آیاتِ کلیدی: اشعیا ۶۶: ۱ – ۲

۱ خداوند می‌فرماید: «آسمان، تخت سلطنت من است و زمین، فرش زیر پای من! پس چه خانه‌ای می‌خواهید برای من بسازید تا در آن ساکن شوم؟  ۲ دست من تمام این هستی را آفریده است. من نزد کسی ساکن می‌شوم که فروتن و توبه کار است و از کلام من می‌ترسد.آمین!

دوستِ خوبِ من، می‌‌دونید چرا جامعه‌های امروزی ما مملوِ از رذالت، بد جنسی، بی‌ عفتی و جنایت‌های هولناک شده‌اند؟

دلیلِ اصلی این که چرا جامعه‌های مدرنِ ما از نظرِ اخلاقی چنین شرایطِ اسف باری دارند اینه که؛ مردمِ جامعه‌های ما، کلامِ خدا و اصول و قواعدِ الهی او را نمی پذیرند و اغلب آن را رد می‌‌کنند.

اکثریتِ مردمِ جوامعِ امروزی ما، نسبت به کلامِ خدا و اصول و قواعدِ الهی موجودِ در آن توجهی ندارند و مایل به پیروی از کلامِ خدا هم نیستند.

اکثریتِ مردمِ جوامعِ امروزی ما، فقط اصول، قوانین و قواعدِ من در آوردی و انسانی خودشون را باور دارند، و سعی در تحمیلِ آنها بر دیگر افراد جامعه دارند.

به همین دلیل، امروزه در هر جامعه ای، هر کسی، هر گروهی و فرقه ای، به قولِ ما فارسی زبانان، سازِ خودش را می‌‌زنه، منفعتِ خودش را پی گیره و برقراری عدالت، پاکی، وفاداری، خدا ترسی و محبت به همنوعان خیلی کم به چشم می‌‌خوره.

بیشترِ مردمِ جامعه‌های ما در این تصورِ اشتباه هستند که، اصول، قوانین و نظراتِ آنها از اصول، قوانین و نظراتِ خداوند بهتر و والاترند.

بیشترِ مردمِ جامعه‌های ما، تمایلِ چندانی به شناختِ اصول، قوانین، خواسته‌ها و نظراتِ الهی خداوند ندارند.

بیشترِ مردمِ جامعه‌های ما، خواستارِ این نیستند که خداوند توسطِ آموزه‌های کلامش، به آنها راه و روشِ صحیح و خدا پسندانه را یاد بده.

اما ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، هرگز نباید اهمیتِ کلامِ خدا را فراموش کنیم.

ما باید همیشه به یاد داشته باشیم که خداوند، کلامش را برای خیریت، منفعت، سلامت، آرامش، شناخت صحیح از خود، ارادهٔ الهیش و نحوهٔ عملکردش در این جهان و زندگی ما، به ما عطا فرموده.

در صورتِ آگاهی صحیح و کافی از آموزه‌های موجود در کلامِ خدا و پیروی از آن آموزه ها، هر شخص در هر جامعه، و نتیجتا خودِ آن جامعه در کل، از امنیت، آرامش، و برکتِ الهی خداوند برخوردار خواهد شد.

عزیزان، وقتیجامعه بنا به هر دلیلی تصمیم می‌‌گیره که کلامِ خدا را رد کنه، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح باید وظیفه خودمان را به بهترین نحوِ ممکن انجام بدیم.

وظیفه ما اینه که؛ هر کدام از ما شخصا، کلامِ خدا را بسیار گرامی بداریم و مطابق با آن زندگی کنیم.

در عینِ حال، ما باید آموزه‌های کلامِ خدا را، در فروتنی و محبت به دیگران اعلان کنیم.

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا قبلاز ادامهٔ این مطالعه، با هم دعا کنیم.

خداوند، از تو سپاسگزاریم که فرصتِ دیگری به ما داده‌ای تا از کلامِ تو درسِ تازه‌ای یاد بگیریم.

خداوند، پدرِ آسمانی مهربان، از تو درخواست می‌‌کنیم تا به ما در درکِ “اهمیتِ مطالعهٔ کلامت” کمک کنی.

