آیهٔ کلیدی: خروج۳: ۱۲
خدا فرمود: «من با تو خواهم بود و وقتی بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوردی، در همین کوه مرا عبادت خواهید کرد. این نشانه‌ای خواهد بود که من تو را فرستاده‌ام.»آمین!

سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!
عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.
از شما دعوت می‌‌کنم، تا برای شنیدن از خداوند و شناختِ بهتر از او، کلامِ او را مطالعه کنیم.
عنوانِ مطالعهٔ امروزِما در کلامِ خدا هست؛دریافت از خداوند، مناسبِ نیازمان.
آیهٔکلیدی مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا، درخروج۳: ۱۲هست.
عزیزان ، قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند، به من کمک کن تا درک کنم،اینآیهدر کلامِ تو درخروج۳: ۱۲چه ربطی با زندگی امروزِ من داره.
*عزیزان، نیاز واقعی امروزِ شما چیه؟
آیا در موقعیت و شرایطی که در حالِ حاضر هستید می‌‌تونید حضورِ خدا را احساس کنید؟
آیا در موقعیت و شرایطی که در حالِ حاضر هستید، می‌‌تونید صدای خداوند را بشنوید؟
آیا در موقعیت و شرایطی که در حالِ حاضر هستید، می‌‌دونید “خدا” داره به شما چی‌ میگه؟
وقتی به موقعیت و شرایطی که در حالِ حاضر در آن هستید نگاه می‌‌کنید، داریدچه درسهایی از آن یاد می‌‌گیرید؟
دوستِ خوبِ من، خداوند همیشه در طولِ روز‌های زندگیمون، خودش را دقیقا- مناسبِ نیازِ ما -بر ما مکشوف می‌‌کنه.
برای مثال، وقتی خداوند از میانِ بوته‌ای شعله ور که نمی سوخت با موسی سخن گفت، داشت بدین طریق خودش را به گونه‌ای بسیار توانمند و خارق العاده ایبه وی نشون می‌‌داد.
سخن گفتنِ خداوند با موسی از میانِ بوته‌ای که شعله ور بود ولی‌ نمی سوخت، نمونه‌ای خیلی واضح، قابلِ لمس و پر ابهتی از حکمت، توان و دانشِ بی‌ پایان خداوند بود.
خداوند از میانِ بوته‌ای شعله ور که نمی سوخت با موسی سخن گفت، تا به او درسِ بسیار مهمی یاد بده.
خداوند، می‌‌خواست بدین طریق به موسی یاد بده که، همینطور که قدرت، حکمت و دانشِ الهی او نمی گذاره که این بوته ولو شعله ور بسوزه، او همینطور با موسی خواهد بود و نمی گذاره تا او هم در جهتِ انجامِ خواستهٔ وی شکست بخوره و بسوزهو از بین بره.
خداوند توسطِ سخن گفتن از میانِ بوته‌ای که شعل ور بود ولی‌ نمی سوخت، خودش را به بهترین نحوِ ممکن، دقیقا مناسبِ نیاز موسی بر وی مکشوف فرمود.
عزیزان، مطالعهٔ کلامِ خدا در کتابِ خروج ۳: ۱ – ۱۲برای درکِ بهتری از این مبحثِ مهم به ما کمک می‌‌کنه.
موسی به پیامبری برگزیده می‌شود
۱ روزی هنگامی که موسی مشغول چرانیدن گله پدر زن خود یترون، کاهن مدیان بود، گله را به آنسوی بیابان، به طرف کوه حوریب، معروف به کوه خدا راند. ۲ ناگهان فرشته خداوند چون شعله آتش از میان بوته‌ای بر او ظاهر شد. موسی دید که بوته شعله‌ور است، ولی نمی‌سوزد. ۳ با خود گفت: «عجیب است! چرا بوته نمی‌سوزد؟» پس نزدیک رفت تا علتش را بفهمد. ۴ وقتی خداوند دید که موسی به بوته نزدیک می‌شود، از میان بوته ندا داد: «موسی! موسی!» موسی جواب داد: «بلی!» ۵ خدا فرمود: «بیش از این نزدیک نشو! کفشهایت را از پای درآور، زیرا مکانی که در آن ایستاده‌ای، زمین مقدسی است. ۶ من خدای اجداد تو ابراهیم، اسحاق و یعقوب هستم.» موسی روی خود را پوشاند، چون ترسید به خدا نگاه کند. ۷ خداوند فرمود: «من رنج و مصیبت بندگان خود را در مصر دیدم و ناله‌شان را برای رهایی از بردگی شنیدم. ۸ حال، آمده‌ام تا آنها را از چنگ مصری‌ها آزاد کنم و ایشان را از مصر بیرون آورده، به سرزمین پهناور و حاصلخیزی که در آن شیر و عسل جاری است ببرم، سرزمینی که اینک قبایل کنعانی، حیتّی، اموری، فرزّی، حوّی و یبوسی در آن زندگی می‌کنند. ۹ آری، ناله‌های بنی اسرائیل به گوش من رسیده است و ظلمی که مصری‌ها به ایشان می‌کنند، از نظر من پنهان نیست. ۱۰ حال، تو را نزد فرعون می‌فرستم تا قوم مرا از مصر بیرون آوری.» ۱۱ موسی گفت: «خدایا، من کیستم که نزد فرعون بروم و بنی اسرائیل را از مصر بیرون آورم؟» ۱۲ خدا فرمود: «من با تو خواهم بود و وقتی بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوردی، در همین کوه مرا عبادت خواهید کرد. این نشانه‌ای خواهد بود که من تو را فرستاده‌ام.»آمین!
