آیهٔ کلیدی: یوشع ۱: ۸

۸ این کتاب تورات از تو دور نشود؛ شب و روز آن را بخوان و در گفته‌های آن تفکر کن تا متوجه تمام دستورات آن شده، بتوانی به آنها عمل کنی. آنگاه پیروز و کامیاب خواهی شد.آمین! دوستِ خوبِ من، شما در طولِ هر روزِ زندگیتون، وقتی می‌‌خواهید تصمیمی اتخاذ کنید، به چه منبعی مراجعه می‌‌کنید و از آن راهنمأیی می‌‌گیرید؟

آیا به آن منبعی که برای دریافتِ راهنمأیی مراجعه می‌‌کنید، کاملا اعتماد دارید؟

آیا اطمینان دارید که راهنمأیی‌های آن منبعِ منتخبِ شما، با خواست و ارادهٔ الهی او یکسان هستند؟

دوستِ خوبِ من، داشتنِ یک راهنمای معتبر و کاملا قابلِ اعتماد در زندگی، یکی از مهمترین چیزهایی هست که همهٔ ما در اشتیاقِ داشتنِ آن هستیم.

همهٔ ما مشتاقیم تا در تمامی روز‌های زندگیمون، همیشه معتبر‌ترین راهنما را در اختیار داشته باشیم.

راهنمای معتبری که، همیشه ما را به راه‌های صحیح و خدا پسندانه هدایت می‌‌کنه.

راهنمای معتبری که، راهِ موفقیتِ واقعی که ارادهٔ خداوند برای زندگی ما هست را به ما نشون میده.

راهنمای معتبری که، ما را از خطراتِ این دنیای سقوط نموده در گناه محفوظ نگه می‌‌داره.

راهنمای معتبری که، به ما نشون میده، چطور در آرامش و اعتمادِ به نفسِ کامل، با مشکلات و چالش‌های هر روزهٔ زندگیمون روبرو بشیم و بر اونها غلبه کنیم.

اما متاسفانه اینطور به نظر می‌‌رسه که، بیشترِ مردمِ جامعه‌های ما، یا یگانه منبعِ معتبر و قابلِ اعتماد برای هدایت در هر روزِ زندگی را نمی شناسند، یا که نمی خواند آن را بپذیرند و از آن مطابعت کنند.

یکی از دلایلِ اصلی که، چرا بعضی مردم قابلِ اعتماد‌ترین راهنمای بشریت را نمی پذیرند اینه که، اونها به اشتباه گمان می‌‌کنند که، اطاعت از راهنمأیی‌های آن منبع، مانعِ لذت بردنشون از این دنیامیشه.

یا فکر می‌‌کنند که، اطاعت از راهنمأیی‌های یگانه منبعِ قابلِ اعتماد برای بشریت، اونها را از بعضی از لذت‌های این دنیا محروم نگه می‌‌داره.

عده‌ای دیگه هم فکر می‌‌کنند که، اطاعت از کلامِ خدا، که در واقع همان معتبر‌ترین و قابلِ اعتماد‌ترین منبعِ راهنمأیی برای بشریت هست، به نوعی موجبِ رنجشِ اونها میشه یا که حقشون را پایمال می‌‌کنه.

به هر حال، هیچکدام از این نظریه‌ها برای ردِ قابلِ اعتماد‌ترین راهنمای بشریت، یعنی کلامِ خدا قابلِ قبول و معقول نیستند!

دوستِ خوبِ من، خداوند کلامِ زندهٔ خود، یا همان یگانه راهنمای قابلِ اعتماد برای بشریت را، برای خوبی ما – برای برکتِ ما و همچنین، برای محافظتِ ما از خطرات زندگی و در آرامش زیستن به ما عطا فرموده است.

لطفا دقت بفرمأیید.

یگانه خداوند ، خداوندِ دانای مطلق، قادرِ مطلقِ همیشه در همه جا حاضر؛ در حکمت و توانِ الهی خود، ما را آفریده.

