آیهٔ کلیدی: اشعیا ۴۳: ۱۹

۱۹ می‌خواهم کار تازه و بی سابقه‌ای انجام دهم. همین الان آن را انجام می‌دهم، آیا آن را نمی‌بینید؟ در بیابان جهان برای قومم جاده‌ای می‌سازم تا به سرزمین خود بازگردند. برای ایشان در صحرا نهرها بوجود می‌آورم!  آمین!

دوستِ خوبِ من، شاید شما در تمامی طول عمر و رشدتون، همیشه در آرزوی چیزِ جدیدی بوده اید.

شاید شما همیشه در آرزوی داشتنِ یک رابطهٔ جدیدی بوده اید.

شاید شما همیشه در آرزوی یک فرصت و موقعیتِ خوب و منحصر بفردی بوده اید.

آیا اینطور بوده؟

آیا امروز شما در آرزوی رسیدن یا بدست آوردنِ چیزی یا چیز‌های جدیدی بسر می‌‌برید؟

شاید شما خیلی خوش بین هستید که در سالِ جدید، بتونید اشتباهاتِ گذشته را از خودتون دور کنید و هر چه را که بر دوشتون سنگینی میکنه زمین بگذارید.

اما متاسفانه می‌‌بینید که اینطور نمیشه.

اون چیزیا چیز‌های جدیدی که در اشتیاقش بودید بدست نمی یاد و بارِ سنگین هم بر دوشِ شما باقی می‌‌مونه.

باز زمان می‌‌گذره و شما هنوز در اشتیاقِ داشتن یا رسیدن به چیز جدیدی هستید ولی‌ اتفاقی نمی افته.

دوستِ خوبِ من، این شرایطِ شما را، قومِ اسرائیل در طولِ زمانی که در انتظارِ آمدنِ مسیح به این جهان بودند تجربه نمودند.

بله، قومِ اسرائیل قرنها در انتظارِ آمدنِ مسیحا به این جهان بودند.

سالها و قرنها یکی پس از دیگری می‌‌گذشتند و قومِ اسرائیل همچنان در انتظارِ آمدنِ مسیحابه این جهان در انتظار بسر می‌‌بردند.

شاید پس از گذشتِ قرنها، قومِ اسرائیل به این فکر افتاده بودند که مسیحا هرگز به این جهان نخواهد آمد.

شاید قومِ اسرائیل فکر می‌‌کردند که صبر و انتظارِ اونها برای آمدنِ مسیحابه این جهان بیهوده بود.

اما نکتهٔ بسیار مهمی که قومِ اسرائیل نتونسته بودند بفهمند این بود که؛ در طولِ زمان صبرِ اونها برای آمدنِ مسیحابه این جهان، خداوند داشت طبقِ نقشهٔ عالی و مقدسِ خودش عمل می‌‌کرد.

قومِ اسرائیل نتونسته بودند نقشهٔ خارق العاده‌ای را که خداوند برای فرستادنِ مسیحا به این جهان در نظر داشت را درک کنند.

بله عزیزان، در طولِ تمامی زمانِ قرنها صبرِ قومِ اسرائیل برای آمدنِ مسیحابه این جهان، خدا در عمل بود و داشت نقشهٔ فرستادن اورا به کمال می‌‌رساند.

عزیزان، نقشهٔ خارق العاده و طریقِ ارسالِ مسیحابه این جهان را کلامِ خدا در انجیلِ یوحنا ۱: ۱۲ – ۱۳برای ما مکشوف می‌‌کنه.

۱۲ حتی در سرزمین خود و در میان قوم خود، یهودیان، کسی او را نپذیرفت. اما او به تمام کسانی که به او ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا گردند؛ بلی، فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند.  ۱۳ این اشخاص تولدی نو یافتند، نه همچون تولدهای معمولی که نتیجه امیال و خواسته‌های آدمی است، بلکه این تولد را خدا به ایشان عطا فرمود.آمین!

دوستِ خوبِ من، لطفا، دقت بفرمأیید:

امروز خداوند همان خداوندی هست که همیشه بوده و همیشه خواهد بود.

کلامِ خدا در عبرانیان ۱۳: ۸می‌‌فرماید:۸ عیسی مسیح امروز نیز همان است که دیروز بود و هرگز تغییر نخواهدآمین! کرد.

