آیاتِ کلیدی: انجیلِ یوحنا ۱۴: ۱۶ – ۱۸

۱۶ و من از «پدرم» درخواست خواهم کرد تا پشتیبان و تسلی بخش دیگری به شما عطا نماید که همیشه با شما بماند.  ۱۷ این پشتیبان و تسلی بخش همان روح‌القدس است که شما را با تمام حقایق آشنا خواهد کرد. مردم دنیا به او دسترسی ندارند، چون نه در جستجوی اوهستند و نه او را می‌شناسند. ولی شما در جستجوی او هستید و او را می‌شناسید، چون او همیشه با شماست و در وجودتان خواهد بود.  ۱۸ «در طوفانهای زندگی، شما را یتیم و بی سرپرست نخواهم گذاشت و به کمک شما خواهم آمد.آمین!

عزیزان، بسیاری از کسانی که بتازگی به عیسی مسیح ایمان آورده ا‌ند، در خود تصورِ اشتباهی را پرورش میدند. این تصورِ اشتباه که، چون آنها به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی ایمان آورده ا‌ند، دیگه در تمامی طولِ زندگیشون هرگز با هیچ مشکل، چالش، کمبود، شرایطِ دشوار یا بیماری‌ای روبرو نخواهند شد.

این عزیزان تازه به عیسی مسیح ایمان آورده، این تصورِ اشتباه و توقع را دارند که، ایمانِ آنها به عیسی مسیح، به معنای ضمانتِ برخورداری از یک زندگی مرفع،سراسر عاری از مشکلات، چالشها، کمبودها و بیماری هاست.

اما عزیزان، این تصور و توقع بی‌ جاست و در ایمانِ واقعی به عیسی مسیح جایی نداره.

در واقع، بسیاری از ما که به عیسی مسیح ایمان می‌‌یاریم، ممکنه بعد از آن با مشکلات بیشتری در زندگی دست و پنجه نرم کنیم.

خداوند در ارادهٔ الهی خودش، اجازهٔ ورودِ مشکلاتِ خاصی را به زندگی میده، تا بعد با یاری روح القدس به ما کمک کنه بر اون مشکلات پیروز بشیم.

این روبرو شدن با مشکلات و همکاری با روح القدس برای غلبهٔ بر اونها، به تدریج ما را مبدل به شخصی می‌‌سازه که خداوند منظور داشته.

شخصی که با ایمانی استوار، با اعتماد و ایمانِ کامل به حضورِ روح القدس با خود، می‌‌تونه در ارادهٔ خاصِ خداوند برای زندگیش ادامه بده و نامِ خداوند را جلال بده.

دوستِ خوبِ من، عادتِ بیشترِ ما اینه که، به محضِ روبرویی با مشکلی، یا کمبودی یا بیماری، زود می‌‌پرسیم؛ پس خدا کجاست؟

یا می‌‌پرسیم؛ پس چرا خدا اونطور که من از او توقع داشتم به دعا‌های من جواب نمیده؟

عزیزان، ما بایددر اینجور مواقع خیلی مراقبِ شرایطِ روحانی خودمون باشیم.

چون که اگه با سماجت دأئم بگیم، پس خدا کجاست و چرا به دعا‌های من جواب نمی ده، طولی نمی کشه که خودمون را کلافه، دل شکسته و تنها احساس می‌‌کنیم.

اما دوستِ خوبِ من، اگه ما صادقانه و از صمیمِ قلب به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خود ایمان داریم، باید بدونیم که ما در هیچ زمان، در هیچ مکان و در هیچ شرایطی در طولِ زندگیمون هرگز تنها نیستیم.

می‌ دونید چرا؟  چون که خداوند و منجی ما عیسی مسیح، قبل از صعودِ خود به آسمان، به ما ایماندارانِ به خود قول داد که او “کمک کننده ای” به ما عطا کنه تا در تمامی طولِ عمرمون بر روی این کرهٔ زمین در ما باشه!

این کمک کننده، همان خداوند روح القدس شخصیتِ سومِ تثلیث هست که حال به خاطرِ ایمانمان به عیسی مسیح در قلبِ ما سکنا گزیده.

