آیاتِ کلیدی: ۲قرنتیان ۱۰: ۳ – ۵
۳زیرا هر چند در این دنیا به سر می‌‌بریم، اما به روشِ دنیوی نمی جنگیم. ۴ چرا که اسلحهٔ جنگِ ما دنیوی نیست، بلکه به نیروی الهی قادر به انهدامِ دژهاست. ۵ ما استدلالها و هر ادعای تکبر آمیز را که در برابرِ شناختِ خدا قد علم کند ویران می‌‌کنیم و هر اندیشه‌ای را به اطاعت از مسیح اسیر می‌‌سازیم. آمین!

سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!
عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.
از شما دعوت می‌‌کنم تا برای شنیدن از خداوند و شناختِ بهتر از او، کلامِ او را مطالعه کنیم.
عنوانِ مطالعهٔ امروزِ کلامِ خدا هست؛جنگِ افکارِ ما
آیاتِ کلیدی این مطالعه؛ در۲قرنتیان ۱۰: ۳ – ۵هست.
۳زیرا هر چند در این دنیا به سر می‌‌بریم، اما به روشِ دنیوی نمی جنگیم. ۴ چرا که اسلحهٔ جنگِ ما دنیوی نیست، بلکه به نیروی الهی قادر به انهدامِ دژهاست. ۵ ما استدلالها و هر ادعای تکبر آمیز را که در برابرِ شناختِ خدا قد علم کند ویران می‌‌کنیم و هر اندیشه‌ای را به اطاعت از مسیح اسیر می‌‌سازیم. آمین!
عزیزان ، قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند، به من کمک کن تا درک کنم،این آیه در کلامِ تو، در۲قرنتیان ۱۰: ۳ – ۵، چه ربطی با زندگی امروزِ من داره.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
دوستِ خوبِ من، آیا شما این تجربه را داشته اید که گاهی اوقات، وقتی در حضورِ خداوند هستید و دارید در دعا با او صحبت می‌‌کنید، ناگهان افکارِ عجیب و قریب، ناخواسته و حتی گاهی ناپسندی به مغزِ شما هجوم آورده باشند؟
اگه این تجربه را داشتهاید، با اون افکاری که به ذهنِ شما هجوم آورده بودند چطور برخورد کردید؟
عزیزان، واکنشِ بسیاری از مردم اینه که، وقتی در طولِ زمانِ دعا و وقت گذرانی با خداوند افکارِ ناخواسته و یا ناپسندی به ذهنشون هجوم می‌‌یاره، سعی می‌‌کنند تا هر چه سریعتر اون افکار را مخفی کنند، یا به طریقیاز خودشون دور کنند و همچنان به صحبتِ خود با خداوند ادامه بدند.
اما سعی در مخفی کردنِ افکارِ ناخواسته و یا تلاش برای دور نمودن آنها از خود در طولِ زمانِ دعا و صحبت با خداوند موثر واقع نمیشه و کاربردی نداره. اینطور نیست؟
عزیزان، آیاتِ کلیدی مطالعهٔ امروز ما در کلامِ خدا، راه و طریقِ دیگه‌ای را برای برخورد با افکاری که ناگهان به ذهنِ ما هجوم می‌‌یارند را یاد میدند.
راه و طریقی که موثره، کاربرد داره و حتی در رشد و تقویتِ رابطهٔ شخصی ما با خداوند پدرِ آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح کمک می‌‌کنه.
چرا؟ چون که بکار بری صحیحِ این روشی که خداوند به ما یاد میده، موجب میشه تا ما بتونیم هر اندیشه‌ای را به اطاعتِ از مسیح اسیر کنیم.
من قبل از به پایان بردنِ این مطالعه، یکبار دیگه این آیات را برای شما قراعت خواهم نمود تا با کاربردِ موثرِ آنها بهتر آشنا بشیم.

دوستِ خوبِ من، لطفا دقت بفرمأیید.
در موردِ افکاری که گاهی در طولِ صحبت با خدا و وقت گذرانی با او به ذهنِ ما هجوم می‌‌یارند، باید نکتهٔ بسیار مهمی را به یاد داشته باشیم.
این نکتهٔ بسیار مهم که؛ خداوند با اجازهٔ ورودِ این افکار به ذهنِ ما در طولِ صحبتِ ما با وی، در واقع داره به ما کمک می‌‌کنه تا از او درس یاد بگیریم.
