آیاتِ کلیدی: انجیلِ متی ۶: ۵ – ۶

۵ و اما درباره دعا. هرگاه دعا می‌کنی، مانند ریاکاران نباش که دوست دارند در عبادتگاه‌ها یا در گوشه و کنار خیابانها نماز بخوانند تا توجه مردم را به خود جلب کنند و خود را مؤمن نشان دهند. مطمئن باش اجری را که باید از خدا بگیرند، همین جا از مردم گرفته‌اند.  ۶ اما تو هرگاه دعا می‌کنی، در تنهایی و در خلوت دل، پدر آسمانی را عبادت نما؛ و او که کارهای نهان تو را می‌بیند، به تو پاداش خواهد داد.آمین!

دوستِ خوبِ من، به نظرِ شما، باید با مشکلات، کمبود‌ها و دردِ سر‌های هر روزِ زندگی چکار کرد؟

شما با مشکلات، کمبود‌ها و دردِ سر‌های هر روزِ زندگیتون چطور روبرو میشید؟

بیشترِ مردم عادت دارند تا فقط با سعی و تلاشِ خودشون با مشکلات، کمبود‌ها و دردِ سر‌های هر روزِ زندگیشون روبرو بشند.

بیشتر مردم، فقط با اتکا به توان، دانش و حکمتِ محدودِ انسانی خودشون، سعی دارند بر مشکلات و دردِ سر‌های روزانهٔ زندگیشون غلبه کنند.

اما عیسی مسیح، بهترین و موثر‌ترین راهِ حلِ چگونگی برخورد با مشکلاتِ هر روزِ زندگی را، به ما ایماندارانِ به خودش یاد داده.

این بهترین و موثر‌ترین راهِ حلِ مشکلات زندگی را، عیسی مسیح در انجیلِ متی ۶: ۵ – ۶به ما یاد میده.

عیسی مسیح خیلی روشن و قابلِ فهم می‌‌فرماید؛ به هنگام روبرویی با مشکلات، چالش ها، کمبودها و دردِ سر‌های روزانه، برو توی یک مکانِ خلوت، مانندِ اطاقی که کسی در اون نباشه، درِ اون اتاق را ببند، و در اونجا با خداوند پدرِ آسمانی خودت، درهر موردی که روی قلبت سنگینی می‌‌کنه و در فکرته صحبت کن.

عزیزان، دعا همان گفتگوی ما با خداست.

دعا، تکرارِ یک سری کلمات حفظ شده نیست.  دعا، صحبت با خداوند از دلِ خودمونه.

عیسی مسیح به ما یاد میده که برای گفتگو با خداوند، به جای اینکه به مکانِ شلوغ و پر جمعیتی بریم، باید بریم توی یک اتاقِ خلوت، جایی که هیچ کسِ دیگری به غیر از خدا نباشه.

این مکانِ خلوت، این اطاقی که کسی به جز ما و خدا کسِ دیگری در آن نیست و ما برای گفتگو با خداوند پدرِ آسمانی مان بدان جا میریم، در واقع اتاقِ جنگِ ماست!

عزیزان، در این اتاق، در این مکانِ خلوت هست که ما با گناهان خودمون می‌‌جنگیم.

در این اتاق هست که ما، با مشکلات و برخورد هایی که با دیگران داریم می‌‌جنگیم.

در این اتاق هست که ما، تصمیماتِ مهمِ زندگیمون را اتخاذ میکنیم.

در این اتاق هست که ما، به بهترین نحوِ ممکن می‌‌تونیم راجع به هر چی‌ که دلمون بخود با خداوند صحبت کنیم و از او جواب بگیریم.

در این اتاق هست که ما وجودِ خودمون را فروتنانه به خداوند تسلیم می‌‌کنیم و با او تجدیدِ عهد می‌‌بندیم.

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا برای درکِ صحیح از مطالعهٔ امروز در کلامِ خدا دعا کنیم.

خداوند، پدرِ آسمانی مهربانِ ما، از تو سپاسگزاریم که به ما فرصتِ دیگری عطا فرموده‌ای تا از کلامِ تو درسِ تازه‌ای یاد بگیریم.

