آیهٔ کلیدی: افسسیان ۴: ۲۶
اگر عصبانی شدید، اجازه ندهید گناهی از شما سر بزند. پیش از آنکه خورشید غروب کند، خشم را از خود دور کنید،آمین!

سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!
عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.
از شما دعوت می‌‌کنم، تا برای شنیدن از خداوند و شناختِ بهتر از او، کلامِ او را مطالعه کنیم.
عنوانِ مطالعهٔ امروزِما در کلامِ خدا هست.وقتی عصبانی میشی، گناه نکن!
آیهٔکلیدی مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا، درافسسیان ۴: ۲۶هست.
عزیزان ، قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند، به من کمک کن تا درک کنم،اینآیهدر کلامِ تو درافسسیان ۴: ۲۶چه ربطی با زندگی امروزِ من داره.
*عزیزان، در ارتباط با درسِ امروزمان از کلامِ خدا که عنوانش هست؛ “وقتی عصبانی میشی گناه نکن”؛ اجازه بدید تا اول آیهٔ بسیار آموزنده‌ای را در افسسیان ۴: ۲۶با هم مروز کنیم.
این آیه می‌‌فرماید: ۲۶ اگر عصبانی شدید، اجازه ندهید گناهی از شما سر بزند. پیش از آنکه خورشید غروب کند، خشم را از خود دور کنید،آمین!
دوستِ خوبِ من، باز در ارتباط با موضوعِ ؛ “وقتی عصبانی میشی گناه نکن”، کلامِ خدا در امثال ۱۴: ۲۹ و یعقوب ۱: ۱۹ – ۲۰ به ما نکاتِ مهمِ دیگه‌ای را یاد میده.
در امثال ۱۴: ۲۹می‌‌خوانیم:کسی که صبر و تحمل دارد شخص بسیار عاقلی است، اما از آدم تندخو حماقت سر می‌زند.
در یعقوب ۱: ۱۹ – ۲۰نیز می‌‌خوانیم:۱۹ برادران عزیز، به این نکته توجه کنید: بیشتر گوش بدهید، کمتر سخن بگویید، و زود خشمگین نشوید. ۲۰ زیرا خشم نمی‌گذارد آنطور که خدا می‌خواهد، خوب و درستکار باشیم.آمین!
عزیزان، هیچی مثلِ عصبانیتِ بیجا و کنترل نشده، موجبِ ضربه زدن به روابطِ اجتماعی ما نمیشه!
اگه شما انسانِ کم تحملی هستید که در مراوده‌های روزانهٔ خود با دیگران، یا روبرویی با بالا و پائین‌های زندگی، زود جوش می‌‌یارید و عصبانی میشید، باید بدونید کلامِ خدا در موردِ این خصلتِ اخلاقی بسیار ناپسند و مخرب، به ما چی‌ میگه.
با توجه به آنچه که کتابِ مقدس در موردِ زود جوش آوردن یا زود عصبانی شدن به ما یاد میده، دو نکته را خیلی واضح و روشن متوجه میشیم.
نکتهٔ اول اینه که؛ “کسانی که زود خشمگین میشند، احمقند!”
در کتابِ جامعه ۷: ۹ می‌‌خوانیم: ۹ بر خشم خود چیره شو، زیرا کسانی که زود خشمگین می‌شوند احمقند.آمین!
عزیزان، دومین نکته‌ای که کتابِ مقدس در موردِ انسان‌های کم تحمل و عصبانی مزاج به ما یاد میده اینه که؛ “انسان‌های کم تحمل و عصبانی مزاج، معمولاً انسانهأیی هستندضعیف، متزلزل در شخصیت و ناپایدار.”
در امثال ۱۶: ۳۲می‌‌خوانیم: ۳۲ صبر از قدرت بهتر است و کسی که بر خود مسلط باشد از شخصی که شهری را تسخیر نماید برتر است. آمین!
دوستی می‌‌گفت؛ عصبانیتِ کنترل نشدهٔ ما، مثلِ اینه که سنگی را بندازیم توی یک خونه زنبور.
دوستِ خوبِ من، با توجه به درسهایی که امروز از کتابِ مقدس در موردِ عصبانیتِ کنترل نشده یاد گرفتیم، اجازه بدید از شما چند سوال بپرسم.