عزیزان، با مطالعهٔ این قسمت از کلامِ خدا درسهای زندگی بسیار مهمی را از او یاد می‌‌گیریم؛
۱ – درسِ اولی که از مصاحبتِ خداوند با موسی در بوتهٔ شعله ور یاد میگیریم اینه که؛خداوند، با “شخصِ خاصی” به نامِ موسی صحبت می‌‌کنه.
دوستِ خوبِ من، خداوند برای زندگی هر کدام از ما، نقشه‌ای عالی در نظر داره.
برای قادر به انجامِ نقشهٔ خاصِ الهی او شدن در طولِ زندگیمون، خداوند هر کدام از ما را به گونه‌ای خاص و منحصر بفرد آفریده.
به همین دلیل، هر کدام از ما، شخصِ خاصی در چشمِ او هستیم.
شخصی بسیار عزیز در چشمِ وی، که می‌‌خواد با او- در طولِ زندگی زمینیش همکار باشه.
۲ – درسِ دومی که از مصاحبتِ خداوند با موسی در بوتهٔ شعله وریاد میگیریم اینه که؛ خداوند در “زمانِ خاصی” که خودش انتخاب فرموده بود، با موسی سخن میگه.
خداوند، در زمانهای منتخبِ خود، برای حفاظت، هدایت، کمک و مکشوفِ نمودنِ خود به ما، حتمابا ما صحبت می‌‌کنه.
۳ -درسِ سومی که از مصاحبتِ خداوند با موسی در بوتهٔ شعله ور یاد میگیریم اینهکه؛ خداوند به “روشِ خاصی” که خودش انتخاب فرموده بود، با موسی سخن میگه.
در بوته‌ای شعله ور که نمی سوخت!
عزیزان، خداونددر حالِ حاضر نیز،در حکمتِ الهی خودش، به روشهایی هر روزه با ما صحبت می‌‌کنه که، برامون قابلِ فهم و درک باشند.
دقت کنید؛ خداوند ما را آفریده. تمامی وجودِ ما را. روح، جسم و جانِ ما را.
او کاملا می‌‌دونه ما چقدر ظرفیتِ فهم، هوش و شعور داریم.
خداوند همچنین قلبِ ما را آفریده.
او بخوبی می‌‌دونه در هر لحظه چی‌ در قلبِ ما می‌‌گذره.
خداوند همچنین، نیتِ هر قلب را به خوبی می‌‌شناسه.
او می‌‌دونه وقتی ازشخصیتِ یا خواستهٔ خودش به کسی مکشوف می‌‌کنه، چقدر در مغز و قلبِ وی قابلِ فهمه.
ما نمی تونیم مکاشفاتِ خداوند را، چه از شخصیتِ خودش و چه از خواستهٔ وی از خودمونبشناسیم، و بعد وانمود کنیم که خواسته و منظورِ خداوند را درک نکرده ایم.
۴ -درسِ چهارمی که از مصاحبتِ خداوند با موسی در بوتهٔ شعله ور، یاد میگیریم اینهکه؛ خداوند به موسی می‌‌فهمونه که؛ “او – شخصی که با وی در حالِ صحبت هست، خداوندِ قدوسه، و مکانِ حضورِ وی، مکانی مقدس هست.” (آیهٔ ۵)
۵ خدا فرمود: «بیش از این نزدیک نشو! کفشهایت را از پای درآور، زیرا مکانی که در آن ایستاده‌ای، زمین مقدسی است. آمین!
عزیزان، چه موهبتِ عظیم و شگرفی که خداوند، خالقِ تمامی این هستی‌، خدای قدوسِ کاملا بی‌ گناه، مشتاقه تا با ما نیز امروز صحبت کنه.