خداوند، دوستت داریم و این درخواست را در نامِ عیسی مسیح به تو تقدیم می‌‌کنیم، آمین!

عزیزان، بر خلافِ وضعیتِ اسف باری که در جامعه‌های خودمان شاهد هستیم، خداوندِ قادرِ مطلق، پدرِ آسمانی ما کنترلِ دقیق آن را از دست نداده.

بله خداوند، تمامی اموراتِ این هستی‌ و زندگی ما را، در کنترلِ دقیقِ خودش داره.

اگر چه جامعه‌های ما شرایطِ غم انگیز و اسف باری دارند، ولی‌ خداوندِ ما، خدأیی هست که خودش را در اشعیا ۶۶: ۱ – ۲اینطور به ما معرفی می‌‌کنه. ۱ خداوند می‌فرماید: «آسمان، تخت سلطنت من است و زمین، فرش زیر پای من! پس چه خانه‌ای می‌خواهید برای من بسازید تا در آن ساکن شوم؟  ۲ دست من تمام این هستی را آفریده است. من نزد کسی ساکن می‌شوم که فروتن و توبه کار است و از کلام من می‌ترسد.آمین!

خداوند، آفرینندهٔ تمامی این هستی‌ و من و شما، نزدِ افرادی ساکن میشه که؛ فروتن و توبه کار باشند و از کلامِ او بترسند.

در طولِ تاریخ، خداوند در حکمت، دانش و توانِ الهی خودش، از کلامش محافظت نموده.

عزیزان، ما امروزه کلامِ خدا را به صورتِ کتاب و نوشتاری در اختیار داریم.

حال سوال اینجاست که؛ آیا ما حقیقتا از کلامِ خدا می‌‌ترسیم؟ آیا به آن احترام می‌‌گذاریم؟ آیا از آن اطاعت می‌‌کنیم؟

دقت بفرمأیید: ترس از کلامِ خدا، به معنای ارج نهادن، حرمت نهادن و احترام گذاردن به این واقعیت هست که، کلامِ خدا، گفتارِ خودِ خداوند یکتای قدوس، آفرینندهٔتمامی این هستی‌ به ماست!

هر وقت ما فروتنانه به وضعیتِ ضعیف و گناهکارِ خودمان نگاه فکر می‌‌کنیم، اونوقت نیازمان به کلامِ خدا را می‌‌شناسیم.

آگاهی صحیح از کلامِ خدا، ما را متقاعد می‌‌سازند که چگونه برای محافظتِ خودمان از ترس، نگرانی، پریشانی، شکسته دلی و سرانجام نا بودی و دوری ابدی از خداوند، آموزه‌های آن را انجام دهیم.

کلامِ خدا به ما یاد میده چگونه زندگی خودمان را با خواستِ الهی خداوند هماهنگ و در راستای ارادهٔ الهی او زندگی کنیم.

کلامِ خدا، ارزشمند‌ترین دارأیی هست که ما در اختیار داریم.

ما تنها زمانی می‌‌تونیم میزانِارادتِ خودمان نسبت به کلامِ خدا را بشناسیم که، آن را به طورِ منضبط مطالعه و از آموزه‌های آن اطاعت کنیم.

عزیزان، ایماندارانی که به کلامِ خدا ارج می‌‌نهند، احترام می‌‌گذارند و یا به گفته کلامِ خدا در اشعیا ۶۶: ۲، از کلامِ خدا می‌‌ترسند، دارای سه نگرش یا سه طرزِ رفتار هستند.

در این قسمت از مطالعه، به معرفی و شناختِ این سه نگرش و طرزِ رفتار می‌‌پردازم.

۱  –  کسی که از کلامِ خدا می‌‌ترسه؛ “از تهِ دل می‌‌خواد که به آن گوش کنه”!

کسی که از کلامِ خدا می‌‌ترسه، از ته دل می‌‌خواد به آن گوش کنه؛ تا از تعالیمِ حیات بخشِ آن یاد بگیره – تا گناهان خودش را تشخیص بده – تا شخصیتِ خداوند را بهتر بشناسه – تا نحوهٔ عملکردِ خداوند را بشناسه – تا ارادهٔ خداوند را برای زندگیش بشناسه و تا هر روزه از خداوند، برای انجامِ ارادهٔ وی دستور العمل دریافت کنه.

