آیاتِ کلیدی: دومِ قرنتیان ۵: ۶ – ۱۰
پس با اطمینان کامل چشم انتظار بدن آسمانی‌مان هستیم، و می‌دانیم که هر لحظه از عمرمان که در این بدن خاکی صرف شود، دور از مسیح و خانه ابدی‌مان، صرف شده است.

۷ ما این امور را نه با دیدن بلکه با ایمان باور می‌کنیم. ۸ بنابراین، از مرگ ترسی نداریم، بلکه از آن استقبال می‌کنیم، چون می‌دانیم که پس از مرگ نزد خداوند رفته، در خانه آسمانی‌مان بسر خواهیم برد. ۹ اما چه در این دنیا، در این بدن باشیم، و چه در آسمان با مسیح، هدفمان اینست که همواره در هر چه می‌کنیم، رضایت او را جلب نماییم. ۱۰ زیرا همه ما در مقابل تخت داوری مسیح خواهیم ایستاد و هر یک از ما نتیجه اعمالی را که در این زندگی انجام داده است، خواهد دید، چه نیک، چه بد.آمین!
سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!
عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.
از شما دعوت می‌‌کنم، تا برای شنیدن از خداوند و شناختِ بهتر از او، کلامِ او را مطالعه کنیم.
عنوانِ مطالعهٔ امروزِما در کلامِ خدا هست.چگونگی داوری ایماندارانِ به عیسی مسیح توسطِ خداوند.
آیاتِ کلیدیمطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا، دردومِ قرنتیان ۵: ۶ – ۱۰هستند.
عزیزان ، قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند، به من کمک کن تا درک کنم،اینآیاتدر کلامِ تو دردومِ قرنتیان ۵: ۶ – ۱۰چه ربطی با زندگی امروزِ مندارند.آمین!
*دوستِ خوبِ من، شما به چه کسی پاسخگوی نحوهٔزندگی خودتان هستید؟
به طورِ طبیعی، وقتی ما به پاسخگویی زندگیمون به دیگران فکر می‌‌کنیم، شاید به یاد رابطهٔ زناشویی که در آن شوهر به زنِ خود و زن به شوهرِ خود پاسخگوست بیفتیم.
و یا شاید به یادِ رابطهٔ والدین و فرزندان بیفتیم که در این رابطه، والدین به فرزندان و فرزندان به والدینِ خود پاسخگوی عملکردِ خود هستند.
اما امروزه در جامعه هایی که زندگی می‌‌کنیم، ما اشخاصی را مشاهده می‌‌کنیم که تصور می‌‌کنند به هیچ کس جوابگوی زندگی خودشون نیستند و نخواهند هم بود.
عزیزان، اینگونه باورِ اشتباه که ما به هیچکس جوابگوی زندگی خودمون نیستیم و نخواهیم هم بود، خیلی خطرناکه.
احساسِ مسئولیت داشتن در موردِ کیفیتِ روحانی زندگیمون و این که ما برای چگونگی زندگیمون به کسی جوابگو هستیم، برای ما بسیار مفیده.
چرا؟ چون که احساسِ مسئولیت داشتن در موردِ جوابگویی زندگیمون به کسی، موجب میشه تا ما همیشه از چگونگی شیوهٔ زندگیمون آگاه باشیم و از گناه و بدی دوری کنیم.
عزیزان، نهایتا همهٔ ما به خداوند خالقِ خودمان پاسخگوی زندگیمون هستیم.
همهٔ ما انسانها، روزی در مقابلِ خداوند خواهیم ایستاد و او کیفیتِ زندگی ما را داوری خواهد فرمود .عبرانیان ۹: ۲۷
۲۷ و درست همانگونه که به حکم خداوند، انسان یک بار می‌میرد و بعد از آن نوبت داوری می‌رسد،آمین!
دوستِ خوبِ من لطفا توجه بفرمأیید:
کلامِ خدا دو داوری کاملا متفاوت و مجزا از هم را به ما یاد میده.
همهٔ انسانها حتما توسطِ یکی از این دو داوری خداوند توسطِ او داوری خواهند شدوهیچ استثنأیی وجود نخواهد داشت!
