آیهٔ کلیدی رومیان ۸: ۲۸
۲۸ و ما می‌دانیم که خدا همه چیزها را برای خیریت کسانی بکار می‌برد که او را دوست دارند و فرا خوانده شده‌اند تا خواست او را انجام دهند.آمین!

سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!
عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.
از شما دعوت می‌‌کنم، تا برای شنیدن از خداوند و شناختِ بهتر از او، کلامِ او را مطالعه کنیم.
عنوانِ مطالعهٔ امروزِما در کلامِ خدا هست؛اعتماد به بصیرتِ خداوند.
آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا، در رومیان ۸: ۲۸هست.


عزیزان ، قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند، به من کمک کن تا درک کنم،این آیه در کلامِ تودررومیان ۸: ۲۸چه ربطی با زندگی امروزِ من داره.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم.آمین!
دوستِ خوبِ من، آیا در حالِ حاضر، شمابا مشکلاتِ بسیاری روبرو هستید و در شرایطِ بسیار دشواری زندگی می‌‌کنید؟
آیا در حالِ حاضر،شماسر در گم و کلافه از این هستید که، چرا من این همه مشکل دارم، پس خدا کجاست و چرا به دادم نمی رسه؟
یا که می‌ پرسید؛آیا خدا اصلا از حال و روزِ من خبر داره، اگه خبر داره آیادلش به حالِ من می‌‌سوزهو مایل هست مرا از این شرایطِ دشوارم نجات بده؟
عزیزان، یکی از مشکلترین حالات و احساساتبرای ما در ارتباط با خداوند اینه که؛ برخی اوقات، ما قادر نیستیم ببینیم یا که بفهمیم او داره در هر لحظه در زندگی ما چکار می‌‌کنه.
این مشکلِ ما -در قادر نبودن به دیدن یا فهمیدنِ این که، خداوند داره در هر لحظه در زندگی ما چکار می‌‌کنه، زمانی برامون دشوارتر و گیج کننده تر میشه که، ما با مشکلات، چالشها، بیماریها و کمبودهأیی روبرو میشیم و زندگیمون به هم می‌ ریزه.
بله، ما در طولِ زمانهأیی که ما با مشکلات، چالشها، بیماریها و کمبودهأیی روبرو میشیم؛ اغلب زود کلافه، ترسان و عصبانی میشیم و این سوالات در ذهنمون نقش می‌‌بندند که؛ پس خدا کجاست و چرا به دادم نمی رسه؟
یا این سوال که؛آیا خدا اصلا از حال و روزِ من خبر داره، اگه خبر داره آیا دلش به حالِ من می‌‌سوزهو مایل هست مرا از این شرایطِ دشوارم نجات بده؟
دوستِ خوبِ من، یکی از خصلت‌های انسانی ما اینه که، می‌‌خواهیم هر چه سریعتر، دلیلِ هر چیزی را دقیقا بفهمیم، مخصوصا اموری که مستقیما به ما مربوط میشند.
یکی از خصلت‌های دیگرِ انسانی ما اینه که؛ می‌‌خواهیم هر چه سریعتر، فقط با اتکا به هوش، توان و دانشِ محدودِ انسانی خودمون، هر طوری شده راهی برای فرار از روبرویی با مشکلاتِ زندگیمون اختراع کنیم بدونِ این که خواست و بصیرتِ خداوند را از دلیلِ وجودِ اون مشکلاتجویا باشیم.
دوستِ عزیزِ من، قبل از ادامهٔ صحبت و بررسی موضوعِ “اعتماد به بصیرتِ خداوند”، اجازه بدید تا از شما چند سوالِ بسیار حیاتی بپرسم.
سوالِ اولِ من از شما اینه که؛ آیا شما به عیسی مسیح – به عنوانِ خداوند و منجی خودتون ایمانِ قلبی دارید؟
سوالِ دوم اینه که؛ آیا شما گناهان خودتون را به عیسی مسیح اعتراف نموده و از او درخواستِ بخشش نموده اید؟
سوالِ سوم اینه که؛ آیا اطمینان دارید که هیچ گناهِ اعتراف نشده و دانسته‌ای- در وجودِ شما خودش را پنهان نکرده؟
سوالِ چهارم اینه که؛ آیا شما در حال حاضر، در رابطه‌ای شخصی و صمیمی با عیسی مسیح در ارادهٔ الهی خاصِ او براتونروزانه زندگی می‌‌کنید؟
عزیزان، امیدوارم پاسخِ شما به سوالِ اولِ من این باشه که؛ بله – من به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی شخصی خودم ایمان قلبی کامل دارم!
