آیاتِ کلیدی: انجیلِ متی ۷: ۷ – ۸

 ۷ بخواهید تا به شما داده شود. بجویید تا بیابید. در بزنید تا به روی شما باز شود.  ۸ زیرا هر که چیزی بخواهد، بدست خواهد آورد، و هر که بجوید، خواهد یافت. کافی است در بزنید، که در برویتان باز می‌شود.آمین!

دوستِ خوبِ من، اعتقادِ شما در موردِ دعا چی‌ هست؟

آیا شما باور دارید که خداوند به دعا‌های ما گوش می‌‌کنه و به اونها پاسخ میده؟

یا که، باورِ شما اینه که خداوند بنا به هر دلیل به دعا‌های ما گوش نمی کنه و به اونها جواب هم نمیده؟

عزیزان، اعتقاد داشتن به هر چیزی، یک معنای خاص و مهمی داره.

وقتی ما به چیزی اعتقادِ راسخ داریم، این بدین بدین معناست که؛ ما اون چیز را به خوبی شناخته، درک نموده و پذیرفته ایم که آن چیز حقیقت داره.

به همین دلیل، ما پشتِ اون اعتقادِ راسخِ خودمون می‌‌ایستیم صرفِ نظر از این که نتیجه و پیامدِ آن چی‌ خواهد بود.

عزیزان، کلامِ خدا در کتابِ مقدسِ ما مسیحیان، پایه و اساسِ اعتقادِ راسخِ ما در موردِ دعاست!

اگه ما به آموزه‌های کلامِ خدا ایمان داشته باشیم و به آنها عمل کنیم؛ می‌‌تونیم اطمینان داشته باشیم که خداوند حتما به دعاهای ما گوش می‌‌کنه و به آنها جواب میده.

دعا – عزیزان، قبلِ از شروعِ این مطالعه در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.

خداوند، پدرِ آسمانی مهربان، از تو سپاسگزاریم که فرصتِ دیگری برای مطالعهٔ کلامت به ما داده ای.

خداوند، از تو در خواست می‌‌کنیم تا امروز در موردِ دعا، به ما تعلیم بدهی.

از تو درخواست می‌‌کنیم تا به ما یاد بدی، اعتقادِ صحیحِ یک ایماندارِ به عیسی مسیح در موردِ دعاباید چگونه باشه.

دوستت داریم خداوند و سپاسگزاریم که به درخواستِ ما گوشمی‌ کنیو به ما پاسخ می‌‌دهی.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنیم، آمین!

عزیزان، کلامِ خدا، کتابِ مقدسِ ما مسیحیان، در بر دارندهٔ قول‌های عالی و فوق العاده‌ای در موردِ دعاست.

قول‌های عالی و فوق العاده‌ای که، ما می‌‌تونیم به اونها کاملا اعتماد داشته باشیم.

من به سه تا از این قول‌های عالی موجود در کلامِ خدا اشاره می‌‌کنم و بعد به ادامهٔ مطالعه در موردِ دعا می‌‌پردازم.

۱  –  در انجیلِ متی ۷: ۷ – ۸، آیاتِ کلیدی این مطالعه می‌‌خوانیم: ۷ بخواهید تا به شما داده شود. بجویید تا بیابید. در بزنید تا به روی شما باز شود.  ۸ زیرا هر که چیزی بخواهد، بدست خواهد آورد، و هر که بجوید، خواهد یافت. کافی است در بزنید، که در برویتان باز می‌شود.آمین!

۲  –  در انجیل متی ۲۱: ۲۲می‌‌خوانیم: ۲۲ شما هر چه در دعا بخواهید، خواهید یافت، بشرطی که ایمان داشته باشید.

۳  –  در انجیلِ اولِ یوحنا ۵: ۱۴ – ۱۵می‌‌خوانیم: ۱۴ از اینرو، خاطر جمع هستیم که هرگاه از خدا چیزی مطابق خواست او بطلبیم، دعای ما را خواهد شنید؛  ۱۵ و اگر یقین داریم که دعای ما را می‌شنود، می‌توانیم به این هم اطمینان داشته باشیم که آنچه از او بخواهیم، به ما عطا خواهد کرد.آمین!

عزیزان، در این قسمت از مطالعه به شناختِ اولین شرطِ لازمه برای دریافتِ جوابِ دعا از خداوند می‌‌پردازم.

دوستِ خوبِ من، برای آنکه ما جوابِ دعا‌های خودمون را از خداوند دریافت کنیم، باید اول به عیسی مسیح برای بخششِ گناهانمان ایمان داشته باشیم!

