آیهٔ کلیدی: مزمور ۳۲: ۸

سلام عزیزانِ حق جو.

امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی میکنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!

عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.

از شما دعوت میکنم تا برای شنیدن از خداوند و شناختِ بهتر از او، کلامِ او را مطالعه کنیم.

عنوانِ مطالعهٔ امروزِ کلامِ خدا هست؛ “برای دریافتِ هدایتِ خداوند صبر کن!”

آیهٔ کلیدی این مطالعه، مزمور ۳۲: ۸ هست.

این آیه میفرماید: ۸ خداوند میفرماید: «تو را هدایت خواهم نمود و راهی را که باید بروی به تو تعلیم خواهم داد؛ تو را نصیحت خواهم کرد و چشم از تو برنخواهم داشت! آمین!

عزیزان، قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت میکنم تا با هم دعا کنیم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنی و مرا آموزش دهی.

خداوند، از تو در خواست میکنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز میخواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.

خداوند، به من کمک کن، تا درک کنم این آیه در کلامِ تو، در مزمور ۳۲: ۸، چه ربطی با زندگی امروزِ من داره.

در نامِ عیسی مسیح دعا میکنم، آمین!

دوستِ عزیزِ حق جو، شاید شما امروز در رنج و کلافگی بسر میبرید و نمی دونید باید چکار کنید.

شاید شما امروز بر سر دو یا چند راهی قرار گرفته اید ولی نمی تونید مسیر صحیح را انتخاب کنید.

شاید شما امروز باید تصمیمِ مهمی بگیرید، ولی نمی دونید چطور تصمیمی بگیرید.

شاید شما امروز با مشکلِ پیچیدهای در زندگیتون روبرو هستید، اما نمی دونید باید چطور با اون مشکل برخوردِ صحیح داشته باشید.

عزیزان، اگه این شرایطِ زندگیِ امروزِ شماست، شما میتونید با اطمینانِ کامل، یک اقدامِ کاملا صحیح و به جا انجام بدید تا دیگه در رنج و کلافگی زندگی نکنید.

می دونید چه اقدامی؟

می دونید چه اقدامِ صحیحی شما را از رنج و کلافگی، در زمانهأیی که نمی تونید راهِ صحیحِ زندگیتون را پیدا کنید، یا نمی دونید باید چه تصمیمی بگیرید، و یا این که چطور با مشکلِ پیچیدهٔ زندگیتون روبرو بشید مصون نگه میداره؟

لطفا به این پاسخ دقت کنید؛ چنانچه شما به عیسی مسیح به عنوانِ منجی و خداوندِ خودتون ایمانِ قلبی دارید، میتونید در اطمینانِ کامل، نظرِ خداوند عیسی مسیح را در هر مردی که نیاز دارید از او بپرسید، و بعد برای دریافتِ جوابِ او به شما صبر کنید.

بله شما میتونید در انتخابِ هر اقدامی، در انتخابِ هر تصمیمی یا در حلِ هر مشکلِ زندگیتون، با خداوند عیسی مسیح مشورت کنید و بعد، صبر کنید تا او در زمان و به روشِ الهی خودش به شما جوابِ صحیح را بده.

عزیزان، این زمانِ صبرِ شما با خداوند برای دریافتِ جوابِ از او، در واقع همان شکیبأیی یا بردباری هست.

بردباری، خصلتِ بسیار پسندیده و موردِ نیازی هست که، هر ایماندارِ به عیسی مسیح باید از آن برخوردار باشه و در زندگی روزانهٔ خودش بردباری نشون بده.

بردباری، اونقدر برای برخورداری از یک زندگی پاک، شاد و موفقِ مسیحی با اهمیته که، خداوند روح القدس آن را به نامِ میوهای به ما ایماندارانِ به عیسی مسیح هدیه میده.

ما با این خصلتِ بسیار پسندیده و موردِ نیازمون در کلامِ خدا، در غلاطیان ۵: ۲۲ آشنا میشیم.