۲  –  کسی که از کلامِ خدا می‌‌ترسه؛ “اشتیاقِ باور کردنِ آن را دارد”!

عزیزان، چون خداوند و منجی ما عیسی مسیح قدوس و کاملا قابلِ اطمینان هست، ما می‌‌تونیم با اطمینانِ خاطر هر چه را که وی فرموده باور کنیم.

همچنین، به خاطر “قولهایی” که خداوند در کلامش به ما داده، ما می‌‌تونیم مطمئن باشیم که او حتما به دعا‌های ما گوش می‌‌کنه و به آنها جواب میده .انجیلِ اولِ یوحنا ۵: ۱۴ – ۱۵

۱۴ از اینرو، خاطر جمع هستیم که هرگاه از خدا چیزی مطابق خواست او بطلبیم، دعای ما را خواهد شنید؛  ۱۵ و اگر یقین داریم که دعای ما را می‌شنود، می‌توانیم به این هم اطمینان داشته باشیم که آنچه از او بخواهیم، به ما عطا خواهد کرد. آمین!

۳  –  کسی که ازکلامِ خدا می‌‌ترسه؛ “از ته دل مشتاقه تا از آموزه‌های کلامِ خدا فرمان برداری کنه”!

عزیزان، خواستهٔ خداوند از ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، از ما فرزندانِ خانوادهٔ الهی خود تنها این نیست که کلام او را فقط بخوانیم و یاد بگیریم.

بلکه خواستهٔ خداوند از ما اینه که، از هر چه که او در کلامش به ما یاد میده اطاعت کنیم!

وقتی ما کلامِ خدا را هر روزه مطالعه می‌‌کنیم، خداوند در حکمتِ الهی خودش ما را به قسمت هایی از آن هدایت می‌‌کنه که برای آنروزِ ما راهنما و مفید هستند.

سپس، روح القدس با یاد آوری به مااز آنچه که از کلامِ خدا در فکر و قلبِ خودمان ذخیره نموده ایم، به ما کمک می‌‌کنه، تا بتونیم با مشکلاتِ خاصِ هر روزِ زندگیمون روبرو و بر اونها غلبه کنیم.

بدونِ آگاهی از کلامِ خدا، ما نمی دونیم در مقابلِ هر مشکل و چالشی باید چطور واکنشی داشته باشیم.

عزیزان، در این قسمت از مطالعه، به معرفی و شناختِ ۶فایده و مزایای منحصر بفردِ مطالعهٔ کلامِ خدا می‌‌پردازم.

۱  –  اولین مزیتِمطالعهٔ کلامِ خدا اینه که؛”کلامِ خدا ما را به سوی یگانه راهِ نجات راهنمأیی می‌‌کنه!”

عزیزان، اگر چه بسیاری از ایماندارانِ به عیسی مسیح توسطِ شنیدنِ مژدهٔ انجیل از دیگران به وی ایمان آورده ا‌ند، اما یگانه راهِ نجات برای بشر، بوضوح در کلامِ خدا برای ما مکشوف گردیده.

برای مثال در انجیل یوحنا ۳: ۱۶می‌‌خوانیم: ۱۶ زیرا خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است، تا هر که به او ایمان آورد، هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد.آمین!

همچنین در رومیان ۱۰: ۹نیز می‌‌خوانیم: ۹ درواقع، اگر انسان با زبان خود نزد دیگران اقرار کند که عیسی مسیح خداوند اوست و در قلب خود نیز ایمان داشته باشد که خدا او را پس از مرگ زنده کرد، نجات خواهد یافت.آمین!

دوستِ خوبِ من، ما نجات را، با مطالعهٔ دقیق، درکِ صحیح و ایمان به کلامِ خدا بدست آورده ایم.

