آیاتِ کلیدی مزمور: ۷۷: ۱۱ و ۱۴
۱۱ بلی، معجزات و کارهای بزرگی را که خداوند انجام داده است به یاد خواهم آورد ۱۴ تو آن خدایی هستی که معجزه می‌کنی و قدرت خود را بر قومها نمایان می‌سازی. آمین!

سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!
عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.
از شما دعوت می‌‌کنم، تا برای شنیدن از خداوند و شناختِ بهتر از او، کلامِ او را مطالعه کنیم.
عنوانِ مطالعهٔ امروزِما در کلامِ خدا هست؛خدا فراموشت نکرده!
آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا، در مزمور: ۷۷: ۱۱ و ۱۴هستند.
عزیزان ، قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند، به من کمک کن تا درک کنم،این آیات در کلامِ تو درمزمور: ۷۷: ۱۱ و ۱۴چه ربطی با زندگی امروزِ من دارند.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم.آمین!
دوستِ خوبِ من، اجازه بدید تا مطالعهٔ امروز را با چند سوال از شما آغاز کنم.
آیا شما مدتِ مدیدی هست که به عیسی مسیح ایمان دارید؟
آیا شما با عیسی مسیح در رابطه‌ای منظم و صمیمی هر روزه زندگی می‌‌کنید؟
آیا شما اطمینان دارید که خداوند عیسی مسیح همیشه در تمامی شرایطِ زندگیتون همراهِ شماست؟
وقتی شرایطِ زندگی شما دشوار میشه، آیا باز هم حضور گرم و مهربانِ عیسی مسیح را در کنارتون احساس می‌‌کنید؟
دوستِ خوبِ من، اگه شما مدتِ مدیدی هست که به عیسی مسیح ایمان آورده اید، در این صورت، حتما تجربه‌های بسیار عزیز، شیرین و امیدبخشی را از او به یاد دارید.
حتما شما در طولِ زندگی مسیحی خودتون، یعنی زندگی روزانه در ارادهٔ خاصِ عیسی مسیح برای زندگیتون و در گفتگوی دائم و صمیمی با او بودن، این تجربه را داشته اید که؛ از حضورِ دائمِ او در کنارتون در تمامی شرایطِ زندگیاطمینان داشته باشید.
عزیزان، اگه شما برای مدتِ مدیدی هست که به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودتون ایمان دارید، حتما حضورِ پر محبت، دانا، توانا و بخشندهٔ او را، در شرایطِ دشوار زندگیتون همتجربه نموده اید.
حتما در زمانهأیی که در زندگیتون کمبودی وجود داشتهو محتاج بودهاید، او در زمان -و به روشِ الهی خودش، برای نیازتون مهیا فرموده.
حتما در زمانهأیی که خودتون یا عزیزانتون بیمار بوده ا‌ند و دعا کرده و شفا طلبیده اید، او شما یا عزیزانتون را شفا داده.
حتما وقتی در طولِ مسیر زندگیتون، وقتی بر سر دو یا چند راهی قرار گرفته و نمی دونستید باید به کدام مسیر برید، وقتی از او درخواستِ هدایت کرده اید، او مسیر خدا پسندانهٔ خودش را به شما نشون داده.
با این وجود، شاید شما امروزبا مشکل، کمبود، بیماری و یا ندانم کاری روبرو هستید کهبه نظرتون، از هر چه که در گذاشته تجربهٔ اون را داشته اید بزرگتر و پیچیده تره.
شاید شما امروز در این تصورِ اشتباه بسر می‌‌برید که حال؛ مشکل، کمبود، بیماری و یا ندانم کاری امروزتون -از گذشته بزرگتر و پیچیده تره، و دیگه خداوند هم قادر به حل اون مشکل یا بر طرف نمودنِ نیازتون نیست.
اما دوستِ خوبِ من، کتابِ مقدس به ما یاد میده که خدای ما، هرگز تغییر نمی کنه!
کتابِ مقدس در ملاکی ۳: ۶به ما یاد میده که: ۶ خداوند قادر متعال می‌فرماید: «من خداوندی تغییر ناپذیر هستم. به همین دلیل است که شما، ای نسل یعقوب، تابحال از بین نرفته‌اید.آمین!
همچنین، در کتابِ مقدس، در عبرانیان ۱۳: ۸می‌‌خوانیم که:۸ عیسی مسیح امروز نیز همان است که دیروز بود و هرگز تغییر نخواهد کرد.آمین!
عزیزان، پس چون خدای ما هرگز تغییر نمی کنه و همیشه به تمامی قول‌های خودش وفا می‌‌کنه، ما می‌‌تونیم اطمینان داشته باشیم که او، امروز نیز همونطور که در گذشته عمل نموده عمل می‌‌کنه، و به دادِ ما می‌‌رسه.
