آیاتِ کلیدی: اشعیا ۶۶: ۱ – ۲

۱ خداوند می‌فرماید: «آسمان، تخت سلطنت من است و زمین، فرش زیر پای من! پس چه خانه‌ای می‌خواهید برای من بسازید تا در آن ساکن شوم؟  ۲ دست من تمام این هستی را آفریده است. من نزد کسی ساکن می‌شوم که فروتن و توبه کار است و از کلام من می‌ترسد.آمین!

دوستِ خوبِ من، آنچه که ما در موردِ کتابِ مقدس اعتقاد داریم، قطعا از اهمیتِ حیاتی برخورداره!

صرفِ نظر از این که ما تاکنون کتابِ مقدس را مطالعه نکرده و یا این که آن را هر روزه مطالعه نموده باشیم، باید تصمیمِ خودمان را در موردِ این کتابِ خارق العاده بگیریم.

در موردِ کتابِ مقدس، بعضی بر این عقیده هستند که، چون این کتاب توسطِ تعدادی انسان به نگارش در آمده، پس امکان داره در آن اشتباهاتی وجود داشته باشه.

بعضی دیگه معتقدند که، چون کتابِ مقدس سالها پیش نوشته شده، پس نمی تونه با زندگی امروزهٔ اونها ربطی داشته باشه.

با این همه، ایماندارانِ به عیسی مسیح اعتقادِ راسخ دارند که کتابِ مقدس، کلامِ خداست و خودِ وی هم، پس از گذشتِ هزاران سال، از ورودِ هر گونه خطا و اشتباهی بدان محافظت نموده.

عزیزان، ما با تحقیقِ کافی، استفاده از عقلِ سلیمِ خدا دادی و هدایتِ روح القدس، می‌‌تونیم بشناسیم، درک کنیم و همچنین بپذیریم که خداوند، کلامش را، یعنی کتابِ مقدس را بدونِ هیچگونه خطا و اشتباهی در آن-  به ما عطا فرموده.

همچنین، با استفادهٔ صحیح از آموزه‌های موجود در کتابِ مقدس تحتِ هدایتِ روح القدس، متقاعد میشیم که کتابِ مقدس براستی می‌‌تونه راهنمای زندگی ما باشه.

زندگی پاک و خداپسندانه‌ای که، مطابق با خواستِ خودِ خداوند هست.

عزیزان، اعتقادِ ایماندارانِ به عیسی مسیح به کتابِ مقدس، از روی احساسات و یا تعصبِ خشکِ انسانی نیست.

اعتقادِ ایماندارانِ به عیسی مسیح به کتابِ مقدس، به خاطرِ پیروی از آداب و رسوم دینو خانوادگی نیست.

اعتقادِ ایماندارانِ به عیسی مسیح به کتابِ مقدس، به خاطرِ کسبِ ثواب یا خودنمأیی و خدا پرست نشان دادنِ خودشون نیست.

ایماندارانِ به عیسی مسیح به کتابِ مقدس ایمان دارند چون که؛ مفید بودن و ارتباطِ تازه و مستقیم مضمونِ این کتاب را با زندگی هر روزهٔ خودشون چشیده و تجربه نموده ا‌ند.

عزیزان، ما باید کیفیتِ زندگی خودمان را، با آموزه‌های موجود در کتابِ مقدس تطبیق بدیم.

ما باید برای کتابِ مقدس که همان کلامِ زنده و حیاتِ بخشِ خداوند پدرِ آسمانی ماست نهایتِ احترام و تکریم را قائل باشیم.

دیدگاه و عقیدهٔ ما نسبت به کتابِ مقدس، باید با گفتهٔ خداوند در اشعیا ۶۶: ۲هماهنگ باشه!۲ دست من تمام این هستی را آفریده است. من نزد کسی ساکن می‌شوم که فروتن و توبه کار است و از کلام من می‌ترسد.آمین!

دعا – عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا برای درکِ صحیح از این مطالعه در کلامِ خدا، با هم دعا کنیم.

خداوند، پدرِ آسمانی مهربان، از تو سپاسگزاریم که فرصتِ دیگری به ما عطا فرموده‌ای تا در کلامِ تو مطالعه و از آن درسِ تازه‌ای یاد بگیریم.

خداوند، از تو درخواست می‌‌کنیم تا امروز به ما یاد بدهی، اهمیتِ مضامینِ کتابِ مقدس، که همان کلامِ زنده و حیات بخشِ توست برای ما چه هستند.

