داشته باشم و از آنها پیروی کنم.

دوستت دارم خداوند و سپاسگزارم که به من گوش می‌‌دهی.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین.

نویسنده، کوروش باقری