۲۲ اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت فرماید، این ثمرات را در زندگی ما بوجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری. آمین!

عزیزانِ حق جو، بردباری ما در صبر برای دریافتِ هدایتِ خداوند در بهترین زمانِ منتخبِ او، ما را از اتلافِ وقت و مهلکههای بسیاری در آینده حفظ میکنه.

بردباری ما در صبر برای دریافتِ هدایتِ خداوند در بهترین زمانِ منتخبِ او، ما را زیر چترِ محافظتِ الهی او نگه میداره و از بی راهه رفتن باز میداره.

آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروز در مزمور ۳۲: ۸ به ما یاد میده که؛۸ خداوند میفرماید: «تو را هدایت خواهم نمود و راهی را که باید بروی به تو تعلیم خواهم داد؛ تو را نصیحت خواهم کرد و چشم از تو برنخواهم داشت! آمین!

دوستِ حق جوی عزیز، لطفا دقت بفرمأیید.

بردباری داشتن و صبر برای دریافتِ هدایتِ خداوند در موردِ خاصی که از او درخواست کمک یا راهنمأیی نموده ایم، بدین معنا نیست که ما دست روی دست بگذاریم و هیچ فعالیتی نداشته باشیم تا خدا به ما در زمانی پاسخ بده.

دقت کنید؛ صبر با خداوند به طورِ صحیح اینه که، ما در فعالیتهایی که در گذشته خداوند ما را به انجامِ اونها خوانده با اشتیاقِ تمام و نهایتِ تلاشمون مشغول باشیم، تا او در زمانِ منتخبِ خودش، جوابِ موردِ نیازِ ما را به روشِ الهی خودش بده.

عزیزان، خداوند در طولِ زمانِ صبرِ ما برای دریافتِ هدایت الهی وی، از جانبِ ما در فعالیته.

بله، اگر چه شاید ما عملکردِ خداوند را برای کمکِ به ما، برای هدایتِ ما و پاسخ به سوالاتمون از وی، با چشمِ انسانیمون نبینیم، و با گوشِ انسانیمون نشنویم، اما خداوند پدر آسمانی هر ایماندار به عیسی مسیح برای کمک و هدایتِ فرزندانِ خانوادهٔ الهی خودش بی فعالیت نیست.

کلامِ خدا در اشعیا ۶۴: ۴ این نکتهٔ بسیار مهم را اینطور به ما یاد میده.

۴ از آغاز جهان تابحال، نه کسی دیده و نه کسی شنیده که خدای دیگری غیر از تو برای پرستندگانش چنین کارهایی بکند. آمین!

خداوند برای هر لحظهٔ زندگی هر ایماندارِ به عیسی مسیح، هدف و نقشهٔ خاص و عالی داره.

خداوند هرگز اجازه نمی ده تا عمرِ یک ایماندارِ به عیسی مسیح به بطالت بگذره.

بلکه او برای همکاری با هر ایماندار و قادر نمودنِ وی برای انجامِ نقشهٔ خاصی که برای زندگیش داره، همیشه در فعالیته.

خداوند در هر لحظهای در طولِ عمرِ هر ایماندارِ به عیسی مسیح، داره به روشِ الهی خودش برای اون ایماندار فراهم میکنه و او را مجهز میسازه – تا بتونه پیروزمندانه در نقشهٔ خاصی که برای زندگیش داره، شاد و موفق زندگی کنه.

دوستِ حق جوی عزیز، لطفا دقت بفرمأیید.

در صبرِ با خداوند برای دریافتِ هدایتِ الهی او، شما باید روشِ بدرد بخور و مفیدی را بکار برید.

منظورِ من اینه که؛ شما باید در قلبِ خودتون، واقعیتهای مهمی را در موردِ خداوند دانسته و پذیرفته باشید.

اجازه بدید تا بیشتر توضیح بدم.

