آیهٔ کلیدی: غلاطیان ۵: ۲۲
۲۲ اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت فرماید، این ثمرات را در زندگی ما بوجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری.آمین!

*سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!
عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.
از شما دعوت می‌‌کنم، تا برای شنیدن از خداوند و شناختِ بهتر از او، کلامِ او را مطالعه کنیم.
عنوانِ مطالعهٔ امروزِما در کلامِ خدا هست؛میوه‌های محبت.
آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا، در غلاطیان ۵: ۲۲هست.


عزیزان ، قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند، به من کمک کن تا درک کنم،این آیه در کلامِ تو درغلاطیان ۵: ۲۲چه ربطی با زندگی امروزِ من داره.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم.آمین!


دوستِ خوبِ من، در کلامِ خدا – در کتابِ غلاطیان ۵: ۲۲، ما با ۹ تا از میوه‌ها یا ثمراتِ نیکوی روح القدس آشنا میشیم.
عزیزان، همونطور که بیشترِ شما مطلع هستید، “روح القدس” – روحِ پاکِ خداوند هست، یا به عبارتی دیگه، روح القدس، “خداوند در روح هست.”
“روح القدس” یا “خداوند در روح”، در لحظه‌ای که یک شخص به عیسی مسیح به عنوانِ منجی و خداوندِ خود ایمان می‌‌یاره، در وجودِ آن ایماندارِ به عیسی مسیح سکنا می‌‌گزینه و تا پایانِ عمرِ زمینی وی در او بسر می‌‌بره.
روح القدس در شخصِ ایماندارِ به عیسی مسیح در تمامی طولِ عمرِ زمینی وی می‌‌مونه؛ تا از او مراقبت کنه.
تا او را در دو راهی‌ها و فراز و نشیب‌های زندگی هدایت کنه.
تا او را با شخصیتِ واقعی خداوند و نحوهٔ عملکردِ او در زندگی وی و این جهان آشنا کنه.
تا به شخصِ ایماندار کمک کنه بتونه قادر بشه ارادهٔ خاصِ خداوند را برای زندگیش بشناسه و در آن اراده زندگی کنه و موفق باشه.
روح القدس همچنین در شخصِ ایماندارِ به عیسی مسیح تا روزی که وی بر روی این کرهٔ زمین زنده هست باقی می‌‌مونه، تا میوه‌های نیکو و خاصی را به بار بیاره.
این ۹ میوه یا ثمرهٔ نیکویی که روح القدس در ایماندارانِ به عیسی مسیح بوجود می‌‌یاره عبارتند از؛محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری.
عزیزان، در ارتباط با حضورِ روح القدس در هر ایماندارِ واقعی عیسی مسیح، و تولیدِ این میوه‌های نیکو در او، باید دو نکتهٔ بسیار مهم را خدمتِ شما تذکر بدم.
اول این که؛ همانطور که عرض کردم، روح القدس در همان لحظه‌ای که یک شخص به عیسی مسیح به عنوانِ منجی و خداوندِ خودش ایمانِ قلبی می‌‌یاره ساکن میشه و تا لحظه که آن شخص بر روی این کرهٔ زمین زنده هست و زندگی می‌‌کنه، در وی ساکن باقی می‌‌مونه.
نکتهٔ دوم اینه که؛ روح القدس اگر چه قادر و مایله تا میوه‌های نیکویخودش را در شخصِ ایماندار به وجود بیاره،ولی‌ میوه‌های نیکوی روح القدس – تنها زمانی در شخصِ ایماندار بوجود می‌‌یاند و رشد می‌‌کنند که؛ آن شخصِ ایماندار با روح القدس همکاری صادقانه و دأیمی داشته باشه.
همکاری صادقانه و دأیمی شخصِ ایماندارِ به عیسی مسیح با روح القدس بدین صورته که؛
شخصِ ایماندار -نباید هیچ گناهِ اعتراف نشده‌ای را در خود پنهان نگاه داشته باشه!
شخصِ ایماندار -باید تمامی جوانبِ زندگی خودش را به روح القدس تسلیم نموده باشه!
شخصِ ایماندار -باید هر روزه کلامِ خدا را مطالعه و در آموزه‌های آن تعمق داشته باشه!
شخصِ ایماندار -باید هر روزه با خداوند وقتِ شخصیبگذرونه و در ارادهٔ او زندگی کنه!