از تو درخواست می‌‌کنیم به ما کمک کنی تا بفهمیم، کتابِ مقدس، چه برکاتی امروزه برای ما دارد.

خداوند، از تو سپاسگزاریم که کتابِ مقدس را بدونِ هیچگونه خطا و اشتباهی در آن به ما هدیه نموده ای.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنیم، آمین!

عزیزان به طورِ کلی، خداوند کلامِ خودش را در کتابِ مقدس، برای انجامِ چهار خواستهٔ الهی خودش به ما عطا فرموده است. این چهار خواستهٔ الهی خداوند عبارتند از:

۱  –  خداوند کتابِ مقدس را به ما عطا فرمود؛ “تا یگانه خدای واقعی را به ما بشناسند”!

۲  –  خداوند کتابِ مقدس را به ما عطا فرمود؛ “تا به ما یگانه راهِ بخششِ گناهانمان و دریافتِ نجات از وی را به ما بشناساند”!

۳  –  خداوند کتابِ مقدس را به ما عطا فرمود؛ “تا معیار‌ها و استاندارد‌های الهی خودش را، برای چگونه زندگی کردن به ما بشناساند”!

۴  –  خداوند کتابِ مقدس را به ما عطا فرمود؛ “تا ما را مجهز نموده و به ما طریق‌های خدمتِ به خود را بشناساند!

عزیزان، در ادامهٔ این مطالعه، به معرفی بیست و یک دلیلی که، چرا ما می‌‌تونیم به کتابِ مقدس کاملا اعتماد کنیم و به آن اعتقادِ راسخ داشته باشیم، اشاره می‌‌کنم.

۱  –  ما می‌‌تونیم به کتابِ مقدس اعتماد کنیم و به آن اعتقادِ راسخ داشته باشیم؛ “زیرا که آن ابدی و جاودانه است”!

عزیزان، حقایق خداوند هرگز کهنه و بی‌ مصرف نمیشند و در هر نسلی، مربوط به زندگی انسانها هستند.

۲  –  ما می‌‌تونیم به کتابِ مقدس اعتماد کنیم و به آن اعتقادِ راسخ داشته باشیم؛ “زیرا که آن عاری از هر خطاست و خطا ناپذیره”!

عزیزان، کتابِ مقدس عاری از هر خطاست و خطاناپذیره؛”زیرا که مضمونِ آن، کلامِ الهام شدهٔ خداوند به نویسندگانش هست”!

۳  –  ما می‌‌تونیم به کتابِ مقدس اعتماد و به آن اعتقادِ راسخ داشته باشیم؛ “زیرا که آن، آشکار ساز وتجلی گرِ یگانه خدای واقعیست”!

در کتابِ مقدس خداوند خودش را به ما مکشوف فرموده و همچنین، راهنمأیی‌های لازمه برای غلبه بر مشکلاتِ هر روزِ زندگیمون را به ما عطا فرموده.

۴  –  ما می‌‌تونیم به کتابِ مقدس اعتماد و به آن اعتقادِ راسخ داشته باشیم؛ “زیرا که آن وضعیتِ اسف بارِ انسانِ گناهکار را به وی نشان می‌‌دهد”!

عزیزان، خداوند در کتابِ مقدس به ما یاد میده که تمامی انسانها گناهکارند.

۲۳ زیرا هر که گناه کند، تنها دستمزدی که خواهد یافت، مرگ است؛ اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد، پاداش او از خدا زندگی جاوید است.رومیان ۶: ۲۳

همچنین، خداوند در کتابِ مقدس به ما یاد میده که، تنها او داورِ زندگی ماست.

۱۲ بلی، هر یک از ما باید به خدا حساب پس بدهیم.رومیان ۱۴: ۱۲

۵  –  ما می‌‌تونیم به کتابِ مقدس اعتماد و به آن اعتقادِ راسخ داشته باشیم؛ “زیرا آن راهنمای کامل و قابلِ اعتماد هر روزِ زندگی ماست”!

عزیزان، کتابِ مقدس، در بر دارندهٔ پاسخِ صحیح به هر مشکل و موقعیتِ پیچیده‌ای هست که ما در زندگی روزانهٔ خودمان با اونها روبرو میشیم.

تنها راهِ بهره‌مند شدن از پاسخ‌های خداوند برای حلِ مشکلاتمان اینه که، آن را به طورِ منظم مطالعه و از خداوند بخواهیم تا در درکِ خوانده‌های خودمان از کتابِ مقدس به ما کمک کنه.

