آیاتِ کلیدی: تثنیه ۷: ۹ – ۱۰

۹ پس بدانید که تنها خدایی که وجود دارد خداوند، خدایتان است و او همان خدای امینی است که تا هزاران نسل وعده‌های خود را نگاه داشته پیوسته کسانی را که او را دوست می‌دارند و دستوراتش را اطاعت می‌کنند محبت می‌نماید.  ۱۰ ولی آنانی را که از او نفرت دارند بی درنگ مجازات و نابود می‌کند.آمین!

دوستِ خوبِ من، شما چقدر از خداوند شناخت دارید؟

به نظرِ شما خداوند دارای چه خصلت هأیی هست که او را از تمامی موجودات این هستی‌ برتر و متمایز نموده؟

آیا در فکر شما، خدا یک نیروی همیشه آماده به خدمتی هست که هر وقت نیاز به کمک داشتید به سراغِ او میرید؟

حقیقت اینه که؛ بیشترِ مردم از خداوندِ واقعییگانه، خداوندی که تمامی این هستی‌ را آفریده، شناختِ صحیحی ندارند.

حتی بسیاری از مردمی که اذعان می‌‌کنند که به خداوند ایمان دارند، باز شناختِ صحیحی از او ندارند.

بیشترِ مردم، به گونه‌ای یک تصورِ ساختگی و شخصی از خداوند در ذهنِ خودشون ساخته ا‌ند که اون با خدای واقعی یگانه‌ای که تمامی این هستی‌ را آفریده کاملا فرق داره و متفاوته.

اما عزیزان، خداوند ما را نیافریده تا سالهای کوتاهِ عمرمان را بر روی این کرهٔ زمین، در نادانی از این که او براستی کیست سپری کنیم.

خداوند، هر موجودی در این هستی‌را، همچنین هر کدام از ما انسانها را، در خواست الهی خودش برای انجام منظورِ خاصی آفریده.

بله خداوند، هر کدام از ما را آفریده تا با همکاری با خود وی، نقشه‌ای را که برای زندگیمون منظور داشته به کمال برسونیم.

خداوند، بسیار مشتاقه تا همهٔ انسانها، دلیلِ خلقتِ خودشون را توسطِ او بدونند.

خداوند بسیار مشتاقه تا همهٔ انسانها او را بدرستی، همانگونه که در کلامش به ما معرفی میکنه بشناسند.

عزیزان، مطالعهٔ کلامِ خدا تعدادی از صفات، یا خصیصه‌ها یا ویژگی‌های منحصر بفردِ خداوند واقعی، خداوندِ یگانه، خداوندی که تمامی این هستی‌ را در توان و حکمتِ الهی خودش آفریده برای ما مکشوف می‌‌کنه.

یکی از صفات، یا خصیصه ها، یا ویژگی‌های خداوند را که کلامِ او برای ما مکشوف می‌‌کنه، “وفاداری اوست“!

وقتی خداوند می‌‌خواست قومِ خاصِ خودش، یعنی قومِ اسرائیل را به سرزمینی که به اونها قول داد بود وارد کنه، نکتهٔ مهمی را به ایشان یاد آور شد.

ما این نکتهٔ مهم، این یاد آوری خداوند به قومِ اسرائیل را در تثنیه ۷: ۹ – ۱۰مطالعه می‌‌کنیم.

۹ پس بدانید که تنها خدایی که وجود دارد خداوند، خدایتان است و او همان خدای امینی است که تا هزاران نسل وعده‌های خود را نگاه داشته پیوسته کسانی را که او را دوست می‌دارند و دستوراتش را اطاعت می‌کنند محبت می‌نماید.  ۱۰ ولی آنانی را که از او نفرت دارند بی درنگ مجازات و نابود می‌کند.آمین!

عزیزان، در این قسمت از مطالعه، نگاهِ نزدیکتری به صفتِ وفاداری خداوند” خواهیم افکند.

قبل از هر چیز، باید درک و شناختِ صحیحی از صفتِ “وفاداری” داشته باشیم.

به طور خلاصه، وفادار کسی هست که، “قابلِ اطمینانه”، “اتکا پذیره”، “قابلِ اعتباره”، “موثقه”، “معتبره”.

بنابر این، هر کسی که به خداوند واقعیِ یگانه، خالقِ این هستی‌ ایمان داره، می‌‌تونه به؛ “قابلِ اطمینان بودن”، “اتکا پذیری”، “اعتبار”، “موثق بودن” و “معتبر بودنِ ” وی حساب کنه.