خداوند روح القدس، شخصیتِ سومِ تثلیث، در سراسر طول عمرمان، در هر مکانی، در هر زمانی و در هر شرایطی که بسر می‌‌بریم با ماست.

روح القدس، تا لحظه‌ای که ما زنده هستیم با ما خواهد ماند.

به همین دلیله که ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، هرگز تنها نیستیم، چرا که روح القدس با ماست!

دعا –

عزیزان، در این قسمت از مطالعه، به طور خیلی مختصر، به معرفی و شناختِ روح القدس می‌‌پردازم.

همونطور که عرضکردم، روح القدس شخصیتِ سومِ تثلیث هست در کنار و به موازاتِ خدای پدر و خدای پسر عیسی مسیح.

بسیاری از عزیزانی که به تازگی به عیسی مسیح ایمان آورده ا‌ند، به درستی با این واقعیت و موهبتِ الهی شگرف که؛ حال خداوند در شخصیتِ روحِ خود روح القدس – به خاطرِایمانشان به عیسی مسیح در آنها سکنا گزیده آشنا نیستند.

به همین دلیل، این عزیزان یاد نگرفته ا‌ند که چطور با روح القدسِ در خود در ارتباط باشند، و برای انجامِ خواست خداوند از آنها در طولِ زندگیشون با وی همکاری کنند.

عزیزانی که از حضورِ خداوند روح القدس در خود آگاهی یا اطمینان ندارند، اگر چه با خلوصِ نیت، ولی‌ به اشتباه در تلاش هستند تا با توان، دانش و حکمتِ محدودِ انسانی خودشون از عیسی مسیح پیروی کنند و زندگیِ موفق و شادِ مسیحی داشته باشند.

اما متاسفانه چون این عزیزان از زندگی در روح و زندگی با روح القدس هیچ کمکی دریافت نمی کنند، نه تنها نمی تونند اونطور که باید و شاید پیروِ موفقی برای عیسی مسیح باشند، بلکه بعد از مدتی تلاش به تنهأیی، خودشون را خسته، کلافه، سر در گم، نا امید، نالایق، دلخور از خداوند و کاملا تنها احساس می‌‌کنند.

دوستِ خوبِ من، ما انسان هستیم و از توان، دانش، حکمت، و قدرتِ درکِ محدودی برخورداریم.

ما بدونِ همکاری نزدیک و گرم با خودِ روح القدسِ در درونمان، به هیچ وجه قادر به انجامِ خواستِ الهی خداوند از خودمون نیستیم!

ما خواستِ خدا را فقط با کمک، هدایت و همیاری خود او می‌‌تونیم انجام بدیم.

هر چیزی که ما برای قادر شدن به زندگی مسیحی بدان نیازداریم، خداوند روح القدس در ما ذخیره نموده.

کافیه که ما به او اعتماد و اطمینان کرده و از او کمک بگیریم.

دعا می‌‌کنم که همهٔ شما روح القدس را به خوبی بشناسد، با او در ارتباطِ شخصی قرار بگیرید و هر روزه با او زندگی کنید.

عزیزان، در این قسمت از مطالعه، حالِ که با خودِ روح القدس آشنا شدیم، به این سوال پاسخ می‌‌دم که؛ “حال روح القدس برای ما در قرنِ بیستویکم چکار می‌‌کنه؟

به طورِ کلی؛ چرا روح القدس؛ شخصیتِ روحِ خداوند در ما ایماندارانِ به عیسی مسیح بسر می‌‌بره؟

من به خاطرِ کمبودِ وقت، مختصرا به یازده عملی که روح القدس برای ما انجام میده اشاره می‌‌کنم.

۱  –  خداوند روح القدس، شخصیتِ روحِ خدا؛ “به ما کمک می‌‌کنه تا گناهان خودمون را بشناسیم و متقاعد بشیم که گناهکاریم!

این مهم را ما با مطالعهٔ کلامِ خدا در انجیل یوحنا ۱۶: ۸یاد می‌‌گیریم.۸وقتی او بیاید دنیا را متوجه این سه نکته خواهد کرد: نخست آنکه مردم همه گناهکار و محکومند، چون به من ایمان ندارند.آمین!