تا به وسیلهٔ اون فکرِ خاصی که با اجازه و مشیتِ الهی او در ذهنمون پیدا شده، به ما یاد بده که در حقیقت چه چیزی در قلب و فکرِ ما هست.
بله دوستِ من، خداوند دانای مطلقه؛ او دقیقا می‌‌دونه در هر لحظه چی‌ در قلب و فکرِ ما می‌‌گذره.
با اجازهٔ ورودِ فکرِ خاصی به ذهنِ ما، خداوند داره به ما نشون میده که قلب و فکرِ ما اسیرِ چگونه افکاری هستند.
به عبارتی دیگه، تا هر آنچه که خودش را در قلب و فکرِ ما پنهان کرده رو بیاد و برای ما مشهود و شناسأیی بشه.
دوستِ خوبِ من؛ برای کمکِ به خودتون و همینطور برای قادر شدن به بکار بردنِ روشِ خداوند در روبرویی با افکاری که به ذهنِ شما هجوم می‌‌یارند، به هر فکری که به ذهنِ شما می‌‌یاد خوب توجه کنید.
سپس از خودتون بپرسید؛ آیا این فکری که در این لحظه به ذهنِ من اومده، یک خاطرهٔ قدیمی هست که خودش را در مغزِ من بایگانی کرده بوده؟
اگه اینطوره، شاید خداوند می‌‌خواد توجه شما را به این فکرِ قدیمی، و محلِ مستحکمی که در قلب و فکرِ شما به خودش اختصاص داده جلب کنه.
شاید اون فکری که خداوند اجازه داده در ذهنِ شما پیداش بشه، خاطرهٔ دردناک و آزار دهنده‌ای هست که از زمان کودکی در وجودِ شما جا خوش کرده و سالهاست که همونجا قایم مونده.
عزیزان، شاید هم هدفِ خداوند از اجازهٔ ورودِ فکری خاص به ذهنِ شما اینه که، توجهِ شما را به این که چه افکارِ غیر اخلاقی و هرزه‌ای دارند در سرتون دور می‌‌زنند جلب کنه.
یا شاید هم هدفِ خداوند از اجازهٔ ورودِ فکری خاص به ذهنِ شما اینه که؛ به شما اخطار بده تا از گناه یا گناهان دانسته‌ای که در زندگیتون هستند دست بردارید.
عزیزان، وقتی فکری به ذهنِ شما هجوم می‌‌یاره، سعی کنید بفهمید آیا اون فکر در موردِ شخصِ خاصی هست.
بعد از خودتون بپرسید، آیا فکر کردن به این شخصِ خاص در طولِ شبانه روز، داره تمام وقت و انرژی من را به خودش اختصاص میده و حتی مهمتر از خدا برای من شده؟
شاید بدین طریق خداوند می‌‌خواد به شما نشون بده که بتی را در زندگیتون دارید.
بت، هر چیزی هست که اهمیتِ بیشتری از خداوند در زندگی ما داره.
عزیزان، عاقلانه هست که هر کدام از ما هر روزه، افکارمون را با دقت و صادقانه بررسی کنیم.
بعد – سعی کنیم بفهمیم چطور فکر یا افکاری بیشتر در ذهنِ ما پیدا میشند.
بعد – تمامی افکارمون را به خداوند بدیم.
عزیزان دقت کنید؛ فکر یا افکارِ پیدا شده در ذهنِ ما، مثل هر چیزِ دیگه‌ای در این هستی‌ که خداوند آفریده؛ دارند ارادهٔ خاص و الهی او را انجام میدند.
فکر و افکارِ ما هم، دارند ارادهٔ خداوند را در زندگی ما انجام می‌‌دند.
دقت بفرمأیید؛افکار در ذهنِ ما بوجود می‌‌یاند؛ تا خواستِ خداوند را به ما نشون بدند.
افکار در ذهنِ ما بوجود می‌‌یاند؛ تا اخطار و هشدارِ خداوند را به ما اعلان کنند.
افکار در ذهنِ ما بوجود می‌‌یاند؛ تا گناهانِ مخفی در زندگیمون را به ما نشون بدند.
افکار در ذهنِ ما بوجود می‌‌یاند؛ تا بدین وسیله خداوند ما را بخود بیاره، و از بت هایی که برای خودمون ساخته ایم دور بشیم.
عزیزان، آیاتِ کلیدی مطالعهٔ امروزِ ما در ۲قرنتیان ۱۰: ۳ – ۵هستند.
