آیهٔ کلیدی: انجیلِ متی ۴: ۱۸ – ۲۰

۱۸ روزی عیسی در کنار دریاچه جلیل قدم می‌زد که «شمعون پطرس» و برادرش «اندریاس» را دید که سوار بر قایق بودند و تور ماهیگیری را به دریا انداخته بودند، زیرا شغل هر دو ماهیگیری بود.  ۱۹ عیسی ایشان را خوانده، گفت: «بدنبال من بیایید و من به شما نشان می‌دهم که چگونه مردم را برای خدا صید کنید.»  ۲۰ ایشان بی درنگ تورها را به کناری انداخته، به دنبال او رفتند.آمین!

دوستِ خوبِ من، آیا شما خصوصیاتِ یک پیروِ واقعی عیسی مسیح را می‌‌شناسید؟

آیا شما خودتون را یک پیروِ واقعی عیسی مسیح می‌‌دونید؟

وقتی از مردم سوال میشه که؛ آیا شما پیروِ عیسی مسیح هستید یا نه، پاسخ‌های بسیار گوناگونی از اونها می‌‌شنویم.

بسیاری در پاسخ به این سوال که  -آیا شما پیروِ عیسی مسیح هستید یا نه، در این تصورِ اشتباه هستند که، چون به خدا ایمان دارند، یا – در مراسمِ کلیسأیی شرکت می‌‌کنند، یا – گاهی از در آمدشون به دیگران کمک می‌‌کنند، یا – وقتی بیمارند یا نیازی دارند دعا می‌‌کنند، یا – سعی می‌‌کنند که زندگی خوبی داشته باشند، پس حتما اونها پیروِ عیسی مسیح هستند.

عزیزان، هیچ کدام از این پاسخ‌ها معرفِ یک پیروِ واقعی عیسی مسیح نیستند!

تنها به خدا ایمان داشتن، به کلیسا رفتن، در موقعِ نیاز دعا کردن، گاهی به دیگران کمکِ مالی کردن، انجامِ مراسمِ مذهبی و سعی در انسانِ خوبی بودن؛ و اینجور فعالیت ها، به هیچ وجه دلیلِ این نیستند که شخصی پیروِ واقعی عیسی مسیحه!

لطفا دقت کنید؛ اگر چه فعالیت هأیی که خدمتتون عرض کردم معمولاً توسطِ بیشترِ مسیحیان انجام میشند، اما این بدین معنا نیست که اگر کسی چنین اقدامات و فعالیت‌های مذهبی را انجام میده، پس او حتما یک پیروِ واقعی عیسی مسیحه.

عزیزان، برای مشخص نمودن این که آیا ما یک پیروِ واقعی عیسی مسیح هستیم یا نه، باید باورها – اعمال، گفتار و افکارمان را، با معیار‌های زندگی عیسی مسیح که در کلامِ خدا با اونها آشنا میشیم هماهنگ کنیم.

برای شناختِ معیار و خطِ مشی که کتابِ مقدس از یک پیروِ واقعی عیسی مسیح به ما یاد میده، مطالعهٔ انجیلِ متی ۴: ۱۸ – ۲۰به ما کمکِ شایانی می‌‌کنه.

در این قسمت از کلامِ خدا می‌‌خوانیم: ۱۸ روزی عیسی در کنار دریاچه جلیل قدم می‌زد که «شمعون پطرس» و برادرش «اندریاس» را دید که سوار بر قایق بودند و تور ماهیگیری را به دریا انداخته بودند، زیرا شغل هر دو ماهیگیری بود.  ۱۹ عیسی ایشان را خوانده، گفت: «بدنبال من بیایید و من به شما نشان می‌دهم که چگونه مردم را برای خدا صید کنید.»  ۲۰ ایشان بی درنگ تورها را به کناری انداخته، به دنبال او رفتند.آمین!

در اینجا، عکس العملِ شمعونِ پطرس و برادر وی اندریاس را پس از شنیدنِ دعوتِ عیسی مسیح از اونها می‌‌بینیم.

شمعونِ پطرس و برادرش اندریاس بعد از شنیدنِ دعوتِ عیسی مسیح چکار کردند؟

بر اساسِ فرمودهٔ کلامِ خدا، اونها بی‌ درنگ تور‌های ماهی گیری خود را به کناری انداخته و چی‌؛ به دنبالِ او رفتند.