اما این دو داوری خداوند چگونه هستند؟
یکی داوری کسانی هست که در طولِ عمرِ خودشان بر روی این کرهٔ زمین به عیسی مسیح ایمان آورده ا‌ند، و دیگری، داوری کسانی هست که به عیسی مسیح در طولِ عمرِ زمینی خودشون ایمان نیاورده ا‌ند.
داوری خداوند بر ایمانداران به عیسی مسیح را ما در دومِ قرنتیان ۵: ۶ – ۱۰مطالعه می‌‌کنیم.
۶ پس با اطمینان کامل چشم انتظار بدن آسمانی‌مان هستیم، و می‌دانیم که هر لحظه از عمرمان که در این بدن خاکی صرف شود، دور از مسیح و خانه ابدی‌مان، صرف شده است. ۷ ما این امور را نه با دیدن بلکه با ایمان باور می‌کنیم. ۸ بنابراین، از مرگ ترسی نداریم، بلکه از آن استقبال می‌کنیم، چون می‌دانیم که پس از مرگ نزد خداوند رفته، در خانه آسمانی‌مان بسر خواهیم برد. ۹ اما چه در این دنیا، در این بدن باشیم، و چه در آسمان با مسیح، هدفمان اینست که همواره در هر چه می‌کنیم، رضایت او را جلب نماییم. ۱۰ زیرا همه ما در مقابل تخت داوری مسیح خواهیم ایستاد و هر یک از ما نتیجه اعمالی را که در این زندگی انجام داده است، خواهد دید، چه نیک، چه بد.آمین!
داوری خداوند بر کسانی که به عیسی مسیح ایمان نیاورده ا‌ندرا در مکاشفه ۲۰: ۱۱ – ۱۳ مطالعه می‌‌کنیم.
۱۱ آنگاه تخت بزرگ سفیدی را دیدم. بر آن تخت کسی نشسته بود که زمین و آسمان از روی او گریختند و ناپدید شدند. ۱۲ سپس مرده‌ها را دیدم که از بزرگ و کوچک در برابر خدا ایتاده‌اند. دفترها یکی پس از دیگری گشوده شد تا به دفتر حیات رسید. مردگان همگی بر طبق نوشته‌های این دفترها محاکمه شدند. ۱۳ بنابراین، دریا و زمین و قبرها، مرده‌هایی را که در خود داشتند، تحویل دادند تا مطابق اعمالشان محاکمه شوند.آمین!
عزیزان، این داوری خداوند بر کسانی که به عیسی مسیح ایمان نیاورده ا‌ند، به داوری، “تختِ بزرگِ سفید” معروف هست.
در این داوری، اشخاصی که به عیسی مسیح ایمان نیاورده ا‌ند و نامشان در دفترِ حیاتِ خداوند ثبت نگردیده، بر اساسِ اعمالشان در طولِ عمرِ زمینیشان توسطِ خداوند داوری خواهند شد.
نتیجهٔ داوری برای این اشخاص، جدایی آنها از خداوند تا ابدیت است.
عزیزان، در این قسمت از مطالعه، راجع به داوری خداوند بر ایمانداران به عیسی مسیح- توضیحاتی را خدمتِ شما عرض می‌‌کنم.
همونطور که با مطالعهٔ دومِ قرنتیان ۵: ۱۰یاد گرفتیم، این داوری در واقع همان “تختِ داوری عیسی مسیح” بر ایمانداران به خود هست.
۱۰ زیرا همه ما در مقابل تخت داوری مسیح خواهیم ایستاد و هر یک از ما نتیجه اعمالی را که در این زندگی انجام داده است، خواهد دید، چه نیک، چه بد.آمین!
در موردِ چگونگی این داوری باید سه نکته را بدونیم؛
۱ – اولا این که، فقط اشخاصی که به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودشان ایمان آورده ا‌ند در این داوری حضور خواهند یافت.
دوستِ خوبِ من، از لحظه‌ای که ما به عیسی مسیح ایمان می‌‌یاریم، ما برای هر کلمه‌ای که از دهانمان بیرون آمده و برای هر عملی که انجام داده ایم، به خداوند عیسی مسیح پاسخگو خواهیم بود!
عیسی مسیح مشتاقه تا به خاطر کیفیتِ اعمال و گفتارمان به ما پاداش‌های الهی بده.