۱ – آیا شما خودتون را انسانی کم تحمل و عصبانی مزاج می‌‌دونید؟
۲ – آیا شما فروتنانه پذیرفته اید که، به عنوانِ یک ایماندارِ به عیسی مسیح، تحملِ کافی برای پذیرشِ دیگران را ندارید و از مردم زود عصبانی میشید؟
۳ – آیا شما فروتنانه پذیرفته اید که کم تحملی، تند خویی و عصبی مزاج بودنِ شما، مانع شده تا دیگران نتونند ایمانِ شما به عیسی مسیح را ببینند، او را بشناسند و به او ایمان بیارند؟
۴ – آیا کم تحملی و عصبانیتِ تند و کنترل نشدهٔ شما نسبت به عقاید، گفتار و اعمالِ دیگران، موجبِ به هم پاشیدگی روابطِ بی‌ شماری بوده؟
۵ – در همین لحظه چطور؟ آیا شما در همین لحظه از عقاید، گفتار و اعمالِ دیگران که بنا به هر دلیل با خواستِ شما متفاوت هستند، در عصبانیت بسر می‌‌برید؟
دوستِ خوبِ من، اگه اینطوره، هر چه سریعتر این ضعفِ خانمان سوز و خطرناک را به خداوند اعتراف کنید!
اجازه ندید تا کم تحملی و عصبانیتِ کنترل نشده در وجودِ شما، آرامش، خوشی و برکتِ برخورداری از رابطه‌های گرم و دوست داشتنی با دیگران را از شما بدزده.
اجازه ندید تا کم تحملی و عصبانیتِ کنترل نشده در شما، مانعِ شناختِ دیگران از عیسی مسیح و ایمان آوردن به او باشه.
اجازه ندید تا بیشتر از این، شیطان از این ضعفِ شما سؤ استفاده کنه.
دوستِ خوبِ من، لطفا دقت بفرمأیید.
اگه امروز بنا به هر دلیلی، عصبانی شدید، از خودتون بپرسید؛ “چه کمبود و نیازِ امروزِ من بر آورده نشده؟
سپس، اون نیازِ بر آورده نشده‌ای که به ذهنتون میاد را، به خداوند بدید.
در صدِ بسیار بالأیی از عصبانیت‌های بی‌ دلیلِ موجود در ما، به خاطرِ دست نیافتن به خواسته‌های ما هستند.
عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.
خداوند، پدرِ آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم که به خاطرِ ایمانم به عیسی مسیح، حال من می‌‌توانم با تو مستقیما صحبت کنم و تو نیز به من گوش می‌‌دهی.
پدر جان، از تو سپاسگزارم که مرا دوست داری و مشتاقی تا در رفعِ عصبانیتِ کنترل نشده در من، به من کمک کنی.
پدر جان، اگر چه تو خود خوب می‌‌دانی، اما من اعتراف می‌‌کنم که در طولِ عمرم، کم تحملی و عصبانیت‌های تند و کنترل نشدهٔ بی‌ شماری از خود نشان داده ام.
پدر جان، کم تحملی و عصبانیت‌های بی‌ جای من در گذشته، موجبِ رنجش و آزارِ بسیاری بوده ا‌ند.
پدر جان، مرا به خاطرِ بوجود آوردنِ رنجش‌ها و آزار‌ها برای دیگران، در نامِ عیسی مسیح ببخش.
پدر جان، من خود نیز به خاطرِ کم تحملی و عصبانیت‌های کنترل نشده‌ام در گذشته، بسیار رنج برده و عذاب کشیده ام.
از تو درخواست می‌‌کنم تا مرا، از تمامی اثراتِ مخربِ جسمی، روحی و روانی تمامی عصبانیت‌های بی‌ جای گذشته‌ام کاملا شفا دهی.
پدر جان، به من کمک کن، تا چنانچه عصبانی شدم، گناهی از من سر نزند.
به من کمک کن، تا همیشه، بنا به خواستهٔ تو، خشم را از خودم دور کنم.
به من کمک کن، تا انسانِ صبور و پر تحملی باشم.
به من کمک کن، تا کم تحمل و تند خو نباشم و حماقت از من سرنزند.
به من کمک کن، تا بیشتر گوش بدهم، کمتر سخن و زود خشمگین نشوم.
به من کمک کن، تا انسانِ خوب و درستکاری برای جلالِ نامِ تو باشم.
خداوند، من تمامی جوانبِ زندگیم را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم.
به قلبِ من بیا و از وجودِ من، برای جلالِ نامِ خودت، در ارادهٔ خاصِ الهیت استفاده کن.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده، کوروش باقری