به دنبالِ کی؟ به دنبالِ عیسی مسیح!

عزیزان، واکنش و عکس العملِ شمعونِ پطرس و برادرش اندریاس، یک واکنش احساسی موقتی نبود.

واکنش و عکس العملِ شمعونِ پطرس و برادرش اندریاس، یک اقدامِ مذهبی نبود.

بلکه عکس العملِ اونها یک پیروی فروتنانه و تمام عیار از عیسی مسیح در تمامی طولِ عمرشون بود!

شمعونِ پطرس و اندریاس، دعوتِ عیسی را از خود پذیرفتند و سپس آنها، به پیروی از عیسی به دنبال وی رفتند.

عزیزان، در این قسمت از مطالعه با عنوانِ ؛ “پیروِ واقعی عیسی مسیح کیست؟” به معرفی و شناختِ ویژگی‌های یک پیروِ واقعی عیسی مسیح می‌‌پردازم.

به طورِ مختصر، مطالعهٔ زندگی عیسی مسیح در کتابِ مقدس، ۹ ویژگی خاصِ او را به ما می‌‌شناسونه که مشاهدهٔ این ویژگی‌ها در هر ایماندارِ به عیسی مسیح، مشخص می‌‌کنند که وی پیروِ واقعی او نیز هست.

۱  –  تولدِ دوباره:

عزیزان، عیسی مسیح خداوند و منجی ما در انجیل یوحنا ۳: ۳می‌‌فرماید: ۳ عیسی جواب داد: «اگر تولد تازه پیدا نکنی، هرگز نمی‌توانی ملکوت خدا را ببینی. این که می‌گویم عین حقیقت است.»آمین!

دقت کنید؛ تولدِ دوباره اولین – ویژگی، صلاحیت، شایستگی و شرط برای پیروِ واقعی عیسی مسیح بودن هست!

اگر چه توضیحِ کاملِ این که تولدِ دوباره به چه معنا هست احتیاج به وقتِ بیشتری داره که در حوصلهٔ این مطالعهٔ ما نیست؛ اما مختصرا؛

ما باید به عیسی مسیح به عنوان خداوندِ در جسمِ انسانی ظاهر شده به عنوانِ خداوند و منجی خودمون ایمان بیاریم – ما باید گناهانِ خودمان را به عیسی مسیح اعتراف کنیم – ما باید از گناهان خود روی برگردانده و از انجامِ اونها دوری کنیم – ما باید زندگی خودمون را کاملا به عیسی مسیح تسلیم کنیم – ما باید هر روزه با او وقت بگذرانیم و در ارادهٔ خاصِ او زندگی کنیم.

عزیزان، این تولد با تولدِ جسمانی اولِ ما کاملا متفاوته.

تولدِ دوباره‌ای که ما در ایمانمان به عیسی مسیح از او دریافت می‌‌کنیم، تولدِ از روح است.

۲  –  دعا:

عزیزان، دومین ویژگی هر پیروِ واقعی عیسی مسیح، دعا کردنِ اوست.

برای شناختِ اهمیتِ ویژگی دعا در هر پیروِ واقعی عیسی مسیح، مطالعهٔ انجیلِ لوقا ۶: ۱۲کمک می‌‌کنه.

۱۲ در یکی از آن روزها، عیسی برای دعا به کوهستان رفت و تمام شب را به راز و نیاز با خدا پرداخت.آمین!

دوستِ خوبِ من، اگه ما پیروِ واقعی عیسی مسیح هستیم، باید همانگونه که وی در دعا کردن جدی و منظم بود، جدی و منظم باشیم.

دعا، باید قسمتِ اعظمِ زندگی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح را در بر بگیره.

دعا، نباید فقط به صورتِ در خواستی هر از گاهی باشه که ما به هنگام بیماری یا نیاز به یاد اون می‌‌افتیم.

برای اینکه دعا اولویتِ صحیح و به جای خودش را در زندگی ما داشته باشه، باید هر روز در مکانی خلوت با خداوند وقت بگذرانیم.

شروع و به پایان بردنِ هر روز با وقت گذرانی با خدا و شنیدن از او، به ما کمک می‌‌کنه تا در ارتباطِ نزدیک با او بمونیم.

