آیهٔ کلیدی: اولِ قرنتیان ۱۳: ۱۲
۱۲ آنچه اکنون می‌بینیم و می‌دانیم، تار و مبهم است؛ اما روزی همه چیز را واضح و روشن خواهیم دید، به همان روشنی که خدا اکنون

قلب ما را می‌بیند.آمین!
سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!
عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.
از شما دعوت می‌‌کنم تا برای شنیدن از خداوند و شناختِ بهتر از او، کلامِ او را مطالعه کنیم.
عنوانِ مطالعهٔ امروزِ کلامِ خدا هست؛عیسی مسیح فراهم کننده برای هر نیازِ ماست!
آیهٔ کلیدی این مطالعه؛ اولِ قرنتیان ۱۳: ۱۲هست.
این آیه می‌‌فرماید:۱۲ آنچه اکنون می‌بینیم و می‌دانیم، تار و مبهم است؛ اما روزی همه چیز را واضح و روشن خواهیم دید، به همان روشنی که خدا اکنون قلب ما را می‌بیند.آمین!
عزیزان، قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروزمی‌‌خواهیبه من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند، به من کمک کن، تا درک کنم این آیه در کلامِ تو، در اولِ قرنتیان ۱۳: ۱۲، چه ربطی با زندگی امروزِ من داره.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
دوستِ حق جوی عزیز، بعضی اوقات اشتیاقِ شدیدِ دوست داشته شدن، یا موردِ احترام قرار گرفتن و یا قدردانی کردن از ما توسطِ دیگران، به حدی می‌‌رسه که می‌‌تونه ما را کلافه کنه، دلِ ما را بشکنه، رنجمون بده و یا حتی بکلی از پا در بیاره.
آیا شما تاکنون چنین تجربه‌ای داشته اید؟
آیا تا حالا شده که شما در زمانی، خیلی مشتاق بوده اید تا شخص یا اشخاصی دوستتون داشته باشند ولی‌ به هر دلیل، اونها اونطور که توقعِ شما بوده دوستتون نداشته ا‌ند؟
یا، آیا تا حالا شده که شما بسیار مشتاق بوده اید تا توسطِ شخص یا اشخاصی موردِ احترام قرار بگیرید، ولی‌ به هر دلیل، اون شخص یا اشخاص، توقعِ شما را بجا نیاورده و به شما احترام نگذاشته باشند؟
یا که، تا حالا شده شما بسیار مشتاق باشید تا شخص یا اشخاصی از شما قدر دانی کنند ولی‌ بنا به هر دلیل، اونشخص یا اشخاص، اونطور که انتظارش را داشتید از شما قدردانی نکرده باشند؟
دوستِ حق جوی عزیز، می‌‌دونید چرا وقتی ما توسطِ دیگران دوست داشته نمیشیم، یا موردِ احترامِ اونها قرار نمی گیریم و یا از ما قدردانی نمی کنند، کلافه میشیم، دلمون می‌‌شکنه و رنج می‌‌بریم؟
به این دلیله که خداوند، ما انسانها را برای دوست داشتن و دوست داشته شدن، برای احترام گذاردن و موردِ احترام قرار گرفتن و برای قدردانی نمودن و موردِ قدردانی قرار گرفتن آفریده.
بله عزیزان خداوند، در حکمتِ الهی خودش، دوست داشته شدن، موردِ احترام قرار گرفتن و قدردانی شدن توسطِ دیگران را، در نهادِ ما قرار داده.
هر انسانی، به درجاتِ مختلف، مشتاقِ برخورداری از دوست داشته شدن، موردِ احترام قرار گرفتن و قدردانی از او توسطِ دیگران هست.
چرا؟ چون که همونطور که عرض کردم، ما با این خصلت و نیازِ طبیعی ذاتی، توسطِ خداوند آفریده شده ایم.
عزیزان، وقتی ما توسطِ دیگران دوست داشته میشیم، احساس می‌‌کنیم که در نظرِ دیگران شخصِ شایسته، لایق و ارزشمندی هستیم.
واقعی ما توسطِ دیگران موردِ احترام قرار می‌‌گیریم، احساس می‌‌کنیم که ما در فکرِ اونها شخصِ پذیرفته شده‌ای هستیم و قبولمون دارند.
و وقتی دیگران از ما قدردانی می‌‌کنند، ما احساس می‌‌کنیم که اونها خواستارِ پایداری و موفقیتِ ما هستند.