پس چون خداوند دارای این خصلت هاست، او هر چه را که فرموده، حتما در زمان و به روشِ الهی خودش انجام خواهد داد!

دقت کنید: این بدین معناست که؛ قول‌های خداوند و رحمتِ الهی وی، نه تنها شاملِ حالِ کسانی می‌‌شند که به عیسی مسیح ایمان دارند و از وی پیروی می‌‌کنند، بلکه، کیفر، سزا و مجازاتِ الهی وی نیز شاملِ حال کسانی می‌‌شند که به عیسی مسیح ایمان ندارند و از وی پیروی نمی کنند.

ما نباید انتظار داشته باشیم که خداوند فقط نسبت به قول هایی که به ایماندارانِ به عیسی مسیح داده عمل کنه و نه به قول هأیی که به کسانی که به عیسی مسیح ایمان ندارند.

این دور از قدسیت و عدالتِ خداونده.

خداوند همونطور که به ایماندارانِ واقعی عیسی مسیح پاداش‌های الهی خودش را عطا می‌‌کنه، نمی تونه گناه را نادیده بگیره و گناهکار را مجازات نکنه.

عزیزان، “وفاداری خداوند”، در ذات و طبیعتِ غیرِ قابلِ تغییر وی ریشه داره.

به همین دلیله که “وفاداری خداوند”، هرگز کم نمیشه یا از بین نمیره.

چرا؟  چون او یگانه خداوندِ ابدی و جاویدان هست، بنا بر این “وفاداری او” نیز ابدی و جاویدان هست.

خداوندِ یگانهٔ واقعی، خالقِ این هستی‌، همانی هست که ما با او در پیدایش ۱: ۱آشنا میشیم.

۱ در آغاز، هنگامـی کـه خـدا آسمانها و زمیـن را آفرید،آمین!

و وی همان خدای واقع یگانه‌ای هست که شخصیت و عملکردِ الهی او را در تمامی۶۶کتابِ مقدس خودمان مطالعه می‌‌کنیم.

بله ما با خداوند واقعی یگانه در پیدایش ۱: ۱آشنا و شاهدِ شخصیت و نحوهٔ عملکردِ او در این جهان و زندگی مردم، در تمامی ۶۶ کتابِ دیگری که کتابِ مقدس ما مسیحیان را شامل می‌‌شوند هستیم.

عزیزان دقت بفرمأیید.  خداوند واقعی یگانه، داورِ عادل، گریز ناپذیر و کاملِ نسلِ بشره.

همهٔ ما باید روزی در مقابلِ وی بأیستیم و حسابِ زندگی خودمان را به او پس دهیم.

عزیزان، در این قسمت از مطالعه، به شناختِ سه دلیلِ اصلی که چرا بعضی از مردم از خدای واقعی یگانه شناختِ صحیحی ندارند می‌‌پردازم.

۱  –  بعضی از مردم خدای واقعی یگانه را نمی شناسند؛ “چون آنها تصور می‌‌کنند کاملا آزاد هستند تا هر طوری که دلشون می‌‌خواد زندگی کنند”.

همین مردم بر این باورند که، در موقعِ نیاز، خداوند باید حتما به کمکِ اونها بیاد و یا نیاز‌هاشون را بر طرف کنه.

۲  –  بعضی از مردم خدای واقعی یگانه را نمی شناسند؛ “چون اونها باور ندارند که خداوند از گناه نفرت داره و گناهکار را هر که باشه حتما مجازات می‌‌کنه”.

همین مردم به اشتباه در این باورند که، تا زمانی که گناهِ بسیار فجیعی مانندِ قتل مرتکب نشده ا‌ند، در چشمِ خداوند بی‌ گناه هستند.

۳  –  بعضی از مردم خدای واقعی یگانه را نمی شناسند؛ “چون در این باورِ اشتباه هستند که، اگر چه خدا می‌‌دونه که اونها مقصر و گناهکارند، ولی‌ او یک طوری گناهِ اونها را نادیدیده میگیره و اونها را می‌‌بخشه.

دوستِ خوبِ من، تمامی اینگونه تعبیرها، تمامی اینگونه برداشت‌ها و تمامی اینگونه استنباط‌ها از خداوندِ واقعی یگانه، کاملا مخالف با خدای واقعی یگانه‌ای هستند که خودش را در کلامش به ما می‌‌شناسونه.

خداوند، دانای مطلق، و قادرِ مطلقِ همیشه در همه جا حاضره.

