آیاتِ کلیدی: عبرانیان ۱: ۱ – ۲
۱ در زمانهای گذشته، خدا بوسیله پیامبران، اراده و مشیت خود را بتدریج بر اجداد ما آشکار می‌فرمود. او از راههای گوناگون، گاه در خواب و رویا، گاه حتی روبرو، با پیامبران سخن می‌گفت. ۲ اما در این ایام آخر، او توسط فرزندش با ما سخن گفت. خدا در واقع، اختیار همه چیز را به فرزند خود سپرده و جهان و تمام موجودات را بوسیله او آفریده است.

سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!
عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.
از شما دعوت می‌‌کنم تا برای شنیدن از خداوند و شناختِ بهتر از او، کلامِ او را مطالعه کنیم.
عنوانِ مطالعهٔ امروزِ کلامِ خدا هست؛خداوند با ما صحبت می‌‌کنه!
آیهٔ کلیدی این مطالعه؛ درعبرانیان ۱: ۱ – ۲هست.
این آیه می‌‌فرماید:
۱ در زمانهای گذشته، خدا بوسیله پیامبران، اراده و مشیت خود را بتدریج بر اجداد ما آشکار می‌فرمود. او از راههای گوناگون، گاه در خواب و رویا، گاه حتی روبرو، با پیامبران سخن می‌گفت. ۲ اما در این ایام آخر، او توسط فرزندش با ما سخن گفت. خدا در واقع، اختیار همه چیز را به فرزند خود سپرده و جهان و تمام موجودات را بوسیله او آفریده است.
آمین!
عزیزان ، قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند، به من کمک کن، تا درک کنم این آیه در کلامِ تو، درعبرانیان ۱: ۱ – ۲، چه ربطی با زندگی امروزِ من داره.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
دوستِ عزیزِ حق جو، آیا می‌‌دونستید که خداوند در طولِ تاریخِموجودیت انسان، همیشه به نوعی با انسانها در رابطه بوده و با آنها صحبت می‌‌کرده؟
بله، از زمانی که خداوند انسان را آفرید، همیشه به روش و طروقی که انسان بتونه منظورِ او را بخوبی بفهمه، با او در رابطه بوده و صحبت می‌‌کرده!
توجه کنید؛ خداوندِ دانای مطلق، در حکمتِ الهی خود که فوقِ درکِ ماست، هر موجودی را آفریده و بنا به خواستِ خود، در این هستی‌ که ما شاهدِ آن هستیم قرار داده.
خداوند دانای مطلقه، یعنی او همه چیز را در موردِ همه چیز و در موردِ همه کس، در هر زمانی دقیقا میدونه.
خداوند هرگز کارِ عبث و بیهوده‌ای انجام نمیده و هیچ چیزِ بیهوده و بی‌ فایده‌ای هم خلق نمی کنه.
خداوند همچنین، برای خلقتِ هر چه که در این هستی‌ وجود داره، هدف و نقشه‌ای خاص داره.
عزیزان، ما به عنوانِ یک انسان که مخلوقِ خداونده، از میزانِ درکِ محدودی نسبت خداوند که خالقِ ماست برخورداریم.
ما نمی دونیم خداوند چطور با هر مخلوقِ دیگرِ خودش به غیر از انسان در ارتباطه.
اما در موردِ انسان ما در این نا آگاهی نیستیم.
آموزه‌های کلامِ خدا به صراحت به ما یاد می‌‌دند که خداوند، انسان را برای معاشرت، همدمی و بودنِ با خود تا ابدیت آفریده.
آموزه‌های کلامِ خدا همچنین به ما یاد می‌‌دند که خداوند، انسان را برای همکاری با خود در جهتِ انجامِ نقشه‌ای خاص در طولِ عمرش بر روی این کرهٔ زمین آفریده.
به همین دلیل، برای اینکه خواستِ خداوند از خلقتِ انسان، که معاشرت، همدمی و همکاری با او در طولِ عمرش بودهجامعِ عمل بپوشه، با انسان در رابطه قرار گرفتهو به گونه که انسان بتونه او را بفهمه داره با او صحبت می‌‌کنه.
عزیزان، خداوند باانسان در رابطه قرار گرفت و با او صحبتکرد؛ تا انسانبتونه خدای واقعی یگانه، خالقِ این هستی‌ و خالقِ خودش رابه طورِ صحیح بشناسه.
خداوند با انسان در رابطه قرار گرفت و با او صحبت کرد؛ تا بتونه خصلت‌ها و شخصیتِ واقعی خودش را به انسان بشناسونه.