از تو سپاسگزاریم که پدرِ مهربان، دلسوز و فدا کاری هستی‌ که مشتاقی با ما فرزندان خودتصحبت کنی، و به ما درسِ زندگییادبدهی.

خداوند، از تو درخواست می‌‌کنیم تا به ما کمک کنی اونچه را که تو امروز می‌‌خواهی به ما بیاموزی به خوبی درک کنیم و در زندگی روزانهٔ خودمان اجرا کنیم.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنیم، آمین!

عزیزان، بر اساسِ آموزه‌هایی‌ کلامِ خدا در افسسیان ۶: ۱۰ – ۱۳، هر ایماندار به عیسی مسیح، در نبردِ روحانی دأیمی بسر می‌‌بره.

نبرد نه با انسانها، بلکه نبرد با موجوداتِ نامرئی که بر دنیای نامرئیحکومت می‌‌کنند.

این موجوداتِ نامرئی، در واقع فرمانروایانِ شرورِ تاریکی هستند.

عزیزان، بدلیلِ این که پیروزی بر نیرو‌های نامرئیشیطانی، فقط با برخورداری و استفادهٔ صحیح از محافظتِ الهی خداوند امکان پذیر هست؛ به همین جهت، خداوند به ما امر می‌‌کنه که خودمان را با اسلحهٔ جنگِ روحانی که برای ما مهیا فرموده استفاده کنیم.

مطالعهٔ افسسیان ۶: ۱۰ – ۱۳این موضوع را برای ما بهتر روشن می‌‌کنه.

اسلحۀ جنگ روحانی

۱۰ در خاتمه از شما می‌خواهم که از قدرت عظیم خداوند در درون خود، نیرو بگیرید و زورآور شوید!  ۱۱ خود را با تمام سلاح‌های خدا مجهز کنید تا بتوانید در برابر وسوسه‌ها و نیرنگهای شیطان ایستادگی نمایید.  ۱۲ بدانید که جنگ ما با انسانها نیست، انسانهایی که گوشت و خون دارند؛ بلکه ما با موجودات نامرئی می‌جنگیم که بر دنیای نامرئی حکومت می‌کنند، یعنی بر موجودات شیطانی و فرمانروایان شرور تاریکی. بلی، جنگ ما با اینهاست، با لشکرهایی از ارواح شرور که در دنیای ارواح زندگی می‌کنند.  ۱۳ بنابراین، از یک یک سلاح‌های خدا به هنگام حمله دشمنتان، شیطان، استفاده کنید، تا بتوانید حمله‌های او را دفع نمایید و در آخر، بر پایهای خود محکم بایستید.آمین!

حال ببینیم این اسلحۀ جنگِ روحانی خداوند، این سلاح‌های خداوند که باید به هنگامِ حملهٔ شیطان از آنها استفاده کنیم چی‌ هستند.

ما با این سلاح‌های خداوند در افسسیان ۶: ۱۴ – ۱۸آشنا می‌‌شیم.

۱۴ اما برای این منظور، «کمربند محکم راستی» را به کمر ببندید و «زره عدالت خدا» را در بر نمایید.  ۱۵ «کفش انجیل آرامش بخش» را به پا کنید تا به همه جا رفته، پیغام انجیل را به همه اعلام نمایید.  ۱۶ «سپر ایمان» را نیز بردارید تا در مقابل تیرهای آتشین شیطان محفوظ بمانید.  ۱۷ «کلاهخود نجات» را بر سر بگذارید و «شمشیر روح» را که همان کلام خداست، بدست گیرید.  ۱۸ همیشه دعا کنید! در دعا از خدا آن چیزهایی را بخواهید که مطابق خواست روح‌القدس است. مسایل و نیازهای خود را به او بگویید، و برای همه ایمانداران با اشتیاق زیاد و جدیت دعا کنید.آمین!

پس متوجه میشیم که خداوند در واقع برای محافظتِ ما از شیطان و نیروهای نامرئی، سلاح‌های روحانی را در اختیارمون قرار داده.