امیدوارم پاسخِ شما به سوالِ دومِ من این باشه که؛ بله – من گناهانم را صادقانه و فروتنانه به عیسی مسیح اعتراف و از او درخواستِ بخشش نموده ام!
امیدوارم پاسخِ شما به سوالِ سومِ من این باشه که؛ من هیچ گناهِ اعتراف نشده و دانسته‌ای را در خودم پنهان نکرده ام!
همینطور، امیدوارم پاسخِ شما به سوالِ چهارم و آخرِ من این باشه که؛ بله – من در رابطه‌ای شخصی و صمیمی با عیسی مسیح هستم و در ارادهٔ خاصِ الهی او برایم هر روزه زندگی می‌‌کنم.
عزیزان، چنانچه پاسخ‌های شما به سوالاتِ من، همانندِ آنهأیی هستند که خواستِ خداوند از هر انسانی هست و امید آن میره، باید اطمینان داشته باشید که حال خداوند پدرِ آسمانی شماست و او توسطِ روحِ مقدسِ خود روح القدس، در شما بسر می‌‌بره.
و به دلیل حضورِ روح القدس در شما،خداوند از هر نفسِ شما، از هر احساسِ شما، از هر خواستهٔ شما، از هر نیتِ شما، از هر مشکل و کمبودِ شما، در تمامی زمانها دقیقا و کاملا آگاهه!
این آگاهیِ کاملِ خداوند از تمامی شرایط و اوضاع و احوالِ ما به گونه‌ای دقیق و جامع هست که کلامِ او در انجیل متی ۱۰: ۳۰بسیار جالب و قابلِ فهم می‌‌فرماید؛ ۳۰ تمام موهای سر شما نیز حساب شده است.آمین!
تصور کنید، خداوندِ قدوس، خداوندی که تمامی این هستی‌ را آفریده و در کنترلِ دقیقِ خودش داره، حسابِ مو‌های سرِ ما را نیز دقیقا می‌‌دونه.
با این وجود، خداوند در بصیرتِ الهی خود -که ورای درکِ محدودِ انسانی ماست، برخی اوقات تصمیم می‌‌گیره تا عملکرد و خواستهٔ خودش را – در طولِ هر واقعه‌ای که در هر لحظه از زندگیمون رخ میدهبه ما نشون نده.
شاید در اینصورت این سوال برای شما بوجود بیاد که؛ چرا؟
چرا من که به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی شخصی خودم ایمان قلبی دارم،
من که گناهانم را به او اعترف نموده و از او درخواستِ بخشش نموده ام،
من که هیچ گناهِ دانسته‌ای را در وجودم پنهان نگه نداشته ام،
من که با عیسی مسیح در رابطه‌ای شخصی و صمیمی هستم و هر روزه در ارادهٔ خاصِ او زندگی می‌‌کنم، باید با چنین شرایطِ دشواری روبرو بشم و خدا هم به من نشون نده که برای کمکِ به منداره چکار می‌‌کنه؟
دوستِ خوبِ من، پاسخِ به این سوالِ بسیار مهمِ شما را آموزه‌های کلامِ او به ما داده.
در کلامِ خدا، رومیان ۸: ۲۸می‌‌خوانیم؛ ۲۸ و ما می‌دانیم که خدا همه چیزها را برای خیریت کسانی بکار می‌برد که او را دوست دارند و فرا خوانده شده‌اند تا خواست او را انجام دهند.آمین!
عزیزان، قبل از این که مضمون و مفهومِ این آیه را که آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خداستبهتر موردِ بررسی قرار بدیم، در پاسخ به سوالِ چرای شما باید عرض کنم که؛ “خداوند – در برخی اوقات جزئیاتِ نحوهٔ عملکردِ خودش را به ما نشون نمی ده، تا ایمانِ ما به وی مستحکمتر بشه!”
بله دوستِ من، خداوند در بصیرتِ الهی خودش، تصمیم می‌‌گیره تا برخی اوقات، جزئیاتِ نحوهٔ عملکردِ خودش را به ما نشون نده، تا ایمانِ ما به او مستحکم تر بشه!
اماچطور ایمانِ ما به خداوند مستحکمتر میشه؟
پاسخ اینه که؛وقتی ما با تمامِ وجودمون به حکمت، توان مندی، دانأیی، وفاداری، عدالت، خوش نیتی و محبتِ او نسبتِ به ما، کاملا متقاعد شده و جای هیچ شکی برامون باقی نمونه!