عزیزان، در طولِ زمانی که ما برای عملکردِ خداوند، برای دریافتِ پاسخِ دعا و درخواستمون از وی در صبر بسر می‌‌بریم، باید مطمئن باشیم که وظیفه خودمون را انجام داده ایم.
شاید سوالِ شما در اینجا این باشه که، وظیفهٔ من چی هست؟
من در طولِ صبرم برای دریافتِ پاسخِ خداوند به درخواستم از او، باید چه وظایفی را انجام بدم؟
لطفا دقت بفرمأیید.
در طولِ زمانِ صبر برای دریافتِ پاسخ خداوندبه در خواستِ ما ازاو؛
ما باید در ایمان و اعتمادِ کامل به او پایدار بمونیم.
ما باید مطمئن باشیم که گناه یا گناهانی در زندگی ما وجود ندارند.
ما باید تمامی جوانبِ زندگیمون را کاملا به خداوند تسلیم نموده باشیم.
ما باید مطمئن باشیم که داریم در ارادهٔ خاصِ خداوند و برای جلالِ نام او زندگی می‌‌کنیم.
ما باید مطمئن باشیم که خشم، کینه، نفرت، حسادت از هیچ کس در وجودمون قایم نشده.
*دوستِ خوبِ من، بیشترِ ما انسانها یک عادتِ نا پسندی داریم.
عادتِ ناپسندِ ما اینه که، به محضِ این که شرایطِ زندگیمون کمی دشوار میشه، ما فوری حضورِ خدا را در زندگیمون غایب قلمداد می‌‌کنیم.
و بد تر اینکه، فکر می‌‌کنیم خدا یا نمیتونهویا که نمی خواددر شرایطِ دشوارمونبه دادِ ما برسه.
ما خیلی زود، تمامی محبتها، سخاوتمندیها وفاداریهایی را که در گذشته از او تجربه داشته ایم فراموش می‌‌کنیم.
دوستِ خوبِ من، بیأیید ازهمین امروز این عادتِ ناپسند را از خودمون دور کنیم.
برای دور کردنِ این عادتِ ناپسند که، وقتی شرایطِ زندگیمون کمی دشوار میشه، زود خدا را از خودمون دور یا ناتوان و بی‌ علاقه در به دادمون رسیدن قلمداد کردن،به جاست که اولبه زندگی خودمون سری بزنیم!
بله، قبل از این که در شرایطِ دشوارمون خدا را ناعادلانه قضاوت کنیم و فکر کنیم که او یا نمی تونه و یا نمی خواد به ما کمک کنه، باید اول زندگی خودمون را موردِ بررسی عادلانهقرار بدیم.
در شرایطِ دشوارِ زندگی، باید از خودمون سوال کنیم؛ آیا من براستی تمامِ وظایفِ خودم را به عنوانِ یک ایماندارِ به عیسی مسیح انجام داده ام؟
آیا من، در ایمان و اعتماد به خداوند پایدار هستم؟
آیا زندگی من، کاملا عاری از هر گونه گناه هست؟
آیا من تمامی جوانبِ زندگی خودم را کاملا به خداوند تسلیم نموده ام؟
آیا من دارم در ارادهٔ خداوند و برای جلالِ نامِ او زندگی می‌‌کنم؟
آیا من وجودِ خودم را از هر گونه خشم، کینه، نفرت و حسادت پاک کرده ام؟
دوستِ خوبِ من، بیأیید از امروز، دیگه هیچوقت خداوند را از خودمون دور یا بی‌ تفاوت و ناتوان در کمک کردنِ به ما قلمداد نکنیم.
بیأیید وقتی شرایطِ زندگیمون کمی دشوار میشه، به یاد بیاریم که خداوند چقدر در گذشته، در حق ما مهربان، بخشنده، صبور و با سخاوت بوده.
بیأیید از امروز، وقتی شرایطِ زندگیمون کمی دشوار میشه، به جای ترس و نگرانی، به جای عصبانیت از خدا و مردم، با کمکِ روح القدس در آرامشِ الهی او صبر کنیم و از خداوند پدرِ آسمانی خودمون سوالی بپرسیم.
شایسته است تا در شرایطِ دشوارِ زندگیمون، وقتی مطمئن شدیم که ما تمامی وظایفِ خودمون را انجام داده ایم، از خداوند پپرسیم؛ خداوند، پدرِ آسمانی مهربانم، در این شرایطِ دشوارِ زندگی من داری به من چی‌ می‌‌گی؟
در این شرایطِ دشوارِ زندگیم، می‌‌خواهی چه درسهایی به من یاد بدی؟
و بعد، به خداوند وقتِ کافی بدیم تا به ما جواب بده.