چون که حال در ایمانمان به عیسی مسیح، خداوند روح القدس در ما بسر میبره، ما می‌‌تونیم در هر زمان، در هر مکان و راجع به هر چه که در قلبِ خود داریم، با خداوند صحبت کنیم.
براستی که خداوند چه فیض، امتیاز و رحمتِ بی‌ مانندی به ما ایمانداران به عیسی مسیح عطا فرموده.
۵ – درسِ پنجمی که از مصاحبتِ خداوند با موسی در بوتهٔ شعله ور، یاد میگیریماینه که؛ خداوند به موسی می‌‌فهمونه که؛ “او – خدای دانای مطلقِ همیشه در همه جا حاضره که؛ از هر اتفاقی که در این جهان برای هر شخصی رخ میده، به خوبی آگاهه.” (آیهٔ ۷ و ۹)
۷ خداوند فرمود: «من رنج و مصیبت بندگان خود را در مصر دیدم و ناله‌شان را برای رهایی از بردگی شنیدم.آمین!
۹ آری، ناله‌های بنی اسرائیل به گوش من رسیده است و ظلمی که مصری‌ها به ایشان می‌کنند، از نظر من پنهان نیست.
عزیزان، خداوند امروز هم رنج‌ها و مصیبت هایی را که ما تجربه می‌‌کنید می‌‌بینه و از آنها آگاهه.
خداوند به ناله‌های ما هم گوش می‌‌کنه.
دقت کنید، درست در همین زمان‌های رنج و مصیبت، در زمان‌های ناله به درگاهِ خداست که، ما مناسبترین‌ها را برای بر طرف نمودنِ نیازمان از او دریافت می‌‌کنیم.
خداوند همانگونه که برای نجاتِ قومِ محبوبش اسرائیل از درد و رنجِ اسارتِ فرعونِ مصر به کمکشان شتافت، امروز هم برای آرامشِ به ما، برای شفای ما، برای هدایتِ ما، برای توان بخشیدن به ما -به کمکمان می‌‌شتابه.
در واقع خداوند از قبل به کمکِ ما آمده.
او حالا با روحِ مقدسِ خود روح القدس برای همین در ما بسر می‌‌بره.
۶- درسِ ششمی که از مصاحبتِ خداوند با موسی در بوتهٔ شعله ور، یاد میگیریم اینهکه؛ خداوند به موسی می‌‌فهمونه که؛ “او – از موسی خوسته‌ای داره که وی باید انجام بده.” (آیهٔ ۱۰)
۱۰ حال، تو را نزد فرعون می‌فرستم تا قوم مرا از مصر بیرون آوری.» آمین!
عزیزان، خداوند امروز از من و شما هم خواسته‌ای داره.
ما با خواستهٔ خداوند در کلامِ او آشنا میشیم.
درانجیلِ مرقس ۱۲: ۲۸ – ۳۱ می‌‌خوانیم: بزرگترین دستورخدا
۲۸ یکی از علمای مذهبی که آنجا ایستاده بود و به گفت و گوی ایشان گوش می‌داد، وقتی دید عیسی چه جواب دندان شکنی به آنان داد، پرسید: «از تمام احکام خدا، کدام از همه مهمتر است؟» ۲۹ عیسی جواب داد: «آنکه می‌گوید: ای قوم اسرائیل گوش کن، تنها خدایی که وجود دارد خداوند ماست. ۳۰ و باید او را با تمام قلب و جان و فکر و نیروی خود دوست بداری. ۳۱ «دومین حکم مهم این است: دیگران را به اندازه خودت دوست داشته باش.» هیچ دستوری مهمتر از این دو نیست.»آمین!
با خواستهٔ دیگرِ خداوند از ما درانجیل متی ۲۸: ۱۸ – ۲۰ آشنا می‌‌شویم.
۱۸ آنگاه عیسی جلو آمد و به ایشان فرمود: «تمام اختیارات آسمان و زمین به من داده شده است. ۱۹ پس بروید و تمام قومها را شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح‌القدس غسل تعمید دهید؛ ۲۰ و به ایشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را که به شما داده‌ام، اطاعت کنند. مطمئن باشید هر جا که بروید، حتی دورترین نقطه دنیا باشد، من همیشه همراه شما هستم!»آمین!
با دوست داشتنِ دیگران همچون خودمان، با معرفی یگانه منجی بشریت، خداوندِ در جسمِ انسانی ظاهر شده، عیسی مسیح به دیگران، او می‌‌تواند آنها را از اسارتِ گناه، پریشانی، بی‌ هدفی، نا امیدی و مرگ و جدأیی ابدی از خداوند برای همیشه نجات بده.