زندگی ما همچنین در رابطه با این که ما با عطایای روحانی که خداوند به ما هدیه داده – در موردِ این که ما با توانأیی‌ها و استعدادهأیی که او به ما هدیه داده – در مورد این که ما با وقت و پولی که به ما هدیه داده و در موردِ روابطِ ما با دیگران، توسطِ عیسی مسیح موردِ سنجش و ارزیابی قرار می‌‌گیره.
۲ – نکتهٔ دومی که باید در ارتباط با تختِ داوری مسیح بدونیم اینه که؛ “خودِ عیسی مسیح داورِ ما ایمانداران به خود است”!
عزیزان، چون عیسی مسیح منجی ما ایمانداران است، بنا بر این، او تمامی گناهانِ ما را کاملا بخشیده.
دقت کنید؛ این داوری ما توسطِ عیسی مسیح برای این نیست که مشخص شود آیا ما به بهشت خواهیم رفت یا نه!
وقتی ما در مقابلِ تختِ داوری مسیح می‌‌ایستیم، ما در بهشت هستیم.
عزیزان، ما در مقابلِ تختِ داوری مسیح می‌‌ایستیم، تا او بر اساسِ این که ما در طولِ عمرِ زمینی مون چگونه زندگی داشته ایم، به ما پاداش‌های الهی خودش را عطا کنه.
عزیزان، از لحظه‌ای که ما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی ایمان می‌‌یاریم، روح القدس در ما ساکن میشه.
از آن به بعد، هر گاه ما مرتکبِ خطا یا گناهی بشیم، روح القدسِ در ما به ما هشدار میده و اخطار می‌‌کنه تا مواظبِ رفتارمون باشیم.
روح القدس به ما کمک می‌‌کنه، تا زندگی پاک و در ارادهٔ خداوند داشته باشیم.
روح القدس به ما کمک می‌‌کنه، تا بتونیم خادمی موفق و وفادار برای خداوند باشیم.
روح القدس به ما کمک می‌‌کنه، تا در جنبه هایی از زندگی خودمان که ضعف داریم آنها را شناخته و با کمک وی آنها را ترمیم کنیم.
همچنین- روح القدسِ در ما، در تمامی طولِ عمرمان به ما یاد آوره این مهم هست که، ما باید حتما روزی حسابِ زندگی خودمان را به عیسی مسیح پس بدیم.
۳ – نکتهٔ سومی که باید در موردِ تختِ داوری مسیح بدونیم اینه که؛ “یاد بگیریم که مسیح، بر اساسِ چه چیزی ما را داوری خواهد نمود”؟
عزیزان، کلامِ خدا به ما یاد میده که، داوری مسیح بر زندگی ما ایماندارانِ به وی، بر اساسِ آنچه هست که ما در طولِ عمرمان بعد از ایمانِ به وی انجام داده ایم.
این نکتهٔ مهم را ما با مطالعهٔ کلامِ خدا در اولِ قرنتیان ۳: ۱۴ – ۱۵یاد می‌‌گیریم.
۱۴ آن معماری پاداش خواهد یافت که بر آن بنیاد، عمارتی با مصالح خوب ساخته باشد و حاصل کارش صحیح و سالم از بوته آزمایش بیرون آید. ۱۵ اما اگر عمارتی که ساخته باشد، بسوزد، ضرر بزرگی به او خواهد رسید. اگر چه خود نجات خواهد یافت، اما همچون کسی خواهد بود که از میان شعله‌های آتش فرار کرده باشد.آمین!
دوستِ خوبِ من، شاید ما به هر دلیل، گفتار، اعمال و زندگی روزانهٔ خودمان را آنطور که باید و شاید جدی قلمداد نمی کنیم.
اما تمامی جوانبِ زندگی ما در چشمِ خداوند بسیار جدی هستند.
دقت کنید، خداوند برای عطای لیاقت به ما برای ورود به بهشتِ وی، جانِ یگانه فرزند خود عیسی مسیح را قربانی نمود.
علاوه بر این، خداوند روح القدس، شخصیتِ روحِ خود را به ما هدیه داده تا ما بتونیم تحتِ هدایت و کمک او، زندگی پاک و خداپسندانه‌ای داشته باشیم.
تا قادر بشیم خواسته‌های او را ازمادر طولِ عمرمان انجام دهیم.
بنابر این، وقتی در مقابلِ مسیح می‌‌ایستیم، او در دانش و حکمتِ الهی خود، به خوبی تشخیص میده که آیا آنچه ما در طولِ عمرمان انجام داده ایم، ارزشِ دریافتِ هیچ پاداشی از او را دارند یا نه.