خداوند کاملا عاری از هر گناه و قدوسه؛ اما گناهِ ما، ما را از او جدا نموده.

ولی‌، وقتی ما به کارِ تمام شدهٔ عیسی مسیح بر روی صلیب ایمان می‌‌یاریم، یعنی ایمان می‌‌یاریم که عیسی مسیح با فدیهٔ جان خود به جای ما، تاوانِ تمامی گناهانِ ما را یکبار برای همیشه تماماً پرداخت نمود، آنگاه خداوند گناهانِ ما را می‌‌بخشه و ما با وی در رابطه‌ای شخصی قرار می‌‌گیریم.

تنها در این صورته که ما می‌‌تونیم با خداوند صحبت کنیم و اطمینان داشته باشیم که او به ما گوش می‌‌کنه.

عزیزان، تنها راهِ ارتباط داشتن با خدا، تنها راهِ گفتگوی شخصی با وی، توسطِ عیسی مسیح امکان پذیره.

عیسی مسیح یگانه واسطهٔ بین انسان و خداست!

کلامِ خدا در اولِ تیموتاوس ۲: ۳ – ۵می‌‌فرماید: ۳ دعا کردن برای دیگران، کاری است که نجات دهنده ما خدا را خشنود می‌سازد،  ۴ زیرا او مشتاق است که همه مردم نجات یابند و به این حقیقت پی ببرند  ۵و۶ که خدا واحد است، و میان خدا و مردم، انسانی وجود دارد به نام عیسی مسیح که جان خود را فدای تمام بشریت کرد تا با این کار، خدا و انسان را با یکدیگر آشتی دهد. این پیغامی است که خدا در زمان مناسب به جهانیان داد؛آمین!

عزیزان، اشخاصی که بدونِ ایمان به عیسی مسیح به فکرِ خودشون دعا می‌‌کنند، اشتباها در این تصورند که با خدا صحبت کرده‌اند.

در حالی که آن خدا; خدای یگانه، خالقِ تمامی این هستی‌، خدای واقعی که کلامِ او به ما معرفی می‌‌کنه نیست.

عیسی مسیح به این جهان آمد، تا یگانه راه را برای ارتباط با خداوندِ یگانه، خالقِ تمامی این هستی‌، خدای واقعی فراهم کنه.

عیسی مسیح به این جهان آمد، تا هر کس در ایمانِ به او و توسطِ دعا در نامِ وی، بتونه شخصا با خدایِ یگانه، خالق تمامی این هستی‌، خدای واقعی صحبت کنه.

بنابر این، قول‌های عالی کلامِ خدا در موردِ جوابِ دعا که در انجیل متی ۷: ۷ – ۸ و، انجیل متی ۲۱: ۲۲ و انجیل اولِ یوحنا ۵: ۱۴ – ۱۵که با هم مرور کردیم، فقط مربوط به کسانی هست که به عیسی مسیح ایمان آورده، گناهانشون آمرزیده شده و حال با خدا در آشتی بسر می‌‌برند.

در این قسمت از مطالعه، به شناختِ چهار اصلِ اساسی و بنیادی در موردِ دعاهایی که خداوند به اونها پاسخ میده می‌‌پردازم.

عزیزان، بعد از این که ما به عیسی مسیح ایمان آوردیم و با خداوند در رابطه‌ای شخصی قرار گرفتیم، در صورتی که چهار اصلِ اساسیو بنیادی را در مورد دعا رعایت کنیم، اونوقت می‌‌تونیم مطمئن باشیم که خداوند به دعا‌های ما گوش می‌‌کنه و به آنها پاسخ میده.

این چهار شرطِ اساسی – بنیادی عبارتند از:

۱  –  دعا‌های ما باید با ارادهٔ الهی خداوند کاملا مطابقتداشته باشند!

در انجیل اولِ یوحنا ۵: ۱۴ – ۱۵خواندیم که:۱۴ از اینرو، خاطر جمع هستیم که هرگاه از خدا چیزی مطابق خواست او بطلبیم، دعای ما را خواهد شنید؛  ۱۵ و اگر یقین داریم که دعای ما را می‌شنود، می‌توانیم به این هم اطمینان داشته باشیم که آنچه از او بخواهیم، به ما عطا خواهد کرد.آمین!

عزیزان، دعا‌های ما باید با ارادهٔ الهی خداوند مطابقت داشته باشند بدین معناست که؛ دعا‌های ما باید با شخصیتِ خداوند – با ذات و طبیعتِ الهی خداوند – با میل و خواستهٔ خداوند – با قصد و منظورِ خداوند و با نقشه‌های خداوند برای زندگیمون، یا کسانی که براشون دعا می‌‌کنیم، مطابقت و هماهنگی داشته باشند.