۳زیرا هر چند در این دنیا به سر می‌‌بریم، اما به روشِ دنیوی نمی جنگیم. ۴ چرا که اسلحهٔ جنگِ ما دنیوی نیست، بلکه به نیروی الهی قادر به انهدامِ دژهاست. ۵ ما استدلالها و هر ادعای تکبر آمیز را که در برابرِ شناختِ خدا قد علم کند ویران می‌‌کنیم و هر اندیشه‌ای را به اطاعت از مسیح اسیر می‌‌سازیم. آمین!
عزیزان، لازم به تذکر می‌‌دونم که ما به تنهأیی هرگز قادر نیستیم مانع ورودِ هر فکری به ذهنمون بشیم.
ذهنِ ما، بدونِ کمکِ خداوند روح القدس و همکاری لحظه به لحظهٔ ما با او، همانندِ میدانِ بی‌ در و دروازه‌ای خواهد بود که هر گونه فکری در آن قد علم می‌‌کنه.
اما ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، از موهبتِ یاری دهندهٔ بی‌ مانندی برخوردار هستیم که به ما کمک می‌‌کنه تا افکاری پاک و خدا پسندانه در خود داشته باشیم.
دقت کنید؛ از لحظه‌ای که هر شخصی به عیسی مسیح ایمان می‌‌یاره، خداوند نه تنها گناهانِ وی را می‌‌بخشه و به او حیاتِ نو ابدی در نزدِ خود عطا می‌‌کنه، بلکه با روحِ خود روح القدس، یعنی خداوند در روح، در وجودِ شخصِ ایماندار ساکن میشه.
روح القدس تا لحظه‌ای که آن شخصِ ایماندارِ به عیسی مسیح بر روی این کرهٔ زمین زنده هست، در وی بسر می‌‌بره، تا از او مراقبت کنه، تا او را راهنمأیی کنه، تا به او کمک کنه بتونه در ارادهٔ خداوند برای زندگیش زندگی کنه.
به عبارتی دیگه، روح القدس، راهنما، هادی و حافظِ هر شخصِ ایماندار به عیسی مسیح در هر لحظهٔ زندگی وی هست.
با در نظر داشتنِ این حقیقت و موهبتِ شگرفی که خداوند به ما ایماندارانِ به عیسی مسیح عطا فرموده، ما می‌‌تونیم برای داشتنِ افکارِ خداپسندانه از روح القدس کمک بگیریم.
همچنین، ما می‌‌تونیم برای درک از این که خداوند از اجازهٔ ورود هر فکری به ذهنِ ما چه هدف و منظوری داره از روح القدس کمک بگیریم.
بله عزیزان، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح حالا فرزند خواندگانِ خداوند هستیم.
دقت بفرمأیید؛ما هرگز با هیچ چیزی به روشِ دنیوی نمی جنگیم، بلکه به روح القدس اعتماد می‌‌کنیم تا از جانبِ ما، با هر چی‌ که می‌‌خواد بر علیه خواستِ خداوند در ما قد علم کنه بجنگه و بر او چیره بشه.
همونطور که کلامِ خدا به ما یاد میده، ما، یعنی ایماندارانِ به عیسی مسیح، با نیروی الهی -که همان قدرتِ روح القدسِ در ماست قادریم بر هر گونه فکرِ نا پسند و هرزه چیره بشیم.
با کمکِ روح القدس، قادریم تا خواستِ خداوند را از هر فکرِ خاصی که اجازهٔ ورودش را به ذهنِ ما داده بشناسیم، درک کنیم و آنگاهمطابقِ با خواستهٔ خداوند عمل کنیم.
بله عزیزان، ما فقط و فقط با کمکِ روح القدس قادر به انجامِ همهٔ اینها خواهیم بود.
به همین دلیله که کلامِ خدا می‌‌فرماید؛ “هر اندیشه‌ای را به اطاعتِ از مسیح اسیر می‌‌سازیم!”
این اسیر سازی افکار به عیسی مسیح؛ شامل این نیز هست که، ما دیگه اجازه نمی دیم تا افکارِ آزار دهندهٔ قدیمی از دیگران که از زمانِ کودکی در ما جا خوش کرده ا‌ند در ما باقی بمونند و عذابمون بدند.
دیگه اجازه نمیدیم تا افکار هرزه و گناه آلود در ما بمونند.
