آیاتِ کلیدی:انجیلِ یوحنا ۱۴: ۱ – ۶
«خاطرتان آسوده باشد. شما که به خدا ایمان دارید، به من نیز ایمان داشته باشید. ۲و۳ نزد پدر من خدا، جا بسیار است. من می‌روم تا آن جا را برای شما آماده کنم. وقتی همه چیز آماده شد، باز خواهم گشت و شما را خواهم برد، تا جایی که من هستم شما نیز باشید. اگر غیر از این بود، بطور واضح به شما می‌گفتم. ۴ «شما می‌دانید من کجا می‌روم و می‌دانید چگونه به آنجا بیایید.»

۵ توما گفت: «نه، نمی‌دانیم، ما اصلا خبر نداریم شما کجا می‌روید؛ پس چطور می‌توانیم راه را پیدا کنیم؟» ۶ عیسی به او فرمود: «راه منم، راستی منم، زندگی منم. هیچ کس نمی‌تواند به خدا برسد مگر بوسیله من.آمین!
سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!
عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.
از شما دعوت می‌‌کنم، تا برای شنیدن از خداوند و شناختِ بهتر از او، کلامِ او را مطالعه کنیم.
عنوانِ مطالعهٔ امروزِما در کلامِ خدا هست.شناختِ صحیح از بهشتِ واقعی خداوند.
آیاتِ کلیدیمطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا، در افسسیان ۴: ۲۶هستند.
عزیزان ، قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند، به من کمک کن تا درک کنم،اینآیاتدر کلامِ تو درانجیلِ یوحنا ۱۴: ۱ – ۶چه ربطی با زندگی امروزِ مندارند.آمین!


عزیزان، بیشترِ مردمِ جامعه‌های ما، اصلا به بهشت فکر نمیکنند مگر اینکه با مرگ روبرو شده باشند.
بیشترِ کسانی هم که به بهشت فکر می‌‌کنند، شناختِ صحیحی از بهشتِ واقعی خداوند ندارند.
دلیلِ اصلی این که چرا بسیاری از ماهیتِ بهشتِ واقعی خداوند آگاهی و شناخت صحیحی ندارند اینه که، این عزیزان آن توضیحاتی را کهخودِ خداوند در موردِ بهشت به ما یاد میده را مطالعه نکرده ا‌ند.
به همین دلیل، هر کس بنا به خواسته و سلیقهٔ شخصی خودش، محلی را به نامِ بهشت در ذهنش تداعی نموده که به هیچ وجه با بهشتِ واقعی که خودِ خداوند در کلامش به ما می‌‌شناسونه شباهت نداره.
عزیزان، ما برای شناختِ صحیح از بهشتِ واقعی خداوند، یعنی مکانی را که او برای سکونتِ ابدی ایماندارانِ به عیسی مسیح آفریده، باید از خود او کمک بگیریم!
خداوند، مشخصات و ماهیتِ بهشتِ واقعی را که خود آفریده، تا آنجأیی که برای درکِ انسانی ما مقدور و مناسبه، در قسمت‌های گوناگونی از کلامش به ما یاد میده.
از شما دعوت می‌‌کنم، تا با هم از خداوند درخواست کنیم تا در این مطالعه در کلامِ او، به ما در شناخت صحیح از بهشتِ واقعی که وی برای سکونتِ ابدی ما ایمانداران به عیسی مسیح آفریده کمک کنه.
عزیزان، خداوند در حکمتِ و ارادهٔ الهی خودش، تمامی جزییات را در موردِ بهشت برای ما مکشوف نفرموده.
اما، برای شناختِ کافی ما از بهشت، در چار چوبِ خواستِ الهی خداوند، در کلامِ او آموزه های کافی وجود دارند.
در این مطالعه، بنا بر آموزه‌های کلامِ وی -من به معرفی و توضیحِ ۹تا از خصوصیات بهشتِ واقعی خداوند می‌‌پردازم.
۱ – بهشتِ واقعی خداوند، “مکانی هست که خودِ خداوند همیشه در آنجا بسر می‌‌بره”!
عزیزان، در انجیلِ متی فصل‌های ۵، ۶ و ۷، ما مجموعهٔ سخنانِ معروفِ عیسی مسیح را تحتِ عنوانِ ، “موعظهٔ سر کوه”مطالعه می‌‌کنیم.