خداوند با انسان در رابطه قرار گرفت و با او صحبت کرد؛ تا بتونه روشِ عملکردِ خودش را در این جهان و در زندگی انسان به او یاد بده.
خداوند با انسان در رابطه قرار گرفت و با او صحبت کرد؛ تا با انسان روزانه همکار باشهو تا او بتونه خواستهٔ خداوند را در زندگیش انجام بده.
عزیزان، با مطالعهٔ کلامِ خدا، ما نمونه‌های مشهود و قابلِ فهمی، از چگونگی ایجادِ ارتباطِ خداوند با انسان و صحبت با او را یاد می‌‌گیریم.
برای مثال، در همان ابتدای کتابِ مقدس، یعنی در کتابِ پیدایش فصل‌های دو و سه، ما شاهدِ اولین گفتگوی خداوند با اولین انسانهایی که وی خلق فرمود، یعنی آدم و حوا پدر و مادرِ اولیهٔ نسلِ انسان هستیم.
در کتابِ مقدس که کلامِ خودِ خداوند هست، در پیدایش فصل‌های دو و سه، تا حدی که برای ما قابل درک باشه، یاد می‌‌گیریم که چطور خداوند با آدم و حوا ملاقات نمود و با آنها گفتگو کرد.
برای درکِ بهتری از چگونگی ایجادِ رابطهٔ خداوند با آدم و حوا و گفتگوی وی با آنها، شما را تشویق می‌‌کنم تا فصل‌های دو و سه در کتابِ پیدایش را مطالعه بفرمأیید.
دومین نمونهٔ ملاقاتِ شگفت انگیز و گفتگوی خداوند با انسان را، در فصلِ سومِ کتابِ خروج مطالعه می‌‌کنیم.
در فصلِ سومِ کتابِ خروج در کتابِ مقدس، یاد می‌‌گیریم که چگونه خداوند از میانِ بوته‌ای سوزان و شعله ور، بر موسی ظاهر شد و با او صحبت کرد.
شما را تشویق می‌‌کنم فصل‌های سه و چهار در کتابِ خروج را مطالعه بفرمأیید.
نمونهٔ بعدی از ایجادِ رابطه و صحبت کردن با انسانی دیگر توسطِ خداوند را، ما در پیدایش فصلِ سی و هفتم مشاهده می‌‌کنیم.
در این قسمت از کلامِ خدا یاد می‌‌گیریم که چگونه خداوند در “خواب هأیی” با یوسف رابطه برقرار نمود و با وی صحبت کرد.
شما را تشویق می‌‌کنم تا فصلِ سی و هفتم را در کتابِ پیدایش مطالعه بفرمأیید.
نمونهٔ بعدی از ایجادِ رابطه و صحبت کردن با انسانی دیگر توسطِ خداوند را، ما در کلامِ خدا، در کتابِ پیدایش فصلِ نوزده و آیاتِ نه تا هیجده یاد می‌‌گیریم.
در این ملاقات، خداوند توسطِ صدای آرامی با ایلیای نبی رابطه بر قرار نموده و با وی صحبت می‌‌کنه.
شما را تشویق می‌‌کنم تا کلامِ خدا را در کتابِ اولِ پادشاهان فصلِ نوزده مطالعه بفرمأیید.
نمونهٔ بعدی از ایجادِ رابطه و صحبت کردن با انسانی دیگر توسطِ خداوند را، ما در کلامِ خدا، در کتابِ یونس یاد می‌‌گیریم.
در این قسمتِ پر هیجانِ کلامِ خدا یاد می‌‌گیریم که چگونه خداوند توسطِ ماهی بزرگی توجه یونس را به خودش و خواستهٔ او از وی جلب می‌‌کنه و سپس با او صحبت می‌‌کنه.
شما را تشویق می‌‌کنم تا کتابِ یونس در کلامِ خدا را مطالعه بفرمأیید.
عزیزان، با مطالعهٔ نمونه‌های ایجادِ رابطه و صحبتِ خداوند با چند پیامبرِ منتخبِ خود که خدمتِ شما معرفی نمودم، حال درکِ آیاتِ کلیدی مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا برامون قابل فهم تر میشه.
در آیاتِ کلیدی این مطالعه، در عبرانیان ۱: ۱ – ۲خواندیم که؛۱ در زمانهای گذشته، خدا بوسیله پیامبران، اراده و مشیت خود را بتدریج بر اجداد ما آشکار می‌فرمود. او از راههای گوناگون، گاه در خواب و رویا، گاه حتی روبرو، با پیامبران سخن می‌گفت. ۲ اما در این ایام آخر، او توسط فرزندش با ما سخن گفت. خدا در واقع، اختیار همه چیز را به فرزند خود سپرده و جهان و تمام موجودات را بوسیله او آفریده است.آمین!