پس در درجهٔ اول، روح القدس به ما کمک می‌‌کنه تا درک کنیم و بپذیریم که ما در چشمِ قدوسِ خداوند گناهکاریم و نیازمندِ بخششِ الهی او هستیم.

روح القدس برای بخششِ گناهانمان و دریافتِ نجات از خداوند، به ما کمک می‌‌کنه تا عیسی مسیح، شخصیتِ دومِ تثلیث، خدای پسر، خدای در جسمِ انسانی ظاهر شده، یگانه منجی بشر را به خوبی بشناسیم و بتونیم به او به عنوانِ خداوند و منجی خودمون ایمان بیاریم.

بعد از ایمان به عیسی مسیح، گناهانِ ما آمرزیده میشند و ما نجات را از خداوند دریافت می‌‌کنیم.

یعنی از زیرِ غضبِ الهی خداوند بیرون می‌‌یأییم، خداوند ما را به فرزندی بر می‌‌گزینه، به ما حیات نو ابدی عطا می‌‌کنه و روح القدس شخصیتِ روحِ خداوند از آن پس در ما ساکن میشه.

عزیزان، پس از ایمانمان به عیسی مسیح و بخششِ گناهانمان، از آن پس، باز هر گاه ما گناهی مرتکب بشیم، روح القدس به ما گوشزد می‌‌کنه تا فوری به خود بیأییم و از اون گناه دوری کنیم.

روح القدس به ما یاد آور میشه که دیگه گناه – هیچ جایی در زندگی یک ایماندارِ به عیسی مسیح نداره.

۲  –  روح القدس  ما را برای خداوند لاک و مهر می‌‌نماید!

این مهم را نیز با مطالعهٔ کلامِ خدا در افسسیان ۱: ۱۳یاد می‌‌گیریم:

۱۳ بسبب فداکاری مسیح، همه شما نیز که پیغام نجات بخش انجیل را شنیدید و به مسیح ایمان آوردید، بوسیله روح‌القدس مهر شدید تا مشخص شود که متعلق به مسیح هستید. خدا از زمانهای گذشته، وعده داده بود که روح‌القدس را به همه ما مسیحیان عطا کند؛آمین!

همونطور که مستحضر هستید، لاک و مهر، صحت، اصلیت، تمامیت، هر چیزی را حفظ و تضمین می‌‌کنه.

لاک و مهر، مالکیت اصلی هر چیزی را برای دیگران ثابت می‌‌کنه.

روح القدس، ما را به عنوانِ فرزندانِ خداوند در ایمانمان به عیسی مسیح، برای وی تضمین و لاک و مهر می‌‌کنه.

بعد از ایمانمان به عیسی مسیح، ما به عنوانِ فرزند خواندگانِ خداوند به او تعلق می‌‌گیریم.

از آن پس، او پدرِ آسمانی ما میشه و همواره محافظِ ماست.

لطفا دقت کنید؛ این لاک و مهر شدنِ ما برای خداوند را هیچ کس نمی تونه بشکنه.

هیچ کس، نه شیطان، نه هیچ انسانی و نه حتی خودِ خداوند.

می‌ دونید چرا خداوند این لاک و مهر را نمی شکنه؟

چون خداوند وفاداره و هرگز زیرِ قولِ خودش نمی زنه.

او نجاتی را که در ایمانمان به عیسی مسیح به ما عطا فرموده هرگز از ما پس نمی گیره.

بله ما هرگز لاک و مهرِ خداوند بر خودمان، یعنی نجاتمان را هرگز از دست نخواهیم داد.

اما – لطفا به امای بسیار مهم دقت بفرمأیید.

چون خداوند هرگز نجاتِ عطا فرموده به ما را از ما پس نمی گیره، دلیل بر این نیست که ما هر گاه گناهی مرتکب میشیم، نتیجهٔ اون گناهمان را نخواهیم چشید.

عملِ روح القدس در موردِ متقاعد نمودنِ ما به گناهکاری، تا روزی که زنده هستیم ادامه داره.

همچنین، انضباط و دیسپلینِ خداوند هم در پی هر گناهِ ما در جای خودش هست.

درست همانطور که هر پدر وظیفه شناسی فرزندِ خودش را منضبط می‌‌کنه ولی همچنین او را دوست داره و پدرِ وی باقی می‌‌مونه.