در این قسمت از کلامِ خدا، در موعظهٔ سر کوهِ عیسی مسیح، او اغلب به این مهم که خداوند در آسمان یا همان بهشت حضور دارد سخن گفته.
برای مثال در انجیل متی ۵: ۱۶عیسی مسیح می‌‌فرماید: ۱۶ پس نور خود را پنهان مسازید، بلکه بگذارید نور شما بر مردم بتابد، تا کارهای نیک شما را دیده، پدر آسمانی‌تان را تمجید کنند.آمین!
پس در همین ابتدا، به جای حدس زدن برای این که بفهمیم بهشتِ واقعی خداوند کجاست، ما می‌‌تونیم بر اساسِ فرمایش عیسی مسیح بفهمیم که بهشت جایی هست که خدا در آنجا حضور داره.
۲ – بهشتِ واقعی خداوند مکانی هست که؛ “خداوند و منجی ما عیسی مسیح در آنجا بسر می‌‌برد”!
برای درکِ این نکتهٔ مهم، مطالعهٔ سه قسمت از کلامِ خدا به ما کمک می‌‌کنند.
اول،در اعمالِ رسولان، ۱: ۱۱ما یاد می‌‌گیریم که خداوند و منجی ما عیسی مسیح، به آسمان یا جایی که بهشتِ خداوند در آنجا هست بالا رفت، یا صعود فرمود.
۱۱ ایشان گفتند: «ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستاده‌اید و به آسمان خیره شده‌اید؟ عیسی به آسمان رفت و همانگونه که رفت، یک روز نیز باز خواهد گشت.» آمین!
دوم،کولسیان ۳: ۱نورِ بیشتری بر این نکته می‌‌تابونه.
این آیه می‌‌فرماید: ۱ اکنون که همراه مسیح از نو زنده شده‌اید، به برکات و شادیهای آسمان چشم بدوزید، جایی که مسیح در کنار خدا، بر تخت عزت و قدرت نشسته است.آمین!
عزیزان، خداوند و منجی ما عیسی مسیح، در کنارِ خدای پدر، بر تختِ عزت و قدرت نشسته است.
همچنینرومیان ۸: ۳۴هم به ما یاد میده که، مادامی که عیسی مسیح در آسمان در کنارِ خدای پدر نشسته است، در حالِ شفاعت برای ما ایمانداران به خدا است.
۳۴ پس دیگر چه کسی می‌تواند ما را محکوم نماید؟ آیا مسیح؟ نه! چون اوست که در راه ما مرد و زنده شد و اکنون در بالاترین مقام، در کنار خدا نشسته است و برای ما شفاعت می‌کند.آمین!
عزیزان شفاعت؛ یعنیدرخواست بخشش یا کمک کردن از کسی برای دیگری.
عیسی مسیح درخواست‌ها و دعا‌های ما را به خدای پدر می‌‌رساند.
او همچنین، وقتی ما گناهی مرتکب میشیم و از او درخواستِ بخشش می‌‌کنیم، از جانبِ ما از خدای پدر برای ما بخشش می‌‌طلبد.
۳ – بهشت، “مکانی هست آماده شده توسطِ عیسی مسیح”!
عزیزان بهشت، یک مکانِ تخیلی نیست.
بهشت، یک مکانِ واقعی هست که خداوند، برای ایماندارانِ به عیسی مسیح، فرزندانِ خانوادهٔ الهی خودش مهیا فرموده.
در انجیلِ یوحنا ۱۴: ۲می‌‌خوانیم که عیسی مسیح می‌‌فرماید: ۲ نزد پدر من خدا، جا بسیار است. من می‌روم تا آن جا را برای شما آماده کنم. وقتی همه چیز آماده شد، باز خواهم گشت و شما را خواهم برد، تا جایی که من هستم شما نیز باشید.
عزیزان کلامِ خدا در مکاشفه ۲۱: ۲۷در موردِ کیفیتِ محیط – و این که چه کسانی در بهشت خواهند بود برای ما بیشتر توضیح میده.
۲۷ هیچ بدی یا شخص نادرست و فاسد اجازه ورود به آنجا را ندارد. این شهر فقط جای کسانی است که نامشان در کتاب حیات «بره» نوشته شده باشد.آمین!
۴ – بهشت مکانی است که تابعیتِ ابدی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح در آنجاست!
