دوستِ خوبِ من، عیسی مسیح نه تنها مهمترین شخصی بوده که تا کنون بر روی این کرهٔ زمین زندگی کرد، بلکه او بحث برنگیز‌ترین شخص نیز بوده و هست. در طولِ تاریخ، بعضی از او نفرت داشته ا‌ند، بعضی با او دشمن ورزیده ا‌ند، بعضی نسبت به او بی‌ اعتنا بوده ا‌ند، بسیاری هم او را دوست داشته ا‌ند و باور دارند که عیسی مسیح به خاطرِ بخششِ گناهانِ آنها جانِ خودش را بر روی صلیب فدا نمود.

بله دوستِ من، دو هزار سال پیش، عیسی مسیح از یک مغازهٔ نجاری که در آن کار می‌‌کرد بیرون آمد و خدماتِ زمینی خود را در میان مردم آغاز نمود.

از آن زمان تا امروز، به طورِ روز افزون انسان‌های بیشماری به او ایمان آورده ا‌ند.

امروز – جوابِ شما به این سوال که؛ “عیسی مسیح کیست چی‌ هست؟”

عزیزان، عیسی مسیح همین سوال را از شاگردانِ خودش نیز پرسید.

در انجیلِ متی ۱۶: ۱۳می‌‌خوانیم که عیسی مسیح فرمود: ۱۳ وقتی عیسی به قیصریه فیلیپ رسید، از شاگردانش پرسید: «مردم مرا که می‌دانند؟»

پاسخِ هر کس به این سوالِ عیسی مسیح که پرسید؛ “شما مرا که می‌‌دانید” متفاوت بوده.

اما وقتی وی این سوال را از شاگردانِ خودپرسید، پطرس یکی از شاگردانِ وی پاسخ داد: متی ۱۶: ۱۵ – ۱۶

۱۵ سپس پرسید: «شما مرا که می‌دانید؟»  ۱۶ شمعون پطرس جواب داد: «مسیح، فرزند خدای زنده!»

دوستِ خوبِ من، امروزه ایماندارانِ به عیسی مسیح که مسیحیان خوانده میشند، به این حقیقت ایمان دارند که؛ عیسی مسیح فرزندِ خدای زنده است!

مسیحیان، عیسی مسیح را به عنوانِ خداوندِ در جسمِ انسانی ظاهر شده باور دارند.

مسیحیان، عیسی مسیح را پرستش می‌‌کنند و در نامِ او دعا

عزیزان، کلامِ خدا با نام‌های متفاوتی به عیسی مسیح اشاره میکنه.

برای مثال، ناجی – یگانه پسرِ خدا – نجات دهندهٔ دنیا – پادشاهِ سلطنت کننده – قاضی حکم کننده و نام هایی دیگه.

بنا بر این، سوالی که در اینجا برای ما بوجود می‌‌یاد اینه که؛ حال که ما با شخصیتِ واقعی عیسی مسیح آشنا میشیم، باید نسبت به این شناختِ خودمون از وی چطور واکنشی داشته باشیم؟

جوابِ صحیح به این سوال اینه که؛ عاقلانه و شایستهٔ شخصیتِ عیسی مسیح هست که ما؛ به او ایمان بیاریم – از او پیروی کنیم – به او خدمت کنیم – او را به دیگر مردمِ جهان بشناسانیم – او را هر روزه بهتر و بهتر با مطالعهٔ کلامِ خدا بشناسیم و همچنین، او را با تمامِ جان، دل و توان دوست داشته باشیم!

عزیزان، در این قسمت از مطالعه تحتِ عنوانِ ؛ “عیسی مسیح کیست؟” به شناختِ تعدادی از خصوصیاتِ ویژهٔ وی می‌‌پردازم.

۱  –  خالق یا هستی‌ بخش

کلامِ خدا در کولسیان ۱: ۱۵ – ۱۶به ما یاد میده که:مسیح که بود و چه کرد؟

۱۵ مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. او فرزند خداست و بر تمام موجودات برتری دارد.  ۱۶ در واقع، تمام هستی بوسیله عیسی مسیح بوجود آمد، یعنی هر آنچه در آسمان و بر زمین است، دیدنی و نادیدنی؛ عالم روحانی با فرمانروایان و تاج و تخت ایشان، و فرماندهان و بزرگانشان، همه بوسیله مسیح و برای جلال او آفریده شدند.