وقت گذرانی منظم هر روزه با خداوند و شنیدنِ از او، به ما کمک می‌‌کنه تا ارادهٔ خاص و الهی او را برای زندگیمون بشناسیم و مطمئن بشیم که داریم در اون راستا زندگی می‌‌کنیم.

۳  –  گوش فرا دهی یا شنیدنِ از عیسی مسیح

عزیزان، سومین ویژگی هر پیروِ واقعی عیسی مسیح، گوش فرادهی به اوست.

برای شناختِ اهمیتِ گوش فرا دهی به عیسی مسیح، مطالعهٔ انجیلِ متی ۱۷: ۵ به ما کمک می‌‌کنه.

۵ هنوز سخن پطرس تمام نشده بود که ابری درخشان بر ایشان سایه افکند و ندایی از آن در رسید که: «اینست فرزند عزیز من که از او کاملا خشنودم. از او اطاعت کنید.»آمین!

دوستِ خوبِ من، بیشترِ ما هر روزمون را با این فکر آغاز می‌‌کنیم که باید چه کارهأیی را در اون روزانجام بدیم.

اگر چه انجامِ وظایفِ شخصی هر روزهٔ هر کدام از ما دارای اهمیتِ خاصِ خودشون هستند؛ ولی‌ وقت گذرانی با خداوند پدرِ آسمانیمان در ابتدای هر روز، از اهمیت و ضرورتِ بیشتری برخورداره.

ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، باید هر روزِ زندگیمون را با پدرِ آسمانی شروع کنیم.

ما باید در ابتدی هر روز، از خداوند پدرِ آسمانی مهربانمان درخواست کنیم تا؛ ما را هدایت کنه – ما را محافظت کنه – خواستِ خودش را به ما بشناسونه و به ما کمک کنه را خواستِ او را برای آن روزِ زندگیمون با موفقیت انجام بدیم.

اهمیتِ گوش فرا دهی ما به صدای هر روزهٔ خداوند در ابتدی هر روز، نباید جای خودش را با انجام هر کارِ دیگری عوض کنه.

۴  –  ایمان

ویژگی چهارمِهر پیروِ واقعی عیسی مسیح، ایمانِ استوار به اوست.

برای شناختِ اهمیتِ ویژگی ایمان، مطالعهٔ آیهٔ معروف در انجیل یوحنا ۳: ۱۶به ما کمک می‌‌کنه.

۱۶ زیرا خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است، تا هر که به او ایمان آورد، هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد.آمین!

دوستِ خوبِ من، درست همونطور که ما برای بخششِ گناهانمان و دریافتِ نجات از خداوند به عیسی مسیح ایمان آوردیم؛ باید همچنان در ایمانِ استوار به وی هر روزه زندگی کنیم.

اگه ما در ایمانِ خودمون به عیسی مسیح سستی به خرج دهیم، اگه با ایمان راسخ و استوار هر روزه از وی پیروی نکنیم، طولی نمی کشه که ما به دنبالِ خواسته‌ها و هوس‌های انسانی خودمون می‌‌ریم.

طولی نمی کشه که، هر چه که دلمون می‌‌خواد محورِ اصلی زندگیمون می‌‌شند و دیگه در ارادهٔ خداوند زندگی نخواهیم کرد.

دوستِ خوبِ من، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، باید در تمامی شرایطِ زندگی، در روبرویی با مشکلات، چالش ها، کمبود ها، و وسوسه ها؛ اعتماد و ایمانمان را به او حفظ کنیم.

باید در پیروی از عیسی مسیح مقاوم و وفادار باشیم، تا وی بتونه در همون شرایطِ دشوارِ زندگیمون هم از ما، برای انجامِ ارادهٔ الهی خودش استفاده کنه.

و تا ما بتونیم درس هایی را که او می‌‌خواد در اون شرایطِ دشوار به ما یاد بده، از او یاد بگیریم.

۵  –  فرمان بری، یا اطاعت، یا تسلیم، یا حرف شنوی

ویژگی پنجمِ هر پیروِ واقعی عیسی مسیح، فرمان بری از اوست!

برای شناختِ اهمیتِ ویژگی فرمان بری نیز کلامِ خدا در انجیلِ یوحنا ۸: ۱۲به ما کمک می‌‌کنه.