عزیزان، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، باید همیشه به یاد داشته باشیم که اینجا بر روی این کرهٔ خاکی زمین خانهٔ ابدی ما نیست.
ما ایماندارانِ به عیسی مسیح فقط رهگذری در این دنیا هستیم.
به خاطرِ این که ما فقط برای مدتِ کوتاهی در این جهان خواهیم بود و باید ابدیت را در آسمان، در مکانِ ابدی که عیسی مسیح در بهشت برای ما مهیا فرموده بسر بریم، نباید به این دنیا دلبسته باشیم.
همینطور، چون ما باید در آسمان، در مکانی که عیسی مسیح در بهشت برای ما مهیا فرموده با او تا ابدیت بسر بریم، باید در ایمانِ به وی استوار بوده، هر روزه با او وقت گذرانده و در انجام ارادهٔ الهیش از خود کوشا باشیم.
این دنیا، نباید توجه ما را از این که در ایمانمان به عیسی مسیح حال ما کی هستیم و چگونه باید زندگی کنیم منحرف کنه.
کلامِ خدا در فیلیپیان ۳: ۲۰ – ۲۱می‌‌فرماید:۲۰ اما سر منزل اصلی ما آسمان است، که نجات دهنده ما، عیسی مسیح خداوند نیز در آنجاست؛ و ما چشم به راه او هستیم تا از آنجا بازگردد. ۲۱ او به هنگام بازگشت خود، این بدنهای فانی ما را دگرگون خواهد ساخت و به شکل بدن پُر جلال خود در خواهد آورد. او با همان قدرتی که همه چیزها را تحت سلطه خود در خواهد آورد، ما را نیز دگرگون خواهد ساخت.آمین!
عزیزان، این بدن‌های زمینی ما مناسبِ ورودِ به بهشتِ خداوند نیستند.
به همین جهت، وقتی عیسی مسیح دوباره به این جهان بر می‌‌گرده، این بدن‌های فانی ما را مبدل به بدن‌های نو و جلال یافته می‌‌گرداند.
بدنهایی مبدل شده و جلال یافته مانندِ بدنِ خود عیسی مسیح.
۵ – بهشت مکانی هست که نامِ ایماندارانِ به عیسی مسیح در آنجا ثبت شده!
عزیزان لطفا دقت کنید.
وقتی شاگردانی که عیسی مسیح از شهرها و مکان‌های دیگری که برای اعلانِ مژدهٔ انجیل و شفای مردمِ آنها به نزدشان فرستاده بود برگشتند، به او گفتند.
۱۷ پس از مدتی هفتاد شاگرد برگشتند و با خوشحالی به عیسی خبر داده، گفتند: «خداوندا، حتی ارواح پلید نیز به نام تو، از ما اطاعت می‌کنند!» انجیلِ لوقا ۱۰: ۱۷
عیسی مسیح در جوابِ آنها در آیهٔ بیستم فرمود:
۲۰ با وجود این، فقط از این شادی نکنید که ارواح پلید از شما اطاعت می‌کنند، بلکه از این شاد باشید که نام شما در آسمان ثبت شده است!»انجیلِ لوقا ۱۰: ۲۰
دوستِ خوبِ من، هر انسانی که از گناه دست کشیده و به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودش قلبا ایمان بیاره، نام او برای ابدیت در بهشتِ خداوند ثبت میشه!
۶ – بهشت مکانی هست که ایماندارانِ به عیسی مسیح، از نظرِ روحانی از حال در آنجا هستند!
عزیزان، خداوند هر کدام از انسانها را بر اساسِ رابطهٔ آنها با یگانه فرزندش عیسی مسیح می‌‌بینه.
ما که به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودمان ایمان آورده ایم، حال گناهانمان آمرزیده شده‌اند.
همچنین، بی‌ گناهی، صلاحیت و پارسأیی عیسی مسیح نیز به حسابِ ما گذارده شده است.
عزیزان، اگر چه ما از نظرِ جسمی تا زمانی که زنده ایم بر روی این زمین هستیم، ولی‌ از نظرِ روحانی نامِ ما در بهشت نوشته شده و از نظرِ روحانی آنجاهستیم.