او تمامی گناهانِ ما را دقیقا می‌‌بینه و هر گناهِ ما را خیلی جدی قلمداد می‌‌کنه.

هیچ چیزی از دانأیی و حضورِ کامل و مطلقِ خداوند پنهان نیست!

در کلامِ او، اعداد ۳۲: ۲۳می‌‌خوانیم: ۲۳ ولی اگر مطابق آنچه که گفته‌اید عمل نکنید، نسبت به خداوند گناه کرده‌اید و مطمئن باشید که بخاطر این گناه مجازات خواهید شد.آمین!

چون خداوند کاملا قدوس و عادله، پس حتما برای هر گناهی مجازاتی هست.

دقت بفرمأیید؛ خداوند نه تنها در وفاداری الهی خود، ما را با بهترین‌های خودش برکت میده، بلکه وی با گناهِ ما هم عادلانه برخورد می‌‌کنه.

بسیاری از مردم خدای واقعی یگانه را نمی شناسند، چون سعی در شناختِ صحیح از وی نداشته ا‌ند.

اگه از این عزیزان سال بشه که؛ آیا خداوند را می‌‌شناسید یا نه؟  در جواب خواهند گفت؛ توصیفِ خداوند در کلمات من نمی گنجند.

اما این واقعیت نداره.

واقعیت اینه که؛ این عزیزان سعی در شناختِ خدای واقعی یگانه در کلامِ خودِ او نداشته ا‌ند.

به همین دلیله که بسیاری از شخصیت راستینِ خداوند و نحوهٔ عملکردِ او برداشت‌های اشتباهی دارند.

در نتیجه، چون این عزیزان به دلخواهِ خودشون خدأیی را در ذهن پرورش داده ا‌ند که خدای واقعی یگانه‌ای که این هستی‌ را آفریده نیست، از وفاداری بی‌ نظیرِ الهی وی نیز هیچ اطلاعی ندارند.

دوستِ خوبِ من، بدونِ در اختیار داشتنِ کلامِ خدا، کتابِ مقدسِ ما مسیحیان؛ شاید ما می‌‌تونستیم برای شناختِ صحیح از خداوند بهانه‌ای بیاریم.

ولی‌ حال که خداوند کلامش را به ما هدیه داده و در اون شخصیت واقعی، ذاتِ الهی، نحوهٔعملکرد و وفاداری خودش را به ما می‌‌شناسونه، پس دیگه ما هیچ بهانه‌ای برای نشناختنِ وی نداریم.

ما می‌‌تونیم با مطالعهٔ کلامِ خداوند خودِ او را به خوبی بشناسیم.

ما می‌‌تونیم به وفاداری خداوند اعتماد کنیم و با او رابطه‌ای شخصی داشته باشیم.

عزیزان، در این قسمت از مطالعه به توضیح در باره این نکته می‌‌پردازم که؛ “خداوند چطور  وفاداری خودش را برای ما آشکار می‌‌کنه؟”

بر اساسِ آموزه‌های کلامِ خدا، ما سه جوابِ کلی برای این سوال داریم.

۱  –  خداوند همیشه هر چه را که فرموده، حتما انجام میده و به پایان می‌‌رسونه!

۲  –  خداوند هرگز هیچ چیز را فراموش نمی کنه، او متزلزل و دو دل نمیشه و حتما به قولِ خودش عمل می‌‌کنه!

۳  –  خداوند در تمامی زمان‌ها معتبره، قابلِ اعتماده، شکست ناپذیره، و ثابت و بی‌ تغییره!

باز هم یاد آور میشم که؛ به دلیلِ ذات و طبیعتِ غیرِ قابلِ تغییر خداوند هست که ما می‌‌تونیم به وفاداری وی کاملا اعتماد داشته باشیم.

عزیزان، در این قسمت از مطالعه، به شناختِ پنج خصلتِ ویژهٔ خداوند می‌‌پردازم که پایه و اساسِ وفاداری الهی وی هستند.

۱  –  خداوند، عالمِ مطلق یا همه چیز دانه!

خداوند همه چیز را در موردِ همه کس و همه جا در گذشته، حال و آینده کاملا می‌‌دونه.

هیچ واقعه ای، چه در زندگی ما و چه در این جهان، نمی تونه خداوند را غافلگیر یا سورپرایز کنه.

خداوند هیچ چیز را هرگز فراموش نمی کنه.

خداوند از تمامی جزئیاتِ زندگی ما و از نیت‌های قلبِ ما کاملا آگاهه.

