آیهٔ کلیدی: انجیلِ یوحنا ۱: ۱

۱در ازل، پیش از آنکه چیزی پدید آید، «کلمه» وجود داشت و نزد خدا بود. او همواره زنده بوده، و خود او خداست.

دوستِ خوبِ من، مطالعهٔ صحیحِ کلامِ خدا و تعمق در آموزه‌های آن، به مهمترین، اساسی‌ترین و عمیق‌ترین سوالاتِ ما پاسخ میده.

برای مثال، در موردِ چگونگی وجودِ این هستی‌، یعنی هر چیزی که در تمامی این عالم هست؛ به ما یاد میده که توسطِ چه کسی و به چه ترتیبی آفریده شده و بوجود آمده.

در همان ابتدای کتابِ مقدس، در پیدایش فصلِ یک آیاتِ ۱ تا ۲۶، ما چگونگی ترتیبِ آفرینشِ این هستی‌ را توسطِ “کلامِ خدا” مطالعهٔ می‌‌کنیم.

در این قسمت از کتابِ مقدس  -در پیدایش فصلِ یک آیاتِ ۱ تا ۲۶می‌‌خوانیم که؛ “خداوند فرمود”، یعنی کلامِ او بیان گردید – یعنی، کلامِ او اراده فرمود و در پی آن، همه چیز در این عالم  -از هیچ چی‌ بوجود آمد!

لطفا دقت بفرمأیید.

آن عامل – آن موجب – آن باعث – آن عمل کننده در پدید آوردنِ تمامی این هستی‌، “کلمهٔ خدا” بوده!

عزیزان، در کتابِ پیدایش فصلِ یک آیاتِ ۱تا ۱۶، ما ترتیبِ منظمِ این خلقت توسطِ “فرمودهٔ خداوند” یا همان “کلامِ خدا” را مطالعه می‌‌کنیم.

آسمانها و زمین، روشنأیی و جدأیی آن از تاریکی، اقیانوس ها و تا بالاخره در آیهٔ ۲۶که “کلمهٔ خدا” انسان را خلق می‌‌کنه.

حال سوالی که ما باید به اون جواب بدیم اینه که؛ “این کلمهٔ خداوند”، این عامل، این باعث، این عمل کننده در پدید آوردنِ تمامی این هستی‌ کی هست که از چنین قدرت و حکمتِ خدأیی برخوردار بوده و هست؟

این “کلمه ای” که این هستی‌ خارق العاده را، همچنین من و شما را از هیچ چی‌ آفریده، چه کسی هست؟

این “کلمه ای” که تمامی این هستی‌ را در کنترل، خواست و قدرتِ خودش اداره می‌‌کنه اسمش چی‌ هست؟

دوستِ خوبِ من، کلامِ خدا به تمامی این سوالاتِ ما هم به روشنی جواب میده.

برای یافتنِ پاسخِ صحیحِ این سوال؛ برای شناختِ صحیح از نام و شخصیتِ “کلمهٔ خدا”، به کلامِ او در انجیلِ یوحنا فصلِ یک و آیاتِ ۱۴تا ۱۸مراجعه می‌‌کنیم.

ببینیم این قسمت از کلامِ خدا به سوالِ ما چطور پاسخ میده: ۱۴ «کلمه خدا» انسان شد و بر روی این زمین و در بین ما زندگی کرد. او لبریز از محبت و بخشش و راستی بود. ما بزرگی و شکوه او را به چشم خود دیدیم، بزرگی و شکوه فرزند بی نظیر پدر آسمانی ما، خدا.

۱۵ یحیی او را به مردم معرفی کرد و گفت: «این همان کسی است که به شما گفتم بعد از من می‌آید و مقامش از من بالاتر است، زیرا پیش از آنکه من باشم، او وجود داشت.»

۱۶ لطف بی پایان او به همه ما رسید و برکت در پی برکت نصیب ما شد.

۱۷ خدا احکام خود را توسط موسی به مردم داد، اما راستی و محبت را بوسیله عیسی مسیح عطا فرمود.

۱۸ کسی هرگز خدا را ندیده است؛ اما عیسی، فرزند یگانه خدا، او را دیده است زیرا همواره همراه پدر خود، خدا می‌باشد. او هر آنچه را که ما باید درباره خدا بدانیم، به ما گفته است.