خداوند، به دعاهایی که از روی خود خواهی ما باشند – یا موجبِ غرورِ ما بشند – یا با آموزه‌های کلامِ وی مغایرت داشته باشند – یا ما را به گناه سوق بدند، هرگز جواب نمیده!

۲  –  ما باید با ایمانِ راسخ به خداوند و این که وی حتما به دعای ما پاسخ میده دعا کنیم!

عزیزان، کلامِ خدا در یعقوب ۱: ۵ – ۷به ما یاد میده که:  ۵ اما اگر کسی از شما طالب حکمت و فهم برای درک اراده و خواست خداست، باید دعا کند و آن را از خدا بخواهد؛ زیرا خدا خرد و حکمت را به هر که از او درخواست کند، سخاوتمندانه عطا می‌فرماید بدون اینکه او را سرزنش نماید.  ۶ اما وقتی از او درخواست می‌کنید، شک به خود راه ندهید، بلکه یقین داشته باشید که خدا جواب دعایتان را خواهد داد؛ زیرا کسی که شک می‌کند، مانند موجی است در دریا که در اثر وزش باد به اینسو و آنسو رانده می‌شود.  ۷و۸ چنین شخصی، هرگز نمی‌تواند تصمیم قاطعی بگیرد. پس اگر با ایمان دعا نکنید، انتظار پاسخ نیز از خدا نداشته باشید.آمین!

عزیزان، دقت بفرمأیید؛ قول‌های خداوند در کلامش، اساسِ اطمینانِ ما هستند که وی حتما به خواسته‌های ما از وی جواب میده.

اما -اگه بنا بر احساساتمان و یا این تصورِ غلط که ما لیاقتِ صحبت کردن با خداوند و در خواستی از او را نداریم، در این صورت خیلی زود شک و تردید ایمانِ ما به خداوند را متزلزل می‌‌کنه.

۳  –  ما باید در نامِ عیسی مسیح دعا کنیم!

عزیزان، منجی و خداوندِ ما عیسی مسیح در انجیلِ یوحنا ۱۴: ۱۳به ما یاد میده که:  ۱۳ شما می‌توانید به نام من، هر چیزی از خدا درخواست کنید، و من آن را به شما خواهم داد. چون من که فرزند خدا هستم هر چه برای شما انجام دهم، باعث بزرگی و جلال خدا خواهد شد.آمین!

لطفا دقت بفرمأیید؛ وقتی ما در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنیم، این بدین معناست که ما خواسته‌های خودمان را هم راستا با ذات، تعلیمات و ارادهٔ عیسی مسیح به خداوند تقدیم می‌‌کنیم.

به جای این که سعی در متقاعد نمودنِ خداوند داشته باشیم، باید مطمئن باشیم که خواسته‌های ما از وی، هم راستا با ذات، تعلیمات و ارادهٔ عیسی مسیح هستند.

باید مطمئن باشیم که دریافتِ پاسخِ ما از خداوند، موجبِ جلالِ نامِ او میشه و نه سیرابی خود خواهی ما.

۴  –  ما باید همیشه با قلبِ کاملا پاک و عاری از هر گناه دعا کنیم!

عزیزان، اگه ما از وجودِ گناهِ دانسته‌ای در قلبِ خودمان با خبر هستیم ولی‌ نسبت به آن توجه نمی کنیم؛اگه ما در موردی از خواستهٔ خداوند از خود سر باز می‌‌زنیم، در این صورت نباید توقع داشته باشیم که خداوند دعا‌های ما را بشنوه و به خواستهٔ ما از وی پاسخ بده.

کلامِ خدا در اشعیا ۵۹: ۱ – ۲این نکتهٔ بسیار مهم را خیلی واضح به ما یاد میده.

 ۱ ای مردم فکر نکنید که خداوند ضعیف شده و دیگر نمی‌تواند شما را نجات دهد. گوش او سنگین نیست؛ او دعاهای شما را می‌شنود.  ۲ اما گناهان شما باعث شده او با شما قطع رابطه کند و دعاهای شما را جواب ندهد.آمین!

عزیزان، ما باید به محضِ آگاهی از حضورِ هر گناهی در زندگیمان، آن گناه را به خداوند اعتراف کنیم و از او در نامِ عیسی مسیح در خواستِ بخشش!

ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، باید همیشه با قلبی پاک و زندگی بدون گناه در ارادهٔ خداوند پدرِ آسمانی خود زندگی کنیم.