در طولِ زمانی که برای دریافتِ هدایتِ خداوند در صبر بسر میبرید، شما باید بتونید با اطمینانِ خاطر به چند سوال پاسخ بدید.

سوالِ اول اینه که؛ آیا شما با تمامِ وجودتون ایمان دارید که خداوند، قادرِ مطلق، دانای مطلقِ یگانهای هست که نهایتا محبتِ خودش را نثارِ شما میکنه؟

سوالِ بعدی اینه که؛ آیا شما با تمامِ وجودتون ایمان دارید که خداوند، هر وقت از او در خواستِ حکمت میکنید، او حتما به شما حکمتِ الهی میده؟

عزیزان، این بسیار مهمه که هر ایماندارِ به عیسی مسیح از برکتِ بزرگی که خداوند به او داده آگاه باشه.

اون برکت، دریافتِ حکمتِ الهی از خداونده وقتی ما از او درخواست میکنیم.

این مهم را ما با مطالعهٔ کلامِ خدا در یعقوب ۱: ۵ یاد میگیریم.

۵ اما اگر کسی از شما طالب حکمت و فهم برای درک اراده و خواست خداست، باید دعا کند و آن را از خدا بخواهد؛ زیرا خدا خرد و حکمت را به هر که از او درخواست کند، سخاوتمندانه عطا میفرماید بدون اینکه او را سرزنش نماید.

آمین!

سوالِ دیگری که شما باید در طولِ زمانِ صبرتون برای دریافتِ هدایتِ خداوند به اون جواب بدید و به اون جواب اطمینان داشته باشید اینه که؛ آیا با تمامِ وجودتون باور دارید که خداوند میتونه نهایتا هر موقعیتی را در زندگی شما، برای خیریت و برکتِ شما به پایان ببره؟

عزیزان، در کلامِ خدا آیهای هست که بارها و بارها، در مشکلات و شرایطِ دشوارِ زندگیم -موجبِ آرامش و اطمینانِ خاطرِ من بوده.

در رومیان ۸: ۲۸ کلامِ خدا به ما یاد میده که؛ ۲۸ و ما میدانیم که خدا همه چیزها را برای خیریت کسانی بکار میبرد که او را دوست دارند و فرا خوانده شدهاند تا خواست او را انجام دهند. آمین!

بله دوستِ حق جوی عزیز؛ خدا همه چیزها را برای خیریت کسانی بکار میبرد که او را دوست دارند و فرا خوانده شدهاند تا خواست او را انجام دهند.

همهٔ چیزها را، نه بعضی چیزها یا بیشترِ چیزها را.

هر شرایطی، هر بالا و پأیین شدنی، هر کم و زیاد شدنی، هر بیماری، هر جا بجأیی و هر از دست دادنی در زندگی هر ایماندار به عیسی مسیح، اگه اون ایماندار تمامی زندگیش را به خداوند تسلیم کرده باشه و به خواستِ الهی او حقِ تقدمِ اول را در زندگیش داده باشه – نهایتا موجبِ برکت و خیریت برای او و جلالِ نامِ خداوند خواهند شد!

دوستِ عزیزِ حق جو، بنا بر این دیگه لزومی نداره تا شما در رنج و کلافگی بسر ببرید.

دیگه لزومی نداره تا شما در نگرانی، ترس یا اضطراب بسر ببرید.

در این اطمینان که خداوند پدرِ آسمانی شما ایماندارِ به عیسی مسیح، حتما در بهترین زمان شما را هدایت خواهد فرمود، در آرامش و شادی الهی او هر روزه زندگی کنید.

عزیزان، قبل از به پایان بردنِ مطالعهٔ امروز در کلامِ خدا، ببینیم از این مطالعه چه درسهایی یاد گرفتیم .