این سلاح‌های خداوند برای محافظتِ ما در مقابل حملاتِ شیطان و نیرو‌های تحتِ فرمان او عبارتند از:

۱  –  کلاهخودِ نجات

این سلاح، از افکارِ ما محافظت می‌‌کنه.

کلاهخودِ خداوند به ما کمک می‌‌کنه، تا افکارِ ما همواره با آموزه‌های کلامِ او و خواسته‌های روح القدس هماهنگ و موذون باشند.

کلاهخودِ خداوند به ما کمک می‌‌کنه تا دروغ‌های شیطان را تشخیص بدیم و فریبِ او را نخوریم.

۲  –  زره عدالتِ خدا

این سلاح از احساساتِ ما محافظت می‌‌کنه.

به عبارتی دیگه، این سلاح، ما را از احساساتی شدن در مقابلِ حملاتِ شیطان و واکنش‌های غلط نشان دادن باز می‌‌داره و محافظت می‌‌کنه.

۳  –  کمر بندِ محکمِ راستی

این سلاح به ما کمک می‌‌کنه تا در زمانِ حملهٔ شیطان به ما، در نورِ ایمان به حقیقتِ خدا باقی بمونیم.

۴  –  کفشِ انجیلِ آرامش بخش

این سلاح به ما کمک می‌‌کنه، تا همواره حامیِ پیامِ فیض نجات بخشِ عیسی مسیح به سراسرِ دنیا باشیم.

۵  –  شمشیرِ روح

این سلاح همان کلامِ زندهٔ خداست که به ما امید میده و در مقابلِ حملاتِ شیطان هدایتمون می‌‌کنه.

۶  –  سپرِ ایمان

این سلاح از ایمانِ ما به خدا و تیر‌های آتشینِ نامرئی شیطان محافظت می‌‌کنه.

۷  –  همیشه دعا کردن

عزیزان، این بدین معنا نیست که ما مدام ورد‌های تکراری را بر زبان بیاریم.

همیشه دعا کردن بدین معناست که راهِ مصاحبت و شنیدنِ ما از خداوند همواره پاک و بازه.

گناهی موجبِ مسدود شدنِ رسیدنِ صدای خداوند به گوشِ قلب و وجدانِ ما نشده.

ما هر لحظه قادریم تا با خداوند پدرِ آسمانی خودمون در هر موردی صحبت کنیم و همچنین از او بشنویم.

ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، برای محافظتِ خودمان از حملاتِ شیطان، باید هر لحظه آمادهٔ صحبت با خداوند و شنیدنِ از او باشیم.

دوستِ خوبِ من، شیطان دشمنِ سر سختِ ما ایماندارانِ به عیسی مسیحه.

شیطان، یک قاتله – او دروغگوست، او فریب دهنده هست، او کلک می‌‌زنه، او وسوسه و نابود می‌‌کنه.

اما ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، به هیچ وجه مجبور نیستیم تا قربانی او بشیم.

خداوند پدرِ آسمانی ما که برای هر نیازِ واقعی ما فرزندانِ خانوادهٔ الهی خودش به روشِ الهی خودش حتما مهیا می‌‌کنه، برای این نیاز واقعی ما هم به خوبی مهیا فرموده.

خداوند به ما کلیدِ برخورداری از یک زندگی پاک، شاد و موفقِ مسیحی در ارادهٔ الهی خودش را عطا فرموده.

این کلید، “دعا‌های ماست !”

عزیزان، در اطاقِ جنگِ روحانی، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح بر روی زانو‌های خود در دعا بسر می‌‌بریم.

در اطاقِ جنگِ روحانی، ما بر روی زانو‌های خود، به طورِ فیزیکی و با قلبی فروتن و آمادهٔ شنیدن از خداوندِ دانای مطلق، قادرِ مطلقِ همیشه در همه جا حاضر، پدرِ آسمانی مهربانمان حضور می‌‌یابیم.