خداوند وفا داره و همیشه به تمامی قول‌های خودش به ما عمل می‌‌کنه!

شاید شما نتونید ببینید، ولی‌ امروز خداوند داره برای شما راهی بوجود می‌‌یاره.

بله دوستِ من، اگر چه شاید شما با چشمانِ فیزیکی انسانی خودتون قادر به دیدنِ عملکردِ دقیقِ خداوند نیستید، ولی‌ او داره برای شما بهترین‌ها را مهیا می‌‌کنه.

دوستِ خوبِ من، آیا شما ماه‌ها و شاید سال‌های زیادی هست که در انتظارِ بدست آوردنِ چیزی جدید هستید؟

آیا در حالِ حاضر، نا امید، خسته، و دل شکسته اید چرا که به ظاهر و به چشمِ انسانی شما، هیچ چیزی تغییر نمی کنه و اونچه را که در اشتیاقش هستید بدست نمی یارید؟

آیا خسته و نا امیدید چرا که سنگینی بارِ بر دوشِ شما کم نمیشه و انگار همه چیز ثابت باقی مونده؟

به یاد بیار که خداوند در آیهٔ کلیدی این تعلیم در اشعیا ۴۳: ۱۹ به ما می‌‌فرماید که:

۱۹ می‌خواهم کار تازه و بی سابقه‌ای انجام دهم. همین الان آن را انجام می‌دهم، آیا آن را نمی‌بینید؟ در بیابان جهان برای قومم جاده‌ای می‌سازم تا به سرزمین خود بازگردند. برای ایشان در صحرا نهرها بوجود می‌آورم!  آمین!

دوستِ خوبِ من، اعتماد و ایمانِ خودتون را به وفاداری خداوند حفظ کنید.

او شما را بیشتر از جانِ خودش دوست داره!

خداوند در ایمانتان به عیسی مسیح، حال با روحِ مقدسِ خود روح القدس در شماست.

خداوند در ایمانتان به عیسی مسیح، پدرِ آسمانی مهربانِ شماست.

او حتما برای تمامی نیاز‌های واقعی شما فرزندِ عزیزِ خود در زمان و به روشِ الهی خودش مهیا می‌‌کنه.

دوستِ خوبِ من، لطفا دقت بفرما.

خدا، حتی از زمانِ قبل از خلقتِ شما، برای شما در کار و فعالیت بوده.

شما قبلِ از خلقتتون توسطِ خداوند، در فکرِ او بوده اید.

خداوند همچنین، از آن لحظه‌ای هم که ممکن و میسر فرمود تا شما به صورتِ نوزادی به شکلِ انسان به این دنیا بیأیید، داره لحظه به لحظه در زندگیتون عمل می‌‌کنه.

هیچ لحظه‌ای در تمامی طولِ عمرِ شما نبوده که خدا با شما نبوده باشه.

هیچ لحظه‌ای در تمامی طولِ عمرِ شما نبوده که خدا در حالِ عملکرد نبوده باشه.

هیچ لحظه‌ای در زندگی شما نبوده که خداوند برای آن هدف و نقشه‌ای نداشته.

بنا بر این دوستِ خوبِ من، به نحوهٔ عملکرد و زمان‌های خاصِ او اعتمادِ خودتون را حفظ کنید.

خداوند شما را به گونه‌ای منحصر بفرد آفریده، تا اعمال و نقشه‌های منحصر بفردی را نیز توسطِ شمابه کمال برسونه.

اگه شرایطِ شما در زمان و به شکلی که خواستهٔ شماست تغییر نمی کنند.

یا اگه به اون چیزی که خواستهٔ شماست هنوز دست نیافته اید، دلیلِ غیبت یا فعال نبودن خداوند در زندگیتون نیست.

مطالعهٔ کلامِ خدا در کتابِ جامعه ۳: ۱ – ۱۱به ما برای درکِ این موضوعِ مهم کمک می‌‌کنند.

برای هر چیز زمانی هست

۱ بـرای هـر چیـزی که در زیـر آسمـان انجام می‌گیرد، زمان معینی وجود دارد:

۲ زمانی برای تولد، زمانی برای مرگ. زمانی برای کاشتن، زمانی برای کندن.

۳ زمانی برای کشتن، زمانی برای شفا دادن. زمانی برای خراب کردن، زمانی برای ساختن.