پس کلامِ خدا  -به روشنی به ما یاد میده که “کلمهٔ خدا”  -کلمهٔ خالقِ هستی‌ -اسمش “عیسی” هست.

شاید برای شما این سوال بوجود بیاد که؛ در حالِ حاضر “کلمهٔ خدا” همان “عیسی” کجاست و در حالِ انجامِ چه کاری هست؟

به عبارتی دیگه، زندگی من امروز، چه ارتباتی با “عیسی” خالقِ من و این هستی‌ داره؟

عزیزان، پاسخِ صحیح به این سوالِ ما را نیز کلامِ خدا در عبرانیان فصلِ هفت آیهٔ ۲۵به وضوح به ما داده.

۲۵ بنابراین، قادر است همه آنانی را که بوسیله او به حضور خدا می‌آیند، بطور کامل نجات بخشد؛ و چون همیشه زنده است، پیوسته در حضور خدا برای ما وساطت می‌کند و این حقیقت را یادآور می‌گردد که تاوان گناهان ما را به بهای خون خود پرداخته است.عبرانیان ۷: ۲۵

کلام چی‌ فرموده؟  فرموده، “همهٔ آنانی که بوسیلهٔ او”، این یعنی چه؟

یعنی هر انسانی که به “عیسی” به عنوانِ منجی و خداوندِ خودش ایمانِ قلبی می‌‌یاره.

اما این یعنی چه؟

هر کسی که به “عیسی” به عنوانِ منجی و خداوندِ خودش ایمانِ قلبی می‌‌یاره یعنی چه؟

دوستِ خوبِ من، لطفا دقت بفرمأیید.

این بسادگی بدین معناست که؛

هر انسانی که بپذیره که گناهکاره و نیاز به بخششِ خداوند داره –

هر انسانی که با شناختِ کامل بپذیره که، “عیسی” خداوندِ در جسمِ انسانی ظاهر شده بود که به این جهان آمد –

هر انسانی که بپذیره، “عیسی” به خاطره محبتش نسبتِ به وی، داوطلبانه جانِ خودش را برای پرداختِ تاوانِ تمامی گناهان او یکبار برای همیشه تماماً پرداخت نمود –

هر انسانی که بپذیره، بعد از اعترافِ گناهانش به “عیسی” از او درخواستِ بخشش کنه – زندگی خودش را کاملا به او تسلیم کنه – آمرزیده میشه – او مبدل به مخلوقِ جدیدی میشه – او از “عیسی” حیاتِ نو ابدی دریافت می‌‌کنه – او فرزندِ خداوند میشه و روح القدس روحِ مقدسِ خداوند در وی سکنا گزیده و تا روزی که او زنده هست با او خواهد بود.

عزیزان، اینها خصوصیات هر شخصی هست که به “عیسی” به عنوانِ منجی و خداوند ایمان می‌‌یاره.

عزیزان، حالا بر می‌‌گردیم به عبرانیان ۲۵: ۷

۲۵ بنابراین، قادر است همه آنانی را که بوسیله او به حضور خدا می‌آیند، بطور کامل نجات بخشد؛ و چون همیشه زنده است، پیوسته در حضور خدا برای ما وساطت می‌کند و این حقیقت را یادآور می‌گردد که تاوان گناهان ما را به بهای خون خود پرداخته است.

پس ما بوسیلهٔ چه کسی با خدا آشتی می‌‌کنیم؟ عیسی

ما بوسیلهٔ چه کسی تاوانِ گناهانمون را می‌‌پردازیم و آمرزیدهٔ خداوند میشیم؟ عیسی

ما بوسیلهٔ چه کسی می‌‌تونیم به عنوانِ فرزندِ خداوند، هر وقت که می‌‌خواهیم – در هر شرایطی که هستیم – در هر مکانی که هستیم و در هر زمان، به حضورِ خدا بریم؟

بوسیلهٔ ایمانمان به عیسی!

عزیزان، “عیسی” منجی ماست؛ یعنی او ما را از مرگِ ابدی و دوری ابدی از خداوند نجات داد.

یعنی “عیسی” با پرداختِ مجازاتِ گناهانی که ما مرتکب شده بودیم، ما را از مجازاتِ گناهانمان نجات داد.