تنها در این صورته که روح القدس، میوه‌های روحانی و نیکوی خودش را در آن شخصِ ایماندارِ به عیسی مسیح بوجود می‌‌یاره و آنها را به خوبی رشد می‌‌ده.
عزیزان، دعا می‌‌کنم تا همهٔ شما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی شخصی خودتون ایمانِ قلبی داشته باشیدتا در اون صورت، عیسی مسیح گناهانِ شما را ببخشه و به شما حیاتِ نو ابدی در نزدِ خود در بهشت عطا کنه.
تا روح القدس در شما ساکن بشه و از شما برای به کمال رساندنِ نقشهٔ خاصِ خداوند در طولِ زندگیتون استفاده کنه.
و همچنین، تا روح القدس بتونه میوه‌های نیکوی خودش را در شما ببار بیاره.


عزیزان، وقتی با دقت به ترتیبِ لیستِ ۹میوه‌ای که روح القدس در هر ایماندارِ واقعی و فروتنِ به عیسی مسیح بوجود می‌‌یاره توجه می‌‌کنیم، متوجهٔ نکتهٔ بسیار مهمی میشیم.
۱ – این نکته که؛ اولین میوه‌ای که روح القدس در ما بوجود می‌‌یاره، “محبت” هست وبقیهٔ ۸ میوهٔ دیگه بعد ازمیوهٔ “محبت” آورده شده ا‌ند.
از این مهم یاد می‌‌گیریم که؛ به خاطرِ به ثمر رسیدنِ میوهٔ اولِ روح القدس که “محبتِ خداوند” در ماست که سپس – آن ۸میوهٔ بعدی نیز در ما بوجود می‌‌یاند.
دوستِ خوبِ من، آیا شما محبتِ واقعی خداوند را تجربه نموده اید؟
آیا انسان‌های دور و برِ شما، می‌‌تونند حضورِ محبتِ واقعی خداوند را در زندگی روزانهٔ شما مشاهده کنند؟
عزیزاناز شما دعوت می‌‌کنم تا با هم، به هشت میوه‌ای که از “محبتِ خداوند” در درونِ ما -به کمکِ روح القدس سر چشمه میگیرند و با همکاری صمیمانهٔ ما با او به ثمر می‌‌رسند و بار می‌‌آورند، نگاه نزدیکتری داشته باشیم.
۲ – بعد از میوهٔ اول که “محبت” هست، ما با میوهٔ دومِ روح القدس با نامِ ، “شادی” آشنا میشیم.
“شادی” بنا بر آموزه‌های مسیحی، “برخورداری از احساسِ شعف و شادکامی داشتن به خاطرِ “محبتِ خداوند” هست که در ما بوجود آمده.
دوستِ خوبِ من، آیا شما شادی واقعی خداوند را تجربه نموده اید؟
آیا انسان‌های دور و برِ شما، می‌‌تونند میوهٔ “شادی خداوند” را در زندگی روزانهٔ شما مشاهده کنند؟
۳عزیزان، میوهٔ سومی که در لیستِ میوه‌های روح القدس مشاهده می‌‌کنیم، “آرامش” هست.
آرامشِ واقعی که خداوند روح القدس در ما بوجود می‌‌یاره به این دلیله که؛ ما اطمینانِ خاطر و ایمان داریم که خداوند – حتما همیشه به تمامی قول‌های خودش به ما عمل می‌‌کنه!
اطمینان از این قول‌هایخداوند که:اودر ایمانمان به عیسی مسیح گناهان ما را می‌‌بخشه + او در تمامی طولِ عمرمان همیشه در همه جا با ماست+ اواز ما مراقبت می‌‌کنه +اوبرای نیاز‌های واقعیمون مهیامی‌‌کنه+ او به ما آرامشِ واقعی می‌‌بخشه.
دوستِ خوبِ من، آیا شما “آرامشِ واقعی خداوند” را تجربه نموده اید؟
آیا انسان‌های دور و برِ شما، میتونند حضورِ “آرامشِ خداوند” را در زندگی روزانهٔ شما مشاهده کنند؟
۴ – میوهٔ چهارمی که روح القدس در هر ایماندارِ فروتن و واقعی عیسی مسیح به عمل می‌‌یاره؛ “بردباری” هست.
عزیزان، “بردباری” صبرِ ما با خداوند هست چرا که ما به محبتِ بی‌ قید و شرطِ او برامون ایمان داریم.