افسسیان ۲: ۴ – ۶به ما یاد میده که: ۴ اما خدا که لطف و رحمتش بیش از حد تصور ماست، ما را آنقدر دوست داشت ۵ که به ما عمر دوباره داد؛ زیرا ما بسبب گناهانمان، روحاً مرده بودیم و می‌بایست تا به ابد دور از خدا بسر ببریم. اما وقتی خدا مسیح را پس از مرگ زنده کرد، به ما نیز عمر دوباره داد. پس ما صرفاً در اثر لطف و فیض خدا نجات پیدا کرده‌ایم. ۶ بلی، او به دلیل کاری که مسیح برای ما کرد، ما را از این مرگ روحانی زنده ساخت و همراه مسیح، عزت و جلال بخشید. از اینرو، اکنون جای ما با مسیح در آسمان است.آمین!
بله در فکرِ خداوند، ما از حال و مادامی که زنده و بر روی کرهٔ زمین زندگی می‌‌کنیم، در بهشت هستیم.
افسسیان ۱: ۱۳ – ۱۴این نکتهٔ بسیار مهمیرا به ما یاد میده.
۱۳ بسبب فداکاری مسیح، همه شما نیز که پیغام نجات بخش انجیل را شنیدید و به مسیح ایمان آوردید، بوسیله روح‌القدس مهر شدید تا مشخص شود که متعلق به مسیح هستید. خدا از زمانهای گذشته، وعده داده بود که روح‌القدس را به همه ما مسیحیان عطا کند؛ ۱۴ و حضور روح‌القدس در ما، ضمانت می‌کند که خدا هر چه وعده داده است، به ما عطا خواهد فرمود. مهر روح خدا بر ما، نمایانگر اینست که خدا ما را باز خرید کرده و ضمانت نموده است که ما را به حضور خود ببرد. این نیز دلیل دیگری است برای آنکه خدای شکوهمند خود را سپاس گوییم!آمین!
اگر چه در طولِ عمرمان بر روی این کرهٔ خاکی زمین ما حتما با مشکلات، آزمایش‌ها و چالش‌های بسیاری روبرو خواهیم شد، اما می‌‌تونیم کاملا اطمینان داشته باشیم که چون به عیسی مسیح ایمان داریم، گناهانمان آمرزیده شده ا‌ند، نامِ ما در بهشت ثبت گردیده و تا ابدیت در بهشت با خداوند بسر خواهیم برد.
۷ – بهشت مکانی است که گنجِ ما در آنجاست!
عزیزان، عیسی مسیح به شاگردانِ خود مکررا یاد آور میشد که گنجِ خود را بر روی این زمین اندوخته نکنند.
برای مثال وی در انجیلِ متی ۶ : ۱۹ – ۲۱فرمود : ۱۹ ثروت خود را بر روی این زمین نیندوزید زیرا ممکن است بید یا زنگ به آن آسیب رساند و یا دزد آن را برباید. ۲۰ ثروتتان را در آسمان بیندوزید، در جایی که از بید و زنگ و دزد خبری نیست ۲۱ اگر ثروت شما در آسمان باشد، فکر و دلتان نیز در آنجا خواهد بود.آمین!
دوستِ خوبِ من، امنیت، خاطر جمعی، پشت گرمی و اطمینانِ ما در اندوختنِ ثروت حاصل نمیشه.
هر چیزی که خریدنی هست، حتما می‌‌تونه در زمانی نابود بشه.
بعد از مردنمان، ما هیچ چیزی با خودمان به آن دنیا نخواهیم برد.
تنها چیزی که تا ابد برای ما باقی می‌‌مونه، رابطهٔ ما با عیسی مسیحه!
۸ – بهشت مکانی است که ارثیه و پاداش‌های الهی که ما از خداوند دریافت خواهیم نمود در آنجا هستند!
عزیزان، نجاتِ ما، فقط توسطِ ایمانمان به عیسی مسیح حاصل می‌‌شود و نه انجامِ اعمالِ خوب!
اما ما بعد از دریافتِ نجات از خداوند، باید در انجامِ اعمالِ خوب و خدا پسندانه کوشا باشیم.
در این صورت، وقتی به بهشت می‌‌رویم، خداوند بر اساسِ کارهای نیکی که انجام داده ایم، به ما پاداش‌های الهی خواهد داد.
در انجیل متی ۵: ۱۲عیسی مسیح فرمود: ۱۲ بلی، خوشی و شادی نمایید، زیرا در آسمان پاداشی بزرگ در انتظار شماست. بدانید که با پیامبران گذشته نیز چنین کردند.آمین!