۶  –  ما می‌‌تونیم به کتابِ مقدس اعتماد و به آن اعتقادِ راسخ داشته باشیم؛ “زیرا پیامد و نتیجهٔ گناه را به ما یاد می‌‌دهد”!

عزیزان، از همان ابتدای آفرینشِ بشر یعنی آدم و حوا، خداوند خیلی واضح، پیامد و نتیجهٔ گناه را به آنها گوشزد فرمود.

خداوند همیشه حقیقت را به ما یاد میده!

حتی امروزه هم، او در کتابِ مقدس برای خود داری از ارتکابِ گناه و پیامد و نتیجهٔ آن،به ما درس یاد میده.

۷  –  ما می‌‌تونیم به کتابِ مقدس اعتماد و به آن اعتقادِ راسخ داشته باشیم؛ “زیرا کتابِ مقدس، محبتِ بی‌ قید و شرطِ خداوند را به ما نشان میده”!

دوستِ خوبِ من، محبتِ خدا برای ما، بستگی به این نداره که ما برای او چکار می‌‌کنیم یا چکار نمی کنیم.

خداوند ما را بی‌ قید و شرط دوست داره، چون ذاتِ وی محبته.

۸  –  ما می‌‌تونیم به کتابِ مقدس اعتماد و به آن اعتقادِ راسخ داشته باشیم؛ “زیرا به ما یاد میده چطور می‌‌تونیم بخششِ گناهان و نجات را از خداوند دریافت کنیم”!

عزیزان، خداوند، پیامِ یگانه راهِ بخششِ گناهان و دریافتِ نجات از او را  -در یک آیه برای ما خلاصه نموده.

در انجیلِ یوحنا ۳: ۱۶می‌‌خوانیم: ۱۶ زیرا خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است، تا هر که به او ایمان آورد، هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. آمین!

۹  –  ما می‌‌تونیم به کتابِ مقدس اعتماد و به آن اعتقادِ راسخ داشته باشیم؛ “چون که به ما یاد میده عیسی مسیح کیست و چرا وی به این جهان آمد”!

عزیزان، کتابِ مقدس به ما یاد میده که عیسی مسیح، یگانه پسرِ خداوند است که به این جهان آمد، تا جانِ خودش را به جای ما، برای پرداختِ تاوانِ گناهانمان فدا کند.

حال هر که به کارِ تمام شدهٔ عیسی مسیح بر روی صلیب ایمان بیاره، گناهان وی آمرزیده میشند.

۱۰  –  ما می‌‌تونیم به کتابِ مقدس اعتماد و به آن اعتقادِ راسخ داشته باشیم؛ “زیرا به ما یاد میده که چرا عیسی مسیح از یک باکره متولد شد”!

دوستِ خوبِ من، بدونِ تولد از باکره؛ عیسی مسیح هم همچون هر انسانِ گناهکارِ دیگری می‌‌بود.

در این صورت، وی نمی تونست شایستگیِ پرداختِ گناهانِ بشرِ گناهکار را داشته باشه.

تولدِ از باکره، این شایستگی و لیاقت را برای وی مهیا فرمود.

چون عیسی مسیح خداوندِ در جسمِ انسانی ظاهر شده بود، فقط وی شایستگی مردن به جای ما انسان‌های گناهکار را داشت!

۱۱  –  ما می‌‌تونیم به کتابِ مقدس اعتماد و به آناعتقادِ راسخ داشته باشیم؛ “زیرا به وضوح برای ما توضیح میده که چگونه عیسی مسیح بر روی صلیب جان داد”!

عزیزان، تمامی حیواناتی که در عهدِ عتیقتوسطِ قومِ اسرائیل قربانی می‌‌شدند، فقط نمادی بودند از آن قربانی نهأیی و واقعی که می‌‌بایست به این جهان می‌‌آمد.

عیسی مسیح، آن قربانی نهأیی بود که به این جهان آمد، و تاوانِ گناهانِ تمامی بشریت را یکبار برای همیشه کاملا پرداخت نمود.

۱۲  –  ما می‌‌تونیم به کتابِ مقدس اعتماد و به آن اعتقادِ راسخ داشته باشیم؛ “زیرا قیامِ عیسی مسیح از مردگان را برای ما توضیح می‌‌دهد”!