وقتی ما در ایمان و اعتمادِ کامل با خداوند صبر می‌‌کنیم و منتظرِ عملکردِ الهی او در زندگیمون و در دنیای اطرافمون می‌‌مونیم، آنگاه خداوند حتما؛ در زمان و به روشِ الهی خوده، بهترین‌های خودش را به ما عطا می‌‌کنه.
دوستِ خوبِ من، آیا شما “میوهٔ “بردباریِ خداوند” را در خود دارید؟
آیا انسان‌های دور و برِ شما، می‌‌تونند بردباری خداوند را در زندگی روزانهٔ شما مشاهده کنند؟
۵ – پنجمین میوه‌ای که روح القدس در هر ایماندرِ فروتن و واقعی به عیسی مسیح ببار می‌‌یاره؛ “مهربانی” هست.
عزیزان، “مهربانی” به طورِ خیلی ساده و خلاصه؛ واکنشِ مهرآمیز نشون دادن به تمامی انسانهأیی هست که خداوند اجازهٔ ورودشون را به زندگی ما میده.
خداوند اجازهٔ ورودِ چه کسانی را به زندگی شما داده؟ چه کسانی دور و برِ شما هستند؟
آیا مطمئن هستید که آنها می‌‌تونند مهربانی که خداوند به شما نشون داده را در گفتار و رفتارِزندگی روزانهٔ شما مشاهده کنند؟
۶ – ششمین میوه‌ای که روح القدس در هر ایماندارِ فروتن و واقعی به عیسی مسیح به بار می‌‌یاره؛ “نیکو کاری” هست.
عزیزان، “نیکو کاری” انتخابِ انجامِ هر کاری هست که از محبت سر چشمه گرفته.
دوستِ خوبِ من، آیا شما در انجامِ هر کاری، انتخاب می‌‌کنید تا از محبت پیروی کنید؟
آیا انسان‌های دور و برِ شما، می‌‌تونند “نیکو کاری‌های شما” را بر گرفته از محبتِ واقعی و بی‌ قید و شرط ببنند؟
۷ – هفتمین میوه‌ای که روح القدس در هر ایماندارِ واقعی و فروتنِ به عیسی مسیح بوجود می‌‌یاره؛ “وفاداری” هست.
عزیزان، “وفاداری ما” نسبت به خدا و دیگران، در واقع واکنشِ قدردانی و ابرازِ تشکرِ ماست.
قدردانی از محبتِ بی‌ قید و شرطی که خداوند همیشه برای ما داشته و به ما ثابت نموده.
دوستِ خوبِ من، آیا شما محبتِ بی‌ قید و شرطِ خداوند را براتون تجربه نموده اید؟
آیا این تجربه موجب شده که شما نسبتِ به او وفادار باشید؟
آیا انسان‌های دور و برتون، شما را شخصِ وفاداری می‌‌شناسند؟
۸ – هشتمین میوه‌ای که روح القدس در هر ایماندارِ واقعی و فروتنِ به عیسی مسیح بوجود می‌‌یاره “فروتنی” هست.
عزیزان، فروتنی – در واقع مهربانه با انسان‌های در درد و نیاز همدل شدن هست.
آیا شما خودتان را شخصِ فروتنی می‌‌شناسید؟
آیا دیگران می‌‌تونند فروتنی واقعی را در زندگی روزانهٔ شما مشاهده کنند؟
۹ – نهمین میوه‌ای که روح القدس در هر ایماندارِ واقعی و فروتنِ به عیسی مسیح بوجود می‌‌یاره؛ “خویشتنداری” هست.
دقت بفرمأیید؛ “خویشتنداری” فعالانه رد کردن و نه گفتن به وسوسه هست – از روی احترام و محبتِ عاقلانهٔ ما برای خداوند.
دوستِ خوبِ من، آیا شما نسبتِ به خداوند احترام و محبت دارید؟
آیا در روبرویی با وسوسه‌ها از او کمک دریافت می‌‌کنید؟
آیا از روی احترام و محبت به خداوند، فعالانه به وسوسه هایی که با آنها روبرو میشید نه میگید؟
دوستِ خوبِ من، همانطور که در ابتدای عرایضم در این مطالعه خدمتِ شما عرض کردم؛
چنانچه شما به عیسی مسیح به عنوانِ منجی و خداوند ایمان قلبی دارید؛
چنانچه شما گناهان خودتون را به عیسی مسیح اعتراف نموده و از او درخواستِ بخشش نموده اید؛
چنانچه گناهِ اعتراف نشده‌ای را در خود پنهان نگه نداشته اید؛
چنانچه تمامِ جوانبِ زندگیتون را کاملا به روح القدس تعلیم نموده اید؛
چنانچه هر روزه کلامِ خدا را مطالعه می‌‌کنید و در آموزه‌های آن تعمق دارید؛
چنانچه هر روزه با خداوند وقتِ شخصی دارید و در ارادهٔ او زندگی می‌‌کنید؛
و چنانچه با روح القدس همکاری صمیمی و صادقانه‌ای داشته باشید؛ آنگاه حتما او این میوه‌های روحانی را در شما به بار می‌‌یاره.
