آیهٔ کلیدی: انجیل مرقس ۲: ۱۷
عیسی سخن آنان را شنید و به ایشان فرمود: «بیماران به پزشک نیاز دارند، نه اشخاص سالم. من نیز آمده‌ام تا گمراهان را به راه راست دعوت کنم نه کسانی را که خود را عادل و مقدس می‌پندارند.»آمین!

سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!
عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.
از شما دعوت می‌‌کنم، تا برای شنیدن از خداوند و شناختِ بهتر از او، کلامِ او را مطالعه کنیم.
عنوانِ مطالعهٔ امروزِما در کلامِ خدا هست؛ شفای بنیادی عیسی مسیح در ما
آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا، در انجیل مرقس ۲: ۱۷هست.
عزیزان ، قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند، به من کمک کن تا درک کنم،این آیه در کلامِ تودرانجیل مرقس ۲: ۱۷چه ربطی با زندگی امروزِ من داره.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم.آمین!
دوستِ خوبِ من، آیا شما چیزی در موردِ خودتون سراغ دارید که از اون خوشتون نمییاد؟
آیا شما چیزی در موردِ خودتون سراغ دارید که از اون نفرت داشته باشید یا ازش خجالت بکشید؟
آیا شما چیزی در موردِ خودتون سراغ دارید که از وجودِ اون پشیمان باشید؟
عزیزان، بعضی از اشتباهات و تجربیاتِ گذشته ما، اونقدر تلخ و دردناک هستند که آرزو می‌‌کنیم ‌ای کاش می‌‌تونستیم اونها را یکجوری برای همیشهاز ذهنمون پاک کنیم.
یا که آرزو می‌‌کنیم، ‌ای کاش می‌‌شد یکجوری از درد، شرم و ترسی که اشتباهات و تجربیاتِ گذشتهٔما برامون به یادگار گذاشته ا‌ند خلاص بشیم.
گاهی اشتباهات و تجربیاتِ گذشتهٔ زندگی ما، اونقدر تلخ و دردناک هستند که اصلا دلمون نمی خواد هیچ کس از اونها با خبر بشه، مخصوصا خداوند.
چه اشتباه بزرگی می‌‌کنیم اگه سعی کنیم هر چه را که موجبِ خجالت، ترس، خشم و نفرتمون میشه از خداوند پنهان نگه داریم!
دوستِ خوبِ من، خداوند و یگانه منجی بشریت عیسی مسیح، همه چیز را، در موردِ همه کس در همهٔ زمانها کاملا و دقیقا می‌‌دونه.
به همین دلیل، عیسی مسیح از دونستنِ این که چه چیزهایی موجبِ خجالت، ترس، خشم و نفرتمون میشند، قافلگیر نمیشه و اصلا تعجب هم نمی کنه.
عزیزان لطفا دقت کنید، وقتی ما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خود ایمان می‌‌یاریم؛ او تمامی گناهانِ ما را می‌‌بخشه و ما را به عنوانِ فرزند خوانده، به خانوادهٔ الهی خود بر می‌‌گزینه.
عیسی مسیح همچنین بعد از ایمانِ ما به وی، به ما حیاتِ ابدی در نزدِ خود در بهشت عطا می‌‌کنه و با روحِ مقدسِ خود روح القدس در ما ساکن میشه.
از آن لحظه به بعد -روح القدس، در تمامی لحظاتِ زندگیمون، تا لحظه‌ای که بر روی این کرهٔ زمین زنده هستیم، در ما بسر می‌‌بره و با ماست.
چرا؟ چرا روح القدس از لحظه‌ای که ما به عیسی مسیح ایمان می‌‌یاریم در ما سکنا می‌‌گزینه و تا لحظه‌ای که بر روی این کرهٔ زمین زنده هستیم در ما بسر می‌‌بره؟
پاسخِ صحیح به این سوال اینه که؛تا از ما ایماندارِ به عیسی مسیح، از ما فرزند خواندهٔ خداوند مراقبت کنه.
