آیهٔ کلیدی: انجیلِ اولِ یوحنا ۱: ۹
۹ اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می‌بخشد و از هر ناراستی پاک می‌سازد. این

کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما، جان خود را فدا کرده است.آمین!
سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!
عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.
از شما دعوت می‌‌کنم تا برای شنیدن از خداوند و شناختِ بهتر از او، کلامِ او را مطالعه کنیم.
عنوانِ مطالعهٔ امروزِ کلامِ خدا هست؛” گناهانِ خود را به خداوند اعتراف کنید تا آزاد شوید!”
آیهٔ کلیدی این مطالعه؛ انجیلِ اولِ یوحنا ۱: ۹هست.
این آیه می‌‌فرماید: ۹ اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می‌بخشد و از هر ناراستی پاک می‌سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما، جان خود را فدا کرده است.آمین!
عزیزان، قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروزمی‌‌خواهیبه من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند، به من کمک کن، تا درک کنم این آیه در کلامِ تو، در انجیلِ اولِ یوحنا ۱: ۹، چه ربطی با زندگی امروزِ من داره.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
دوستِ عزیز، شما باید یک حقیقت را بپذیرید.
این حقیقت که، شما حتما در طولِ زندگیتون، مرتکبِ گناهانی خواهید شد.
بله، شما در طولِ زندگیتون، حتما اعمالی در بیرون از خواستِ خداوند را انجام خواهید داد.
شما در طولِ زندگیتون، حتما قلبِ خداوند را با ارتکابِ گناهانتون خواهید شکست.
در کنارِ این حقیقت، باید این حقیقت را نیز بدونید که؛ارتکابِ گناه در طولِ زندگی، تنها مختص به شما نیست.
در چشم خداوند، همهٔ انسانها گناه کرده ا‌ند.
در ارتباط با گناه و گناهکار بودنِ تمامی انسانها، کلامِ خدا خیلی رک و روشن در رومیان ۳: ۱۰به ما یاد میده که؛
۱۰کتاب آسمانی نیز در این باره می‌فرماید: هیچکس نیکوکار نیست، در تمام عالم، یک بی گناه هم یافت نمی‌شود.آمین!
بله دوستِ من، همونطور که کلامِ خدا به ما یاد میده، در تمامِ عالم، یک بی‌ گناه هم یافت نمی شود.
ما انسانِ معصومی نداریم.
کلامِ خدا این نکتهٔ بسیار مهمِ گناهکار بودنِ تمامی انسانها را، باز در رومیان ۳: ۲۳اینطور به ما یاد آور میشه.
۲۳ زیرا همه گناه کرده‌اند و هیچکس به آن کمال مطلوب و پُر جلالی که خدا انتظار دارد، نرسیده است.آمین!
بله عزیزان، این موقعیتِ اسف بارِ تمامی انسانها در چشم خداوندِ قدوسه.
اما خدا را شکر برای فیض، محبت و رحمتِ او برای تمامیعالمگناهکار!
چون که خداوند در فیض، محبت و رحمتِ بی‌ قید و شرطش برای انسانِ گناهکار، اجازه نداد تو انسانِ گناهکار در اسارتِ گناه بمونه و تا ابدیت از او بدور باشه.
خداوند در فیض، محبت و رحمتِ الهی بی‌ مانندش برای انسان‌های گناهکار، در نهایتِ فروتنی بدنِ انسانی بر خود گرفت و به این جهان آمد.
خداوندِ در جسمِ انسانی ظاهر شده -عیسی مسیحِ .
عیسی مسیح، زندگی کاملا پاک و بی‌ گناهی را بر روی این کرهٔ زمین و در میانِ انسان‌های گناهکار زندگی نمود و به همگان آموزش داد.
خداوند عیسی مسیح سرانجام؛ برای آزاد نمودنِ انسانِ گناهکار از اسارتِ گناه + برای اینکه انسانِ گناهکار بتونه دوباره با او آشتی کنه و با او در ارتباط شخصی باشه + برای اینکه او بتونه به انسان عمرِ ابدی در نزدِ خود در بهشت عطا کنه + برای اینکه انسانِ گناهکار بتونه خدای یگانهٔ واقعی را به بهترین نحوِ ممکن بشناسه + تا انسانِ گناهکار بتونه در چشمِ او عادل یعنی بی‌ گناه قلمداد بشه، اقدامِ فداکارانهٔ بی‌ مانندی انجام داد.
خداوند عیسی مسیح، داوطلبانه جانِ خود را بر روی صلیبِ جلجتا به جای انسانِ گناهکار فدیه نمود، تا تاوانِ گناهانِ بشر را یکبار برای همیشه کاملا بپردازه.
تا پس از آن، هر انسانِ گناهکاری که به او ایمان بیاره، گناهانِ وی بخشیده بشه + تا به فرزندی خانوادهٔ الهی خداوند پذیرفته بشه + تا از خداوند حیات ابدی در بهشت دریافت کنه + تا روح القدس، روحِ مقدسِ خداوند در او ساکن بشه + تا او بتونه با خداوند در رابطه‌ای شخصیقرار بگیره و تا او بتونه در ارادهٔ خاصی که خداوند برای زندگیش داره پاک، شاد و موفق زندگی کنه.