چند لحظه پیش سوالی را مطرح کردم، سوال این بود که؛ حال عیسی کجاست و در حالِ انجامِ چه کاری هست؟

سوال این بود که، زندگی امروز من که به عیسی به عنوانِ خداوند و منجی خودم ایمان دارم، چه ارتباتی با او داره؟

عزیزان، “عیسی” منجی ماست که برای ما نزدِ پدر شفاعت می‌‌کند!

به عبارتی دیگه، “عیسی” در حالِ حاضر برای ما ایماندارانِ به خود در نزدِ خدای پدر، میانجی گری می‌‌کند – وساطت می‌‌کند – پا در میانی می‌‌کند.

دوستِ من لطفا دقت بفرما.

وقتی ما می‌‌خواهیم با خدا صحبت کنیم، “عیسی” دعا و درخواستِ ما را به خدای پدر می‌‌رساند.

“عیسی” از طرفِ ما به خدای پدر می‌‌گوید؛ این فرزندِ منه – این یک ایماندارِ صادق و وفادار به منه – من تاوانِ گناهان این شخص را پرداخته‌ام – من منجی و خداوند این شخص هستم.

به بیانی ساده، “عیسی” از جانبِ ما نزدِ خدای پدر دعا می‌‌کنه!

دوستِ خوبِ من، به این موهبتِ بی‌ مانندی که در ایمان به عیسی به شما عطا شده فکر کنید.

کسی که این هستی‌ را آفریده، یعنی “عیسی”؛ همان شخصی هست که برای شما که به او ایمان دارید دعا می‌‌کنه!

شاید این سوال برای شما بوجود بیاد که؛ این یعنی چه؟

وقتی می‌‌گیم که، عیسی داره امروز برای ما دعا می‌‌کنه یعنی چه؟

لطفا خوب دقت بفرمأیید.

عزیزان، “عیسی” یعنی همان “کلمهٔ خدا” – همان آفرینندهٔ تمامی این هستی‌؛ با همان توان، حکمت و ارادهٔ الهی خود، برای پاسخ دادن به دعا‌های هر ایماندارِ به خود، “در قلب‌های مردم تاثیر می‌‌گذاره!”

عیسی با قدرتِ الهی خود که در حالِ حاضر برای ما در کاره، “موقعیت‌های زندگی ما را تغییر می‌‌ده”!

عیسی هر کاری که لازم باشه انجام می‌‌ده تا من وشما و هر کسی که به او ایمان داره، بتونه در ارادهٔ او زندگی کنه و موفق باشه!

عزیزان، عیسی تمامی جزئیاتِ زندگی ما را مشخص می‌‌کنه!

عیسی، با توان و حکمتِ خدأیی خود به هر ایماندارِ به خود کمک می‌‌کنه!

به طورِ خلاصه، عیسی در حالِ حاضر، به دعا‌های ما جواب می‌‌ده – به ما در روبرویی با مشکلاتِ زندگی کمک می‌‌کنه – در دور راهی‌های زندگی حکمت می‌‌بخشه – از ما محافظت می‌‌کنه – شرایطِ زندگیمون را برای قادر به انجامِ ارادهٔ او شدن تغییر می‌‌ده – به ما صبر می‌‌ده – به ما آرامش می‌‌ده، او با ما در انجامِ خواست‌های الهیش در طولِ عمرمون همکاری می‌‌کنه.

دوستِ خوبِ من، عیسی کلمه‌ای است که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.

عیسی، که این جهان را با قدرتِ خدأیی خود آفریده – عیسی که من و شما را به صورتِ منحصر بفرد در حکمت و ارادهٔ الهی خدا آفریده، در حالِ حاضر با روحِ مقدسِ خود در شما بسر می‌‌بره تا به شما کمک کنه.

بنا بر این دوستِ خوبِ من، اگه امروز شما ترسان، افسرده، نا امید و یا دل شکسته هستید، به یاد بیارید که چه کسی با شماست تا ازتون محافظت کنه، بهتون حکمت بده، آرامش بده.

عزیزان، کلمهٔ خدا – عیسیِ خداوند، قبل از خلقتِ هر چیزی وجود داشته.

عیسی، کلمهٔ خدا، شما را بیشتر از جانِ خودش دوست داره و مشتاق بودنِ با شماست.

او همیشه برای خوبی و برکتِ شما صحبت و عمل می‌‌کنه.

دعای من اینه که شما فیض و محبتِ او را براتون بشناسید و به او ایمان بیارید.

نویسنده، کوروش باقری