۳  –  روح القدس در  درونِ هر شخصی که به عیسی مسیح ایمان داره بسر می‌‌بره!

این مهم را نیز ما با مطالعهٔ کلام خدا در رومیان ۸: ۱۱یاد می‌‌گیریم.

۱۱ و اگر روح خدایی که عیسی مسیح را پس از مرگ زنده کرد، در وجود شما باشد، همان خدا بدنهای فانی شما را نیز پس از مرگ بوسیله همین روح که در وجود شماست، زنده خواهد کرد.آمین!

روح القدس در ماست تا به ما کمک کنه هر خواسته‌ای را که از ما داره انجام بدیم.

۴  –  روح القدس به ما تعلیم میده!

این مهم را ما با مطالعهٔ کلام خدا در انجیل یوحنا ۱۴: ۲۶یاد میگیریم.

۲۶ ولی وقتی پدر «تسلی بخش» را به جای من فرستاد، منظورم همان روح‌القدس است، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد؛ درضمن هر چه من به شما گفته‌ام، به یادتان خواهد آورد.آمین!

دقت بفرمأیید؛ چون روح القدس خود خداست؛ پس تعالیمی که وی به ما میده، والاتر از هر تعلیمی هست که ما می‌‌تونیم از هر انسانی، یا مطالعهٔ هر کتابی بیاموزیم.

تعالیمِ خداوند روح القدس، بسیار برتر، صحیح تر و جامع تر از هر کس یا منبعِ دانشی در این دنیا هستند.

وقتی ما کلام خدا را مطالعه می‌‌کنیم، روح القدس به ما کمک می‌‌کنه تا معنای آنچه را که خوانده ایم درک کنیم و ارتباطِ آن قسمت را برای زندگیمون بشناسیم.

کلامِ خدا گنجِ بی‌ نظیریاز دأنش و حکمتِ الهی هستند که وی به ما عطا فرموده.

ما باید فروتنانه از روح القدس درخواست کنیم، تا در درکِ آنچه از کلامِ خدا مطالعه می‌‌کنیم به ماکمک کنه.

۵  –  روح القدس، حقیقت‌های الهی خداوند را برای ما مکشوف می‌‌فرماید!

این مهم را نیز با مطالعهٔ کلامِ خدا در اولِ قرنتیان ۲: ۹ – ۱۱یاد می‌‌گیریم.

۹ کتاب آسمانی نیز در این مورد می‌فرماید که خدا برای دوستداران خود، چیزهایی تدارک دیده است که هیچ انسانی هرگز ندیده، نشنیده و به فکرش نیز خطور نکرده است.  ۱۰ اما خدا این امور را توسط روح خود بر ما آشکار ساخته است، زیرا روح خدا از عمیق‌ترین اسرار خدا آگاهی دارد و آنها را بر ما آشکار می‌سازد.  ۱۱ هیچکس نمی‌تواند بداند که در باطن شخصی دیگر چه می‌گذرد، مگر خود آن شخص. به همین ترتیب، هیچکس نمی‌تواند افکار و نقشه‌های خدا را درک کند، مگر روح خدا.آمین!

عزیزان، خداوند حقایق الهی خودش را در کلامش برای ما مکشوف فرموده.

اما، ما برای شناختِ صحیح و درکِ حقایق الهی خداوند در کلامش، به کمک و هدایتِ روح القدس نیاز مندیم.

بدونِ هدایتِ روح القدس، ما قادر به شناخت و درکِ صحیح از آنچه که خداوند برای ما در کلامش مکشوف فرموده نخواهیم بود.

پس باز تکرار می‌‌کنم، ما باید قبل از مطالعهٔ کلامِ خدا از روح القدس درخواست کنیم تا در درکِ صحیح از آنچه که می‌‌خوانیم کمک کنه.

تا بتونیم حقایقِ الهی خداوند را بشناسیم، آنها را به خوبی درک کنیم و در زندگی خودمون اجرا.

۶  –  روح القدس، ما را در طولِ زندگیمون هدایت می‌‌فرماید!

این مهم را نیز با مطالعهٔ کلامِ خدا در انجیلِ یوحنا ۱۶: ۱۳یاد می‌‌گیریم.