دوستِ عزیزِ حق جو، امیدوارم که شما به این خداوندِ پر فیض و رحمت، به عیسی مسیح ایمان داشته باشید.
لطفا دقت بفرمأیید؛چنانچه شما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودتون ایمانِ قلبی داشته باشید و روزانه با او و در ارادهٔ الهی او براتون زندگی می‌‌کنید، وقتی مرتکبِ گناهی میشید، بلافاصله در روح و قلبِ خودتون احساسِ نا آرامی می‌‌کنید.
وقتی شما بعد از ایمانتون به عیسی مسیح مرتکبِ گناهی میشید، بلافاصله در قلبتون متوجه میشید که بله، بر خلافِ خواستِ خداوندِ قدوس، گناه کرده اید و قلبِ او را شکسته اید.
عزیزان، بعد از این که شما در قلبِ خودتون متوجه شدید که گناه کرده اید و قلبِ خداوند را شکسته اید؛ باید نکتهٔ مهمی را به یاد بیارید.
این نکتهٔ مهم که؛ خداوند اجازه نداده شما گناهکار بودنِ خودتون را در قلبتون تشخیص بدید، تا بدین وسیله شما را شرمنده کنه یا رنج و عذابتون بده.
یا تا بدین وسیله شما را از خود فراری بده.
یا تا شما را اونقدر بترسونه کهدیگه جرات نداشته باشید با خداوند صحبت کنید.
دوستِ عزیز، می‌‌دونید چرا خداوند اجازه میده تا شما بعد از ارتکابِ گناه، در قلبتون احساسِ نا آرامی داشته باشید؟
می‌ دونید چرا خداوند اجازه میده تا شما بعد از ارتکابِ گناه، متقاعد بشید که نسبتِ به او؛ نسبت به خداوندِ قدوس، خالقِ این هستی‌ و شما گناه کرده اید؟
پاسخ به این سوال اینه که؛ “تا او بتونه به شما آزادی بده!”
بله دوستِ من، خداوند اجازه میده شما بعد از ارتکابِ هر گناهی، در قلبِ خودتون، گناهکار بودنِ خودتون را بشناسید تا اونوقت او بتونه به شما آزادی بده.
می‌ پرسید آزادی از چه؟
پاسخ اینه که؛ آزادی از شرم، ترس و ندانم کاری که بعد از ارتکابِ گناه – به سراغِ هر ایماندارِ واقعی عیسی مسیح می‌‌یاند.
اجازه بدید تا این موضوعِ مهم را کمی بیشتر برای شما توضیح بدم.
این موضوع که؛ چطور احساسِ گناهِ بوجود اومده در قلبِ یک ایماندارِ به عیسی مسیح که مرتکبِ گناه میشه، در واقع راهی هست که خداوند می‌‌خواد بدین وسیله، به اون ایماندار کمک کنه، تا او از ترس، شرم و ندانم کاری که ثمرهٔ گناهش هستند آزاد بشه.
دوستِ خوبِ من، اگه شما کسی را که خیلی دوستش دارید در اسارتِ اعتیاد به الکل یا موادِ مخدر ببینید، این آزاد سازی گناهکاران توسطِ خداوند عیسی مسیح را بهتر درک می‌‌کنید.
لطفا دقت بفرمأیید؛ اگه شما عزیزتون را ببینید که به الکل یا موادِ مخدر معتاده، حاضرید هر کاری انجام بدید، تا اون عزیزتون را از اسارتِ اعتیادش آزاد کنید، درسته؟
شما به خاطرِ احترام و علاقه‌ای که نسبتِ به اون عزیزتون دارید، حاضرید هر کاری از دستتون بر می‌‌یاد برای عزیزِ معتادتون انجام بدید تا او را از نابودی حتمی نجات بدید، درسته؟
دوستِ عزیزِ حق جو، خداوند عیسی مسیح هم، نسبت به تمامی ایماندارانِ به خود همین علاقه و احترام را داره.
خداوند عیسی مسیح بسیار مشتاقه تا همهٔ انسانها از اسارتِ هر گونه گناه آزاد بشند!
بله، خداوند عیسی مسیح بسیار مشتاقه تا تمامی ایماندارانِ به خود را، از هر گونه گناه که نهایتا موجبِ نابودی آنها میشه آزاد کنه.
به همین دلیله که خداوند عیسی مسیح، هر وقت شما ایماندار عزیزِ او، فرزندِ خانوادهٔ الهی او، مرتکبِ گناهی میشید، و بعد بخواهید به سوی او باز گردید شما را با آغوشِ باز و پر محبتش می‌‌پذیره!
این مهم را آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا، در انجیلِ اولِ یوحنا ۱: ۹به ما یاد میده.
