دوستِ خوبِ من، به نظرِ شما عیسی مسیح کیست؟ شما به این مهمترین سوالی که هر بشری باید به اون جواب بده چطور جواب میدید؟ آیا به نظرِ شما، عیسی مسیح فقط یک انسانِ معمولی بود؟ آیا به نظرِ شما، عیسی مسیح فقط یک پیامبر از جانبِ خدا بود که در آن زمان آمده بود؟ عزیزان، بسیاری از مردم فقط به تعالیمِ شگرفِ عیسی مسیح علاقه مندند. بسیاری دیگه هم به چگونگی علاج بیماران و زنده کردنِ مردگان علاقه مندند.

ولی‌ متاسفانه، بسیاری در این اندیشهٔ اشتباه هستند که، خدا از عیسی مسیح مهمتر یا والاتره.

بله، متاسفانه بسیاری از مردم با وجودی که به خدا باور دارند، ولی‌ در این اندیشهٔ اشتباه هستند که عیسی مسیح از اهمیتِ وی برخوردار نیست.

اما ببینیم کلامِ خود خدا، در کتابِ مقدسِ ما مسیحیان در موردِ این که عیسی مسیح براستی کیست چی به ما میگه.

***************************************************************************************************

عزیزان، برای شناختِ صحیح از این که عیسی مسیح براستی کیست؛ انجیلِ یوحنا در کلامِ خدا به ما، بهتر کمک می‌‌کنه.

بله، انجیلِ یوحنا کاملترین تصویر از این که عیسی مسیح براستی کیست را، به هر کسی که با قلبِ باز این انجیل را مطالعه کنه به خوبی نشون میده.

تعالیمِ انجیلِ یوحنا، در موردِ ماهیت و شخصیتِ اصلی عیسی مسیح به ما ثابت می‌‌کنند که او براستی خداست!

انجیلِ یوحنا، مدارکِ جامع و قابلِ فهمی را برای معرفی شخصیتِ حقیقی عیسی مسیح به ما ارائه می‌‌کنه.

برای مثال، انجیلِ یوحنا فصلِ یک، و آیاتِ یک تا پنج به ما ثابت می‌‌کنند که:

۱و۲ در ازل، پیش از آنکه چیزی پدید آید، «کلمه» وجود داشت و نزد خدا بود. او همواره زنده بوده، و خود او خداست.  ۳ هر چه هست، بوسیله او آفریده شده و چیزی نیست که آن را نیافریده باشد.  ۴ زندگی جاوید در اوست و این زندگی به تمام مردم نور می‌بخشد.  ۵ او همان نوری است که در تاریکی می‌درخشد و تاریکی هرگز نمی‌تواند آن را خاموش کند.

عیسی مسیح خدای ابدیست!

عیسی مسیح خالقِ تمامی این هستی‌ است!

عیسی مسیح منبعِ حیات در تمامی این هستی‌ است!

عیسی مسیح کسی است که از ازل با خدا بوده و تا ابدیت نیز با خدا خواهد بود!

***************************************************************************************************

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا به انجیلِ یوحنا در کلامِ خدا مراجعه کنیم، تا یاد بگیریم عیسی مسیح چگونه خودش را به ما معرفی نموده. 

من برای این قسمت از مطالعه ۶ نمونه را انتخاب کرده ام.

عیسی مسیح در انجیلِ یوحنا ۱۰: ۱۴می‌‌فرماید: ۱۴ «من شبان خوب و مهربانم و گوسفندانم را می‌شناسم و آنها نیز مرا می‌شناسند.

عیسی مسیح در انجیل یوحنا ۱۰: ۷، ۹می‌‌فرماید: ۷ پس برای ایشان توضیح داد و فرمود: «مطمئن باشید که من آن دری هستم که گوسفندان از آن وارد می‌شوند.   ۹ بلی، من در هستم. کسانی که از این در وارد می‌شوند، نجات پیدا می‌کنند و در داخل و بیرون می‌گردند و چراگاه سبز و خرم می‌یابند.

عیسی مسیح در انجیلِ یوحنا ۱۰: ۳۰می‌‌فرماید:من و پدرم خدا یک هستیم.»

عیسی مسیح در انجیلِ یوحنا ۱۲: ۴۵می‌‌فرماید: ۴۵ چون آن که مرا دید، گویی فرستنده مرا دیده است.

عیسی مسیح در انجیلِ یوحنا ۸: ۱۲می‌‌فرماید:۱۲ عیسی در یکی از تعالیم خود، به مردم فرمود: «من نور جهان هستم، هر که مرا پیروی کند، در تاریکی نخواهد ماند، زیرا نور حیات بخش راهش را روشن می‌کند.»