تا به ما کمک کنه هر روزه خداوند را بهتر بشناسیم و بتونیم خواستهٔ او را از ما،هر روزه با موفقیتانجام بدیم.
همینطور، روح القدس در ماست تا ما را به گونه‌ای بنیادی کاملا شفا بده.
دوستِ خوبِ من، با در نظر داشتنِ این واقعیتها، حال لطفا دقت بفرمأیید.
وقتی ما با هرگونه خجالت، ترس، خشم، پشیمانی و ناخوشنودی که درمون وجود داره به نزدِ عیسی مسیح می‌‌ریم، او بر علیه ما واکنشِ تند و خشنی نشون نمیده.
بله، وقتی ما با هرگونه، خجالت، ترس، خشم، پشیمانی و ناخوشنودی که درمون وجود داره نزدِ عیسی مسیح می‌‌ریم،او از ما عصبانی نمیشه و سرزنشمون نمی کنه.
عیسی مسیح به ما طعنه نمی زنه و هیچ گله‌ای همنمی کنه.
دوستِ خوبِ من، می‌‌دونید وقتی ما فروتنانه با هر گونه خجالت، ترس، خشم، پشیمانی و ناخوشنودی که درمون وجود داره نزدِ عیسی مسیح می‌‌ریم،او چطور واکنشی نشون میده؟
می‌ دونید وقتی ما فروتنانه با وجودی پر از غم، درد، پشیمانی، ترس، خجالت و نا امیدی پیشِ عیسی مسیح میریم، او با ما چطور رفتار می‌‌کنه؟
عیسی مسیح ما را از خودش دور نمی کنه.
عیسی مسیح از ما ایراد نمی گیره و زیرِ سوال نمی بره.
عیسی مسیح، در محبت، رحمت و فیضِ الهی بی‌ مانندش برای ما، ما را به آغوشِ پدرانهٔخودش می‌‌پذیره و دلداری میده.
عیسی مسیح ما را به آغوشِ پر محبتِ پدرانهٔ خود می‌‌پذیره تا کاملا به طورِ بنیادی شفا بده.
شفا از تمامی ترس ها، خجالت ها، پشیمانی‌ها و ناخوشنودی هامون.
عزیزان، عیسی مسیحدر واقع برای همین به این جهان آمد.
کلامِ خدا در اشعیا ۴۲: ۳این رحمت و محبتِ عیسی مسیح را اینطور به ما گوشزد می‌‌کنه.
۳ نی خرد شده را نخواهد شکست و شعله ضعیف را خاموش نخواهد کرد. او عدل و انصاف واقعی را به اجرا درخواهد آورد.آمین!
عزیزان،عیسی مسیح به این جهان آمد، تا تاوانِ گناهانِ ما را- که مرگ و جدأیی ابدی از خداوند بود، یکبار برای همیشهکاملا بپردازه!
عیسی مسیح، با مرگِ داوطلبانهٔ خود بر روی صلیبِ جلجتا، این فداکاری بی‌ مانند را برای ما به کمال رساند.
عیسی مسیح همچنین به این جهان آمد تا ما را کاملا به طورِ بنیادی شفا بده.
عزیزان، این مهم را ما از زبانِ خودِ عیسی مسیح می‌‌شنویم که در انجیلِ مرقس ۲: ۱۷می‌‌فرماید؛ ۱۷ عیسی سخن آنان را شنید و به ایشان فرمود: «بیماران به پزشک نیاز دارند، نه اشخاص سالم. من نیز آمده‌ام تا گمراهان را به راه راست دعوت کنم نه کسانی را که خود را عادل و مقدس می‌پندارند.»آمین!