عزیزان همینطور، خداوند در برخی اوقات جزئیاتِ نحوهٔ عملکردِ خودش را به ما نشون نمیده، “تا ما کاملا – برای همه چیزفقط به او اعتماد، اطمینان و اتکا داشته باشیم”!
دوستِ خوبِ من لطفا دقت بفرمأیید.
در هر شرایطی که خداوند اجازه میده تا ما با آنها روبرو بشیم، اوداره با محبت، اقتدار و دانأیی الهی و پدارانهٔ خود، با ما ایماندارانِ به عیسی مسیح صحبت می‌‌کنه و درس یاد میده.
خداوند که در ایمانمان به عیسی مسیح حال پدرِ آسمانی ماست، به هیچ وجه مایل نیست تا فرزندانِ خودش را در مصاف با مشکلاتِ این دنیا تنها رها کنه.
ما از کجا این را می‌‌دونیم؟ از فرمایشِ خودِ خداوند در کلامش.
در رومیان ۸: ۲۸کلامِ خدا چی‌ به ما گفت؟۲۸ و ما می‌دانیم که خدا همه چیزها را برای خیریت کسانی بکار می‌برد که او را دوست دارند و فرا خوانده شده‌اند تا خواست او را انجام دهند.آمین!
دعا می‌‌کنم که تمامی شما عزیزان، خداوند را دوست داشته باشید و در جهتِ خواستِ او هر روزه زندگی کنید!
خداوند پدرِ آسمانی ما، هرگز ما را در هیچ شرایطی تنها رها نمی کنه تا بگه، بگذار ببینم فلانی چطور خودش را از این مخمصه نجات میده.
عزیزان، خداوند پدرِ آسمانی ما، خدای پر رحمت، محبت و فیض هست!
اونقدر که او جانِ خودش را داوطلبانه بر روی صلیبِ جلجتا فدیه نمود، تا تاوانِ تمامی گناهان هر که را که به او ایمان می‌‌یاره، یکبار برای همیشه کاملا پرداخته باشه.
بله دوستِ خوبِ من، خداوند به هیچ وجه مایل نیست تا ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، فکر کنیم که او اصلا به فکرِ ما نیست، از شرایطِ زندگیمون بی‌ خبره و یا دلش نمی خواد به ما کمک کنه.
خداوند مانندِ هر پدرِ دلسوز، وظیفه شناس و دانأیی، در هر لحظه از زندگیمون داره به ما آموزش میده و تربیتمون می‌‌کنه.
چرا؟ تا بتونیم هر روزه بیشتر و بیشتر، مبدل به اون شخصیتی بشیم که او بتونه در و توسطِ او درایندنیا عمل کنه و ارادهٔ خودش را به کمال برسونه.
دقت کنید؛ یکی از موثر‌ترین روش‌های خداوند برای تقویتِ ایمانِ ما به وی و همچنین؛ برای تغییرِ شخصیتِ ما، به آن گونه شخصیتی که خواستِ اوست اینه که؛ برخی اوقات جزئیاتِ عملکردِ خودش در زندگی ما را به ما نشون نمیده.
چرا؟ تا همانگونه که قبلا عرض کردم، ایمانِ ما به حکمت، محبت، توان مندی، دانش و فیضِ الهی او بیشتر بشه و در ضمن، تا ما فقط و فقط برای همه چیز در زندگیمون، فقط به او اعتماد و اتکا داشته باشیم.
دوستِ خوبِ من لطفا دقت بفرمأیید.
خداوند پدرِ آسمانی ما، اینگونه به ما تعلیم میده، تا ما حقیقتِ بسیار ارزشمندی را در موردِ وی بشناسیم.
این حقیقت که ما بشناسیم، درک کنیم و بپذیریم که؛ “او و فقط او برای هر نیازِ ما از حال تا ابدیت کافی هست”!
بشناسیم، درک کنیم و بپذیریم که؛ فقط خداوند راهِ حلِ هر مشکلِ زندگی ماست!
فقط خداوند، شفا دهندهٔ واقعی جسم و روح و روانِ ماست!
فقط خداوند، پاسخِ هر سوال و نادانی ماست!
فقط خداوند، مهیا کنندهٔ هر نیازِ واقعی ماست!
همینطور، تا بشناسیم، درک کنیم و بپذیریم که؛ فقط عیسی مسیح یگانه منجی و خداوندِ ماست که حال در ایمانمان به او در هر لحظه با ماست و کافی برای هر نیازِ ما در این جهان و تا ابدیت!
