آیهٔ کلیدی: افسسیان ۲: ۱۰
۱۰ این خداست که ما را از نو آفریده و این زندگی جدید را از فیض وجود عیسی مسیح به ما داده است؛ و از زمانهای دور دست، نقشه خدا این بوده که ما این زندگی جدید را صرف خدمت به دیگران نماییم.آمین!

سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!
عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.
از شما دعوت می‌‌کنم تا برای شنیدن از خداوند و شناختِ بهتر از او، کلامِ او را مطالعه کنیم.
عنوانِ مطالعهٔ امروزِ کلامِ خدا هست؛شما مخلوقِ برجستهٔ خداوند هستید!
آیهٔ کلیدی این مطالعه؛ درافسسیان ۲: ۱۰هست.
این آیه می‌‌فرماید:۱۰ این خداست که ما را از نو آفریده و این زندگی جدید را از فیض وجود عیسی مسیح به ما داده است؛ و از زمانهای دور دست، نقشه خدا این بوده که ما این زندگی جدید را صرف خدمت به دیگران نماییم.آمین!
عزیزان، قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروزمی‌‌خواهیبه من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند، به من کمک کن، تا درک کنم این آیه در کلامِ تو، در افسسیان ۲: ۱۰، چه ربطی با زندگی امروزِ من داره.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
دوستِ عزیزِ حق جو، آیا می‌‌دونستید که شما، مخلوقِ برجستهٔ خداوند هستید؟
بله، خداوند شما را در حکمت، توان و دانشِ الهی خودش، به گونه‌ای خاص و منحصر بفرد آفریده.
خداوند همچنین، در حکمت، توان و دانشِ الهی خودش، محسنات، ویژگی ها، استعداد‌ها و حسن‌های خاصی را قرار داده.
خداوند شما را، بله شما را بسیار گرانبها می‌‌دونه.
خداوند برای شما بسیار ارزش قائل هست.
خداوند شما را بسیار گرامی می‌‌داره.
دوستِ خوبِ من، شاید امروز شما بنا به هر دلیل، از خودتون خوشتون نمی یاد، و برای اینکه چرا از خودتون خوشتون نمی یاد هزار و یک دلیل هم دارید.
شاید شما از شکل و شمایلِ خودتون خوشتون نمی یاد.
شاید شما، به خاطرِ شکست‌های گذشته در زندگیتون، از خودتون خوشتون نمی یاد.
شاید شما به خاطرِ سابقهٔ گذشتتون از خودتون خوشتون نمی یاد.
شاید شما به این دلیل که فکر می‌‌کنید انسانِ بی‌ کفایت و ضعیفی هستید از خودتون خوشتون نمی یاد.
دوستِ عزیزِ حق جو، لطفا دقت بفرمأید؛ به هر دلیل و به هر مقداری که شما از خودتون خوشتون نمی یاد، فقط به این دلیل هست که، خودِ شما این نظریه و طرزِ فکر غلط را برای خودتون ساخته و پذیرفته اید.
بله،خودِ شما این نظریه و طرزِ فکر غلط را برای خودتون ساخته و پذیرفته اید.
حقیقت در موردِ شما اینه که؛ خداوند خالقِ شما، شما را دوست داره و از شما خوشش می‌‌یاد.
بله، خداوند از شما خوشش می‌‌یاد.
خداوند خالقِ شما، در حکمت، دانش و توانِ الهی خود، تمامی سلول‌های بدنِ شما را آفریده و در کنار هم قرار داده.
کلامِ خدا در مزمور۱۳۹ و آیاتِ ۱۳تا ۱۸، این حقیقتِ شگرفِ خلقتِ ما توسطِ حکمت، دانش و توانِ خداوند را، اینطور به ما یاد آوار میشه.
۱۳ تو مرا در رحم مادرم نقش بستی و مرا بوجود آوردی. ۱۴ تو را شکر می‌کنم که مرا اینچنین شگفت انگیز آفریده‌ای! با تمام وجود دریافته‌ام که کارهای تو عظیم و شگفت انگیز است. ۱۵ وقتی استخوانهایم در رحم مادرم بدقت شکل می‌گرفت و من در نهان نمو می‌کردم، تو از وجود من آگاه بودی؛ ۱۶ بلـی، حتی پیش از آنکه من بوجود بیایم تو مرا دیده بودی. پیش از آنکه روزهای زندگی من آغاز شود، تـو همه آنها را در دفتر خود ثبت کرده بودی. ۱۷ خدایا، چه عالی و چه گرانبها هستند نقشه‌هایی که تو برای من داشته‌ای! ۱۸ درک عظمت آنها از فهم من بالاتر است. هر روز که از خواب بیدار می‌شوم کماکان خود را در حضور تو می‌بینم.آمین!