دوستِ خوبِ من، لطفا دقت بفرما.
شاید ما هیچ پاداشی را از مسیح دریافت نکنیم، ولی‌ می‌‌تونیم از آمرزشِ گناهانمان اطمینان داشته باشیم.
می‌ تونیم از نجاتِ ابدیمان اطمینان داشته باشیم.
می‌ تونیم از بودن با عیسی مسیح در بهشت تا ابد اطمینان داشته باشیم.
نجات ما تا ابد محفوظه!! ما هرگز نجاتمان را از دست نخواهیم داد!!
عزیزان، در این قسمت از مطالعه، به معرفی سه معیار و استانداردی که عیسی مسیح بر اساسِ آنها ایماندارانِ به خودش را داوری خواهد فرمود می‌‌پردازم.
۱ – عیسی مسیح ایماندارانِ به خود را، بر اساسِ میزانِ درکِ روحانی که از وی داشته ا‌ند داوری خواهد فرمود!
زمانی که ما به عیسی مسیح ایمان می‌‌یاریم، درکِ کمی از شخصیت، نحوهٔ عملکرد و خواسته‌های خداوند از خود داریم.
اما با گذشتِ سالها از عمرمان، با مطالعهٔ کلامِ خدا و کمکِ روح القدس، ما درکمان از آموزه‌های کلامِ خدا، شخصیتِ خداوند و خواسته‌های وی بیشتر و بیشتر می‌‌شوند.
عیسی مسیح هم ما را بر اساسِ تمامی درکمان از هر چه که از شخصیتِ خود، اراده خود و خواسته‌هایش به ما شناسانده موردِ داوری قرار خواهد داد.
۲ – عیسی مسیح ما را بر اساسِ چگونگی استفاده از موقعیت ها، استعداد‌ها و عطایأیی که او در طول عمرِ زمینی مان به ما بخشیده ما را موردِ داوری قرار خواهد داد”!
عزیزان، در روزِ داوری عیسی مسیح بر ایماندارانِ به خود، هیچ مقایسه و شباهتی وجود نخواهد داشت.
چون که عیسی مسیح هر شخصی را به طورِ منحصر بفرد آفریده و به آن شخص، استعداد ها، عطایا و موقعیت‌های منحصر بفردی نیز بخشیده است.
بنا بر این، در زمانی که برای داوری مقابل او می‌‌ایستیم، هر کدام از ما باید حسابِ این که چگونه از استعدادها، عطایا و موقعیت هایی که او در طولِ عمرمان به ما بخشیده استفاده کرده ایم به او حساب پس دهیم.
ما باید در تمامی طولِ عمرمون، در استفاده از هر چه که عیسی مسیح به ما بخشیده بسیار عاقلانه رفتار کنیم.
تمامی استعدادها، عطایا و موقعیتِهایی‌ که خداوند به طورِ منحصر بفرد به هر کدام از ما بخشیده، باید همیشه برای جلالِ نام وی و معرفی فیض، رحمت و محبت او به دیگران موردِ استفاده قرار بگیرند.
۳ – عیسی مسیح ما را بر اساسِ نیتِ واقعی قلبمان داوری خواهد فرمود”!
عزیزان، خداوند خود قلب و مغزِ ما را آفریده و در بدنِ ما قرار داده.
خودِ او هم کاملا می‌‌دونه در هر لحظه چی‌ در قلب و مغزِ ما می‌‌گذره.
عیسی مسیح در روزِ داوری ما، تمامی افکار، گفتار و اعمالِ ما را از فیلترِ نیتِ قلبی ما عبور میده و اونها را ارزیابی می‌‌کنه.
ما باید هر روزه نیت‌های خودمان را برای خدمتِ به عیسی مسیح محک بزنیم و بسنجیم.
چنانچه در انجامِ خدمتی به نامِ عیسی مسیح، ما خواستارِ شهرت، ثروت، کسبِ اعتبار و جلال برای خودمان هستیم، باید بلافاصله آنرا به خداوند اعتراف و ازاو درخواست بخشش کنیم.
خواست، سعی و تلاش و نیتِ قلبِ ما، فقط و فقط باید در جهتِ اطاعتِ کامل از عیسی مسیح و جلالِ نامِ او باشند!