در اطاقِ جنگِ روحانی و در آن حالتِ فیزیکی هست که ما هر چه در قلبِ خود داریم، هر چه که نگرانمان کرده، هر چه که ترسانمان کرده، هر سوالِ خودمان را بی‌ کم و کاست به پدرِ آسمانی خودمان اعتراف می‌‌کنیم.

در اطاقِ جنگِ روحانی هست که ما اطمینان داریم خداوند،همچون پدری دلسوز و مهربانبه گفته‌های ما به وی گوش می‌‌کنه!

عیسی مسیح در موردِ مکانِ دعا صحبت کرد.

عزیزان، عیسی مسیح در طولِ زمانی که به طورِ فیزیکی، به شکلِ انسان بر روی این کرهٔ زمین زندگی می‌‌کرد، همواره سیار بود.

او مدام در رفت و آمد به مکان‌های گوناگون بود تا مژدهٔ انجیل را به دیگران اعلان کنه.

به همین جهت مکانِ دعای وی مدام تغییر می‌‌کرداما دعا، همیشه در اولویتِ اولِ زندگی عیسی مسیح بود.

دعا باید در اولویتِ زندگی همهٔ ما ایمانداران به وی باشه.

عزیزان، در ادامهٔ این مطالعه به معرفی ده تا از خصوصیاتِ این اطاقِ جنگِ روحانی هر ایماندرِ به عیسی مسیح می‌‌پردازم.

۱  –  مکانِ دعا – اطاقِ جنگِ روحانی هر ایماندار به عیسی مسیح، “یک مکانِ خصوصی و خلوته”!

عیسی مسیح در انجیلِ متی ۶: ۶می‌‌فرماید:۶ اما تو هرگاه دعا می‌کنی، در تنهایی و در خلوت دل، پدر آسمانی را عبادت نما؛ و او که کارهای نهان تو را می‌بیند، به تو پاداش خواهد داد. آمین!

اگه ما واقعا از صمیمِ قلب بخواهیم با خداوند به طورِ محرمانه و خصوصی گفتگو کنیم، او حتما برای ما مکانی را مهیا می‌‌کنه.

خداوند اشتیاقِ قلبِ ما و همینطور نیتِ باطنی ما را می‌‌بینه، می‌‌شناسه و برای آن اشتیاقِ قلب و نیتِ ما حتما مهیا می‌‌کنه.

خداوند حتما مکانی برای ما مهیا می‌‌کنه تا بتونیم با او محرمانه گفتگو کنیم و رابطهٔ گرمتر و نزدیکتری داشته باشیم.

۲  –  مکانِ دعا – اطاقِ جنگِ هر ایماندار به عیسی مسیح؛ “یک مکانِ مقدسه”!

عزیزان، مقدس یعنی جدا شده یا اختصاص یافته.

وقتی ما عادت می‌‌کنیم تا با پدرِ آسمانی خودمان در مکانِ خاصی ملاقات‌های خصوصی و محرمانه‌ای داشته باشیم؛ اون مکان برای ما مقدس میشه، چون که برای ملاقاتِ شخصی ما با خداوند اختصاص یافته و جدا شده.

در اون مکانِ مقدسِ اختصاص یافته، ما کاملا احساسِ امنیت می‌‌کنیم و راحت هستیم، چون می‌‌دونیم اونجا خدا را به طور خصوصی ملاقات می‌‌کنیم.

عزیزان، دقت کنید، هر چه که خداوند در و توسطِ ما انجام میده، نتیجهٔ رابطه‌ای هست که ما با او در ملاقات‌های محرمانهٔ خودمان با او داشته ایم.

هر چه ما منظم تر و صادقانه تر با خداوند وقت گذرانده و ملاقات داشته باشیم، او بیشتر و بیشتر از خودش برای ما مکشوف می‌‌کنه و در و توسطِ زندگی ما ارادهٔ خودش را انجام میده.

۳  –  مکانِ دعا – اطاقِ جنگِ هر ایماندار به عیسی مسیح؛ “مکانی هست که ما بهمشکلاتِ زندگیمون رسیدگی می‌‌کنیم”!