۲  –  حاضرِ مطلق یا حاضر هر همه جا در آنِ واحد.

به عنوانِ نجات دهندهٔ شخصی ما، حال عیسی مسیح در ماست هر جا که هستیم.

۳  –  قادرِ مطلق یا قادر به انجامِ هر کاری.

عیسی مسیح، خدای پسر، قادر به انجامِ هر کاری که با شخصیتِ الهی وی و خواستِ خدای پدر مطابقت داشته باشد هست!

۴  –  عالمِ مطلق یا همه چیزدان.

هیچ چیزی در تمامی این هستی‌ از عیسی مسیح پوشیده نیست.

خداوند و منجی ما عیسی مسیح، حتی قبل از آن که ما دعا کنیم، به خوبی می‌‌دونه ما چی‌ خواهیم گفت.

۵ – بخشنده یا آمرزنده.

ما می‌‌تونیم کاملا به بخشندگی و آمرزنده بودنِ عیسی مسیح اعتماد کنیم  .او هرگز با ما بد رفتاری نخواهد کرد.

۶  –  ابدی، ازلی یا جاودانه.

دوستِ خوبِ من لطفا دقت بفرمأیید.

این درسته که عیسی مسیح به شکلِ نوزاد به این جهان آمد.  اما آن تولد، زمانِ  بودن و هستی‌ وی نبود.

عیسی مسیح خدای پسرِ ابدی همیشه بوده و همیشه نیز خواهد بود.

۷  –  کاملا بی‌ گناه.

عیسی مسیح به خاطرِ داشتنِ طبیعتِ الهی، کاملا بی‌ گناه بود.

۸  –  انسان یا بشر.

عزیزان، اگر چه عیسی مسیح هرگز از خدا بودن متوقف نشد، او همچنین یک انسانِ کامل بود ولی‌ بدون گناه.

چون عیسی مسیح در بدنِ انسانی زندگی کرد، حال او تمامی احساساتِ فیزیکیو روحی ما را کاملا درک می‌‌کنه.

او در ضعف‌هایمان به کمکِ ما می‌‌یاد.

۹  –  خداوند یا خدا.

عیسی مسیح در عینِ حالی که صد در صد انسانبود، وی صد در صد خدا نیز بود.

۱۰  –  تولد از باکره.

دقت بفرمأیید؛ برای اینکه عیسی مسیح بتواند خدای پسرِ مقدس و کاملا بی‌ گناهی به این دنیا بیاید، نطفهٔ وی می‌‌بایستی توسطِ روح القدس در رحمِ باکره‌ای بسته می‌‌شد.

این تنها راهی بود که او می‌‌توانست نمایندهٔ بشریت باشد، برهٔ بی‌ گناهِ خدا باشد، تا بتواند واجدِ شرایطِ پرداختِ جریمهٔ گناهانِ بشر بشود و جریمهٔ گناهانِ تمامی انسانها را یکبار برای همیشه کاملا بپردازد.

*****************************************************************************

عزیزان، در این قسمت از مطالعه به این سوال پاسخ می‌‌دم که، در حالِ حاضر عیسی مسیح کجاست؟

بنا به آموزهٔ کلامِ خدا در رومیان ۸: ۳۴، عیسی مسیح در کنارِ خدای پدر است و برای ما ایماندارانِ به خود شفاعت می‌‌کند.

۳۴ پس دیگر چه کسی می‌تواند ما را محکوم نماید؟ آیا مسیح؟ نه! چون اوست که در راه ما مرد و زنده شد و اکنون در بالاترین مقام، در کنار خدا نشسته است و برای ما شفاعت می‌کند.

لطفا دقت کنید، عیسی مسیح همچنین در ما ایماندارانِ به خود بسر می‌‌بره.