تا افکار کینه توزانه از دیگران در ما باقی بمونند.
همینطور، ما بهانه‌ها و فکر‌های نفسِ انسانی خودمون را با کمکِ روح القدس اسیرِ عیسی مسیح می‌‌گردانیم، تا هر فکر ما موجب جلالِ نامِ او، و یاد آوری رحمت، محبت و فیضِ الهی او برای ما باشه.
به همین دلیله که پولسِ رسول در فیلیپیان ۴: ۸به ما یاد میده که؛ ۸ برادران عزیز، در خاتمه بگذارید این را نیز بگویم: فکرتان را بر روی هر چه راست و خوب و درست است، ثابت نگاه دارید. در باره چیزهایی فکر کنید که پاک و زیباست. در صفات خوب و پسندیده دیگران تأمل کنید. در باره چیزهایی فکر کنید که می‌توانید خدا را برای آنها شکر کنید و به وجود آنها خوش باشید.آمین!
عزیزان؛ دعا می‌‌کنم تا همهٔ شما به عیسی مسیح ایمان بیارید تا روح القدس در شما ساکن بشه.
تا روح القدس به شما کمک کنه؛ افکارتان را بر روی هر چه که راست، خوب و درست هست ثابت نگه دارید.
تا روح القدس به شما کمک کنه؛ در باره چیزهایی فکر کنید که پاک و زیبا هستند.
تا روح القدس به شما کمک کنه؛ بتونید در صفاتِ خوب و پسندیدهٔ دیگران تامل کنید.
تا روح القدس به شما کمک کنه؛ بتونید در باره چیزهایی فکر کنید که می‌‌تونید خدا را برای وجود آنها شکر کنید.
عزیزان، قبل از به پایان بردنِ مطالعهٔ امروز در کلامِ خدا، ببینیم از این مطالعه چه درسهایی یاد گرفتیم.
۱ – یاد گرفتیم که خداوند از اجازهٔ ورود افکارِ خاص به اذعانِ ایماندارانِ به عیسی مسیح، اهدافِ مشخص ولی‌ خاصی داره.
۲ – خداوند در مشیتِ الهی خود، توسطِ اجازهٔ ورودِ افکارِ خاصی به اذعانِ ایماندارانِ به عیسی مسیح؛
می‌ خواد ایماندار را به خود بیاره تا مواظبِ کیفیتِ افکارش باشه.
می‌ خواد به ایماندار هشدار بده تا از گناهانِ عمدی و تکراری خود دست برداره و آنها را به وی اعتراف کنه.
می‌ خواد ایماندار بفهمه چه افکارِ مضر و مخربی، در کنه وجودش سالهاست جا خوش کرده ا‌ند و باقی مونده ا‌ند.
می‌ خواد ایماندار خواستهٔ اصلی خداوند از او را بشناسه.
۳ – ما بدونِ کمکِ روح القدس، قادر نیستیم تا افکارِ پاک و خدا پسندانه‌ای داشته باشیم.
۴ – ما فقط و فقط -با کمکِ روح القدس قادریم تا منظورِ خداوند را، از افکاری که اجازهٔ ورودشون را به ذهنمون می‌‌ده بشناسیم.
عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا با او گفتگو کنیم.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که از تمامی افکار من در هر لحظه آگاه هستی‌.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که کیفیتِ افکارِ من برای تو اهمیت دارند.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که مشتاقی به ما کمک کنی تا از افکار مخرب و مهلکی که در من هستند مرا آزاد سازی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که به وسیلهٔ افکارِ خاصی که به ذهنِ من می‌‌آوری، به من هشدار می‌‌دهی و از گناه و خطرات دور می‌‌سازی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که به من کمک می‌‌کنی، تا هر فکرِ منفی و گناه آلودی که به ذهنِ من خطور می‌‌کند را به تو تسلیم کنم.
خداوند به من کمک کن، تا همیشه افکارم را بر روی هر چه که راست، خوب و درست است ثابت نگه دارم.
خداوند به من کمک کن، تا همیشه به چیزهایی فکر کنم که در در نظرِ تو پاک و زیبا هستند.
خداوند به من کمک کن، تا در افکارم همیشه رحمت، محبت و فیضِ الهی تو را برایم به یاد داشته باشم.
خداوند، به قلب و زندگی من بیا، و از وجودِ من برای جلال نامِ خودت، در ارادهٔ الهیت استفاده کن.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کوروش باقری