همان گونه که خداوند موسی را برای آزادی قومی فرا خواند، امروز نیز عیسی مسیح ما را فرا می‌‌خواند که به او ایمان آورده و برای او زندگی کنیم و مژدهٔ فیض و رحمتِ الهی او را به تمامی قوم‌ها اعلان کنیم.
دعا می‌‌کنم که همهٔ شما امروز به عیسی مسیح ایمان بیارید، هر روزه با او زندگی کنید و مژدهٔ نجاتِ او را به تمامی قوم‌ها برسانید.
۷ – و بالاخره، درسِ هفتمی که از مصاحبتِ خداوند با موسی در بوتهٔ شعله ور، یاد میگیریم اینهکه؛ خداوند به موسی می‌‌فهمونه که؛ “چون او خدای دانای مطلق، قادرِ مطلقِ همیشه در همه جا حاضره، همواره با موسی خواهد بودتااو را در انجامِ خواسته‌اش او وی پیروز ‌‌کنه و اجازه نده که موسی شکست بخوره یا از بین بره.”
این نکتهٔ هفتم باز فرمایشِ خداوند و منجیمان عیسی مسیح در انجیل متی ۲۸: ۲۰را به یادِ ما می‌‌یاره.
۲۰ و به ایشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را که به شما داده‌ام، اطاعت کنند. مطمئن باشید هر جا که بروید، حتی دورترین نقطه دنیا باشد، من همیشه همراه شما هستم!»آمین!
دوستِ خوبِ من، خداوند، همانطور که در حکمت، توان و دانشِ الهی خود، برای شناختِ بهترِ موسی از شخصیتش، بدان طریقِ خارق العاده خود را بر او مکشوف فرمود، او حتما خودش را به روشی که مناسبِ نیازِ شماست نیز، در زمانِ منتخبِ خود بر شما مکشوف خواهد فرمود.
عزیزان، خداوند خودش را یا در دعا و گفتگو‌های شخصی و صادقانهٔ ما با وی، یا در مطالعهٔ کلام او و تعمق در آموزه‌های آن -و یا از طریقِ شرایطِ خاصی که با اجازهٔ او به زندگی ما وارد میشند، بر ما مکشوف می‌‌کنه.
دوستِ خوبِ من، لطفا دقت بفرما.
موقعیت و شرایطِ خاصی را که خداوند اجازه داده تا شما در آن قرار بگیرید، بهترین مدرسهٔ آموزش دهنده به شماست!
اگه شما، در هر شرایطی که هستید، فروتن شده – و از صمیمِ قلب تصمیم بگیرید تا به اندرز‌های الهی او گوش کنید، از شناختِ آنچه که خداوند در حالِ آموزش دادن به شما و مکشوف فرمودن از خود هست، شگفت زده خواهید شد.
بله، توسطِ هر شرایط و در هر موقعیتی که هستید، خداوند داره به شما اندرز‌های پدرانهٔ زندگی رایاد میده.
دوستِ خوبِ من، لطفا دقت بفرما.
خداوند، خالقِ شما، خداوند حافظ و مدافعِ شما، خداوند مهیا کنندهٔ هر نیازِ شما، خداوند بهترین طبیبِ دانا و مهربانِ شما، خداوند کسی که شما را بیشتر از جانِ خودش دوست داره، کسی که جانِ خودش را برای بخششِ گناهانِ شما بر روی صلیب هدیه نمود، واقعا مشتاقه تا خودش را به بهترین نحوه ممکن به شما بشناسونه.
بله، خداوند واقعامشتاقه تا شما او را در قلبِ خودتون بدرستی بشناسید.
از همین لحظه اجازه بدید تا خداوند خودش را به شما بشناسونه.
عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا با هم دعا کنیم.
خداوند، پدرِ آسمانی مهربان، از تو سپاسگزارم که تو همهٔ آن چیزی هستی‌ که من در هر روزِ زندگیم به آن نیاز دارم.
پدر جان از تو سپاسگزارم که مرا به طورِ منحصر بفرد آفریده‌ای و برای زندگیم هدف و نقشه‌ای بس عالی داری.
پدر جان، از تو درخواست می‌‌کنم که در هر موقعیت و شرایطِ زندگی که تو خود من را در آن قرار می‌‌دهی، به من کمک کنی -تا آنچه را که می‌‌خواهی به من بیاموزی از تو یاد بگیرم.
عیسی مسیح، من تمامی جوانبِ زندگیم را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم.
به قلبِ من بیا و از وجود و زندگی من، برای جلالِ نامِ خودت استفاده کن.
دوستت دارم خداوند و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می‌‌دهی.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کوروش باقری