در رومیان ۸: ۹ – ۱۰می‌‌خوانیم: ۹ البته شما چنین نیستید. چنانچه روح خدا در وجود شما ساکن باشد، عنان زندگی‌تان در دست طبیعت تازه‌تان خواهد بود. به یاد داشته باشید که اگر روح مسیح در وجود کسی ساکن نباشد، او اصلا مسیحی نیست.  ۱۰ با اینحال، اگر چه مسیح در وجود شما زندگی می‌کند، اما سرانجام بدنتان در اثر عواقب گناه خواهد مرد، ولی روحتان زنده خواهد ماند، زیرا مسیح روحتان را آمرزیده است.

عزیزان، در لحظه‌ای که ما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خود ایمان می‌‌یاریم؛ روح وی روح القدس آمده و در ما سکنا می‌‌گزینه.

روح القدس با سکونتِ در ما، ما را برای عیسی مسیحِ خداوند لاک و مهر می‌‌کنه.

به عبارتی دیگه، روح القدسِ در ما، تعلقِ ما را برای عیسی مسیح و نجاتمان را تثبیت می‌‌کنه.

*****************************************************************************

عزیزان، در این قسمت از مطالعه به این سوال پاسخ می‌‌دم که؛ “چرا عیسی مسیح به کرهٔ زمین آمد؟”

من مختصرا به پنج دلیلِ اصلی که چرا عیسی مسیح به کرهٔ زمین آمد اشاره می‌‌کنم.

۱  –  عیسی مسیح به این کرهٔ زمین آمد؛ “تا خدای پدر را بر انسانها مکشوف کنه!”

عیسی مسیح به شاگردانِ خود فرمود؛  ۹ عیسی جواب داد: «فیلیپ، آیا بعد از تمام این مدتی که با شما بوده‌ام، هنوز هم نمی‌دانی من کیستم؟ هر که مرا ببیند، خدای پدر را دیده است. پس دیگر چرا می‌خواهی او را ببینی؟انجیل یوحنا ۱۴: ۹

دقت بفرمأیید، چون خودِ عیسی مسیح خدا بود، هر چه که وی گفت و انجام داد، خصوصیات، طبیعت، ذات و نحوهٔ عملکردِ خدای پدر را بر همگان آشکار فرمود.

۲  –  عیسی مسیح به کرهٔ زمین آمد تا؛ “نوعِ بشر را باز خرید کنه!”

عیسی مسیح آمد، تا داوطلبانه جانِ خودش را برای پرداختِ تاوانِ تمامی گناهانِ هر انسانی که به او ایمان آورد،فداکند.

عیسی مسیح با فدیهٔ جان خود بر روی صلیبِ جلجتا، این ماموریتِ خود را با کمال رسانید.

حال، هر انسانی که به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودش ایمان بیاره، گناهانِ خودش را به او اعتراف کنه و از او در خواستِ بخشش، عیسی مسیح حتما او را خواهد بخشید.

۳  –  عیسی مسیح به کرهٔ زمین آمد؛ “تا به ما ایماندارانِ به خود ضمانتِ زندگی پس از مرگ را عطا کنه!

عزیزان، وقتی عیسی مسیح به خاطرِ ذاتِ الهی که در وی بود، بر مرگ غلبه نمود زنده شد و با بدنِ فیزیکی خود زنده از قبر بیرون آمد، او همچنین غلبه بر مرگ را برای ما نیز تضمین فرمود.

بدونِ قیام از مردگان، ما هیچ امیدی به زنده شدن پس از مرگمان نمی داشتیم.

عیسی مسیح با قیامِ از مردگان، تمامی گفته‌های خود را به اثبات رسانید.

۴  –  عیسی مسیح به کرهٔ زمین آمد؛ “تا به ما هم قولِ قیام از مردگان را عطا کند!”

چون عیسی مسیح بر مرگ غلبه نمود و از مردگان قیام فرمود، ما هم این امید و اطمینان را داریم که به عنوانِ ایماندارانِ به وی، حتما از مردگان بر خواهیم خاست!