۱۲ عیسی در یکی از تعالیم خود، به مردم فرمود: «من نور جهان هستم، هر که مرا پیروی کند، در تاریکی نخواهد ماند، زیرا نور حیات بخش راهش را روشن می‌کند.»آمین!

عزیزان، لازمهٔ پیروی کامل، فرمان بری، اطاعت، تسلیم و حرف شنوی هست.

وقتی ما به طورِ کامل از عیسی مسیح حرف شنوی داشته باشیم و اوامرِ او را انجام بدیم، خیلی زود متوجهٔ حکمتِ بی‌ پایانِ الهی او میشیم.

فرمان بری و اطاعتِ مطلق از عیسی مسیح، ما را از درد سر‌های بسیار، از رنج و غم‌های جان کاه و همچنین، از انجامِ گناه باز می‌‌داره.

گناه همیشه نابودی بدنبال داره.

گناه یا خود ما را دیر یا زود نابود می‌‌کنه، یا که برکت‌های عظیمی را که خداوند مشتاق بوده به ما عطا کنه از بین می‌‌بره.

کلامِ خدا در رومیان ۶: ۲۳این نکتهٔ مهم را خیلی روشن به ما میگه.

۲۳ زیرا هر که گناه کند، تنها دستمزدی که خواهد یافت، مرگ است؛ اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد، پاداش او از خدا زندگی جاوید است.آمین!

اگه ما در سماجت و خود خواهی انسانیمون به نا فرمانی از خداوند ادامه بدیم؛ او آنقدر اجازه میده ما با شکست‌ها و دل شکستگی‌ها دست و پنجه نرم کنیم، تا بالاخره توجه ما کاملا به سوی او جذب بشه.

تا او ما را اصلاح کنه و به توبه و اطاعتِ از خود واداره.

عاقلانه است که ما همواره از خداوند، پدرِ آسمانی مهربانمان حرف شنوی داشته باشیم و فرمانبرِ وفادارِ خواسته‌های او باشیم.

۶  –  دوست داشتن

ویژگی ششمِ هر پیروِ واقعی عیسی مسیح، دوست داشتنِ اوست.

انجیلِ مرقس ۱۲: ۳۰این مهم را برای ما اینطور بیان فرموده.

۳۰ و باید او را با تمام قلب و جان و فکر و نیروی خود دوست بداری.آمین!

دوستِ خوبِ من، ما نمی تونیم از عیسی مسیح با نیمهٔ قلبمون پیروی کنیم.

بله، ما هرگز نمی تونیم یک پیروِ کامل و وفادارِ عیسی مسیح باشیم، در حالی که نصفِ قلبمون او را دوست داره و نصفِ دیگهٔ قلبمون در پی بدست آوردنِ خواسته‌های انسانی خودمون در این دنیا هست.

ما باید با تمامِ قلب و وجودمون عیسی مسیح را دوست داشته و مایل به اطاعتِ از ویباشیم.

وقتی ما با تمامِ قلب و وجودمون عیسی مسیح را دوست بداریم، اونوقت او به ما حکمتِ میده تا بتونیم دنیا را، زندگی خودمون را و دلیلِ هر مشکل و چالش را از دیدگاهِ الهی او ببینیم و درک کنیم.

وقتی ما عیسی مسیح را با تمامِ قلبمون دوست بداریم، تنها در اون صورته که می‌‌تونیم بدرستی از او بشنویم و شهامت انجامِ خواسته‌های او را از خود داشته باشیم.

۷  –  بشارتِ مژدهٔ انجیل به دیگران

هفتمین ویژگی هر پیروِ واقعی عیسی مسیح، بشارتِ مژدهٔ انجیل به انسانهأیی است که خداوند اجازهٔ ورودشون را به زندگی ما میده.

کلامِ خدا در انجیل متی ۲۸: ۱۹اهمیتِ این موضوع را اینطور برای ما بیان می‌‌کنه.

۱۹ پس بروید و تمام قومها را شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح‌القدس غسل تعمید دهید؛ آمین!

عزیزان، بشارتِ مژدهٔ انجیل به دیگران، فرمانِ عیسی مسیح به ما ایمانداران به خود است.