۱۳ ولی وقتی روح‌القدس که سرچشمه همه راستی‌ها است بیاید، تمام حقیقت را به شما آشکار خواهد ساخت. زیرا نه از جانب خود، بلکه هر چه از من شنیده است خواهد گفت. او از آینده نیز شما را با خبر خواهد ساخت.آمین!

عزیزان، روح القدس نه تنها به ما کمک می‌‌کنه تا قادر به انجامِ خواستِ او از خود بشیم، بلکه او ما را هدایت و راهنمأیی نیز می‌‌فرماید.

روح القدس در تصمیم گیری‌های صحیح هر روزه ما را هدایت می‌‌کنه.

روح القدس، قابلِ اعتماد‌ترین و بهترین معلم، مشاور و راهنمای ماست.

۷  –  روح القدس در ما ثمراتِ میوه‌های الهی خودش را بوجود می‌‌یاره!

این مهم را نیز ما با مطالعهٔ کلامِ خدا در غلاطیان ۵: ۲۲ یاد می‌‌گیریم.

۲۲ اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت فرماید، این ثمرات را در زندگی ما بوجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری.آمین!

عزیزان، لطفا دقت بفرمأیید.

روح القدس، این ثمراتِ الهی را زمانی در ما پرورش میده که، ما با خودِ وی، در هر شرایطِ زندگیمون همکاری نزدیک داشته باشیم.

عزیزان، زندگی در این دنیایسقوطنموده در گناه آسون نیست.

هر کدام از ما، حتما در هر روزِ زندگیمون، مشکلات و چالش‌های خاصی را داریم.

اما در همکاری نزدیک و گرم با روح القدس در روبرویی با مشکلات هر روزه هست که او، ثمراتِ میوه‌های الهی خودش را در ما بوجود می‌‌یاره و اونها را پرورش میده.

مثلا، اگه ما نمی تونیم دیگران را ببخشیم، روح القدس به ما کمک میکنه تا بتونیم با کمکِ الهی وی، نه تنها دیگران را ببخشیم، بلکه آنها را بی‌ قید و شرط دوست بداریم.

۸  –  روح القدس، حقایق خداوند را به ما یا یاد آور میشه!

این مهم را ما با مطالعهٔ کلامِ خدا در انجیل یوحنا ۱۴: ۲۶یاد می‌‌گیریم.

۲۶ ولی وقتی پدر «تسلی بخش» را به جای من فرستاد، منظورم همان روح‌القدس است، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد؛ درضمن هر چه من به شما گفته‌ام، به یادتان خواهد آورد.آمین!

عزیزان، برای بیاد آوری آموزه‌های کلامِ خدا، ما به کمک و هدایتِ روح القدس نیازمندیم.

روح القدس، در هر شرایطِ خاصی که باشیم، و یا با هر نوع مشکلِ خاصی که روبرو میشیم، در حکمتِ الهی خودش، ما را دقیقا به قسمت هایی از کلامِ خدا هدایت می‌‌کنه که به ما جواب میداند و موجبِ آرامشمون میشند.

اگه ما وفادارانه در مطالعهٔ کلامِ خدا منضبط باشیم، روح القدس حتما ما را در زمان‌های نیازمان با به یاد آوری قسمت هایی که از کلام خدا در گذشته خوانده ایم کمک می‌‌کنه.

۹  –  روح القدس، برای قادر شدن ما در انجامِ ارادهٔ خدا، به ما عطایای الهی روحانی می‌‌بخشه!

این مهم را ما با مطالعهٔ کلامِ خدا در اولِ قرنتیان ۱۲: ۴یاد می‌‌گیریم.

۴ گر چه عطایایی که خدا به ما می‌بخشد گوناگون است، اما اصل و منشا تمام آنها، روح‌القدس است.آمین!

عزیزان، روح القدس در حکمت و خواستِ الهی خودش، به هر ایماندارِ به عیسی مسیح، حتما یک یا چند عطیهٔ الهی روحانی می‌‌بخشه.

عطایای روحانی دریافت شده از روح القدس، برای خدمت به خداوند در جهتِ انجام ارادهٔ خاصِ او از هر ایماندار به عیسی مسیح هستند.