عیسی مسیح در انجیل یوحنا ۱۴: ۶می‌‌فرماید: ۶ عیسی به او فرمود: «راه منم، راستی منم، زندگی منم. هیچ کس نمی‌تواند به خدا برسد مگر بوسیله من.

***************************************************************************************************

عزیزان، در این قسمت از مطالعهٔ تحتِ عنوانِ ؛ “آیا عیسی مسیح خداست؟”، به این سوالِ مهم جواب میدیم که؛ “آیا رفتار و اعمالِ عیسی مسیح با رفتار و اعمال خدا سازگار بودند و مطابقت داشتند؟

برای یافتنِ پاسخِ صحیح و جامع به این سوالِ بسیار مهم، باز به مطالعهٔ انجیل یوحنا مراجعه می‌‌کنیم و همینطور آیه‌ای هم در انجیل متی.

من برای این قسمت از مطالعه ۵ نمونه را انتخاب کرده ام.

در انجیلِ یوحنا ۸: ۲۹می‌‌خوانیم: ۲۹ کسی که مرا فرستاده است با من است و مرا تنها نگذاشته، زیرا همواره کارهای پسندیده او را بجا می‌آورم.»

در انجیلِ یوحنا ۱۰: ۱۰می‌‌خوانیم:۱۰ کار دزد اینست که بدزدد، بکشد و نابود کند؛ اما من آمده‌ام تا به شما حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم.

در انجیل متی ۹: ۶می‌‌خوانیم:۶ اکنون به شما ثابت می‌کنم که من در این دنیا، اختیار بخشیدن گناه را دارم.» آنگاه رو به پسر افلیج کرد و گفت: «برخیز و تشکت را جمع کن و به خانه برو.»

در انجیل یوحنا ۱۰: ۱۷ – ۱۸ می‌‌خوانیم: ۱۷ «پدرم مرا دوست دارد، چون من جانم را می‌دهم و باز پس می‌گیرم.  ۱۸ کسی نمی‌تواند بزور مرا بکشد، من داوطلبانه جانم را فدا می‌کنم. چون اختیار و قدرت این را دارم که هرگاه بخواهم، جانم را بدهم و باز پس بگیرم. پدرم این اختیار را به من داده است.»

در انجیلِ یوحنا ۶: ۳۸می‌‌خوانیم:۳۸ چون من از آسمان آمده‌ام تا آنچه خدا می‌خواهد انجام دهم نه آنچه خودم می‌خواهم.

***************************************************************************************************

عزیزان، در این قسمت از مطالعه تحتِ عنوانِ ، “آیا عیسی مسیح خداست؟” به این سوالِ مهم جواب میدیم که؛ “رابطهٔ عیسی مسیح با خدای پدر چه و چگونه بود؟

برای پاسخِ به این سوالِ بسیار مهم، من یازده جواب از کلامِ خدا را انتخاب کردم که با هم مرور می‌‌کنیم.

در کتابِ پیدایش ۱: ۲۶می‌‌خوانیم: ۲۶ سرانجام خدا فرمود: «انسان را شبیه خود بسازیم، تا بر حیوانات زمین و ماهیان دریا و پرندگان آسمان فرمانروایی کند.»

عزیزان، کلمهٔ “خود” در این آیه، به تثلیثِ مقدس رجوع می‌‌کنه.

تثلیثِ مقدس شاملِ ؛ خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس هست.

در انجیلِ یوحنا ۱۰: ۳۰می‌‌خوانیم: ۳۰ من و پدرم خدا یک هستیم.

در انجیلِ یوحنا ۸: ۱۹می‌‌خوانیم:۱۹ پرسیدند: «پدرت کجاست؟» عیسی جواب داد: «شما که نمی‌دانید من کیستم، چگونه می‌خواهید پدرم را بشناسید؟ اگر مرا می‌شناختید، پدرم را نیز می‌شناختید.»

در انجیلِ یوحنا ۱۴: ۱۶ – ۱۷می‌‌خوانیم:۱۶ و من از «پدرم» درخواست خواهم کرد تا پشتیبان و تسلی بخش دیگری به شما عطا نماید که همیشه با شما بماند.  ۱۷ این پشتیبان و تسلی بخش همان روح‌القدس است که شما را با تمام حقایق آشنا خواهد کرد. مردم دنیا به او دسترسی ندارند، چون نه در جستجوی اوهستند و نه او را می‌شناسند. ولی شما در جستجوی او هستید و او را می‌شناسید، چون او همیشه با شماست و در وجودتان خواهد بود.

