افسسیان ۴: ۲۹-۳۲

۲۹ هیچگاه سخنان بد و زشت بر زبان نیاورید، بلکه گفتارتان نیکو و مفید باشد تا به شنوندگان خیر و برکت برساند. ۳۰طوری زندگی نکنید که باعث رنجش روح القدس گردد. به یاد داشته باشید که او بر شما مهر زده است تا شما را برای روز رستگاری آماده کند، روزی که در آن بطور کامل از گناه آزادی خواهید

یافت . ۳۱ هر نوع تلخی ، خشم ، غضب ، درشت خویی ،ناسزاگویی و نفرت را از خود دور کنید، ۳۲ و در عوض نسبت به هم مهربان و دلسوز باشید و یکدیگر را ببخشید، همانطور که خدا نیز شما را بخاطر مسیح بخشیده است .

بخشیدن کسانی‌ که باعث آزار ما شده اند به صورت ذاتی حاصل نمی‌‌شود و اولین واکنش ما عصبانی‌

شدن است.

ما سعی‌ می‌کنیم که این کمبود بخشش خود را با نشان گرفتن به سمت بی عدالتی که در حق ما صورت

گرفته، توجیه کنیم.

اما خداوند از ما می‌خواهد که بخشنده باشیم. لوقا ۶:۳۶

ما کسانی‌ هستیم که بخشش الهی شامل حالمان شده پس می‌بایست بخشش را در شیوهٔ زندگی‌ خود

تمرین کنیم.

بنابراین چرا ما فرمانبری نمی‌کنیم؟

گاهی‌ اوقات غرور صد راه ما می شود.

در مواقعی که به ما بی‌احترامی می‌‌شود، و در یک مصاحبهٔ شغلی‌ ناموفق می‌شویم، یا اینکه کارهای

خوبی‌ را که انجام می دهیم نادیده گرفته می شود، به سرعت عصبانی می‌شویم.

در بعضی‌ مواقع دیگر بر امتناع ورزیدن دیگران برای تغییر تمرکز می‌کنیم، و بخشش خود را تا

بهبودی رفتارشان، از آنها دریغ می‌کنیم.

بهمین خاطر بعضی‌ از ما به شدت صدمه دیده و به ناحق با ما برخورد می‌‌شود.

ذهن ما از درد و رنج پر می شود و در گذشته گیر می‌افتیمو نمیتوانیم ببینیم که میتوانیم بخشنده باشیم.

نگرش نابخشودنی ما می تواند هرگونه عواقب ناخواسته را از جمله از هم پاشیده شدن روابط، اسارت

احساسی‌ و بی‌تفاوتی نسبت به خداوند را به همراه داشته باشد.

هر چه بیشتر بر خشم خود اصرار ورزیم، بیشتر بر رفاقت ما با مردم و همچنین پدر آسمانی تاثیر

می گذارد.

با گذشت زمان، ممکن است شخصیت ما خصمانه تر و زننده تر شود که مطمئناً با شخصیت کسی‌ که

می‌خواهد در مسیح باشد جور در نمی‌آید.

این موضوع برای ما مشکل است تا کسانی‌ را که به ما دروغ می‌گویند، با ما بدرفتاری می کنند، و یا

باعث آزار کسانی‌ که دوستشان داریم شده اند را ببخشیم.

خداوند ما را به بخشش دیگران به همانگونه که او ما را بخشید دعوت می‌کند.و تنها با کمک او

میتوانیم به این هدف دست یابیم.

————————————————————————————————

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان