آیهٔ کلیدی: افسسیان ۵: ۲۶
۲۶ تا آن را مقدس و پاک سازد و با غسل تعمید و کلام خدا آن را شستشو دهد،آمین!
سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!

عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.
از شما دعوت می‌‌کنم، تا برای شنیدن از خداوند و شناختِ بهتر از او، کلامِ او را مطالعه کنیم.
عنوانِ مطالعهٔ امروزِما در کلامِ خدا هست؛کلامِ دگرگون کنندهٔ خداوند
آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروزِما در کلامِ خدا؛ درافسسیان ۵: ۲۶هست.
عزیزان ، قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند، به من کمک کن، تا درک کنم،این آیه در کلامِ تودرافسسیان ۵: ۲۶، چه ربطی با زندگی امروزِ من داره.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
دوستِ خوبِ من، اگه ما با خودمون رو راست باشیم، باید حقیقتی را بپذیریم.
این حقیقت که، همهٔ ما -هر از گاهی در طولِ زندگیمون، مرتکبِ اشتباهاتی میشیم.
تمامی تصمیمات، مکالمات و رفتار‌های روزانهٔ هیچ کدام از ما در طولِ روز‌های زندگیمون، کاملا بی‌ نقص و عاری از اشتباهات نیستند.
حتی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح هم، از این اشکال کاملا مصون نیستیم.
اینطور نیست؟
آیا قبول دارید که شما هم در طولِ روز‌های زندگیتون، هر از گاهی مرتکبِ اشتباهاتی میشد؟
عزیزان، هیچ کدام از ما – هرگز نتونسته ایم در تمامی طولِ زندگیمون،همیشهطوری تصمیم بگیریم، طوری رفتار کنیم یا طوری حرف بزنیم که، کاملا صحیح، بی‌ نقص و مطابق باخواستِ خداوند بوده باشند.
اینطور نیست؟
اما سوال اینجاست که؛ پس ما چطور می‌‌تونیم از صحت و خداپسندانه بودنِ تصمیم گیریها، سخن گفتن‌ها و رفتارمون در طولِ هر روزِ زندگیمون اطمینان داشته باشیم؟
ما چطور می‌‌تونیم روشِ زندگی داشته باشیم که سالم، صحیح و خداپسندانه باشه؟
ما چطور می‌‌تونیم نظر و دیدگاهِ خاصِ خداوند را، در هر موردی در زندگیمون بشناسیم و مطابق با اونها زندگی کنیم؟
دوستِ خوبِ من، لطفا دقت بفرمأیید.
ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، ایمان داریم که بعد از ایمانِ به وی به عنوانِ خداوند و منجی خودمان، حال روح القدس، روحِ مقدسِ خداوند، یا همان خداوند در روح، در ما زندگی می‌‌کنه.
اما چرا؟ چرا روح القدس، خداوند در روح در هر ایماندارِ به عیسی مسیح زندگی می‌‌کنه؟
پاسخ اینه که؛ روح القدس در هر ایماندارِ به عیسی مسیح زندگی می‌‌کنه؛ تا به او کمک کنهبتونه در ارادهٔ خاصی که خداوند برای زندگیش داره پیروزمندانه و شاد زندگی کنه.
روح القدس در هر ایماندارِ به عیسی مسیح زندگی می‌‌کنه؛ تا به او کمک کنه، بتونه نظر، خواست و دیدگاهِ خاصِ خداوند را در هر موردی در زندگیش بشناسه.
همچنین، روح القدس در هر ایماندارِ به عیسی مسیح زندگی می‌‌کنه؛ تا به او کمک کنه، بتونه مطابق با نظر، خواست و دیدگاهِ خاصِ خداوند تصمیم بگیره، سخن بگه و عمل کنه.
عزیزان لطفا به این نکتهٔ بسیار مهم دقت بفرمأیید.
روح القدس، برای کمک به هر ایماندارِ به عیسی مسیح برای زیستن در ارادهٔ خاصِ خداوند برای وی، و همچنین، تعلیمِ نظر، خواست و دیدگاهِ خداوند در هر موردی در زندگی ایماندار، توسطِ کلام خدا به او تعلیم می‌‌ده!
بله دوستِ من، خداوند توسطِ کلامش – به کمکِ هدایتِ روح القدس – با ما صحبت می‌‌کنه و تعلیم میده.
خداوند توسطِ کلامش، خواست نظرات و دیدگاه الهی خودش را به ما تعلیم میده.
خداوند همچنین، توسطِ کلامِ خدا، روشِ زندگی خداپسندانه را به ما تعلیم میده.
کلامِ خدا، موثق‌ترین و با ارزش‌ترین منبعِ شناختِ صحیحِ خداوند و خواست و دیدگاه‌های الهی اوست، که هر انسانی می‌‌تونه با اعتماد و اطمینانِ کامل از آن پیروی کنه و برکت بگیره.