در اولِ پطرس ۱: ۲۳می‌‌خوانیم:۲۳ زیرا از زندگی تازه‌ای برخوردار شده‌اید. این زندگی تازه را از والدین خود نیافته‌اید؛ چه، در این صورت، پس از چند صباحی تباه می‌شد؛ این زندگی تازه تا ابد پا بر جا خواهد ماند، زیرا از مسیح حاصل شده، یعنی از پیام همیشه زنده خدا برای انسانها.آمین!

۲  –  دومین مزیتِمطالعهٔ کلامِ خدا اینه که؛ “مسیرِ قدم‌های هر روزِ ما را هدایت می‌‌کند”!

در مزمورِ ۱۱۹: ۱۰۵می‌‌خوانیم: کلام تو چراغ راهنمای من است؛ نوری است که راه را پیش پایم روشن می‌سازد!

عزیزان، اگه ما در فروتنی و اخلاصِ نیت، دستور العمل‌های موجود در کلامِ خدا را مطالعه کنیم و برای آنها احترام و ارزش قائل بشیم، در این صورت خداوند به ما یاد میده که باید کجا بریم، چی‌ بگیم و چه تصمیماتی را اتخاذ کنیم.

آموزه‌های کلامِ خدا همچنین، در زمان هایی که ما مرتکبِ گناه یا عملِ اشتباهی میشیم، به ما اخطار میده و ما را متوجهٔ عاقبتِ ادامهٔ گناه و عملِ اشتباهمون می‌‌سازه.

۳  –  سومین مزیتِ مطالعهٔ کلامِ خدا اینه که؛ “ما را با خرد و حکمتِ الهی خداوند آشنا می‌‌کنه”!

در مزمورِ ۱۱۹: ۱۳۰می‌‌خوانیم: ۱۳۰ درک کلام تو به انسان نور می‌بخشد و ساده دلان را خردمند می‌سازد.آمین!

عزیزان، کلامِ خدا، بهترین محافظِ ماست!

کلامِ خدا، از ما که آن را به دقت و منظم مطالعه و برای آن احترام قائل هستیم،مانندِ سپری از خطراتِ موجود در این دنیایِ سقوط نموده در گناه و حملاتِ شیطان محافظت می‌‌کنه.

اگه ما کلامِ خدا را مطالعه نکنیم و از آموزه‌های پر حکمت و خردمندانهٔ آنآگاهی نداشته باشیم؛ در این صورت قادر به تشخیصِ درست از نا درست نخواهیم بود.

۴  –  چهارمین مزیتِمطالعهٔ کلامِ خدا اینه که؛ “به ما کمک می‌‌کنه تا بار‌های سنگینِ روی دوش ما سبک بشند”!

عزیزان، خداوند مشتاقه تا در تمامی جوانبِ زندگیمون کمک کننده، همکار و همگامِ ما باشه.

به هنگامِ درد و بیماری، به هنگامِ مصیبت و غم، در زمان‌های تنهأیی، وقتی با نیازِ شدیدی روبرو هستیم، وقتی به توان و هدایتِ الهی خداوند نیازمندیم، می‌‌تونیم با اطمینانِ خاطر به کلامِ او مراجعه کنیم.

و خداوند توسطِ کلامِ زنده و حیاتبخشش، به ما توان می‌‌بخشه، هدایتمون می‌‌کنه و آرامش میده.

در مزمورِ ۱۱۹: ۱۱۴می‌‌خوانیم:  ۱۱۴ تو پناهگاه و سپر من هستی؛ امید من به وعده توست.آمین!

۵  –  پنجمین مزیتِ مطالعهٔ کلامِ خدا اینه که؛ “به ما شادی می‌‌بخشه”!

اگه ما با قلبی باز و فروتنانه برای شنیدنِ از خداوند کلامِ او را مطالعه کنیم، موجبِ شادی روح، قلب و جانِ ما میشه.

در مزمورِ ۱۱۹: ۱۱۱می‌‌خوانیم: ۱۱۱ اوامر تو تا ابد در خزانه قلبم خواهد ماند، زیرا مایه شادی قلبم می‌باشد.آمین!

عزیزان، اولین واکنشِ صحیحِ ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، به هنگامِ روبرویی با مشکلات باید این باشه که به کلامِ خدا مراجعه کنیم.