عزیزان، در این قسمت از کلامِ خدا، از هر سه شخصیتِ تثلیثِ مقدس نام برده شده.

در انجیلِ یوحنا ۱: ۱می‌‌خوانیم:۱ در ازل کلمه بود‌. کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود،

عزیزان، یوحنای رسول نویسندهٔ این انجیل در این آیه گواهی میده که، عیسی مسیح خدا در بدنِ انسانی بود.

در انجیلِ یوحنا ۱: ۳می‌‌خوانیم: ۳ هر چه هست، بوسیله او آفریده شده و چیزی نیست که آن را نیافریده باشد.

در این آیه یوحنا یه رسول عیسی مسیح را به عنوانِ “خالق” معرفی می‌‌کنه.

این آیه توسطِ آیهٔ ۱: ۲۶در کتابِ پیدایش بهتر مفهوم میشه.۲۶ سرانجام خدا فرمود: «انسان را شبیه خود بسازیم، تا بر حیوانات زمین و ماهیان دریا و پرندگان آسمان فرمانروایی کند.»

در قسمتِ دیگری از کلامِ خدا؛ در کولسیان ۱: ۱۵ – ۱۷پولسِ رسول در موردِ شخصیتِ واقعی عیسی مسیح می‌‌فرماید:

مسیح که بود و چه کرد؟

۱۵ مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. او فرزند خداست و بر تمام موجودات برتری دارد.  ۱۶ در واقع، تمام هستی بوسیله عیسی مسیح بوجود آمد، یعنی هر آنچه در آسمان و بر زمین است، دیدنی و نادیدنی؛ عالم روحانی با فرمانروایان و تاج و تخت ایشان، و فرماندهان و بزرگانشان، همه بوسیله مسیح و برای جلال او آفریده شدند.  ۱۷ پیش از آنکه چیزی بوجود آید، او وجود داشت، و قدرت اوست که عالم هستی را حفظ می‌کند.

باز می‌‌بینیم که پولسِ رسول هم در اینجا بر “خالق” بودن عیسی مسیح اشاره و تاکید داره.

خالق بودن، یکی از نشانه‌های اصلی است که فقط مختصِ به خداست!

در انجیلِ یوحنا ۶: ۳۸می‌‌خوانیم: ۳۸ چون من از آسمان آمده‌ام تا آنچه خدا می‌خواهد انجام دهم نه آنچه خودم می‌خواهم.

در انجیلِ یوحنا ۱۴: ۱۱می‌‌خوانیم: ۱۱ فقط ایمان داشته باش که من در خدای پدر هستم و او در من است؛ و گرنه بخاطر این معجزات بزرگ که از من دیده‌ای، به من ایمان آور.

در انجیلِ یوحنا ۵: ۳۶می‌‌خوانیم:۳۶ ولی من شاهدی بزرگتر از سخنان یحیی دارم و آن معجزاتی است که می‌کنم. پدرم به من گفته است این معجزه‌ها را بکنم و همین معجزه‌هاست که ثابت می‌کند خدا مرا فرستاده است.

در انجیلِ یوحنا ۸: ۲۹می‌‌خوانیم: ۲۹ کسی که مرا فرستاده است با من است و مرا تنها نگذاشته، زیرا همواره کارهای پسندیده او را بجا می‌آورم.»

***************************************************************************************************

در این قسمت از مطالعه به این سوالِ مهم پاسخ میدم که؛ “چرا خداوندی عیسی مسیح از اهمیتِ قوق العاده‌ای برخوردار هست؟

دوستِ خوبِ من، در افکارِ بسیاری، خدا موجودی هست از اونها بسیار دور.

خدا در افکارِ بسیاری، موجودی هست غریبه با اونها.

خدا در افکارِ بسیاری، موجودیست غیرِ قابلِ شناخت و توصیف.

خدا در افکارِ بسیاری، موجودیست که یک جایی اون بالا بالا‌ها بسر می‌‌بره.

بسیاری می‌‌گند که ما به خدا باور داریم، ولی‌ به او هیچ توجهی ندارند و اهمیتی نمیدند چرا که نمی خواند مطیعِ او باشند.

بسیاری توقع دارند تا خدا همیشه در خدمتِ اونها باشه؛ براشون مهیا کنه، بهشون کمک کنه و شفاشون بده.

ولی‌ همین اشخاص نمی خواند خداوند بهشون نشون بده که گناهکارند و نیاز به بخششِ خداوند دارند.