عزیزان، هر گاه ما با مشکلاتی روبرو میشیم، یا که با دیگران برخورد پیدا می‌‌کنیم، باید هر چه زودتر با خداوند محرمانه ملاقات کنیم و آنها را با او در میان بگذاریم.

توجه داشته باشید که ما در ملاقات‌های محرمانهٔ خودمان با خداوند به او اطلاعاتی از خودمون نمی دیم.

خداوند همه چیز را در مورد همه کس در همهٔ زمان‌ها دقیقا می‌‌دونه.

وقتی ما در ملاقات‌های محرمانهٔ خودمان با خداوند از نیاز‌ها یا مشکلاتمون صحبت می‌‌کنیم، در واقع از او درخواست و دعوت می‌‌کنیم تا در زندگی ما خدأیی کنه، ما را راهنمأیی کنه، کمک کنه و برای نیاز واقعیمون در خواستِ خودش مهیا.

عزیزان، زمان هایی در زندگی هر کدام از ما بوجود میاند که، هیچ کس جز خداوند نمی تونه با ما کمک کنه، راهنمأیی مون کنه، تشویقمون کنه و برای نیازمون مهیا.

خداوند همیشه برای شنیدن از ما فرزندانِ خودش وقت داره و خوشحال میشه تا با ما ملاقات کنه و از ما بشنوه.

ما هم باید به خداوند وقتِ کافی بدیم تا با ما صحبت کنه.

۴  –  مکانِ دعا – اطاقِ جنگِ هر ایماندارِ به عیسی مسیح؛ “مکانی هست که ما دستور العمل‌های هر روزِ زندگیمون را از خداوند دریافت می‌‌کنیم”!

عزیزان، هیچ کدام از ما نمی دونیم هر روز با چه مشکلات، چالش ها، دردِ سرها، وسوسه‌ها و نیازهایی روبرو میشیم جز خدای دانای مطلق پدرِ آسمانی ما.

بنا بر این، عاقلانه است که ما هر روزِ خودمون را اول با ملاقاتی خصوصی و محرمانه با خداوند شروع کنیم و از او درخواست کنیم تا در طولِ آن روز از ما محافظت و هدایتمون کنه.

خداوند در کلامش، راهنمأیی‌ها و دستور العمل‌های موثر و قابلِ اعتماد برای چگونه برخورد نمودن با هر شرایطی را عطا فرموده.

اگه ما با خداوند ملاقات‌های محرمانه و منظم نداشته باشیم، نمی تونیم از حکمتِ الهی او و راهنمأیی‌های پدرانهٔ وی نیز آگاهی کسب کنیم.

در نتیجه، در روبرویی با مشکلاتِ زندگی زود شکست می‌‌خوریم.

ما نمی تونیم از افکار الهی خداوند، از خواستِ الهی او برای زندگیمون و دستور العمل‌های روزانهٔ وی آگاه باشیم، اگه کلامِ او را روزانه مطالعه نکنیم و در آن تعمق نداشته باشیم.

۵  –  مکانِ دعا – اطاقِ جنگِ هر ایماندارِ به عیسی مسیح؛ “جایی هست که ما با گناهانِ خودمون برخوردِ جدی می‌‌کنیم”!

عزیزان، در مکانِ خاصِ دعا، در اطاقِ جنگِ روحانی خودمون، وقتی با خلوصِ نیت و فروتنانه کلامِ خدا را مطالعه می‌‌کنیم، خداوند هم شروع به عمل کردن در قلبِ ما می‌‌کنه.

در طولِ ملاقاتِ محرمانه با خداوند می‌‌تونیم با اطمینانِ خاطر به هر گناهِ خودمون اعتراف و از خداوند در خواستِ بخشش کنیم.

باید مطمئن باشیم که در هر ملاقاتِ خودمان با خداوند، به او وقتِ کافی برای جواب دادنِ به ما را داده ایم.

دوستِ خوبِ من، هیچ گناهی نیست که ما فکر کنیم اونقدر کوچیکه که ارزشِ اعتراف نمودن آن به خداوند را نداره.