دعا می‌‌کنم تا همهٔ شما عزیزان به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودتون ایمان داشته باشید، تا او برای هر مشکلِ شما راهِ حل، برای هر بیماری شما شفا، برای هر نیاز شما مهیا کننده و برای بخششِ گناهانتان، منجیِ پر فیض و رحمت باشه.
دوستِ خوبِ من، اگه در شرایطِ بغرنج و دشواری قرار دارید، اگه با درد و بیماری دست و پنجه نرم می‌‌کنید، اگه کمبود‌های شدیدی دارید، اگه زندگیتون بهم ریخته و نمیدونید چطور باید درستش کنید، باید درسی را که مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا به ما یاد داد را به کار برید.
باید از تلاش و تقلا‌های بیهوده و اتکا به خودتون دست بردارید و به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید.
باید اجازه بدید تا خداوند عیسی مسیح، اختیارِ کاملِ زندگی شما را در دست بگیره تا او بتونه در و توسطِ شما ارادهٔ خودش را انجام بده.
تا او به شما کمک کنه، بتونید ایمانِ استوارتری به او پیدا کنید.
و تا به شما ثابت کنه که، فقط او برای شما در این دنیا و تا ابدیت کافی هست.
عزیزانخداوند از ما وفاداری، ایمان و اعتماد به او را خواستاره، نه تلاش و تقل برای فرار از هر شرایطی که او اجازه میده به زندگی ما وارد بشند.
خداوند مشتاقه تا ما تمامِ جوانبِ زندگیمون را کاملا به او تسلیم کنیم، تا او ما را آنگونه که در بصیرتِ الهی خود صلاح می‌‌دونه تربیت کنه و پرورش بده.
بنابراین، اگه در زمانی زندگیتون ناگهان به هم ریخت، چنانچه به عیسی مسیح ایمان دارید، به هیچ وجه نترسید و نگران نشید.
شما در ایمانتان به عیسی مسیح، خداوندِ دانای مطلق، قادرِ مطلقِ همیشه در همه جا حاضر را در کنارِ خود دارید.


عزیزان، قبل از به پایان بردنِ مطالعهٔ امروز در کلامِ خدا، ببینیم از این مطالعه چه درسهایی یاد گرفتیم.
۱ – یاد گرفتیم که خداوند در بصیرتِ الهی خودش، برخی اوقات جزئیاتِ عملکردهاش را به ما نشون نمیده.
۲ – یاد گرفتیم که خداوند در بصیرتِ الهی خودش، داره در هر لحظه از زندگیمون ما را تربیت می‌‌کنه و آموزش میده. اگر چه ما در برخی اوقات جزئیاتِ عملکردِ او را نمی بینیم.
۳ – یاد گرفتیم که خداوند در بصیرتِ الهی خودش، داره بتدریج ما را مبدل به آن شخصیتی میکنه که بتونه در و توسطِ او ارادهٔ الهیش را انجام بده.
۴ – یاد گرفتیم که خداوند در پروسهٔ مبدل ساختنِ ما به آن شخصیتی که منظور داره، به ما کمک می‌‌کنه تا ایمانمون به او مستحکم تر بشه. و همچنین به ما کمک می‌‌کنه تا ما بشناسیم، درک کنیم و بپذیریم که فقط او برای هر نیازِ ما در این دنیا و تا ابدیت کافی است.
۵ – یاد گرفتیم که خداوند همهٔ چیز‌ها را برای خیریتِ هر کس که به او ایمان داره و در ارادهٔ او زندگی می‌‌کنه به کار خواهد برد.
عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا با او گفتگو کنیم.
خداوند عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم که تاوانِ گناهان من را، با مرگِ خود بر روی صلیب پرداختی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که برای زندگی من نقشه‌ای بس عالی داری.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که مرا دوست داری و همیشه با من هستی‌.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که در هر لحظه در زندگی من در فعالیت هستی‌، مرا تربیت می‌‌کنی و آموزش می‌‌دهی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که از تمامی شرایطِ زندگی من برای خیریتِ من استفاده می‌‌کنی.
خداوند، من تمامِ جوانبِ زندگیم را به تو تسلیم می‌‌کنم.
خداوند، به من کمک کن تا همیشه به یاد داشته باشم که تو برای هر نیازِ من در این دنیا و تا ابدیت کافی هستی‌.
خداوند عیسی مسیح، به قلب و زندگی من بیا و به من کمک کن، تا همیشه در آرامش و ایمانی مستحکم به تو، در انجامِ ارادهٔ الهیت هر روزه زندگی کنم.
خداوند، در نامِ عیسی مسیح این درخواست‌هایم را به تو تقدیم می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کوروش باقری