۱قرنتیان ۱۵: ۲۰زنده شدن مسیح، پایۀ مسیحیت است

۲۰ اما واقعیت اینست که مسیح پس از مرگ، دوباره زنده شد؛ او نخستین فرد از میان کسانی است که در روز قیامت زنده خواهند شد.

۱قرنتیان ۱۵: ۵۱ – ۵۸۵۱ حال می‌خواهم رازی عجیب با شما در میان بگذارم: ما همه نخواهیم مرد، بلکه به همه ما بدنی نو داده خواهد شد.  ۵۲ زمانی که شیپور آخر از آسمان به صدا درآید، در یک لحظه، در یک چشم بر هم زدن، همه ایماندارانی که مرده‌اند، با بدنی فناناپذیر زنده خواهند شد. آنگاه ما نیز که هنوز زنده‌ایم، ناگهان تبدیل خواهیم پذیرفت و بدنی نو خواهیم یافت.  ۵۳ زیرا بدن خاکی ما که فانی و از بین رفتنی است، باید به بدن آسمانی تبدیل شود، بدنی که هرگز نابود نخواهد شد و همیشه زنده خواهد ماند.  ۵۴ هنگامی که این امر اتفاق بیفتد، یعنی بدن خاکی و فانی ما به بدن آسمانی و جاودانی تبدیل شود، آنگاه این پیشگویی کتاب آسمانی عملی خواهد گردید که می‌فرماید: «زندگی بر مرگ پیروز شد.»  ۵۵ ای مرگ پیروزی تو کجاست؟ نیش تو چه شد؟  ۵۶ گناه یعنی همان نیشی که باعث مرگ می‌شود، از بین خواهد رفت، و شریعت که گناهان ما را به ما نشان می‌دهد، دیگر بر ما داور نخواهد بود.  ۵۷ خدا را شکر برای تمام اینها! اوست که ما را بوسیله خداوندمان عیسی مسیح پیروز می‌گرداند.  ۵۸ بنابراین، ای عزیزان، از آنجا که پیروزی ما در آینده حتمی است، پس در ایمان قوی و ثابت قدم بمانید و همواره مشغول خدمت به خداوند باشید، چون می‌دانید که خدمتتان به خداوند بی نتیجه نیست، و در قیامت هر کس پاداش اعمال خود را خواهد یافت.

۱تسالونیکیان ۴: ۱۳ – ۱۸وضعیت ایمانداران پس از مرگ

۱۳ و اینک برادران عزیز، می‌خواهم که شما از وضعیت ایماندارانی که می‌میرند آگاه باشید، تا وقتی کسی از شما فوت می‌کند، شما نیز مانند آنانی که امیدی به عالم آینده ندارند، در غم و غصه فرو نروید.  ۱۴ زیرا ما که ایمان داریم عیسی مرد و پس از مرگ زنده شد، باید یقین داشته باشیم که به هنگام بازگشت او، خدا تمام مسیحیانی را که مرده‌اند، همراه وی به این جهان باز خواهد آورد.  ۱۵ این را من از جانب خداوند می‌گویم: ما که هنگام بازگشت مسیح خداوند زنده باشیم، زودتر از مردگان به آسمان نخواهیم رفت.  ۱۶ زیرا صدای فرمان الهی و آوای تکان دهنده رئیس فرشتگان و نوای شیپور خدا شنیده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به زمین خواهد آمد. آنگاه پیش از همه، مسیحیانی که مرده‌اند زنده خواهند شد تا خداوند را ملاقات کنند.  ۱۷ سپس، ما که هنوز زنده‌ایم و روی زمین باقی هستیم، همراه ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا همگی، خداوند را در هوا ملاقات کنیم و تا ابد با او باشیم.  ۱۸ پس با این سخنان، یکدیگر را تشویق کنید و تسلی دهید.

۵  –  عیسی مسیح به کرهٔ زمین آمد؛”تابه ما حیاتِ واقعی ابدی را به فراوانی عطا کنه.”

انجیلِ یوحنا ۱۰: ۱۰کار دزد اینست که بدزدد، بکشد و نابود کند؛ اما من آمده‌ام تا به شما حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم.