پس همینطور که این قسمت از کلامِ خدا به صراحت به ما تعلیم میده، یاد می‌‌گیریم که خداوند، اراده و خواستِ الهی خودش را بوسیلهٔ پیامبرانِ گوناگونی، به مردمِ زمانِ خودشون ابلاغ می‌‌کردند و به آنها تعلیم می‌‌دادند.
حال در اینجا، سوالِ مهمی که باید به اون جواب بدیم اینه که؛ “در حالِ حاضر – خداوند چطور با انسان رابطه داره و با او صحبت می‌‌کنه؟”
عزیزان، پاسخِ صحیح به این سوالِ بسیار مهم را، آیهٔ دوم در عبرانیان فصلِ اول به ما داده.
لطفا دقت بفرمأیید؛ در عبرانیان ۱: ۲در می‌‌خوانیم؛ ۲ اما در این ایام آخر، او توسط فرزندش با ما سخن گفت. خدا در واقع، اختیار همه چیز را به فرزند خود سپرده و جهان و تمام موجودات را بوسیله او آفریده است.آمین!
عزیزان، آیهٔ بعدی، یعنی عبرانیان ۱: ۳نورِ بیشتری بر این که عیسی مسیح براستی کیست می‌‌تابونه.
این آیه می‌‌فرماید؛۳ فرزند خدا، منعکس کننده جلال خدا و مظهر دقیق وجود اوست. او با کلام نیرومند خود تمام عالم هستی را اداره می‌کند. او به این جهان آمد تا جانش را فدا کند و ما را پاک ساخته، گذشته گناه آلود ما را محو نماید؛ پس از آن، در بالاترین مکان افتخار، یعنی به دست راست خدای متعال نشست.آمین!
عزیزان لطفا به این عرضِ بنده خوب دقت بفرمأیید؛ هر انسانی که به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودش ایمان می‌‌یاره، خداوند گناهانِ او را می‌‌بخشه و به آن شخص حیاتِ جدیدِ ابدی در نزدِ خودش را عطا می‌‌کنه.
همچنین، از همان لحظهٔ ایمانِ شخص به عیسی مسیح، خداوند در روح را که کلامِ خدا به نامِ روح القدس به ما می‌‌شناسونه، در آن شخصِ ایماندارِ به عیسی مسیح ساکن میشه.
از آن لحظه به بعد، روح القدس، خداوندِ در روح که در ایماندار سکنا گزیده، توسطِ شرایطِ هر روزهٔ زندگی، با شخصِ ایماندار صحبت می‌‌کنه و به او آموزش میده.
این مهم را عیسی مسیح در انجیلِ یوحنا ۱۶: ۱۳اینطور به ما یاد داده.
ولی وقتی روح‌القدس که سرچشمه همه راستی‌ها است بیاید، تمام حقیقت را به شما آشکار خواهد ساخت. زیرا نه از جانب خود، بلکه هر چه از من شنیده است خواهد گفت. او از آینده نیز شما را با خبر خواهد ساخت.آمین!
این بدین معناست که روح القدس – در هر شرایطِ روزانهٔ زندگی ایماندارِ به عیسی مسیح، یعنی باشخصِ ایمانداری که در وی ساکن هست، به گونه‌ای که وی بتونه به خوبی بفهمه و درک کنه، صحبت می‌‌کنه.
خداوند روح القدس با شخصِ ایماندار صحبت می‌‌کنه تا او بتونه نظر و دیدگاهِ خداوند را در هر گونه شرایطِ زندگی روزانهٔ خودش از او بشنوه و یاد بگیره.
این روشی هست که خداوند امروزه با انسان‌های ایماندارِ به خود صحبت می‌‌کنه.
عزیزان، حال شاید برای شما این سوال بوجود آمده که؛ چرا خداوند از روش‌های متفاوتی برای رابطه داشتن و صحبت کردن با انسان استفاده کرده؟
شاید بپرسید؛ آیا خداوندی که خودش تمامِ اجزاِ وجودِ ما را درذهنِ خود طراحی نمود و با توانأیی و حکمتِ الهی خود در رحمِ مادرمان به شکلِ انسان رشد داد، آیا نمی دونست که بهترین روش برای رابطه داشتن و صحبت کردن با انسان چه طریقی هست؟
دوستِ خوبِ من، لطفا خوبِ دقت بفرمأیید.
چون خداوند دانای مطلقه و چون خداوند خودش ما را آفریده؛ بنا بر این، او کاملا از میزانِ درک و هوشِ هر کدام از ما نیز کاملا آگاهه.