دوستِ خوبِ من، اجازه بدید دوباره از شما سوال کنم؛ آیا شما چیزی در موردِ خودتون سراغ دارید که از اون خوشتون نمی یاد؟
آیا شما چیزی در موردِ خودتون سراغ دارید که از اون نفرت داشته باشید یا ازش خجالت بکشید؟
آیا شما چیزی در موردِ خودتون سراغ دارید که از وجودِ اون پشیمان باشید؟
به یاد بیارید که عیسی مسیح دلیلِ آمدنِ خودش به این جهان را چطور برای ما توضیح داد.
او فرمود؛۱۷ عیسی سخن آنان را شنید و به ایشان فرمود: «بیماران به پزشک نیاز دارند، نه اشخاص سالم. من نیز آمده‌ام تا گمراهان را به راه راست دعوت کنم نه کسانی را که خود را عادل و مقدس می‌پندارند.»آمین!
عزیزان، عیسی مسیح توانمند ترین،دانا ترین، مهربان‌ترین و با وفاترین طبیبِ هر بیمار هست.
هیچ بیماری نیست که او نخواد یا نتونه کاملا شفا بده.
اگه امروز شما احتیاج به شفا دارید، می‌‌تونید با اطمینانِ خاطر نزدِ عیسی مسیح توانمند ترین،دانا ترین، مهربان‌ترین و با وفاترین طبیب برید و از او شفای بنیادیالهی دریافت کنید.
اما قبل از این که شما بتونید نزدِ عیسی مسیح رفته و از او شفا دریافت کنید، باید با او درارتباط باشید.
و برای داشتنِ ارتباط با عیسی مسیح، باید اول به او به عنوانِ خداوند و منجی خودتون ایمانِ قلبی داشته باشید.
دعا می‌‌کنم همهٔ شما عزیزان امروز به عیسی مسیح ایمان بیارید، تا بتونید با وی در رابطه‌ای پدر و فرزند گونه قرار بگیرید و شفای الهی او را برای هر درد و بیماری خود از وی دریافت کنید.
به همین دلیله که عیسی مسیح، شما را به داشتنِ رابطه‌ای شخصی، صمیمی، عمیق و پر محتوا با خود دعوت می‌‌کنه.
عزیزان، داشتنِ رابطهٔ شخصی با عیسی مسیح، موجبِ شفا و دگرگون شدنِ بنیادی ما میشه.
چرا که او ترس، خجالت، ناخوشنودی، نفرت و پشیمانی‌های ما را از ما گرفته و در عوض به ما، آرامش، محبتِ الهی و امید واقعی ابدی خودش را عطا می‌‌کنه.
عیسی مسیح مشتاقه تا تمامی انسانها بتونند با ایمان به وی، حضورِ توانمند، دانا و پر محبتش را در تمامی لحظاتِ زندگیشون تجربه کنند.
بنابر این دوستِ خوبِ من، دعوتِ عیسی مسیح را بپذیرید و به او ایمان آورید، تا او کارِ شفای بنیادی خود را در شما آغاز کنه.
نزدِ عیسی مسیح برید و با او صادقانه گفتگو کنید.
با اطمینانِ خاطر، با عیسی مسیح از ترسها، ناخوشنودی ها، خجالت ها، پشیمانی‌ها و دلشکستگی‌های خودتون، اگر چه او همهٔ آنها را از قبل می‌‌دونه، صحبت کنید.
مطمئن باشید که عیسی مسیح با جان و دل به شما گوش می‌‌کنه و آرامشتون میده.
مطمئن باشید که عیسی مسیح شما را نا امید رها نمی کنه.
او خداوندِ پر رحمت، محبت و فیضه.
عیسی مسیح حتما در حکمت، و توانِ الهی خود، شما را به بهترین راهِ شفا هدایت می‌‌کنه و با شما همسفر میشه.
بیاد داشته باشید که کلامِ خدا در اشعیا ۴۲: ۳به ما یاد داد که؛۳ نی خرد شده را نخواهد شکست و شعله ضعیف را خاموش نخواهد کرد. او عدل و انصاف واقعی را به اجرا درخواهد آورد.آمین!