عزیزان، می‌‌دونید وقتی ما توسطِ دیگران دوست داشته نمیشیم یا به ما احترام نمی گذارند و یا قدرمون را نمی دونند، چی‌ در ما تغییر می‌‌کنه و اکثرا چه واکنشی از خودمون نشون میدیم؟
در اینجور مواقع، ما اکثرا رنجشِ از دیگران را، در قلب و مغزمون مخفی می‌‌کنیم؟
بله ما از دیگران می‌‌رنجیم و این رنجشِ ساخته شده توسطِ خودمان را، در قلب و وجودمون محکم پنهان نگه می‌‌داریم.
چرا اینکار را می‌‌کنیم؟
چرا رنجشِ ساخته شده توسطِ خودمون از دیگران را در قلب و مغزمون محکم پنهان نگه می‌‌داریم؟
جواب اینه که؛ تا بدین طریق، شاید احساسِ شدیدِ نیاز به اون دوست داشته شدن، موردِ احترام قرار گرفتن و قدردانی شدن از طرفِ دیگران را نادیده قلمداد کنیم.
بله، متاسفانه به اشتباه فکر می‌‌کنیم که اگه از دیگران رنجشی را در قلب و مغزمون محکم پنهان نگاه داشته باشیم، دیگه عکس عکس العملِ اونها، وقتی دوستمون ندارند، یا به ما احترام نمی گذارند و یا ازمون قدردانی نمی کنند، دیگه بر ما تاثیری نداره.
متاسفانه، بسیاری از اشخاصِ دیگه هم، در صورتِ دوست داشته نشدن، موردِ احترام قرار نگرفتن و قدردانی نکردنِ دیگران از آنها، سعی می‌‌کنند تا این نیازِ درونی خودشون را، از راه‌ها و طروقِ دیگری تامین کنند.
راه‌ها و طروقی که، هرگز جوابگوی نیاز واقعی اونها نیست و نهایتا به درد و رنجِ اونها هم اضافه می‌‌کنه.
می‌ دونید اون راه‌ها و طروقِ اشتباهی که بسیاری برای رفعِ نیازِ واقعی درونیشون از اونها استفاده می‌‌کنند چی‌‌ها هستند؟
ثروت اندوزی، شهرت طلبی و یا اعتیاد به الکل و موادِ مخدر.
دوستِ خوبِ من، ما ایماندارانِ به خداوند عیسی مسیح، با هدایتِ روح القدس و راهنمأیی‌های کلامِ خدا، دیگه به خوبی یاد گرفته ایم که، ثروت اندوزی، شهرت طلبی و اعتیاد ها، به هیچ وجه نمی تونند نیاز، اشتیاق و تشنگی واقعی درونی نهادِ ما را بر طرف کنند!
عزیزان، خداوند عیسی مسیح، به خوبی این نیازِ واقعی ما را درک می‌‌کنه.
می‌ دونید چرا و چطور خداوند عیسی مسیح می‌‌تونه کاملا هر نیازِ واقعیهر کدام از ما را درک کنه؟
پاسخ اینه که؛ چون او که خداوند است که بدنِ انسانی پوشید – به این کرهٔ زمین آمد و به صورتِ صد در صد انسان در میان انسان‌های جامعهٔ خود زندگی کرد.
و بدین وسیله، هر چه را که یک انسانِ معمولی هر روزه تجربه می‌‌کنه او نیز دقیقا همان‌ها را در بدنِ صد در صد انسانی خود تجربه نمود!
بله دوستِ خوبِ من، خداوند عیسی مسیح، در بدنِ انسانی خود بر روی این کرهٔ زمین، هر آن چه را که من و شما روزانه تجربه می‌‌کنیم او نیز همان‌ها تجربه نمود.
به همین دلیل، او هر نیاز، خواسته، وسوسه و اشتیاقِ هر انسانی را به خوبی می‌‌شناسه و درک می‌‌کنه.
عزیزان، این نکتهٔ بسیار مهم را کلامِ خدا در عبرانیان ۲: ۱۷به ما تعلیم میده.
از این قسمت از کلامِ خدا یاد می‌‌گیریم که؛ ۱۷ به همین جهت لازم بود که او نیز از هر لحاظ مانند برادران خود گردد تا در حضور خدا، برای انسانها کاهن اعظمی دلسوز و وفادار باشد و به هنگام کفاره گناهان، بتواند در همان حال که نسبت به انسان رحیم و کریم می‌باشد، نسبت به خدا نیز وفادار بماند. آمین!
عزیزان، به صورتِ بسیار مختصر این آیه به ما یاد میده که؛ او، یعنی خداوند عیسی مسیح، چکار کرد؟
کلامِ خدا به ما یاد داد که؛ او از هر لحاظ مانندِ برادرانِ خود گردید.