۱ – یاد گرفتیم که؛ خداوند هر ایماندارِ به عیسی مسیح را هدایت میکنه – خداوند، راهی را که هر ایماندارِ به عیسی مسیح باید بره به او نشون میده – خداوند، هر ایماندارِ به عیسی مسیح را نصیحت میکنه – خداوند، چشم از ایماندارانِ به عیسی مسیح بر نمی دارد.

۲ – یاد گرفتیم که؛ هر ایماندار به عیسی مسیح، میتونه با اطمینان از این که خداوند حتما او را هدایت میکنه، راهی را که باید بره به او نشون میده، او را نصیحت میکنه و چشم از او بر نمی داره، در آرامش و شادی الهی هر روزه زندگی کنه.

۳ – یاد گرفتیم که؛ هر ایماندارِ به عیسی مسیح باید بردبار باشه.

۴ – یاد گرفتیم که؛ بردباری خصلتِ بسیار پسندیده و موردِ نیازِ هر ایمانداره به عیسی مسیحه که – خداوند روح القدس، آن خصلت را در زندگی ایماندار بوجود مییاره.

۵ – یاد گرفتیم که در طولِ زمانِ صبرِ ما با خداوند برای دریافتِ هدایتِ الهی او، نباید بی فعالیت و بی تفاوت باشیم. بلکه باید به خدمت و فعالیتهایی که خداوند در گذشته ما را به انجامِ آنها خوانده مشغول باشیم.

۶ – یاد گرفتیم که خداوند، در تمامی لحظاتِ زندگی هر ایماندارِ به عیسی مسیح برای او در فعالیته. اگر چه ما فعالیتهای او را با چشم و گوشِ انسانی مون نبینیم یا نشنویم.

۷ – یاد گرفتیم که خداوند، حکمت و فهم را، برای درکِ اراده و خواستِ الهی خودش، به هر ایماندارِ عیسی مسیح که از او درخواست کنه، سخاوتمندانه عطا میکنه.

۸ – یاد گرفتیم که خداوند، نهایتا تمامی شرایطِ زندگی هر ایماندارِ به عیسی مسیح را که زندگیش را کاملا به او تسلیم نموده باشه و در ارادهٔ او زندگی میکنه، برای خوبی و برکتِ وی و جلالِ نامِ خودش به کار میبره.

عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا با او گفتگو کنیم .

خداوند، از تو سپاسگزارم که همواره مرا هدایت میکنی، راهی را که باید بروم به من نشان میدهی و چشم از من بر نمی داری.

خداوند، از تو سپاسگزارم که میتوانم در اطمینان از همراهی، مراقبت و هدایتِ الهی تو، در آرامش زندگی کنم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که میوههای روحانی خودت را، همچنین خصلتِ بردباری را در من ببار میآوری.

خداوند، از تو سپاسگزارم که تو همیشه به خاطرِ من در فعالیت هستی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که خرد و حکمتِ الهی خودت را، در صورتِ درخواستِ من از تو، سخاوتمندانه به من عطا میکنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم زیرا که تو؛ همهٔ چیزها را در زندگی من -نهایتا برای خیریتِ من و جلالِ نامِ خودت بکار میبری.

خداوند، من تمامی جوانبِ زندگیم را کاملا به تو تسلیم میکنم.

به قلب و زندگی من بیا، و ارادهٔ الهی خودت را در و توسطِ من انجام بده.

در نامِ عیسی مسیح دعا میکنم، آمین!

نویسنده کوروش باقری

دوستِ خوبِ من، آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسی که شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

او برای زندگی شما نقشهای بسیار عالی دارد.

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به فیض و بخشش تو دارم!

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا- با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماماً پرداخت.

من قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

در نامِ عیسی مسیح از تو درخواست میکنم، آمین!

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ ایمیلِ:

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

وبسایت: www.radioaramesh.org

کانالِ تلگرام: https://t.me/RadioArameshSociety

یوتوب: https://www.youtube.com/user/RadioAramesh

اینستاگرم: kourosh2660

فیسبوک: Kourosh Bagheri