پطرسِ رسول یکی از شاگردانِ عیسی مسیح هم در اولِ پطرس ۱: ۴می‌‌فرماید: ۴ خدا نیز برای شما میراثی بدور از فساد و آلودگی و تباهی در آسمان نگاه داشته است، یعنی حیات جاوید را.آمین!
۹ – بهشت مکانی است که دیگر دوستان و افرادِ فامیلمان که به عیسی مسیح ایمان آورده ا‌ند در آنجا خواهند بود!
عزیزان، هر ایماندار به عیسی مسیح، بلا فاصله پس از مرگ، در حضورِ عیسی مسیح در بهشت خواهد بود.
۸ بنابراین، از مرگ ترسی نداریم، بلکه از آن استقبال می‌کنیم، چون می‌دانیم که پس از مرگ نزد خداوند رفته، در خانه آسمانی‌مان بسر خواهیم برد.۲قرنتیان ۵: ۸
همچنین، روزی عیسی مسیح به این جهان باز خواهد گشت تا ایماندارانی را که هنوز زنده ا‌ند در خود جمع آوری نماید.
در این زمان، او تمامی کسانی را که به او ایمان داشته و فوت نموده ا‌ند، با خود به این جهان باز خواهد آورد.
اولِ تسالونیکیان ۴: ۱۳ – ۱۷ وضعیت ایمانداران پس از مرگ
۱۳ و اینک برادران عزیز، می‌خواهم که شما از وضعیت ایماندارانی که می‌میرند آگاه باشید، تا وقتی کسی از شما فوت می‌کند، شما نیز مانند آنانی که امیدی به عالم آینده ندارند، در غم و غصه فرو نروید. ۱۴ زیرا ما که ایمان داریم عیسی مرد و پس از مرگ زنده شد، باید یقین داشته باشیم که به هنگام بازگشت او، خدا تمام مسیحیانی را که مرده‌اند، همراه وی به این جهان باز خواهد آورد. ۱۵ این را من از جانب خداوند می‌گویم: ما که هنگام بازگشت مسیح خداوند زنده باشیم، زودتر از مردگان به آسمان نخواهیم رفت. ۱۶ زیرا صدای فرمان الهی و آوای تکان دهنده رئیس فرشتگان و نوای شیپور خدا شنیده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به زمین خواهد آمد. آنگاه پیش از همه، مسیحیانی که مرده‌اند زنده خواهند شد تا خداوند را ملاقات کنند. ۱۷ سپس، ما که هنوز زنده‌ایم و روی زمین باقی هستیم، همراه ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا همگی، خداوند را در هوا ملاقات کنیم و تا ابد با او باشیم.آمین!
براستی که بهشت چه جای شگفت انگیزی است.
چه زمان شادی و هیجان انگیزی خواهد بود، وقتی ما با تمامی دیگر ایماندارانِ به عیسی مسیح در حضورِ او در بهشت جمع خواهیم شد.
دوستِ خوب من، در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، اجازه بدید از شما چند سوال بپرسم.
۱ – آیا شما تاکنون به طورِ جدی به بهشت فکر کرده اید؟
۲ – آیا شما اطمینان دارید که بعد از فوتتان، حتما به بهشت خواهید رفت؟
۳ – عیسی مسیح در انجیلِ یوحنا ۱۴: ۶فرمود:۶ عیسی به او فرمود: «راه منم، راستی منم، زندگی منم. هیچ کس نمی‌تواند به خدا برسد مگر بوسیله من.آمین!
به نظرِ شما منظورِ عیسی مسیح از این گفته خود چی‌ بود؟
۴ – حال که توسطِ این مطالعه در کلامِ خدا، با بهشتِ واقعی خداوند و این که چه کسانی به آنجا می‌‌روند آشنا شدید، به نظرتان چه تغییراتیباید در زندگی خودتون بوجود بیارید، تا از رفتنِ به بهشت اطمینان داشته باشید؟
دعا می‌کنم که همهٔ شما امروز به عیسی مسیح ایمان بیارید تا از بخششِ گناهانتان اطمینان بیابید.
تا از خداوند حیاتِ نو ابدی در بهشت با خداوند عیسی مسیح را دریافت نمأیید.
نویسنده؛ کوروش باقری