*****************************************************************************

عزیزان، در این قسمت از مطالعه به این سوال پاسخ می‌‌دم که، “کلامِ خدا در موردِ نامِ عیسی مسیح به ما چه می‌‌گوید؟”

مختصرا به چهار قسمت از کلامِ خدا که به ما برای درکِ بهتری از مفهومِ نامِ عیسی مسیح کمک می‌‌کنند می‌‌پردازم.

۱  –  نامِ عیسی مسیح والاتر از هر نامِ دیگر است!

در فیلیپیان ۲: ۹ – ۱۱می‌‌خوانیم: ۹ به همین جهت، خدا او را بی نهایت سرافراز کرد و نامی به او بخشید که از هر نام دیگری والاتر است،  ۱۰ تا به نام «عیسی»‌، هر آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است، به زانو درآید،  ۱۱ و برای جلال خدای پدر، همه به زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح، خداوند است.

عزیزان، زمانی خواهد آمد که تمامی انسانها، حتی قدرتمند‌ترین انسان‌های مستبد، قدرتمند و زورگو در مقابلِ عیسی مسیح زانو خواهند زد و اعتراف خواهند نمود که او براستی خداوند است!

۲  –  نامِ عیسی مسیح تنها نامی است که نجات می‌‌بخشد!

اعمال ۴: ۱۲غیر از عیسی مسیح کسی نیست که بتواند ما را رستگار سازد! چون در زیر این آسمان، نام دیگری وجود ندارد که مردم بتوانند توسط آن از گناهان نجات یابند.»

در هیچ نامِ دیگری نجات وجود ندارد.

۳  –  مفهومِ نامِ عیسی مسیح نجات دهنده می‌‌باشد!

انجیلِ متی ۱: ۲۱ او پسری خواهد زایید، و تو نام او را عیسی (یعنی نجات دهنده) خواهی نهاد، چون او قوم خود را از گناهانشان خواهد رهانید.»

۴  –  نامِ عیسی مسیح یگانه فرزندِ خداوند می‌‌باشد!

انجیلِ یوحنا ۳: ۱۶زیرا خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است، تا هر که به او ایمان آورد، هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد.

*****************************************************************************

عیسی مسیح شخصیتی بی‌ مانند است!

عزیزان، عیسی مسیح هرگز کتابی ننوشت، ولی‌ او موضوعِ اصلی و انگیزهٔ پر فروشترین کتابِ جهان در طولِ تاریخ است.

عیسی مسیح هرگز شعری نسرأیید، ولی‌ وی موضوع اصلی و انگیزهٔ شعر‌های بی‌ شماری است.

عیسی مسیح خانه‌ای نداشت، ولی‌ او برای هر ایماندارِ به خود، خانه‌ای در بهشت مهیا می‌‌فرماید.

عیسی مسیح در طولِ زندگی زمینی خود در بدنِ انسانی، به مسافرت‌های دور و درازی نرفت، ولی‌ تمامی جهان و کهکشانها در نظارت و کنترلِ دقیقِ او هستند.

عیسی مسیح مدرکِ پزشکی نداشت، ولی‌ او طبیبِ محبوب است و انسان‌های بی‌ شماری را شفا داده است.

عیسی مسیح هرگز لشگری نداشت، ولی‌ روزی تمامی قدرتمندان در مقابلِ وی زانو خواهند زد.

شیطان نتوانست عیسی مسیح را وسوسه کند.

مرگ نتوانست او را نابود کند.

قبر نتوانست او را در خود محبوس نگه دارد.

*****************************************************************************

دوستِ خوبِ من، با شناختی که از عیسی مسیح در این مطالعه بدست آوردید، می‌‌تونید بفرمأیید؛ چرا عیسی مسیح براستی لایقِ این هست که شما به او ایمان بیارید و او را پرستش کنید؟

دعا می‌‌کنم که شما همین لحظه به عیسی مسیح به عنوانِ منجی و خداوندِ خودتون ایمان بیارید.

نویسنده، کوروش باقری