اگه ما نمی دونیم از کجای کلام شروع کنیم، خداوند دانای مطلق، پدرِ آسمانی مهربانمان که از تمامی شرایط و نیاز‌های هر لحظهٔ ما به خوبی آگاهه، ما را به قسمت هأیی از کلامش هدایت می‌‌کنه که موجبِ شادی ما می‌‌شند.

۶  –  ششمین مزیتِ مطالعهٔ کلامِ خدا اینه که؛ “به ما سلامتی روح و آرامش می‌‌بخشه”!

عزیزان، هیچ انسانی در این دنیا وجود نداره که مشتاقِ برخورداری ازآرامشِ واقعی نباشه.

کلامِ خدا به ما یاد میده که آرامشِ پایدارِ واقعی، فقط در ایمانِ به عیسی مسیح حاصل میشه.

عیسی مسیح در انجیلِ یوحنا ۱۴: ۲۷می‌‌فرماید:۲۷ «من هدیه‌ای نزد شما می‌گذارم و می‌روم. این هدیه، آرامش فکر و دل است. آرامشی که من به شما می‌دهم، مانند آرامش‌های دنیا بی دوام و زودگذر نیست. پس آسوده خاطر باشید! نترسید!

در مزمورِ ۱۱۹: ۱۶۵نیز می‌‌خوانیم: ۱۶۵ آنان که احکام تو را دوست دارند از سلامتی کامل برخوردارند و هیچ قدرتی باعث لغزش آنان نخواهد شد! آمین!

عزیزان، خداوند حتما به ایماندارانی که کلامِ او را گرامی می‌‌دارند، برکت‌های الهی خودش را عطا می‌‌کنه.

کلامِ خدا، ارزشمند‌ترین چیزی هست که هر کس می‌‌تونه توی این دنیا داشته باشه.

می‌ دونید چرا؟  چون که کلامِ خدا، کلامِ نوشته شدهٔ خداوند است.

کلامِ خدا، از اولین کتاب یعنی پیدایش تا آخرین کتاب یعنی مکاشفه، قلب و افکارِ خداوند را برای ما مکشوف می‌‌کنه.

هر چیزِ دیگری در این جهان فانی هست به غیر از کلامِ خدا.

در اشعیا ۴۰: ۸می‌‌خوانیم:۸ گیاه خشک می‌شود و گل پژمرده می‌گردد، اما کلام خدای ما برای همیشه باقی می‌ماند.

دوستِ خوبِ من، خداوند کنترلِ دقیقِ تمامی وقایعِ این جهان را در دستانِ پر قدرتِ خودش داره.

او در هر لحظه، داره به قول هایی که در کلامش به ما داده عمل می‌‌کنه.

تنها اطاعت از کلامِ خدا با کمکِ روح القدس هست که می‌‌تونه زندگی ما را مبدل کنه.

دوستِ خوبِ من، در پایانِ این مطالعه اجازه بدید از شما چند سوال بپرسم.

۱  –  کلامِ خدا چه اولویت و جایگاهی در زندگی شما داره؟

۲  –  شما چقدر با آموزه‌های کلامِ خدا آشنأیی دارید و برای آنها احترام قائل میشید؟

۳  –  چقدر از وقتِ شما هر روزه به مطالعهٔ کلامِ خدا اختصاص داره؟

۴  –  آیا چیزهایی فانی، جای مطالعهٔ کلام خدا را در زندگی شما گرفته ا‌ند؟

۵  –  وقتِ شما بیشتر صرفِ گشت و گذار در فیسبوک، تلگرام، اینستاگرم و اینترنت می‌‌گذره به طوری که دیگه زمانی برای مطالعهٔ کلامِ خدا ندارید؟

۶  –  اگه اینطوره، به نظرتون باید چه تغییراتی در اولویت‌های هر روزه خودتون بوجود بیارید؟

عزیزان، دعا می‌‌کنم که همهٔ ما جایگاه و ارزشِ واقعی کلامِ خدا را بشناسیم.

دعا می‌‌کنم تا همهٔ ما روزانه کلامِ خدا را با اشتیاق مطالعه و دستورالعمل‌های آن را در زندگیمون به اجرا در آوریم.

نویسنده، کوروش باقری