میوه هایی که هم موجب برکتِ شما و دیگران خواهند شد و هم نامِ خداوند را جلال میدند و ارادهٔ الهی او را در و توسطِ زندگی شما به کمال می‌‌رسونند.
بنا بر این دوستِ خوبِ من، محبتِ بی‌ قید و شرطِ عیسی مسیح را صادقانه با قلبی فروتن از او دریافت کنید!
عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.
خداوند از تو سپاسگزارم زیرا که؛ در ایمانم به عیسی مسیح گناهان من را می‌‌بخشی و با روحِ مقدست روح القدس در من سکنا می‌‌گزینی.
خداوند از تو سپاسگزارم زیرا که؛ من را بدونِ قید و شرط دوست داری و به من محبت می‌‌کنی.
خداوند از تو سپاسگزارم زیرا که؛ مشتاقی تا به من کمک کنی و میوه‌های روحانی خودت را در من به بار آوری.
خداوند من اعتراف می‌‌کنم که گناهکارم و به بخشش و فیضِ الهی تو نیاز مندم.
خداوند عیسی مسیح، من ایمان می‌‌آورم که تو برای پرداختِ تاوانِ گناهانِ من، در محبتِ بی‌ مانندت، داوطلبانه جانِ خودت را بر روی صلیبِ جلجتا فدیه نمودی.
عیسی مسیح به قلب و زندگی من بیا و به من کمک کن، تا با کمکِ روح القدس، میوه‌های روحانی تو در من به بار آیند.
خداوند به من کمک کن – تا محبتِ واقعی و بی‌ قید و شرطِ تو را هر روزه تجربه کنم و در روابطم با دیگران به کار برم. به گونه‌ای که دیگران بتوانند با دیدنِ محبتِ الهی تو در من، تو را بشناسند و به تو ایمان آورند.
خداوند به من کمک کن – تا “شادی الهی تو را” هر روزه تجربه کنم. به گونه‌ای که دیگران بتوانند با دیدنِ شادی تو در من، تو را بشناسند و به تو ایمان آورند.
خداوند به من کمک کن – تا “آرامشِ الهی تو را” هر روزه تجربه کنم. به گونه‌ای که دیگران بتوانند با دیدنِ آرامشِ تو در من، تو را بشناسند و به تو ایمان آورند.
خداوند به من کمک کن – تا “بردباری الهی تو را” هر روزه تجربه کنم. به گونه‌ای که دیگران بتوانند با دیدنِ بردباری الهی تو در من، تو را بشناسند و به تو ایمان آورند.
خداوند به من کمک کن – تا “مهربانی الهی تو را” هر روزه تجربه کنم. به گونه‌ای که دیگران بتوانند با دیدنِ مهربانی الهی تو در من، تو را بشناسند و به تو ایمان آورند.
خداوند به من کمک کن – تا “نیکو کاری الهی تو را” هر روزه تجربه کنم. به گونه‌ای که دیگران بتوانند با دیدنِ نیکو کاری الهی تو در من، تو را بشناسند و به تو ایمان آورند.
خداوند به من کمک کن – تا “وفاداری الهی تو را” هر روزه تجربه کنم. به گونه‌ای که دیگران با دیدنِ وفاداری الهی تو در من، تو را بشناسند و به تو ایمان آورند.
خداوند به من کمک کن – تا “فروتنی الهی تو را” هر روزه تجربه کنم. به گونه‌ای که دیگران بتوانند با دیدنِ فروتنی الهی تو در من، تو را بشناسند و به تو ایمان آورند.
خداوند به من کمک کن – تا “خویشتنداری الهی تو را” هر روزه تجربه کنم. به گونه‌ای که دیگران بتوانند با دیدنِ خویشتنداری الهی تو در من، تو را بشناسند و به تو ایمان آورند.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کوروش باقری