اینطور باور‌ها از خدا را ما در میانِ پیروانِ تمامی دین‌های موجود در جهان شاهدیم.

یکی از دلایلِ اصلی که چرا بسیاری مایل نیستند تا عیسی مسیح را به عنوان خداوند بشناسند و به او ایمان بیارند اینه که؛ این عزیزان نمی خواند عیسی مسیح خداوند را به معنای واقعی و ملموس و شخصی نزدیک به خودشون داشته باشند.

این عزیزان، نمی خواند خداوند اینقدر بهشون نزدیک باشه، تا گناهانشون را به اونها گوشزد کنه و نیازشون را به بخششِ خداوند یاد آور.

این عزیزان، مایلند به خدأیی باور داشته باشند که از اونها دوره و رفتارشون را هر طوری هست تحمل می‌‌کنه.

***************************************************************************************************

عزیزان، در این قسمت از مطالعه به این سوالِ بسیار مهم پاسخ میدم که؛ چرا عیسی مسیحِ خداوند به این جهان آمد؟

دوستِ خوبِ من، به طور خیلی خلاصه، عیسی مسیح به این جهان آمد تا به ما حیاتِ واقعی را به فراوانی عطا کنه.

انجیلِ یوحنا ۱۰: ۱۰

۱۰ کار دزد اینست که بدزدد، بکشد و نابود کند؛ اما من آمده‌ام تا به شما حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم.

لطفا دقت بفرمأیید.

خدای پدر عیسی مسیح را به این جهان فرستاد تا در بدنِ انسانی بر روی این کرهٔ زمین گام برداره و در میان مردم زندگی کنه.

تا او با وسوسه‌های گوناگونِ این دنیا روبرو بشه ولی‌ مرتکبِ هیچ گناهی نگردد.

و تا معجزاتی انجام بده که خداوندی او را به مردم ثابت کنه.

و نهایتا، تا او بر روی صلیب به جای ما جان بده، تا هر که به او ایمان آورد، گناهانش آمرزیده شوند، از او حیات ابدی دریافت کند و هلاک نگردد.

تمامی اینها به خاطرِ محبتِ بی‌ مانندِ خداوند برای ما بود.

انجیلِ یوحنا ۳: ۱۶

۱۶ زیرا خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است، تا هر که به او ایمان آورد، هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد.

بله، دوستِ من، عیسی مسیح یگانه نجات دهندهٔ بشر و ایمانِ به وی یگانه راهِ نجات و رستگاریست!

***************************************************************************************************

عزیزان، در این قسمت از مطالعه به این سوالِ بسیار مهم پاسخ میدم که؛ چه روی میداد اگه عیسی مسیح خدا نبود؟

برای این سوال من شش پاسخدارم.

۱  –  اگه عیسی مسیح خدا نباشه، پس او فقط یک دروغگو بود.

۲  –  اگه عیسی مسیح خدا نباشه، نمیشه به او اعتماد کرد.

۳  –  اگه عیسی مسیح خود نباشه، مرگِ او هیچ نتیجه‌ای برای بشر گناهکار نداشته.  ما هنوز گناهکار و در گناه مرده ایم.

۴  –  اگه عیسی مسیح خدا نباشه، ما هیچ امیدی به بخششِ گناهانمان و غلبه بر مرگ نداریم.

۵  –  اگه عیسی مسیح خدا نباشه، مسیحیت هم یک دینِ دروغین و من در آوردی هست.

۶  –  اگه عیسی مسیح خدا نباشه، ما زیر غضب خداوند قرار داریم و هیچ امیدی برایدریافتِ  آمرزشِ او برای ما نیست.  ما پاداشِ گناهانِ خودمان را از خداوند دریافت خواهیم نمود.

اما دوستِ خوبِ من، عیسی مسیح خداست!

هر چه که او گفت و انجام داد، منجر به بخششِ گناهانِ ما گردید.

هر چه که اوگفت و انجام داد، منجر به عطای حیات ابدی به ما گردید.

***************************************************************************************************

دوستِ خوبِ من، در پایانِ این تعلیم اجازه بدید از شما بپرسم؛

حالا که شما این حقیقتِ محض را یاد گرفتید که عیسی مسیح براستی خداست؛ پاسخ واکنشتان نسبت به او چیست؟

می‌ دونید اگه به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی ایمان نیارید، چی‌ در انتظارِ شماست؟

می‌ دونید اگه به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی ایمان بیارید، چی‌ در انتظارِ شماست؟

دعا می‌‌کنم که در همین لحظه به عیسی مسیح خداوند ایمان بیارید.

نویسنده، کوروش باقری