یک شاگردِ واقعی عیسی مسیح که مشتاقه تا پیروِ واقعی او نیز باشه، بشارتِ مژدهٔ انجیل به دیگران را جدی می‌‌گیره.

هر ایماندارِ راستینِ عیسی مسیح، باید با اتکاِ کامل به کمک و هدایتِ روح القدس، همیشه برای اعلانِ مژدهٔ انجیل به دیگران آماده و کوشا باشه!

۸  –  خدمت به دیگران

ویژگی هشتمِ هر پیروِ واقعی عیسی مسیح، خدمت به دیگران است.

این مهم را نیز کلامِ خدا در انجیل یوحنا ۱۲: ۲۶برای ما روشن می‌‌کنه.

۲۶ «به این یونانیها بگویید که اگر می‌خواهند شاگرد من شوند، باید از من سرمشق بگیرند. چون خدمتگزاران من باید هر جا می‌روم با من بیایند. اگر عینا از من سرمشق بگیرند، پدرم خدا ایشان را سرافراز می‌گرداند.آمین!

عزیزان، اگر چه عیسی خداوند بود که در نهایتِ فروتنی بدنِ انسانی بر خود گرفت و به شکلِ انسان به این کرهٔ زمین آمد.

اما هدفِ اصلی او از آمدن به این کرهٔ زمین و زندگی در میانِ انسانها، خدمتِ به بشریت بود.

عیسی مسیح با فروتنی و خدمتِ خود به دیگران، بهترین سرمشق را برای ما به یادگار گذاشت.

حال، ما ایماندارانِ به وی، باید برای خدمت به دیگران مانند خودِ او عمل کنیم.

خداوند در حکمتِ الهی خود، به هر کدام از ما، عطیه ها، توانأیی‌ها و استعداه‌های خاصی داده تا بتونیم بوسیلهٔ اونها به دیگران خدمت کنیم.

دوستِ خوبِ من، آیا شما قلبِ خدمت به دیگران را در خود دارید؟

آیا می‌‌دونید عیسی مسیح چه خدماتی برای شما انجام داده؟

آیا می‌‌دونید او در حالِ حاضر در حالِ انجام چه خدمتی به شماست؟

۹  –  متحملِ زحمات و مشقات بودن

نهمین ویژگی یک پیروِ واقعی عیسی مسیح اینه که، وی متحملِ زحمات و مشقات باشه.

در ارتباط با این مهم کلامِ خدا در فیلیپیان ۱: ۲۹می‌‌فرماید:۲۹ زیرا خدا به شما این افتخار را داده است که نه فقط به او ایمان آورید، بلکه در راه او متحمل زحمات و مشقات نیز بشوید.آمین!

عزیزان، اگه ما یک ایماندار واقعی عیسی مسیح هستیم، حتما در این دنیا زحمات و مشقاتی به سراغمان خواهند آمد.

اما با اتکا و اطمینان به وفاداری او، با دریافتِ کمک و هدایت از روح القدس، هیچ زحمت و مشقتی، نباید مانع اطاعت و پیروی کاملِ ما از عیسی مسیح بشه.

نباید اجازه بدیم تا هیچ زحمت و مشقتی در این جهان، مانعِ اطاعتِ ما از عیسی مسیح و بشارتِ مژدهٔ انجیل به دیگران بشه!

در خاتمه دوستِ خوبِ من، برای پیروِ واقعی عیسی مسیح بودن، بر خورداری از این نه ویژگی که در این مطالعه شناختیم، بسیار ضروریست.

ما باید اطمینان حاصل کنیم که؛

۱ -این ویژگی‌ها را در خود داریم.

۲ – از صمیمِ قلب مایلیم از آنها برای پیروی از عیسی مسیح استفاده کنیم.

دوستِ خوبِ من، در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، اجازه بدید از شما بپرسم:

آیا شما خودتون را یک پیروِ واقعی عیسی مسیح می‌‌دونید؟

از این ۹ ویژگی که یک پیروِ واقعی عیسی مسیح باید دارا باشه؛ کدامشان برای شما از همه مشکل تره که بدان عمل کنید؟

آیا مایلید برای قادر به انجامِ اون ویژگی شدن از خداوند درخواستِ کمک کنید؟

نویسنده، کوروش باقری