خداوند دقیقا میدونه ما کی در گناه بسر می‌‌بریم و کی با وی هستیم و از او پیروی می‌‌کنیم.

ممکنه که ما گاهی حضورِ دائمِ وی را با خود فراموش کنیم، ولی‌ او هرگز غایب نیست و هیچ چیزی از دانأیی کاملِ او نیز پنهان نمی مونه.

۲  –  خداوند قادرِ مطلقه – او قادر به انجامِ هر کاری هست!

عزیزان، خداوند کاملا قادر به انجامِ هر کاری که خواستِ الهی خودش باشه هست.

ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، هرگز نباید نگرانِ این باشیم که وی نمی تونه به دعایِ ما جواب بده، یا نمی تونه برای نیاز واقعی ما فراهم کنه، یا نمی تونه شرایطِ دشوارِ زندگی ما را تغییر بده، یا به قولِ خودش عمل کنه.

اگه ما شاهدِ عملکردِ خداوند در اون زمانی که دلخواهِ ماست نیستیم، این به دلیلِ نا توانی یا اهمیت نداشتنِ نیازِ ما برای او نیست؛ بلکه خداوند داره در خواستِ الهی خود به روشِ الهی خودش فعالیت می‌‌کنه.

در واقع خداوند همیشه هر کاری را چه در زندگی ما و چه در تمامی این خلقتِ خود، به روشِ الهی خود و در حکمتِ الهی خود با توانِ الهی خودش انجام میده و نه بنا بر خواستِ شخصی ما از وی.

۳  –  خداوند، حاضرِ مطلقه – حاضر در همه جا در آنِ واحد!

بله عزیزان، خداوند همیشه در همه جا در آنِ واحد حضور داره.

همهٔ ما در تمامی لحظاتِ زندگیمون در حضورِ خداوند هستیم.

گاهی ما آرزو می‌‌کنیم که کاش وقتی گناهی را مرتکب میشیم، از حضورِ خداوند پنهان باشیم.

اما هیچ جایی در تمامی این هستی‌ برای پنهان شدن از حضورِ مطلقِ خداوند وجود نداره.

در حقیقت، ما هرگز نباید خواهانِ دور بودن خود از خداوند باشیم.

وقتی ما به خداوند ایمان قلبی داریم، وقتی ما در گناه زندگی نمی کنیم و در اطاعتِ از وی بسر می‌‌بریم، دیگه هیچ لزومی نداره که بخواهیم از خداوند دور باشیم.

خداوند در صورتِ زندگی فروتنانهٔ ما در ارادهٔ مقدسِ وی، در هر لحظه از هر روز با ماست تا از ما محافظت کنه، تا به ما برای مقابله با مشکلاتِ هر روزه توان و حکمت بده، تا در سختی‌ها و چالش‌ها به ما آرامشِ الهی و شجاعت عطا کنه و تا به ما کمک کنه بتونیم در ارادهٔ الهی او باقی بمونیم.

۴  –  خداوند همیشه راستگو و صادقه!

عزیزان، خداوند هرگز ما را گمراه نمی کنه – هرگز ما را اشتباهی راهنمأیی نمی کنه – هرگز به ما خیانت نمی کنه و هرگز ما را فریب نمیده.

خداوند منبعِ تمامی حقیقت در این هستی‌ است.

او همیشه حقیقت را بیان می‌‌کنه و با حقیقتِ خودش ما را هدایت.

ما با حقیقتِ خداوند، در کلامِ او آشنا میشیم.

خداوند در کلامش، هدایت‌های حقیقی و الهی خودش را برای روبرویی ما با هرگونه شرایطِ زندگی عطا فرموده.

اگر ما کاملا به او اعتماد کنیم و نه فقط به عقل و درکِ محدودِ انسانی خودمان، او حتما ما را با حقیقتِ الهی خودش به بهترین نحوِ ممکن هدایت خواهد فرمود.

امثال ۳: ۵ – ۶ ۵ با تمام دل خود به خداوند اعتماد کن و بر عقل خود تکیه منما.  ۶ در هر کاری که انجام می‌دهی خدا را در نظر داشته باش و او در تمام کارهایت تو را موفق خواهد ساخت.آمین!

عزیزان، صداقت و راستگویی خداوند نه تنها محبتِ او را به ما ثابت می‌‌کنه، بلکه، گناهان ما را نیز به ما نشون میده و به ما کمک می‌‌کنه چطور از آن گناهان دوری کنیم و به سوی وی باز گردیم.

۵  –  خداوند هرگز تغییر نمی کنه و عوض نمیشه!