۴ زمانی برای گریه، زمانی برای خنده. زمانی برای ماتم، زمانی برای رقص.

۵ زمانی برای دور ریختن سنگها، زمانی برای جمع کردن سنگها. زمانی برای در آغوش گرفتن، زمانی برای اجتناب از درآغوش گرفتن.

۶ زمانی برای به دست آوردن، زمانی برای از دست دادن. زمانی برای نگه داشتن، زمانی برای دور انداختن.

۷ زمانی برای پاره کردن، زمانی برای دوختن. زمانی برای سکوت، زمانی برای گفتن.

۸ زمانی برای محبت، زمانی برای نفرت. زمانی برای جنگ، زمانی برای صلح.

۹ آدمی از زحمتی که می‌کشد چه نفعی می‌برد؟

۱۰ من درباره کارهایی که خداوند بر دوش انسان نهاده است تا انجام دهد، اندیشیدم

۱۱ و دیدم که خداوند برای هر کاری زمان مناسبی مقرر کرده است. همچنین، او در دل انسان اشتیاق به درک ابدیت را نهاده است، اما انسان قادر نیست کار خدا را از ابتدا تا انتها درک کند.آمین!

دوستِ خوبِ من، اعتماد داشته باشید که خداوند پدرِ آسمانی مهربان، دانا، وفادار و سخاوتمندِ شما، در صورتِ صبرِ شما با وی، در بهترین زمان که فقط خودِ او می‌‌دونه، برای هرنیازِ واقعی شما مهیا می‌‌کنه.

ما نمی تونیم با کم صبری خودمون، خداوند را به انجامِ عملی واداریم.

ما همچنین نمی تونیم با کم صبری خودمون، خدا را مجبور کنیم تا هر چی‌ ما دلمون می‌‌خواد را به ما بده.

با صبور بودن با خداوند برای زمان‌های الهی او که همیشه بهترین هستند، او روزی برای ما روشن می‌‌کنه که در زمانِ صبرِ ما چطور داشته از جانبِ ما عمل می‌‌کرده.

چطوراوداشته ما را از خطراتی حفظ می‌‌کرده.

چطور او داشته برکاتی را برای ما فراهم می‌‌نموده.

کلامِ خداوند در اولِ قرنتیان ۱۳: ۱۲در این مورد می‌‌فرماید:۱۲ آنچه اکنون می‌بینیم و می‌دانیم، تار و مبهم است؛ اما روزی همه چیز را واضح و روشن خواهیم دید، به همان روشنی که خدا اکنون قلب ما را می‌بیند.آمین!

عزیزان، در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا با او گفتگو کنیم.

خداوند، پدرِ آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح گناهانِ من را می‌‌بخشی و با روحِ مقدست در من سکنا می‌‌گزینی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که تو همیشه با من هستی‌ و هرگز مرا تنها رها نمی کنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که مرا در حکمتِ الهی خودت برای به کمال رساندنِ مقصودِ منحصر بفردی آفریدی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که مایلی با من در انجام نقشه‌های الهیت همکاری کنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که اگر چه من حالا قادر به دیدن تمامی عملکرد‌های الهی تو نیستم، ولی‌ تو داری از طرفِ من عمل می‌‌کنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که از من محافظت می‌‌کنی و برای نیاز‌های واقعیم مهیا می‌‌فرمأیی.

خداوند، به من کمک کن تا برای زمان‌های تو که همیشه بهترین هستند، صبور باشم.

خداوند، مرا به خاطر توقع‌های خود خواهانه و بی‌ جایم از تو به ببخش.

خداوند، از تو سپاسگزارم که با من صبور هستی‌ و مرا تحمل می‌‌کنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که داری برای من راهی در بیابانِ زندگیم مهیا می‌‌فرمأیی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در صحرای خشکِ زندگیم، نهر‌ها بوجود می‌‌آوری.

خداوند، از تو سپاسگزارم که هرگز تغییر نمی کنی و همیشه نسبت به من وفادار، صبور و مهربانی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که عملکردِ تو در این جهان و زندگی من بسیار دقیق و حساب شده هستند.

خداوند، از تو سپاسگزارم که برای انجامِ خواسته‌های الهیت در تمامی این هستی‌ و زندگی من، زمان‌های خاص و مشخصی داری.

دوستت دارم خداوند و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به دعا‌های من گوش می‌‌دهی.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده، کوروش باقری