عزیزان، اگه شما به عیسی مسیح ایمان دارید، حتما از روح القدس عطایأیی را دریافت نموده اید.

دعا می‌‌کنم که شما عطایی روحانی خودتون را به خوبی بشناسید و از آنها برای جلالِ نامِ خداوند استفاده کنید.

۱۰  –  روح القدس، به ما توانِ خدمت به خداوند را عطا می‌‌کنه!

این مهم را ما در کلامِ خدا، اعمالِ رسولان ۱: ۸یاد می‌‌گیریم.

۸ ولی آنچه لازم است بدانید این است که وقتی روح‌القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت تا در «اورشلیم»‌، در سراسر «یهودیه»‌، «سامره»‌، و تا دورترین نقطه دنیا درباره من شهادت دهید.» آمین!

عزیزان، ما فقط در صورتی قادر هستیم خدمتی را برای خداوند انجام بدیم که روح القدس توانِ انجامِ آن را به ما داده باشه.

ما بدونِ توانِ لازمهٔ دریافت شده از روح القدس، قادر نیستیم تا خواسته‌های خداوند را از خود انجام بدیم.

سعی در خدمت به خداوند بدونِ دریافت نمودنِ توانِ لازمه از روح القدس، سر انجام به شکست، دلسردی، نا امیدی، افسردگی و دلخوری ما منجر میشه.

۱۱  –  روح القدس، ما را از حکمت و توانِ الهی خود پر می‌‌کنه!

این مهم را ما با مطالعهٔ کلامِ خدا در افسسیان ۵: ۱۸یاد می‌‌گیریم.

۱۸ از مستی بپرهیزید زیرا مستی انسان را به راههای زشت می‌کشاند. در عوض از روح خدا پر شوید.آمین!

عزیزان، دقت بفرمأیید، پری روح القدس، یعنی قادر شدن به انجامِ هر کاری که روح القدس توان و حکمتِ الهی لازم را برای به کمال رساندنِ آن کار داده باشه.

خواستهٔ روح القدس از ما، همیشه با خواستهٔ خدای پدر و خدای پسر عیسی مسیح مطابق و هماهنگ هستند.

برای پر شدن از روح القدس، ما باید هر روزه با او وقت بگذرانیم، از گناه دوری کنیم، کلامِ خدا را مطالعه کنیم، و با دقت گوش به فرمانِ روح القدس باشیم.

ما برای برخورداری از یک زندگی شاد و موفقِ مسیحی، برای زندگی در ارادهٔ خداوند، باید هر روزه از روح القدس پر بشیم.

دوستِ خوبِ من، در پایانِ این مطالعه، اجازه بدید از شما سوال کنم؛

آیا شما از حضورِ روح القدس در خود اطمینان دارید؟

آیا شما با روح القدس در رابطه‌ای شخصی و نزدیک روزانه زندگی می‌‌کنید؟

آیا شما صدای روح القدسِ در خودتون را می‌‌شنوید و هر روزه از او پیروی می‌‌کنید؟

اگه شما مایلید تا از بخششِ گناهانتون اطمینان داشته باشید،

اگه مایلید تا از خداوند حیاتِ نو ابدی دریافت کنید،

اگه مایلید تا روح القدس روحِ مقدسِ خداوند را در خود داشته و هر روزه در ارادهٔ مقدسِ وی زندگی و نام خدا را جلال بدید، باید به عیسی مسیح یگانه منجی بشریت، به خدای در جسمِ انسانی ظاهر شده ایمان بیارید.

برای ایمان به عیسی مسیح می‌‌تونید به سادگی او را به قلبِ خودتون دعوت کنید.

اگه مایلید تا به عیسی مسیح ایمان بیارید، می‌‌تونید با من هم صدا شده به بگید،

خداوند، من اعتراف می‌‌کنم که گناهکارم و به فیض و بخششِ الهی تو نیازمندم.

خداوند، من در این لحظه ایمان می‌‌آورم که عیسی مسیح تاوانِ تمامی گناهانِ من را بر روی صلیبِ جلجتا پرداخت نمود.

عیسی مسیح، من به تو ایمان می‌‌آورم، به قلبِ من بیا و از وجودِ من برای جلالِ نامِ خودت استفاده کن.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده، کوروش باقری