دوستِ خوبِ من لطفا دقت بفرمأیید؛ خداوند از وجودِ شما که مخلوقِ برجستهٔ خودِ او هستید بسیار لذت می‌‌بره!
خداوند از شخصیتِ شما، از شکل شما، از استعداد‌های نهفته در شما، بسیار خشنوده، خوشش می‌‌یاد و لذت می‌‌بره.
می‌ دونید چرا؟ چون که خودِ خداوند تمامی اونها را به وجود آورده و به شما هدیه داده.
بله عزیزان، خداوند نه تنها شما را به گونه‌ای خاص آفریده، بلکه در حکمتِ الهی خودش، در شرایطِ خاصی نیز قرار داده.
چرا؟ چون که خداوند از خلقتِ شما بدین شکل و با این خصوصیاتِ منحصر به فردی که در وجودِ شما نهاده، داره منظور و هدفِ خاص و الهی خود را در طولِ زندگی شما به کمال می‌‌رسونه.
این نکتهٔ بسیار مهم را کلامِ خدا، در اعمال رسولان۱۷: ۲۶ – ۲۷به ما یاد میده.
در این قسمت از کلامِ خدا می‌‌خوانیم؛۲۶ او تمام مردم دنیا را از یکنفر بوجود آورد، یعنی از آدم، و قوم‌ها را در سرتاسر این زمین پراکنده ساخت؛ او زمان به قدرت رسیدن و سقوط هر یک از قوم‌های جهان و مرزهای آنها را از پیش تعیین کرد. ۲۷ «مقصود از تمام این کارها این است که مردم در جستجوی خدا باشند تا شاید به او برسند؛ حال آنکه او حتی از قلب ما نیز به ما نزدیکتر است.آمین!
دوستِ خوبِ من، درسته که موردهأیی در زندگی شما هستند که خداوند داره روی اونها کار می‌‌کنه.
می‌ دونید منظورِ من از موردهایی که در زندگی شما هستند و خداوند داره روی اونها کار می‌‌کنه چی‌ هستند؟
دقت کنید؛ خداوند داره روی گناهانی که هنوز گاه گاهی مرتکب میشید کار می‌‌کنه.
خداوند داره در قلبِ شما که هنوز تعدادی خاطراتِ نبخشیده شده از دیگراندر آن بسر می‌‌برند کار می‌‌کنه.
خداوند داره روی عاداتِ زشت و ناپسندی که هنوز گاه گاهی اونها را تکرار می‌‌کنید کار می‌‌کنه.
همهٔ اینها به جای خود، اما سوالِ اصلی اینه که؛ شما کی هستید؟
دوستِ خوبِ من، از لحظه‌ای که شما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودتون ایمان می‌‌یارید، او تمامی گناهانِ شما را می‌‌بخشه و به شما حیاتِ نوِ ابدی عطا می‌‌کنه.
خداوند در ایمانتان به عیسی مسیح، شما را به فرزندی در خانوادهٔ الهی خود بر می‌‌گزینه.
از اون لحظه به بعد، خداوند روح القدس، خداوند در روح، در وجودِ شما ساکن میشه، و تا لحظه‌ای که زنده هستید در شما بسر خواهد برد.
روح القدس در شماست تا از شما محافظت کنه – تا شما را در مسیرِ روزانهٔ زندگیتون هدایت کنه – تا به شما کمک کنه ارادهٔ خداوند را برای روز‌های عمرتون بر روی این کرهٔ زمین بشناسید و همچنین -تا به شما کمک کنه بتونید در ارادهٔ خاصِ الهی خداوند موفق و شاد زندگی کنید.
دوستِ خوبِ من،درست به همین دلیله که خداوند شما را بدین شکل و با این قابلیت‌ها آفریده و در این شرایطِ خاص قرار داده.