یعنی خداوند عیسی مسیح انسان شد تا بتونه انسان را، و هر اونچه را که هر انسانی روزانه با آن دست و پنجه نرم می‌‌کنه، در بدنِ انسانی خودش کاملا درک کنه.
همچنین، عیسی مسیح خداوند بدنِ انسانی در بر گرفت و انسان شد، تا بتونه در بدنِ انسانی خود – جانِ خودش را داوطلبانه، به جای انسانِ گناهکار قربانی کنه.
تا بدین وسیله؛ تاوانِ تمامی گناهانِ بشر را – یکبار برای همیشه – کاملا بپردازه.
زمانی که خداوند عیسی مسیح، کمی بیش از دو هزار سال پیش، جانِ خود را بر روی صلیبِ جلجتا داوطلبانه، به جای انسانِ گناهکار فدیه نمود، نهایتِ رحمت و کرامتِ خودش را به انسان و وفاداریش را به خدای پدر به اثبات رسانید.
دوستِ خوبِ من، خداوند عیسی مسیح، تنها کسی هست که واقعا می‌‌تونه، روح و جانِ شما را، از هرنیازِ واقعی و خدا پسندانه سیراب کنه!
خداوند عیسی مسیح، تنها کسی هست که واقعا می‌‌تونه، هر چه را که شما برای زندگی در ارادهٔ الهی او براتون بدانها نیازمندید، براتون فراهم کنه!
دقت بفرمأیید؛ در واقع خداوند عیسی مسیح، هر چه را که روح و جانِ شما بدان نیازمنده به شما عطا فرموده.
خداوند عیسی مسیح، هر چه را که شما برای برخورداری از یک زندگی خداپسندانهٔ شاد و موفق در ارادهٔ او بدان‌ها نیاز دارید به شما عطا فرموده.
دوستِ خوبِ من، می‌‌دونید چرا خداوند عیسی مسیح، هر نیازِ واقعی روح و جانِ شما را به شما عطا فرموده؟
می‌ دونید چرا خداوند عیسی مسیح، هر چه را که برای زندگی خداپسندانهٔ شاد و موفقِ مسیحی بدانها نیازمندید به شما عطا فرموده؟
پاسخ اینه که چون او، بسیار مشتاقه تا شما با او در رابطه‌ای صمیمی و منظم زندگی کنید.
بله، خداوند عیسی مسیح بسیار مشتاقه، تا شما با او رابطه‌ای عمیق و معنی داری داشته باشید!
لطفا دقت بفرمأیید؛ خداوند عیسی مسیح بسیار مشتاقه، تا با داشتنِ رابطه‌ای صمیمیمی، عمیق، معنی دار و منظمِ روزانه با شما، بتونه در زندگی شما خدأیی کنه و هر نیازِ واقعی شما را بر طرف کنه.
تا بتونه اشتیاق‌های واقعی روح، جان و نهادِ انسانی شما را کاملا سیراب کنه.
دوستِ خوبِ من، خداوند عیسی مسیح، شما را در حکمت و محبتِ الهی خودش، برای دوستی، محبت و داشتنِ رابطه‌های صمیمی و سازنده با دیگران آفریده.
خداوند عیسی مسیح، خالقِ شما، به هیچ وجه نمی خواد شما در رنجشِ از دیگران زندگی کنید.
خداوند عیسی مسیح، نمی خواد شما در اشتیاقِ برخورداری دریافتِ دوست داشته شدن، موردِ احترام قرار گرفتن و قدردانی دیگران در حسرت و رنج بسر ببرید.
خداوند عیسی مسیح، شما را بی‌ قید و شرط، بیشتر از جانِ خودش دوست داره.
به یاد داشته باشید که او، محبتِ بی‌ مانندِ خودش را برای شما، بر روی صلیب جلجتا به اثبات رسانید.
خداوند عیسی مسیح، واقعا برای شما احترامِ بسیار خاصی داره.
خداوند عیسی مسیح، خیلی خوب قدرِ شما را می‌‌دونه.چون خودِ او شما را به گونه منحصر بفرد آفریده.
خداوند عیسی مسیح، واقعا مشتاقه تا شما را بر افرازه و از هر گونه رنج، حسرت، ناپاکی و نا راستی پاک کنه.
بنا بر این دوستِ حق جویِ عزیز، در همین لحظه قلبِ خودتون را برای پذیرشِ عیسی مسیح باز کنید.