خداوند، خالقِ ماست   !خداوند، خالقِ تمامی اجزأِ وجودِ ماست.

بنا بر این، او بهتر از هر کسی، حتی بهتر از خودِ ما، می‌‌دونه ما چه ضعفها و محدودیتهایی داریم.

خداوند بهتر از خودِ ما می‌‌دونه ما چه استعدادها، علایق و توانأییهایی داریم.

خداوند بهتر از خودِ ما می‌‌دونه چه چیزهایی در ما اشتیاق و شوق را بر می‌‌انگیزه.

خداوند بهتر از خودِ ما می‌‌دونه چه چیزهایی به ما احساسِ شادکامی و رضایت میده.

خداوند بهتر از خودِ ما می‌‌دونه چه چیزهایی به ما هدف و امید میده.

با توجه به تمامی اینها، خداوند مشتاقه تا ما یاد بگیریم، از چه طریقهایی  -می‌‌تونیم محبتِ او را دریافت کنیم و همینطور چطور باید به دیگران به روشِ صحیح محبت کنیم.

به عبارتی دیگه، خداوند کلامِ زنده‌اش را به ما عطا فرموده، تا ما بتونیم زندگی واقعی و خداپسندانه‌ای را که او برامون منظور داشته بشناسیم و آن زندگی را تجربه کنیم.

بنا بر این دوستِ خوبِ من، نسبت به کلامِ خدا، این معتبر‌ترین منبعِ راهنمای بشریت، بی‌ اعتنا نباشید و آن را نادیده نه انگارید.

کلامِ خدا را با جان و دل بپذیرید – از آموزه‌های حیات بخشِ آن پیروی کنید، تا به شما درس‌های زندگی واقعی خدا پسندانه را یاد بده.

تا شما را از سر گردانی، شکست، نا امیدی، پریشانی و اتلافِ عمرتون محافظت کنه.

و تا شما را در مسیرِ موفقیت، و زندگی روزانه با خداوند، در شادی، آرامش و امید هر روزه به پیش هدایت کنه.

آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا، یوشع ۱: ۸بود.

۸ این کتاب تورات از تو دور نشود؛ شب و روز آن را بخوان و در گفته‌های آن تفکر کن تا متوجه تمام دستورات آن شده، بتوانی به آنها عمل کنی. آنگاه پیروز و کامیاب خواهی شد.آمین!

دوستِ خوبِ من، من و شما هم که به خداوند عیسی مسیح ایمان داریم، باید کلامِ زندهٔ او را روز و شب مطالعه، و در آموزه‌های آن تعمق داشته باشیم!

چرا؟  تا بتونیم متوجهٔ تمامِ دستوراتِ موجود در اون بشیم!

چون که تنها در صورتِ شناختِ دستوراتِ خداوند  -و اطاعتِ از آنهاست که  -پیروز و کامیابخواهیم شد!

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا با خداوند گفتگو کنیم.

خداوند، پدرِ آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم که مرا آفریده ای.

از تو سپاسگزارم که از تمامی اجزائ جسمی و روحی من آگاهی کامل داری.

از تو سپاسگزارم که از تمامی ضعفها و محدودیت‌های من آگاهی.

از تو سپاسگزارم که از تمامی توانأیی‌ها و استعداد‌های من آگاهی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که معتبر‌ترین منبعِ قابلِ اعتماد، یعنی کلامِ حیات بخشت را، برای دریافتِ هدایتِ هر روزه در زندگی به من هدیه داده ای.

خداوند عیسی مسیح، اشتیاقِ مطالعهٔ کلامت را در من پایدار نگه دار.

عیسی مسیح، به من کمک کن تا آموزه‌های کلامِ تو را به خوبی درک کنم.

عیسی مسیح، به من کمک کن تا در اطاعت از دستوراتِ موجود در کلامِ تو فروتن و موفق باشم.

عیسی مسیح، امید من فقط به توست چرا که تو کلمهٔ زندهٔ خداوند هستی‌.

خداوند، در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده، کوروش باقری