عزیزان، در هر موردی که ما نیازِ به راهنمأیی داشته باشیم، می‌‌تونیم در فروتنی، از خداوند درخواست کنیم تا به ما کمک کنه تا خواست و نظرِ الهی او را که همیشه بهترین هستند بشناسیم.
آنگاه، خداوند که نیتِ قلبِ ما را از درخواستمون از او به خوبی می‌‌شناسه، در زمان و به روشِ الهی خودش، توسطِ کمکِ روح القدس، ما را به قسمتهایی از کلامِ خود هدایت می‌‌کنه که پاسخ سوالاتِ ما را در خود دارند.
پاسخ هایی که با نظر، خواست و دیدگاهِ خداوند کاملا موافق و هماهنگ هستند چرا که کلام و گفته خودِ وی هستند.
دعا می‌‌کنم تا همهٔ شما عزیزان به عیسی مسیح ایمان بیارید، تا خداوند گناهانِ شما را ببخشه و با روحِ خود روح القدس در شما ساکن بشه.
تا آنگاه بتونید با کمکِ روح القدس و مطالعهٔ کلامِ خدا از نظر، خواست و دیدگاهِ الهی خداوند در هر موردی در زندگیتون به خوبی آشنا بشید.
دوستِ خوبِ من، وقتی ما فروتنانه از خداوند درخواستِ کمک می‌‌کنیم تا او دیدگاه و نظرِ خودش را در موردی به ما یاد بده؛ چنانچه ما به طورِ منظم کلامِ خدا را مطالعه نموده و در آموزه‌های آن تعمق نموده باشیم، در این صورت – روح القدس به گونه‌ای در ذهن و فکرِ ما عمل می‌‌کنه، تا ما قادر بشیم نظر و دیدگاهِ خاصِ خداوند را، از آموزه‌های قسمتهایی که ما را به مطالعهٔ آنها هدایت فرموده به خوبی بفهمیم.
به عبارتی دیگه؛ روح القدس یا همان خداوند در روح، با قدرت و حکمتِ الهی خود، الگوی فکری و درکِ انسانی محدودِ ما را – با خواستِ خداوند از آن قسمتی که مطالعه می‌‌کنیم هماهنگ و موافق می‌‌سازه.
به گونه‌ای که؛ مغز و ذهنِ هدایت شدهٔ ما توسطِ روح القدس، می‌‌تونه با مطالعهٔ کلامِ خدا، خواستِ خودِ خداوند را در هر موردی بخوبی بشناسه.
عزیزان، ما بدونِ کمکِ روح القدس، بدونِ مطالعهٔ منظمِ کلامِ خدا و وقت گذرانی منظمِ روزانه با وی، به هیچ وجه قادر به درکِ مفاهیمِ کلامِ خدا اونطور کهمنظورِ واقعی اوست نخواهیم بود.
عزیزان، وقتی ما فروتنانه کلامِ خدا را مطالعه می‌‌کنیم، و بعد از روح القدس درخواست می‌‌کنیم تا مفهومِ صحیحِ آنچه را می‌‌خوانیم به ما یاد بده، چند برکتِ خاص از او دریافت می‌‌کنیم.
اول این که؛ روح القدس به ما در درکِ صحیحِ قسمتِ مطالعه شده از کلامِ خدا کمک می‌‌کنه.
دوم این که؛ روح القدس به ما کمک می‌‌کنه تا الگو‌های فکری غلط از ذهنِ ما پاک بشند و در عوض خواست‌های الهی خداوند جایگزین آنها بشند.
سوم این که؛ روح القدس نه تنها به ما کمک می‌‌کنه تا خواست و دیدگاهِ خداوند را از مطالعهٔ هر قسمت از کلامِ او به خوبی یاد بگیریم، بلکه با ما کمک می‌‌کنه تا قادر بشیم مطابق با آموزه‌های آن قسمت از کلامِ خدا زندگی کنیم.
بله، روح القدس به ما کمک میکنه تا هر آنچه را که با کمکِ خودِ وی از کلامِ خدا یاد می‌‌گیریم، در زندگی روزانمون انجام بدیم.
بله دوستِ خوبِ من، یاد گیری صحیح و پیروی کامل از آموزه‌های کلامِ خدا؛ افکارِ ما را دگرگون و با افکارِ خداوند هماهنگ می‌‌کنند.
روشِ گناه آلودِ زندگی‌های ما را دگرگون و پاک می‌‌کنند.
نحوهٔ تصمیم گیری‌های ما را مطابق با خواستِ خداوند می‌‌گردانند.
موجبِ شناختِ صحیح از خداوند و ارادهٔ خاصِ او برای زندگیمان می‌‌شوند.
آموزه‌های کلامِ خدا؛ راهنمای هر روزهٔ زندگی ماست.
کلامِ خدا در مزمورِ ۱۱۹: ۱۰۵می‌‌فرماید: ۱۰۵ کلام تو چراغ راهنمای من است؛ نوری است که راه را پیش پایم روشن می‌سازد! آمین!
آموزه‌های کلامِ خدا؛ شستشو دهنده و پاک کنندهٔ هر آنچه است که در ماست ولی‌خواستِ خداوند نیستند.