عزیزان، خداوند همیشه همانی که بوده خواهد بود؛ یعنی، صد در صد و مطلقا مقدس و کأمل از هر نظر.

اگر چه ما نحوه‌های گوناگونِ عملکردِ خداوند را در کلامِ او مشاهده می‌‌کنیم، ولی‌ ذات و خصلت‌های الهی وی همیشه ثابت و پایدار هستند.

به دلیلِ این ثبات در ذات و خصلتِ خود، خداوند هرگز قول‌های خودش را فراموش نمی کنه و حتما به تمامی آنها عمل خواهد فرمود.

این خداوندِ واقعی یگانه‌ای هست که ما می‌‌تونیم، برای دریافتِ آمرزشِ گناهان و نجاتمان کاملا به او اعتماد داشته باشیم.

عزیزان، در این قسمت از مطالعه، به چند آیه که وفاداری خداوندِ واقعی یگانه را به ما یاد آور شده اشاره می‌‌کنم.

مزمورِ ۵۶: ۳ ۳ هنگامی که بترسم، ای خداوند، بر تو توکل خواهم کرد.

مزمورِ ۶۲: ۸ ۸ ای مردم، همه وقت بر او توکل نمایید؛ دلهای خود را بحضور او بریزید، زیرا خدا پناهگاه ماست.

مزمورِ ۳۶: ۵ ۵ رحمت تو، ای خداوند، تا به آسمانها می‌رسد و وفاداری تو به بالاتر از ابرها!

مزمورِ ۱۱۹: ۹۰  وفاداری تو در همه دورانها همچنان پابرجا خواهد بود و مانند زمینی که آفریده‌ای ثابت خواهد ماند.

مراثی ارمیا ۳: ۲۳ ۲۳ وفاداری خدا عظیم است و رحمت او هر صبح بر ما می‌تابد.

دوستِ خوبِ من، در پایانِ این مطالعه اجازه بدید تا از شما چند سوال بپرسم.

۱  –  آیا خدأیی که شما به او باور دارید، با خدای واقعی یگانه‌ای که امروز در کلامش خودش را بر ما مکشوف فرمود یکی هستند؟

۲  –  آیا شناختِ شما از خداوند محدود به شنیده‌های شما از دیگران در موردِ او یا پیروی از دیگران در رسوم قدیمی هستند؟

۳  –  آیا شما تاکنون از خودِ خداوند خواسته اید تا خودش را به شما بشناسونه؟

۴  –  آیا شما برای شناختِ خدای واقعی یگانه کلامِ او را مطالعه فرموده اید؟
۵  –  آیا شما با خصلت‌های الهی خداوند آشنا هستید؟

۶  –  آیا شما به وفاداری خداوند ایمان دارید؟

۷  –  وقتی با مشکلات در زندگیتون روبرو میشید، آیا ایمانِ شما به وفاداری خداوند ثابت و پایدار می‌‌مونه؟

عزیزان، شما می‌‌تونید در همین لحظه خداوند را بشناسید و با او در رابطه‌ای شخصی قرار بگیرید.

شما می‌‌تونید در همین لحظه از آمرزشِ گناهان خودتون اطمینان حاصل کنید.

شما می‌‌تونید در همین لحظه از خداوند حیات ابدی در بهشت در نزدِ او را بدست بیارید.

شما می‌‌تونید در همین لحظه از حضورِ روح القدس با خود در تمامی طولِ عمرتون اطمینان حاصل کنید.

تمامی این موهبت ها، فقط زمانی به هر انسانی عطا میشه که وی به عیسی مسیحخداوندِ واقعی یگانه،به عنوان خداوند و منجی خودش ایمان بیاره.

چنانچه شما مایلید به عیسی مسیح ایمان بیارید، می‌‌تونید با من اینطور دعا کنید.

خداوند، من اعتراف می‌‌کنم که گناهکارم و به فیض و بخششِ الهی تو نیازمندم.

خداوند، من ایمان می‌‌آورم که عیسی مسیح تاوانِ تمامی گناهان من را، بر روی صلیبِ جلجتا یکبار برای همیشه کاملا پرداخت نمود.

خداوند، گناهانِ من را در نامِ عیسی مسیح ببخش!

خداوند، من تمامی جوانبِ زندگیم را به تو تقدیم می‌‌کنم؛ به قلبِ من بیا و از زندگی من در ارادهٔ الهی خودت استفاده کن.

در نامِ عیسی مسیح از تو درخواست می‌‌کنم، آمین!

نویسنده، کوروش باقری