عزیزان، اگر چه عیسی مسیح بر روی صلیب داوطلبانه جانِ خود را به جای ما – و برای بخششِ گناهانِ ما فدیه نمود و مرد، اما وی پس از سه روز که مرده و در قبری نهاده شده بود زنده شد و به طور فیزیکی، با بدنِ خود از قبری که در آن نهاده شده بود بیرون آمد.

کتابِ مقدس در کولسیان ۳: ۱به ما یاد میده که حال عیسی مسیح زنده است و در نزدِ خدای پدر برای ایماندارانِ به خود شفاعت می‌‌کند.

۱ اکنون که همراه مسیح از نو زنده شده‌اید، به برکات و شادیهای آسمان چشم بدوزید، جایی که مسیح در کنار خدا، بر تخت عزت و قدرت نشسته است.  آمین!

۱۳  –  ما می‌‌تونیم به کتابِ مقدس اعتماد و به آن اعتقادِ راسخ داشته باشیم؛ “زیرا به ما یاد می‌‌دهد چگونه با وسوسه‌های این دنیا برخورد کنیم”!

برای مثال، کتابِ مقدس در اولِ قرنتیان ۱۰: ۱۳به ما یاد میده که:۱۳ اما این را بیاد داشته باشید که وسوسه‌هایی که به سراغ شما می‌آیند، از وسوسه‌هایی که دیگران دچار آنند، دشوارتر نمی‌باشد. هیچ وسوسه‌ای نیست که نتوان در مقابل آن ایستادگی کرد. پس در برابر آنها مقاومت کنید و اطمینان داشته باشید که خدا نخواهد گذارد که بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید؛ و به شما قدرت خواهد بخشید تا بتوانید در برابر آن تاب بیاورید. این وعده خداست و به آن عمل نیز خواهد کرد. او به شما نشان خواهد داد که چگونه از وسوسه‌ها بگریزید و در دام آنها نیفتید.آمین!

۱۴  –  ما می‌‌تونیم به کتابِ مقدس اعتماد و به آن اعتقادِ راسخ داشته باشیم؛ “زیرا هویتِ واقعی روح القدس را به ما می‌‌شناساند”!

عزیزان، روح القدس شخصیتِ سومِ تثلیث یعنی شخصیتِ روحِ خداست.

روح القدس، بعد از ایمانِ هر شخص به عیسی مسیح، در وی سکنا می‌‌گزینه.

روح القدس در وجودِ هر ایماندار به عیسی مسیح هست تا به وی کمک کنه آموزه‌های کتابِ مقدس را به طورِ صحیح درک کنه.

و دیگه اینکه، به ایماندار کمک کنه تا در ارادهٔ الهی خداوند زندگی کنه.

۱۵  –  ما می‌‌تونیم به کتابِ مقدس اعتماد و به آن اعتقادِ راسخ داشته باشیم؛ “چون که به ما یاد میده چطور با آزمایشات، مصیبت‌ها و دشواری‌های هر روزِ زندگیمون، مانندِ ایماندارِ به عیسی مسیح، مطابق با خواستِ خدا برخورد کنیم”!

عزیزان، مطالعهٔ کتابِ مقدس، مخصوصا مزامیر و کتبِ عهدِ جدید، ارادهٔ الهی خداوند را در برخورد با هر شرایطِ بغرنجِ زندگیمون به ما یاد می‌‌دند.

مطالعهٔ کتابِ مقدس، همچنین در طولِ دست و پنجه نرم کردن با سختی‌های زندگی به ما آرامشِ الهی میده.

۱۶  –  ما می‌‌تونیم به کتابِ مقدس اعتماد و به آن اعتقادِ راسخ داشته باشیم؛ “چون که آموزه‌های الهی آن، همچون چشمه هاییِ از تشویق خداوند برای ما هستند”!

برای مثال، عیسی مسیح در انجیلِ یوحنا ۱۴: ۲۷می‌‌فرماید: ۲۷ «من هدیه‌ای نزد شما می‌گذارم و می‌روم. این هدیه، آرامش فکر و دل است. آرامشی که من به شما می‌دهم، مانند آرامش‌های دنیا بی دوام و زودگذر نیست. پس آسوده خاطر باشید! نترسید!آمین!

و یا در اولِ یوحنا ۱: ۹در کتابِ مقدس می‌‌خوانیم که: ۹ اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می‌بخشد و از هر ناراستی پاک می‌سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما، جان خود را فدا کرده است.آمین!

۱۷  –  ما می‌‌تونیم به کتابِ مقدس اعتماد و به آن اعتقادِ راسخ داشته باشیم؛ “چون که برای ما توضیح میده بعد از مرگ با چه وقایعی روبرو خواهیم شد”!