این آیه می‌‌فرماید: ۹ اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می‌بخشد و از هر ناراستی پاک می‌سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما، جان خود را فدا کرده است.آمین!
دوستِ عزیزِ حق جو، بنابر این به یاد داشته باشید که هر وقت گناهی مرتکب شدید، خداوند عیسی مسیح منجی مهربان شما، کاملا مشتاقه تا شما را باز به آغوش پر محبت خودش بپذیره.
شما می‌‌تونید در همین لحظه با اطمینانِ خاطر، هر گناهی که قلب و وجدانتون به یادتون می‌‌یاره را، به خداوند عیسی مسیح اعتراف کنید و از او بخواهید تا شما را ببخشه.
اطمینان داشته باشید که عیسی مسیح حتما شما را در صورتِ اعترافِ به آن گناه و درخواستِ بخشش از او خواهد بخشید!
شما می‌‌تونید در همین لحظه با اطمینانِ خاطر، تمامی جوانبِ زندگی خودتون را به عیسی مسیح تسلیم کنید، تا او به شما کمک کنه؛ از انجام و تکرارِ گناه خود داری کنید.
عزیزان، قبل از به پایان بردنِ مطالعهٔ امروز در کلامِ خدا، ببینیم از این مطالعه چه درسهایی یاد گرفتیم.
۱ – یاد گرفتیم که؛ تمامی انسانها در چشمِ خداوند گناهکارند و انسانِ کاملا بی‌ گناه و معصومی هرگز وجود نداشته و ندارد.
۲ – یاد گرفتیم که خداوند در فیض، رحمت و محبتِ بی‌ قید و شرطش برای انسانِ گناهکار، برای نجات او از اسارتِ گناه و دوری ابدی وی از خود راهی بوجود آورد.
۳ -یاد گرفتیم که؛ خداوند در ایمان هر شخص به عیسی مسیح گناهانِ او را حتما می‌‌بخشه.
۴ -یاد گرفتیم که؛ حتی یک ایماندار به عیسی مسیح هم، در طولِ زندگی خود گاهی مرتکبِ گناه میشه.
۵ – یاد گرفتیم که خداوند اجازه میده، تا شخصِ ایماندارِ به عیسی مسیح، بعد از ارتکابِ گناه در قلبِ خود احساسِ گناهکار بودن داشته باشد.
۶ – یاد گرفتیم که؛ این احساسِ گناه در قلبِ ایماندار، در واقع برای آزاد سازی او از اسارتِ گناه و ترس، شرم و ندانم کاری که پس از انجامِ هر گناه به سراغ او می‌‌آید بوجود می‌‌یاد.
۷ – یاد گرفتیم که؛ در صورتِ اعترافِ هر ایماندار به گناهِ خود به عیسی مسیح و درخواست بخشش از او، عیسی مسیح حتما او را خواهد بخشید.
عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا با او گفتگو کنیم.
خداوند از تو سپاسگزارم، که هر لحظه با من هستی‌ و از تمامی اعمال، گفتار، افکار و نیت‌های من کاملا آگاه هستی‌.
خداوند از تو سپاسگزارم، که راهِ بخششِ گناهانِ من و آشتی با خودت را، در ایمانم به کار تمام شدهٔ عیسی مسیح بر روی صلیبِ جلجتا فراهم نمودی.
خداوند از تو سپاسگزارم، که مشتاقی تا مرا در صورتِ اعترافِ گناهانم و درخواستِ بخشش در نامِ عیسی مسیح از تو، ‌‌ببخشی.
خداوند از تو سپاسگزارم، که آغوشِ پر محبت و پدرانهٔ تو، برای پذیرش من همواره باز می‌‌باشد.
خداوند از تو سپاسگزارم، که مرا در فیض، رحمت و محبتِ الهی خودت می‌‌بخشی و از ترس، شرم و ندانم کاری آزادم می‌‌کنی.
خداوند، من اعتراف می‌‌کنم که گناهکارم، من به فیض و رحمتِ الهی تو نیازمندم.
خداوند، از تو درخواست می‌‌کنم، گناهانِ من را در نام عیسی مسیح ببخش.
خداوند عیسی مسیح، به قلب و زندگی من بیا، و از وجودِ من، برای جلالِ نامِ خودت در ارادهٔ الهیت استفاده کن.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کوروش باقری
دوستِ خوبِ من، آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟
او برای زندگی شما نقشه‌ای بسیار عالی دارد.
برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:
پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به فیض وبخشش تو دارم!
من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا- با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماماًپرداخت.
من قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.
در نامِ عیسی مسیح از تو درخواست می‌‌کنم، آمین!
به خانواده خداوند خوش آمدید!
لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ ایمیلِ:
radioaramesh@shaw.ca
با ما در میان بگذارید.
وبسایت: www.radioaramesh.org
کانالِ تلگرام: https://t.me/RadioArameshSociety
یوتوب: https://www.youtube.com/user/RadioAramesh
اینستاگرم: kourosh2660
فیسبوک:Kourosh Bagheri