بر همین اساس، او به خوبی می‌‌دونه چطور با هر کدام از ما صحبت کنه تا بتونیم دقیقا منظور و خواستِ او را کاملا درک کنیم.
بنابراین، ما نباید نگرانِ باشیم که نکنه ما منظور و خواستِ خداوند را، برای زندگیمون نفهمیم و درک نکنیم.
خداوند در دانش و حکمتِ الهی خودش؛ مطمئن میشه که وقتی او با ما صحبت می‌‌کنه، حتما قادر به درکِ خواست و منظورِ او خواهیم شد.
بله دوستِ عزیز، خداوند از بدوِ خلقتِ انسان توسطِ خود، همیشه به روش و طرقِ قابلِ فهمی، با انسان در رابطه بوده و با او صحبت کرده.
خداوند از بدوِ خلقتِ انسان، همیشه مطمئن شده که به هر طریقی که با او صحبت می‌‌کنه، آن انسان منظور و خواستِ خداوند از خود را کاملا فهمیده و درک نموده.
خداوند امروز هم بسیار مشتاقه تا با من و شما در رابطه‌ای شخصی و صمیمی باشه و صحبت کنه.
و یاد گرفتیم که خداوند امروز، توسطِ یگانه فرزندش عیسی مسیح با ما صحبت می‌‌کنه.
بله، عیسی مسیح توسطِ روح القدسِ در شخصِ ایماندار با وی در رابطه هست و صحبت می‌‌کنه.
دعا می‌‌کنم که همهٔ شما عزیزان به عیسی مسیح ایمان بیارید، تا خداوند گناهانِ شما را ببخشه، به شما حیاتِ جدیدِ ابدی در نزدِ خود عطا کنه، با روحِ خود روح القدس در شما ساکن بشه و با شما در رابطهٔ دأئم مانده و صحبت کنه.
عزیزان، قبل از به پایان بردنِ مطالعهٔ امروز در کلامِ خدا، ببینیم از این مطالعه چه درسهایی یاد گرفتیم.
۱ – یاد گرفتیم که خداوند، از بدوِ خلقتِ انسان توسطِ خود، به طرق‌های گوناگونی همیشه با او در رابطه بوده و صحبت می‌‌کرده.
۲ – خداوند از هر روشی که خود صلاح می‌‌دانسته با انسان در رابطه قرار می‌‌گرفته و با او صحبت می‌‌کرده، و مطمئن میشده که آن انسان حتما منظور و خواستِ او را کاملا فهمیده و درک نموده.
۳ – خداوند امروز هم بسیار مشتاقه تا با تمامی انسانها در رابطه باشه و با آنها صحبت کنه.
۴ – خداوند امروز توسطِ یگانه فرزندش عیسی مسیح با انسانها در ارتباط هست.
۵ – هر انسانی که به عیسی مسیح ایمان می‌‌یاره، خداوند گناهان وی را می‌‌بخشه و به او حیاتِ جدیدِ ابدی عطا می‌‌کنه.
۶ – همچنین، بعد از ایمان هر انسان به عیسی مسیح، خداوند در روح، روح القدس در وی سکنا می‌‌گزینه و تا پایان عمر وی بر روی زمین در او بسر می‌‌بره.
۷ – روح القدس در وجودِ هر ایماندارِ به عیسی مسیح، با او در روبرویی با شرایطِ گوناگونِ زندگی صحبت می‌‌کنه و آموزش میده. روح القدس، در روبرویی با هر شرایطِ روزانهٔ زندگی ایمانداری که در وی ساکن هست، دیدگاهِ خداوند را نسبت به اون شرایط آموزش میده.
عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا با او گفتگو کنیم.
خداوند از تو سپاسگزارم؛ زیرا کهمشتاقی با من در رابطه باشی و صحبت کنی.
خداوند از تو سپاسگزارم؛ زیرا کهگناهانِ من را در ایمانم به عیسی مسیح می‌‌بخشی و به من حیاتِ جدیدِ ابدی در نزدِ خودت عطا می‌‌فرمأیی.
خداوند از تو سپاسگزارم؛ زیرا که در ایمانم به عیسی مسیح روح القدس تو در من هستی‌ و در هر شرایطِ زندگیم، دیدگاهِ الهی خداوند را به بهترین روشی که من می‌‌توانم بفهممبه من آموزش می‌‌دهی.
عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم که برای بخششِ گناهانِ من به این جهان آمدی و جانِ خودت را بر روی صلیب قربانی نمودی.
عیسی مسیح، به قلب و زندگی من بیا، با من صحبت کن و از زندگی من برای جلالِ نامِ خودت استفاده کن.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کوروش باقری