عزیزان، چون که کتابِ مقدس کلامِ خودِ خداست؛ از این جهت یگانه منبعِ موثقِ ما برای کسبِ آگاهی از وقایع پس از مرگ است.

ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، ایمان داریم که لحظهٔ بعد از مرگمان، در حضورِ خداوند خواهیم بود!

۲قرنتیان ۵: ۸ ۸ بنابراین، از مرگ ترسی نداریم، بلکه از آن استقبال می‌کنیم، چون می‌دانیم که پس از مرگ نزد خداوند رفته، در خانه آسمانی‌مان بسر خواهیم برد.آمین!

۱۸  –  ما می‌‌تونیم به کتابِ مقدس اعتماد و به آن اعتقادِ راسخ داشته باشیم؛ “چون که به ما اطمینان از باز گشتِ عیسی مسیح به این جهان و دریافتِ پاداش‌های ما از وی را آموزش می‌‌دهد”!

عیسی مسیح به ما قول داده که وی به این جهان باز خواهد گشت، تا ما را به مکانی که در نزدِ خدای پدر برایمان مهیا فرموده است ببرد.انجیلِ یوحنا ۱۴: ۲ – ۳

۲و۳ نزد پدر من خدا، جا بسیار است. من می‌روم تا آن جا را برای شما آماده کنم. وقتی همه چیز آماده شد، باز خواهم گشت و شما را خواهم برد، تا جایی که من هستم شما نیز باشید. اگر غیر از این بود، بطور واضح به شما می‌گفتم.

۱۹  –  ما می‌‌تونیم به کتابِ مقدس اعتماد و به آن اعتقادِ راسخ داشته باشیم؛ “چون که نحوهٔ داوری خداوند بر اساسِ ایمان ما به عیسی مسیح را توضیح می‌‌دهد”!

عزیزان، در عبرانیان ۹: ۲۷می‌‌خوانیم: ۲۷ و درست همانگونه که به حکم خداوند، انسان یک بار می‌میرد و بعد از آن نوبت داوری می‌رسد،  آمین!

کسانی که در طولِ حیاتِ زمینی خودشون به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی ایمان نیاورده ا‌ند، بر اساسِ گناهانش توسطِ خداوند داوری خواهند شد.

اما کسانی که در طولِ حیاتِ زمینیشون به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی ایمان آورده باشند، از وی پاداش‌های الهی دریافت خواهند نمود.

۲۰  –  ما می‌‌تونیم به کتابِ مقدس اعتماد و به آن اعتقادِ راسخ داشته باشیم؛ “چون که رویدادها و وقایعی را که در آینده رخ خواهند داد به ما یاد میده”!

کتابِ مقدس در مکاشفه و دیگر کتبِ نبوتی خود، هر آنچه را که خداوند مایله ما در موردِ آینده بدونیم، به ما یاد داده.

۲۱  –  ما می‌‌تونیم به کتابِ مقدس اعتماد و به آن اعتقادِ راسخ داشته باشیم؛ “چون که آن کلامِ خراب نشدنی – تباهی ناپذیر و نابود نشدنی خدای زنده است”!

در طولِ تاریخ، همیشه کسانی بوده ا‌ند که کتابِ مقدس را موردِ تمسخر قرار داده ا‌ند.

همینطور، کسانی نیز بوده ا‌ند که سعی داشته ا‌ند کتابِ مقدس را نابود کنند.

اما خداوندِ دانا و قادرِ مطلقِ ما، همیشه از کلامِ خودش محافظت نموده.

او تا ابد نیز از کلامِ خودش محافظت خواهد نمود.

۸ گیاه خشک می‌شود و گل پژمرده می‌گردد، اما کلام خدای ما برای همیشه باقی می‌ماند.»  اشعیا ۴۰: ۸

دوستِ خوبِ من، در پایانِ این مطالعه، اجازه بدید تا از شما چند سوال بپرسم.

۱  –  آیا شما به این حقیقت که کتابِ مقدس کلامِ قابلِ اطمینان و عاری از هر خطای خداوند است، اعتقادِ راسخ دارید؟

۲  –  کتابِ مقدس چه اولویتی در زندگی روزانهٔ شما دارد؟

۳  –  چقدر از افکار، گفتار، اعمال و خواسته‌های شما، مطابق با آموزه‌های کتابِ مقدس هستند؟

نویسنده؛ کوروش باقری