در همین لحظه اجازه بدید تا خداوند عیسی مسیح، به قلب و زندگی شما وارد بشه، تا روح و جانِ تشنهٔ شما را از محبت، احترام و قدردانی واقعی الهی خودش سیراب کنه.
وقتی شما خداوند عیسی مسیح را در قلبِ خودتون می‌‌پذیرید؛ اونوقت می‌‌تونید رضایت، خرسندی وخشنودی واقعی را از اودریافت کنید و بچشید.
وقتی شما خداوند عیسی مسیح را در قلبِ خودتون می‌‌پذیرید؛ اونوقت می‌‌تونید زندگی با معنا و هدفداری را که او برای شما منظور داشته و برای همین منظور شما را آفریده،زیسته و از آن لذت ببرید.
وقتی شما خداوند عیسی مسیح را به قلبِ خودتون می‌‌پذیرید؛ اونوقت می‌‌تونید به برخورداری از آینده‌ای موفق، شاد و خداپسندانه‌ای امیدوار باشید.
دوستِ عزیزِ حق جو، آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا، در اولِ قرنتیان ۱۳: ۱۲بود.
این آیه به ما یاد داد که؛ ۱۲ آنچه اکنون می‌بینیم و می‌دانیم، تار و مبهم است؛ اما روزی همه چیز را واضح و روشن خواهیم دید، به همان روشنی که خدا اکنون قلب ما را می‌بیند.آمین!
دوستِ خوبِ من، ما در این دنیا و در طولِ عمرِ زمینیمون، شاید هرگز نتونیم درک کنیم که چرا دیگران دوستمون ندارند، بمون احترام نمی گذارند یا قدرمون را نمی دونند.
اما همونطور که آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروز ما با ما یاد میده، فعلا و در طولِ عمرِ زمینیمون، ما همه چیز را به صورتِ تار و مبهمی می‌‌بینیم.
اما، روزی، یعنی در زمانی که خداوند عیسی مسیح تعیین فرموده، در مشیتِ الهی خودش، او اجازه میده تا ما همه چیز را واضح و روشن ببینیم.
به همان روشنی که -اکنون او قلبِ ما را می‌‌بینه.
بنا بر این دوستِ حق جوئ عزیز، در همین لحظه اجازه بده تا خداوند عیسی مسیح، در قلبِ شما سکنا گزینه تا در طولِ عمرِ زمینیتون هر نیازِ واقعی شما را بر آورده کنه و تا در آینده، هر چه را که مصلحتِ الهی اوست، روشن و واضح به شما نشون بده.
عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا با او گفتگو کنیم.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که تو، تنها کسی هستی‌ که براستی من را کاملا می‌‌فهمی و درکم می‌‌کنی.
خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا که تو، مرا بی‌ قید و شرط دوست داری، برایم احترام قائل هستی‌ و قدرم را می‌‌دانی.
خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا که تو، تمامی رنجش ها، حسرت‌ها و نیاز‌های روحی و جسمی من را به خوبی می‌‌دانی.
خداوند، از تو سپاسگزارم زیراکه تو، نمی خواهی من در رنج، حسرت و نیاز زندگی کنم.
خداوند، از تو سپاسگزارم زیرا که تو در ایمانم به عیسی مسیح گناهانِ من را می‌‌بخشی، و از من همچون فرزندِ عزیزت مراقبت می‌‌کنی و برای هر نیزِ واقعیم مهیا می‌‌فرمأیی.
خداوند، من اعتراف می‌‌کنم که گناهکارم و به فیض و رحمتِ الهی تو نیازمندم.
خداوند، من ایمان می‌‌آورم که عیسی مسیح تاوانِ تمامی گناهانِ من را، بر روی صلیبِ جلجتا کاملا پرداخت نمود.
عیسی مسیح به قلب و زندگی من بیا و از وجودِ من برای جلالِ نامِ خودت در ارادهٔ الهیت استفاده کن.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کوروش باقری
دوستِ خوبِ من، آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟
او برای زندگی شما نقشه‌ای بسیار عالی دارد.
برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:
پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به فیض وبخشش تو دارم!
من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا- با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماماًپرداخت.
من قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.
در نامِ عیسی مسیح از تو درخواست می‌‌کنم، آمین!
به خانواده خداوند خوش آمدید!
لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ ایمیلِ:
radioaramesh@shaw.ca
با ما در میان بگذارید.
وبسایت: www.radioaramesh.org
کانالِ تلگرام: https://t.me/RadioArameshSociety
یوتوب: https://www.youtube.com/user/RadioAramesh
اینستاگرم: kourosh2660
فیسبوک:Kourosh Bagheri