عزیزان، همهٔ اوقاتِ زندگی، وقتِ خوبی هستند که از خداوند به خاطرِ فیض، رحمت و محبتش برامون سپاسگزار باشیم.
کتابِ مقدس در رومیان ۵: ۸به ما یاد میده که؛ اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجودِ اینکه گناهکار بودیم، مسیح را فرستاد تا در راهِ ما فدا شود. آمین!
دقت کنید؛خداوند در زمانی که ما گناهکار بودیم، بدنِ انسانی پوشید و به این جهان آمد – تا ما او را بدرستی بشناسیم.
تا نمونهٔ یک زندگی کاملا بی‌ گناه و خدا پسندانه را به ما نشون بده.
تا بهترین نمونهٔ محبت، فیض، رحمت، بخشش، سخاوتمندی و رحمت را به ما نشون بده.
خداوند عیسی مسیحهمچنین، در محبتِ بی‌ مانندش برای ما انسان‌های گناهکار، داوطلبانه -بر روی صلیب جانِ خود را فدیه نمود، تا تاوانِ گناهانِ ما را کاملا بپردازه.
تا از آن به بعد، هر که به او ایمان بیاره، گناهانش بخشیده بشند و با خدا، در رابطه‌ای شخصی قرار بگیره.
تا از او حیاتِ نو ابدی دریافت کنه و با خداوند تا ابد در بهشت زندگی کنه.
تا او بتونه با روحِ مقدسش روح القدس، در قلبِ هر کسی که به او ایمان آورده ساکن بشه و همیشه در طولِ زندگی زمینی وی -هادی و حامی او باشه.
دوستِ خوبِ من، شایسته است تا ما به خاطرِ آن همه سخاوت، رحمت، محبت و آرامشی که خداوند عیسی مسیح به ما عطا فرموده، او را ستایش کنیم.
بیاد آوری محبت‌های او در گذشته،و همچنین،قدردانی و ستایشاو- موجب میشند تا دیگه هرگز او را از خودمون دور ندونیم.
بلکه حضورِ قدوس و پر محبتِ او را با خودمان در هر لحظه احساس، و در آرامشِ الهی او هر روزه با وی زندگی کنیم.
دوستِ خوبِ من، بیأیید تا ما هم امروز، همانندِ مزمور نویس در آیاتِ کلیدی مطالعهٔ امروزمان در مزمور ۷۷: ۱۱با به یاد آوردنِ تمامی کار‌های بزرگی که خداوند در گذشته برایمان انجام داده از صمیمِ قلب بگوییم؛
۱۱ بلی، معجزات و کارهای بزرگی را که خداوند انجام داده است به یاد خواهم آورد. آمین!
بیأیید تا ما هم امروز، همانندِ مزمور نویس در مزمورِ ۷۷: ۱۴با به یاد آوری محبت، رحمت، صبر و سخاوتمندی که او در گذشته در حقِ ما روا داشته بگوییم؛
۱۴ تو آن خدایی هستی که معجزه می‌کنی و قدرت خود را بر قومها نمایان می‌سازی. آمین!


عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.
خداوند عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم زیرا که؛ مادامی که من هنوز گناهکار بودم، تو بدنِ انسانی پوشیدی و به این جهان نزدِ منآمدی.
عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به تو، گناهانِ من را می‌‌بخشی و به من -حیات نو ابدی عطا می‌‌کنی.
عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم که با روحِ مقدست روح القدس، در طولِ عمرِ زمینی ام، همیشه با من هستی‌ و هرگز مرا تنها رها نمی کنی.
عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم که دعا‌های من را می‌‌شنوی و به من پاسخ می‌‌دهی.
عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم که من می‌‌توانم در هر زمان، در هر مکان وراجع به هر موردی -با تو صحبت کنم.
خداوند عیسی مسیح، تو معجزات و کار‌های بزرگی در گذشتهٔ زندگی من برایم انجام داده ای.
من ایمان دارم که تو، امروز هم قادری تا در زندگی من معجزه کنی و کار‌های بزرگی انجام دهی.
خداوند عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم که هرگز تغییر نمی کنی.
خداوند عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم که هرگز مرا نامید نمی کنی و همیشه در مشکلات، دردها و نیازهایم، به دادِ من می‌‌رسی.
عیسی مسیح، من تمامِ جوانبِ زندگیم را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم.
به قلب و زندگی ما بیا – و از وجودِ من برای جلالِ نامِ خودت استفاده کن.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کوروش باقری