چرا؟ تا شما با او، برای او و انجامِ اون نقشهٔ خاصی که برای روز‌های عمرتون بر روی این کرهٔ زمین در نظر داره و برای همین منظور شما را آفریده زندگی کنید.
دعا می‌‌کنم که شما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودتون ایمان داشته باشید، تا بتونید از تمامی این موهبتِ ‌های بی‌ نظیرِ خداوند برخوردار بشید.
همچنین، تا بتونید هدف از خلقتِ خودتون را، به هر شکلی که هستید و در هر شرایطی که قرارد دارید، به خوبی بشناسید، و با خداوند روح القدس، در رسیدنِ به آن هدفِ مقدس همکار بشید.
دوستِ عزیز، بسیار مهمه که شما، حقایقی را که عرض کردم بخوبی بدونید و به آنها ایمان داشته باشید.
می‌ دونید چرا دونستن و پذیرفتنِ این واقعیت که، خدا شما را در حکمت، توان و دانشِ الهی خودش، برای انجامِ هدفی خاصی آفریده فوق العاده اهمیت داره؟
به این دلیل که؛ اگه شما این واقعیت را نپذیرید، در اون صورت، شاید شما این که چرا شکلتون دقیقا دلخواهتون نیست و از شکلتون خوشتون نمی یاد را نوعی مجازات یا بی‌ اهمیتی خداوند به خود محسوب کنید.
یا ممکنه که شما، هر خصلتِ دیگه‌ای در خودتون را که از اونها خوشتون نمی یاد را، نوعی مجازاتِ خداوند قلمداد کنید.
دوستِ خوبِ من، خداوند هیچ اشتباهی در خلقتِ شما نداشته.
بیأیید یکبارِ دیگه درس هایی را که از مطالعهٔ آیاتِ ۱۳تا ۱۸ در فصلِ ۱۳۹مزمور یاد گرفتیم مرور کنیم.
۱۳ تو مرا در رحم مادرم نقش بستی و مرا بوجود آوردی. ۱۴ تو را شکر می‌کنم که مرا اینچنین شگفت انگیز آفریده‌ای! با تمام وجود دریافته‌ام که کارهای تو عظیم و شگفت انگیز است. ۱۵ وقتی استخوانهایم در رحم مادرم بدقت شکل می‌گرفت و من در نهان نمو می‌کردم، تو از وجود من آگاه بودی؛ ۱۶ بلـی، حتی پیش از آنکه من بوجود بیایم تو مرا دیده بودی. پیش از آنکه روزهای زندگی من آغاز شود، تـو همه آنها را در دفتر خود ثبت کرده بودی. ۱۷ خدایا، چه عالی و چه گرانبها هستند نقشه‌هایی که تو برای من داشته‌ای! ۱۸ درک عظمت آنها از فهم من بالاتر است. هر روز که از خواب بیدار می‌شوم کماکان خود را در حضور تو می‌بینم.آمین!
عزیزان، ببینیم این قسمت از کلامِ خدا چه درسهأی بزرگی به ما یاد میده؟
۱ – اول این که، خداوندِ دانای مطلق، قادرِ مطلقِ همیشه در همه جا حاضر، خداوندِ یگانه‌ای که تمامی این هستی‌ را آفریده، ما را نیز آفریده.
۲ – ما باید از خداوند، خالقِ خودمان به خاطرِ اینکه ما را آفریده شاکر باشیم.
۳ – بعد این که؛ او ما را درست همونطور که منظورِ خودش بود در رحمِ مادرمان نقش بست.
۴ – حتی قبل از شکل بستنِ ما در رحمِ مادرمان، ما در فکرِ خداوند بودیم.
۵ – خداوند برای تمامی روز‌های زندگی ما نقشه و هدفی عالی داشته و داره.
نه تنها در طولِ نقش بستنِ ما در درونِ رحمِ مادرمان خداوند با ما بوده،بلکه حال هم که شکل گرفته و در بیرون از رحمِ مادرمان به شکلِ انسان زندگی می‌‌کنیم، خداوند هر لحظه با ماست.
عزیزان، در این قسمت از تعلیم، باید سوالِ بسیار مهمی را جوابگو باشیم.
این سوال که؛ بسیار خوب، ما قبل از بوجود آمدنمان به شکلِ انسان، یعنی به شکلِ مخلوقِ برجستهٔ خداوند، در فکرِ خداوند بودیم.