عزیزان، در این قسمت از مطالعه، به معرفی و شناختِ سه اشتباهی که بیشترِ ما به هنگامِ دعا مرتکب میشیم می‌‌پردازم.

دلیلِ اصلی که بسیاری از دعا‌های ما از خداوند پاسخی دریافت نمی کنند، می‌‌تونه مربوط به یکی، یا دو تا و یا هر سه این عوامل باشند.

۱ اشتباهِ اولی که ما به هنگامِ دعا مرتکب میشیم می‌ تونه این باشه که؛”گاهی ما سعی می‌‌کنیم خودمون به خداوند کمک کنیم تا به دعایِ ما پاسخ بده! ”

عزیزان، اغلب وقتی ما دعا می‌‌کنیم و درخواستی از خداوند داریم، اون درخواستِ خودمون را کاملا به خداوند تقدیم نمی کنیم.

ما بعد از دعا و ابرازِ درخواستمون به خداوند، اجازه نمیدیم تا او به درخواستِ ما از وی به روش و زمانِ الهی خودش که همیشه بهترین هستند پاسخ بده.

اگه خداوند درست در آن زمانی که ما از او توقع داشته ایم به خواهشِ ما جوابِ مثبت نده، زود از او دلخور میشیم، ایمانمان نسبت و او ضعیف میشه و سعی می‌‌کنیم به گونه‌ای در کارش دخالت کنیم و به روشِ خودمون در زمانِ دلخواهمون به خواسته مان برسیم.

عزیزان، در واقع وقتی خداوند ما را برای دریافتِ پاسخِ درخواستمون از خود در صبر نگه می‌‌داره، وقتی او خواستهٔ ما را در آن زمان و به آن روشی که ما دلمون می‌‌خواد به ما نمیده؛ زمان‌های بسیار مفیدی در زندگی روحانی ما هستند.

چون که به ما یاد می‌‌دند که این فقط خداونده که می‌‌تونه به ما کمک و هر نیازمون را بر آوردهکنه.

عزیزان، اسیدِ آزمایشِ ایمانِ ما به خداوند اینه که؛ در کار‌های او دخالت بی‌ جا نداشته باشیم و اجازه بدیم او در حکمت و توانِ الهی خودش در زندگی ما خدأیی کنه.

سعی خود خواهانهٔ ما برای به عجله وا داشتنِ خداوند در پاسخِ به ما، مضحک و اشتباهِ بزرگی هست.

خداوند دانای مطلقه و دقیقا می‌‌دونه در هر لحظه داره در این هستی‌ و زندگی من و شما چکار می‌‌کنه.

دخالتِ ما در کار‌های خداوند، سعی بی‌ فایدهٔ ما در به عجله واداشتنِ او در پاسخ دادن به ما، موجبِ بوجود آمدنِ درد سر‌های تازه و بزرگتری در زندگی ما میشند.

۲  –  اشتباهِ دومی که ما به هنگامِ دعا مرتکب میشیم می‌ تونه این باشه که؛ “ما بیشتر به خواستهٔ خودمان از خداوند تمرکز داریم تا خودِ او”!

گاهی ما آنقدر به خواستهٔ خودمان از خداوند دلبستهایم و فقط به اون توجه داریم، که دیگه اصلا به خودِ خداوند هیچ توجهی نداریم.

خواستهٔ ما اونقدر برامون عزیز و با اهمیت جلوه می‌‌کنه که دیگه، ما به تنها کسی که می‌‌تونه به خواستهٔ ما پاسخ بده، به تنها کسی که می‌‌تونه هر نیازمون را بر آورده کنه توجهی نمی کنیم.

عزیزان، ما باید به هنگامِ دعا، به یاد داشته باشیم که داریم با خداوندِ یگانه، خالقِ این هستی‌ وخالقِ خودمان صحبت می‌‌کنیم.

به هنگام دعا، وقتی با خداوند روبرو هستیم، باید حتما شخصیتِ قدوس و توانِ الهی او را در نظر داشته باشیم.

۳  –  سومین اشتباهی که به هنگامِ دعا مرتکب میشیم می‌‌تونه این باشه که؛ “ما بدونِ در نظر داشتنِ کلامِ خدا دعا می‌‌کنیم”!

عزیزان، عیسی مسیح در انجیل یوحنا ۱۵: ۷می‌‌فرماید:  ۷ ولی اگر در من بمانید و از کلام من اطاعت کنید، هر چه بخواهید به شما داده خواهد شد.آمین!