هیچ گناهی هم اونقدر بزرگ نیست که خداوند نتونه در ایمانِ ما به عیسی مسیح آن را ببخشه!

۶  –  مکانِ دعا – اطاقِ جنگِ ما ایماندارانِ به عیسی مسیح؛ “جایی هست که ما با خداوند رابطه‌ای خصوصی و صمیمی پیدا می‌‌کنیم!

عزیزان، ما زمانی می‌‌تونیم با کسی به طورِ خصوصی و صمیمی رابطه داشته باشیم که اون شخص را به خوبی بشناسیم.

در موردِ داشتنِ رابطه با خداوند هم همینطوره.

وقتی ما به طور منظم با خداوند ملاقات می‌‌کنیم و وقت می‌‌گذرانیم، بهتر هم او را می‌‌شناسیم و به او نزدیکتر میشیم.

و سر انجام، ما با خداوند از رابطه‌ای خصوصی و صمیمی برخوردار میشیم.

دوستِ خوبِ من، ما نباید فراموش کنیم که خداوند ما را بیشتر از جان خودش دوست داره.

خداوند بسیار مشتاقه تا با ما وقتِ شخصی و صمیمی داشته باشه.

هیچ فعالیتی مهمتر، ثمر بخش‌تر و آرامش بخش‌تر از این نیست که ما با خداوند، خالقِ خودمان، پدرِ آسمانی مهربانمان به طورِ خصوصی و صمیمی ملاقات و وقت بگذرانیم.

ما باید این موهبت بی‌ مانندی را که به ما ایماندارانِ به عیسی مسیح عطا شده گرامی بداریم.

۷  –  مکانِ دعا – اطاقِ جنگِ ما ایماندارانِ به عیسی مسیح؛ “جایی هست که ما بارهأیی را که بر دوشمان سنگینی می‌‌کنند به خداوند تقدیم می‌‌کنیم”!

خداوند در صورتِ اعتراف و درخواستِ ما از وی، بار‌های سنگین گناهان، پشیمانی ها، ترس‌ها و نگرانی‌ها را از ما دور می‌‌کنه.

او در عوض به ما، قوت، آرامش، امید و حکمت می‌‌بخشه.

۸  –  مکانِ دعا – اطاقِ جنگِ ما ایماندارانِ به عیسی مسیح؛ “جأیی هست که ما می‌‌تونیم با خداوند بخندیم یا گریه کنیم”!

عزیزان، خداوند در حکمتِ الهی خودش به ما انسانها احساسات داده.

خداوند خالقِ هر چه که در این هستی‌ هست، پدرِ آسمانی مهربانمان، خالقِ ما، کسی که به ما احساسات داده، خیلی خوب می‌‌دونه ما در هر لحظه چه احساسی داریم.

در ملاقات با خداوند، ما نمی تونیم و نباید هم سعی کنیم تا احساساتِ خودمون را از او پنهان نگه داریم.

ما می‌‌تونیم همیشه با خداوند کاملا رو راست باشیم، با او دردِ دل کنیم، با او بخندیم یا گریه کنیم.

۹  –  مکانِ دعا – اطاقِ جنگِ ما ایماندارانِ به عیسی مسیح؛ “جایی هست که نه تنها خداوند ما را می‌‌بخشه، بلکه به ما هم کمک می‌‌کنه تا دیگران را کاملا ببخشیم”!

عزیزان، ما با کمک و هدایتِ الهی خداوند سریعتر می‌‌تونیم دیگران را از صمیمِ قلب ببخشیم.

خداوند به ما کمک می‌‌کنه تا دیگران را قضاوت نکنیم، و از اونها توقع‌های بی‌ جا هم نداشته باشیم

۱۰  –  مکانِ دعا – اطاقِ جنگِ ما ایماندارانِ به عیسی مسیح؛ “جایی هست که ما از خداوند نیرو و قوت دریافت می‌‌کنیم”!

عزیزان، زندگی در این دنیای سقوط نموده در گناه آسون نیست.