همچنین، ما در طولِ زمانی که در رحمِ مادرمان شکل می‌‌گرفتیم، در حضورِ خداوند بودیم.
و سر انجام هم، از لحظهٔ بعد از تولدمان نیز در هر لحظه در حضور خداوند بوده و هستیم.
حالا که به شکلِ انسانِ رشده نموده و بالغ بر روی کرهٔ زمین زندگی می‌‌کنم، تمامی این واقعیت‌های شگرف چی‌ می‌‌خواند به من بگند؟
حالا من باید با این واقعیت‌های شگرف چکار کنم؟
دوستِ خوبِ من، پاسخِ این سوالِ بسیار مهم را آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروزِ ما به ما میده.
آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا، در افسسیان ۲: ۱۰بود.
۱۰ این خداست که ما را از نو آفریده و این زندگی جدید را از فیض وجود عیسی مسیح به ما داده است؛ و از زمانهای دور دست، نقشه خدا این بوده که ما این زندگی جدید را صرف خدمت به دیگران نماییم.آمین!
دوستِ خوبِ من، لطفا با دقت به این عرضِ بنده دقت بفرمأیید.
ما در بوجود آمدن در فکرِ خداوند هیچ نقشی نداشتیم.
همونطور که مطالعهٔ کلامِ خودِ خداوند به ما تعلیم میده و من هم به عرضِ شما رساندم، خداوند – هر کدام از ما را، در حکمت، توان و دانشِ الهی خودش، برای انجامِ نقشه‌ای خاص، اول در فکرِ خود طراحی و سپس در رحم مادرمان شکل و نهایتا، به شکلِ انسان آفریده و به این جهان آورد.
عزیزان،عرض کردم که، بر اساسِ تعالیمِ کلامِ خداوند، هر که به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودش ایمان بیاره، از اوحیات ابدی جدیدی دریافت می‌‌کنه.
یعنی درست همانی که قسمتِ اولِ آیهٔ کلیدی امروز به ما یاد داد.
۱۰ این خداست که ما را از نو آفریده و این زندگی جدید را از فیض وجود عیسی مسیح به ما داده است؛
و بالاخره ؛ چرا خداوند ما را در ذهنِ خود طراحی نمود؟
چرا او ما را در رحمِ مادرمان نقش بست و به شکلِ انسان آفرید؟
چرا او در ایمانمان به عیسی مسیح به ما زندگی نو ابدی عطا فرمود؟
پاسخِ این سوالاتِ ما را نیز قسمتِ دومِ آیهٔ کلیدی امروز به ما یاد میده.
و از زمانهای دور دست، نقشه خدا این بوده که ما این زندگی جدید را صرف خدمت به دیگران نماییم.آمین!
بنابراین دوستِ خوبِ من، قدر خودتان را به هر شکل و فرمی که هستید، و روز‌های عمری را که خداوند به شما عطا فرموده بدونید.
از خداوند تشکر کنید که شما را برای همکاری با خود، در جهتِ خدمتِ به دیگران در طولِ عمرتان بر روی این کرهٔ زمین برگزیده.
عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مرا در فکرِ خودت طراحی نمودی و به شکلِ انسان آفریدی.
خداوند، از تو سپاسگزارم که همیشه با من بوده و هستی‌.
خداوند، از تو سپاسگزارم که برای روز‌های زندگی من نقشه‌ای بس عالی داری.
خداوند، من تمامی وجودم را به تو تقدیم می‌‌کنم، به قلب و زندگی من بیا و از وجودِ من برای جلالِ نامِ خودت در نقشهٔ الهیت استفاده کن.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کوروش باقری
دوستِ خوبِ من، آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟
او برای زندگی شما نقشه‌ای بسیار عالی دارد.
برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:
پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به فیض وبخشش تو دارم!
من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا- با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماماًپرداخت.
من قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.
در نامِ عیسی مسیح از تو درخواست می‌‌کنم، آمین!
به خانواده خداوند خوش آمدید!
لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ ایمیلِ:
radioaramesh@shaw.ca
با ما در میان بگذارید.
وبسایت: www.radioaramesh.org
کانالِ تلگرام: https://t.me/RadioArameshSociety
یوتوب: https://www.youtube.com/user/RadioAramesh
اینستاگرم: kourosh2660
فیسبوک:Kourosh Bagheri