دوستِ خوبِ من، وقتی آموزه‌های کلامِ خدا فکر و قلبِ ما را پر می‌‌کنند، آنگاه؛ افکار و درخواست‌های ما به خداوند نیز با خواستِ الهی وی هماهنگ و موذون می‌‌شند.

اگه ما از آموزه‌های کلامِ خدا آگاهی نداشته باشیم، دیگه هیچ مرجعِ صحیح و قابلِ اطمینانی برای چگونه با خداوند گفتگو کردن و خواسته‌هایمان را به او گفتن نیز نخواهیم داشت.

مزمورِ ۱۱۹: ۱۰۵ کلام تو چراغ راهنمای من است؛ نوری است که راه را پیش پایم روشن می‌سازد!آمین!

دوستِ خوبِ من، مطالعهٔ کلامِ خدا و دعا، باید در اولویتِ اولِ زندگی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح باشه.

وقتی ما بیشتر از کلامِ خدا یاد می‌‌گیریم، همینطور یاد می‌‌گیریم چطور باید دعا کنیم.

و وقتی در هماهنگی با ارادهٔ خدا دعا می‌‌کنیم، او به ما کمک می‌‌کنه تا درکمون از او و آموزه‌های کلامش بیشتر بشه.

دوستِ خوبِ من، در فرصتی که به پایانِ این تعلیم داریم، اجازه بدید از شما چند سوال بپرسم.

۱  –  شما چقدر اطمینان دارید که خداوند به دعا‌های شما گوش می‌‌کنه و به اونها جواب میده؟

۲  – با در نظر داشتنِ چهار شرطِ اساسی در موردِ دعاکه در این مطالعه با اونها آشنا شدیم؛ فکر می‌‌کنید در کدامیک از این چهار مورد باید روشِ دعا کردنِ خودتون را تقویت کنید.

– آیا دعا‌های شما با ارادهٔ خداوند کاملا مطابقت دارند؟

-آیا شما با ایمانی راسخ به خداوند و این که وی حتما به دعا‌های شما پاسخ میده دعا می‌‌کنید؟

-آیا شما در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنید؟

-آیا شما مطمئن هستید که به هنگامِ دعا، هیچ گناهی در قلب و زندگی شما وجود نداره؟

۳ –  حال، به سه اشتباهی که بیشترِ ما به هنگامِ دعا مرتکب میشیم دقت کنید، آیا شما هیچکدام از این اشتباهات را به هنگامِ دعا مرتکب میشید؟

به نظرِ شما، چطور باید از این اشتباهات جلوگیری کنید؟

– آیا وقتی دعا می‌‌کنید، خواستهٔ خودتون را کاملا به خداوند می‌‌سپارید تا او در زمانِ خودش و در ارادهٔ الهیش به خواستهٔ شما جواب بده؛ یا که سعی می‌‌کنید در کارِ خداوند دخالت کنید، و به فکرِ خودتون او را به عجله مجبور کنید؟

– آیا توجه و تمرکزِ شما به هنگامِ دعا، فقط بر روی خواستهٔ خودتون هست و به خودِ خداوند توجهی ندارید؟

– آیا شما بدونِ در نظر داشتنِ کلامِ خدا دعا می‌‌کنید، یا که دعا‌های شما مطابق با درکتون از آموزه‌های کلامِ خدا هستند؟

دعا می‌‌کنم که دعا‌های همهٔ ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، “با ارادهٔ الهی خداوند مطابقت داشته باشند”!

دعا می‌‌کنم که؛ “همهٔ ما با ایمانی راسخ به خداوندِ وفادار و این که او حتما به درخواست‌های ما از وی جواب میده دعا کنیم”!

دعا می‌‌کنم که؛ “همه ما همیشه در نامِ عیسی مسیح دعا کنیم”!

دعا می‌‌کنم که؛ “همهٔ ما همیشه با قلبی عاری از هر گناه و زندگی پاکِ در ارادهٔ خدا دعا کنیم”!

همچنین دعا می‌‌کنم که همه ما به هنگامِ دعا؛ “از دخالت در کارِ خداوند و سعی در تعجیلِ وی برای جواب دادنِ به ما خود داری کنیم”!

دعا می‌‌کنم که؛ “به هنگامِ دعا، توجه و تمرکزِ ما فقط بر روی خواستهٔ خودمون نباشه، بلکه بر روی خداوند پدرِ آسمانی مهربانمان”!

همینطور، دعا می‌‌کنم که به هنگامِ دعا؛ “همهٔ ما با در نظر داشتنِ آموزه‌های کلامِ خدا دعا کنیم”!

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده؛ کوروش باقری