آموزه‌های کلامِ خدا؛ ما را به گونه‌ای دگرگون می‌‌کنه، تا به تدریج مبدل به آن انسانی گردیم که او از خلقتِ آن منظور داشته.
عزیزان، امیدوارم این مطالعهٔ کوتاه، تا حدی اهمیتِ مطالعهٔ منظمِ کلامِ خدا و درکِ صحیح آن به کمکِ روح القدس را به شما یادآور شده باشه.
همهٔ ما باید مطالعه و درکِ صحیح از آموزه‌های کلامِ خدا را جدی قلمداد کنیم.
همونطور که آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروزِ ما در افسسیان ۵: ۲۶می‌‌فرماید؛ کلامِ خدا می‌‌تونه ما را پاک و مقدس کنه.
کلامِ خدا می‌‌تونه ما را شستشو بده -تا به آن انسانی مبدل شویم که خداوند بتونه ارادهٔ الهی خودش را در و توسطِ ما انجام بده.
دوستِ خوبِ من، بنابر این- از این لحظه به بعد، مطالعهٔ کلامِ خدا را به عنوانِ یک وظیفه دینی دشوار به حساب نیارید.
با مطالعهٔ کلامِ خدا ما ثواب نمی بریم و محبت و بخششِ خداوند را هم نمی خریم.
بر خلافِ اونچه که امروزه بسیاری باور دارند.
با مطالعهٔ کلامِ خدا، ما منتی بر او نمی گذاریم.
این خداوند هست که به ما این امتیاز و موهبتِ بی‌ نظیر را ارزانی نموده، تا توسطِ کلامش، او را به طورِ صحیح بشناسیم.
تا با نظرات، خواست ها، دیدگاه‌ها و نحوهٔ عملکردِ او در این هستی‌ و زندگی خودمون آشنا بشیم.
عزیزان،در کلامِ خدا قدرتِ الهی وی نهفته هست.
قدرتِ الهی که؛ هدایت می‌‌کنه – پاک می‌‌کنه – هشدار میده – تشویق می‌‌کنه – محافظت می‌‌کنه – توبیخ می‌‌کنه و نجات میده.
خدا را شکر برای کلامِ قدرتمند، حیات بخش و دگرگون کننده‌ای که به ما هدیه داده.
عزیزان، قبل از به پایان بردنِ مطالعهٔ امروز در کلامِ خدا، ببینیم از این مطالعه چه درسهایی یاد گرفتیم.
۱ – یاد گرفتیم که؛ همهٔ ما در طولِ روز‌های زندگیمون،هر از گاهی مرتکبِ اشتباهاتی میشیم.
۲ – اما خداوند و منجی ما عیسی مسیح، برای کمکِ به ما ایماندارانِ به خود در دوری از ارتکابِ اشتباه در تصمیم گیری، سخن گفتن و عمل نمودن در طولِ روز‌های زندگیمون، دو موهبتِ بی‌ مانند عطا فرموده.
کلامِ حیات بخش و روح القدس را.
۳ – کلامِ خدا – نظرات، خواست ها، نحوهٔ عملکرد‌ها و دیدگاه‌های کاملِ خداوند را در موردِ هر شرایط و موقعیتی که ما در زندگیمون با آنها برخورد خواهیم داشت، در خود داره.
۴ – روح القدس، آن نظرات، خواست ها، نحوهٔ عملکرد‌ها و دیدگاه‌های خداوند را،که در کلامِ او مکتوب هستند،برای ما مکشوف و قابلِ فهم می‌‌کنه.
۵ – روح القدس همچنین به ما کمک می‌‌کنه، تا بتونیم آنچه را که از کلامِ خدا یاد میگیریم، در زندگی خودمون انجام بدیم.
عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا با او گفتگو کنیم.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که کلامِ تو راهنما و چراغِ راهِ زندگی هر روزهٔ من هست.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که کلامِ تو دگرگون کنندهٔ من هست.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که در کلامِ تو قدرتِ حیات نهفته است.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که کلامِ تو؛ مراهدایت می‌‌کنه – پاک می‌‌کنه – هشدار میده – تشویق می‌‌کنه – محافظت می‌‌کنه – توبیخ می‌‌کنه و نجات میده.
خداوند، از تو درخواست می‌‌کنم تا توسطِ آموزه‌های کلامت، مرا هر روزه بهتر با خودت و خواست‌ها و دیدگاه‌های الهیت آشنا کنی.
خداوند، از تو درخواست می‌‌کنم تا با کمک و هدایتِ روح القدس، روحِ مقدسِ خودت، مرا یاری دهی تا بتوانم هر چه را که از کلامِ تو یاد می‌‌گیرم در زندگیم انجام دهم.
خداوند، من تمامِ وجودم را به تو تسلیم می‌‌کنم.
به قلب و زندگی من بیا و از وجودِ -من برای جلالِ نامِ خودت در ارادهٔ الهیت استفاده کن.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کوروش باقری