ما برای قادر به زندگی در ارادهٔ خداوند بودن، باید هر روزه از خودِ وی توانِ لازمه را دریافت کنیم.

خداوند در ملاقاتِ محرمانهٔ ما با وی، به ما توانِ خاصی میده، تا بتونیم بر مشکلاتی که بنا به هر دلیل در زندگیمون بوجود میاند غلبه کنیم.

و تا بتونیم در ارادهٔ الهی او هر روزه زندگی پاک، شاد و پیروزی داشته باشیم.

واکنشِ شما

دوستِ خوبِ من، در پایانِ این مطالعه، اجازه بدید از شما چند سوال بپرسم.

۱  –  شما برای ملاقاتِ محرمانه با خداوند کجا میرید؟

۲  –  آیا شما مکانِ خاصی برای ملاقاتِ محرمانه با خداوند و گفتگو با او دارید؟

۳  –  اگه نه – به نظرتون باید چکار کنید تا یک مکانِ مناسب برای ملاقاتِ محرمانه با خداوند داشته باشید؟

۴  –  آیا ملاقات با خداوند در مکانی خاص برای شماعادتی شده؟

۵  –  آیا می‌‌تونید بفرمأیید، این ملاقات‌های محرمانهٔ شما با خداوند، به شما چه کمکی کرده ا‌ند و چطور موجبِ شناختِ بهترِ شما از عیسی مسیح بوده ا‌ند؟

۶  –  اگه با خداوند به طورِ منظم و محرمانه ملاقات ندارید، به نظرِ شما چه عواملی موجبِ این هستند؟

۷  –  به نظرِ شما باید چکار کنید تا تمامی موانعِ برخورداری از داشتنِ ملاقات‌های محرمانه با خداوند را از زندگی خودتون بیرون کنید؟

عزیزان، همونطور که خدمتتون عرض کردم، زندگی در این دنیای سقوط نموده در گناه آسون نیست.

تا لحظه‌ای که ما زنده هستیم و در این دنیا زندگی می‌‌کنیم؛ برای محافظتِ خودمون از حملاتِ شیطان و نیرو‌های پلیدِ وی، برای اینکه بتونیم با مشکلات زندگی روبرو و با اونها غلبه کنیم، برای اینکه بتونیم از یک زندگی شاد و موفق در ارادهٔ خداوند برخوردار باشیم، به کمک و راهنمأیی‌های روزانهٔ خداوند نیاز مندیم.

همچنین، ما برای بخششِ گناهانمان و درک از این که چرا خداوند ما را خلق فرموده، به کمک و راهنمأیی خداوند نیاز مندیم.

عزیزان، چنانچه شما در طولِ این مطالعهٔ در کلامِ خدا قلبتون لمس شده و مایلید تا با خداوند، خالقِ این هستی‌، خالقِ خودتون آشنا بشید و با او در رابطه‌ای شخصی قرار بگیرید، چنانچه مایلید تا از آمرزشِ خودتون توسطِ خداوند اطمینان داشته باشید، می‌‌تونید در همین لحظه به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید و از این موهبت‌های بی‌ مانند الهی برخوردار شوید.

می‌ تونید با من این درخواستِ قلبی خودتون را به خداوند اینطور بیان کنید.

خداوند، من اعتراف می‌‌کنم که گناهکارم و به بخششِ الهی تو نیازمندم.

خداوند، من ایمان می‌‌آورم که عیسی مسیح برای بخششِ گناهان من، برای پرداختِ تاوانِ گناهانِ من، داوطلبانه، جانِ خودش را با روی صلیبِ جلجتا هدیه داد.

من ایمان می‌‌آورم که حال عیسیِ مسیح زنده هست و در نزدِ تو برای ایماندارانِ به خود شفاعت می‌‌کند.

عیسی مسیح، من تمامِ وجودم را به تو تسلیم می‌‌کنم.

به قلبِ من بیا و به من یاد بده و کمک کن تا هر روزه برای تو زندگی کنم.

در نام  عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده، کوروش باقری