عزیزان، قبل از به پایان بردنِ مطالعهٔ امروز در کلامِ خدا، ببینیم از این مطالعه چه درسهایی یاد گرفتیم.
۱ – یاد گرفتیم که بعضی از اشتباهات یا تجربیاتِ زندگی ما، اونقدر تلخ و دردناک هستند که آرزو می‌‌کنیم، ‌ای کاش می‌‌شد اونها را فراموش کنیم.
۲ – یاد گرفتیم که بعضی از اشتباهات و تجربیاتِ زندگی ما، اونقدر موجبِ پشیمانی و خجالتِ ما هستند که به هیچ وجه دلمون نمی خواد کسی از اون‌ها با اطلاع بشه، مخصوصا خداوند.
۳ – یاد گرفتیم که خداوند عیسی مسیح، دانای مطلقِ همیشه در همه جا حاضری هست که از تمامی شرایط، احوال و روخداد‌های زندگی ما دقیقا آگاهه.
۴ – یاد گرفتیم که عیسی مسیح، بسیار مشتاقه -تا همهٔ انسانها به او به عنوانِ خداوند و منجی ایمان بیارند، تا بتونند از او بخشش گناهان و حیاتِ ابدیو شفای بنیادیدریافت کنند.
۵ – یاد گرفتیم که عیسی مسیح توانمند ترین،دانا ترین، مهربان‌ترین و با وفاترین طبیبِ هر بیمار هست.
۶ – یاد گرفتیم هر کس که به عیسی مسیح ایمان آورده و فروتنانه نزد او رود، او آن شخص را با آغوشِ بازِ پدرانهٔ خود می‌‌پذیرد.
۷ – عیسی مسیح آن شخص را سرزنش نمی کند، زیر سوال نمی برد، و به او طعنه و کنایه هم نمی زند.
۸ – یاد گرفتیم که عیسی مسیح – برای شفای بنیادی و نجاتِ همهٔ انسانها از اسارتِ گناه به این جهان آمده است.
۹ – یاد گرفتیم که هر کدام از ما می‌‌تونیم در اطمینانِ خاطر به عیسی مسیح ایمان آورده، و برای دریافتِ شفای بنیادی از او درخواستِ کمک کنیم، و او حتما درخواستِ ما را می‌‌پذیره و ما را شفا می‌‌ده.
عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا با او گفتگو کنیم.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که از تمامی نیاز‌ها و شرایطِ زندگی من در هر لحظه دقیقا آگاهی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که در ایمانم به عیسی مسیح گناهان من را می‌‌بخشی و به من حیات نو ابدی عطا می‌‌کنی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که بسیار مشتاقیتامن با تو در رابطه‌ای شخصی و صمیمی باشم.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که وقتی با تمامی خجالتها، ترسها، ناخوشنودی‌ها و دل شکستگی‌هایم به نزدِ تو می‌‌آیم، مرا به آغوشِ پر محبتِ خودت می‌‌پذیری.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا وقتی به تو ایمان می‌‌آورم و به نزدت می‌‌آیم، مرا سرزنش نمی کنی و زیر سوال نمی بری.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که برای شفای بنیادی من به این جهان آمدی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که توانمند ترین،دانا ترین، مهربان‌ترین و با وفاترین طبیبِ هر بیمار هستی‌.
خداوند، من ایمان می‌‌آورم که عیسی مسیح تاوانِ تمامی گناهانِ من را یکبار برای همیشه، کاملا بر روی صلیبِ جلجتا پرداخت نمود.
خداوند، من اعتراف می‌‌کنم که گناهکارم و به فیض و بخششِ الهی تو نیازمندم.
خداوند، من همچنین اعتراف می‌‌کنم که به شفای بنیادی تو نیازمندم.
من تمامی وجودم را به تو تقدیم می‌‌کنم.
به قلب و زندگی من بیا، گناهانِ مرا ببخش، و شفایم بده.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کوروش باقری