عزیزان در ادامهٔ این مطالعه، به این سوال پاسخ میدم که، “چطور ما می‌‌تونیم خودمان را برای داوری عیسی مسیح آماده کنیم؟”
بر اساسِ آموزه‌های کلام خدا، برای این سوال چهار جواب پیشنهاد می‌‌کنم.
۱ – اولین اقدامِ آماده کنندهٔ ما برای داوری عیسی مسیح اینه که؛ “به او به عنوان خداوند و منجی ایمان بیاریم”!
عزیزان، بدونِ ایمان به عیسی مسیح گناهانِ ما هرگز بخشیده نخواهند شد.
بنا براین، ما باید برای هر گناهی که مرتکب شده ایم، به عیسی مسیح حساب پس بدهیم.
کلامِ خدا به ما یاد میده که تاوانِ گناهانِ ما، مرگ و جدأیی ابدی از خداوند، و بسر بردن در جهنم است.
رومیان ۶: ۲۳ ۲۳ زیرا هر که گناه کند، تنها دستمزدی که خواهد یافت، مرگ است؛ اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد، پاداش او از خدا زندگی جاوید است.آمین!
اما وقتی به عیسی مسیح ایمان می‌‌یاریم، خونِ ریختهٔ او بر روی صلیبِ جلجتا، تمامی گناهان ما را می‌‌پوشونه.
جانِ هدیه داده شدهٔ عیسی مسیح بر روی صلیب، به جای جانی که ما باید بدهیم گذارده میشه.
دعا می‌کنم تمامی شما به عیسی مسیح ایمان بیارید تا گناهانتون آمرزیده بشند و از او حیات ابدی در بهشت را دریافت کنید.
۲ – دومین اقدامِ آماده کنندهٔ ما برای داوری عیسی مسیح اینه که؛ “به طورِ منظم و صادقانه، نحوه و کیفیتِ زندگی خودمان را بسنجیم”!
باید از خودمان بپرسیم و صادقانه به این سوالات جواب بدیم که:
من دارم برای رسیدن به چه هدف و منظوری زندگی می‌‌کنم؟
من دارم از عطایا، استعداد‌ها و برکاتی که خداوند به من بخشیده، در چه جهتی استفاده می‌‌کنم؟
من دارم برکاتی را که خداوند به من بخشیده در چه راهی صرف می‌‌کنم؟
من دارم در چه فعالیتهایی به خداوند خدمت می‌‌کنم؟
زندگی روزانهٔمن، چطور داره خداوند را جلال میده؟
من در طولِ هر روزِ زندگیم، چقدر به خداوند فکر و چند بار از او سپاسگزاریمی‌‌کنم ؟
آیا زندگی روزانهٔ من، موجبِ رضایت خداوند هست؟
آیا خداوند از دوستیها و روابطِ اجتماعی من با دیگران رضایت داره؟
اگه در مورد پاسخِ صحیحِ هر کدام از این سوالات مطمئن نیستیم، یا می‌‌خواهیم که عیسی مسیح به ما نشون بده چه تغییراتی می‌‌خواد در زندگیمون بوجود بیاریم، بایداز او درخواستِ کمک کنیم.
۳ – سومین اقدامِ آماده کنندهٔ ما برای داوری عیسی مسیح اینه که؛ “اولویت‌های شخصی زندگی خودمان را موردِ برسی و سنجش قرار بدیم”!
باید بتونیم صادقانه جواب بدیم که؛
آیا در فعالیت‌های زیادِ روزانهٔ من حضورِ خداوند را احساس می‌‌کنم و از او می‌‌شنوم؟
آیا من در طولِ هر روز پر مشغلهٔ زندگیم، به خداوند هیچ وقتی را اختصاص می‌‌دم؟
در مراحلِ تصمیم گیری‌های هر روزهٔ من، خداوند چه نقشی داره؟
آیا من خواستارِ شناختِ دیدگاهِ خداوند در موردِ مشکلات و مسائلِ زندگیم هستم؟
۴ – چهارمین اقدامِ آماده کنندهٔ ما برای داوری عیسی مسیح اینه که؛ “ما باید هر روزه تعهدِ پیروی و خدمت به خداوند را در قلبمان تجدید و تقویت کنیم”!
عزیزان، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح باید حتما، در هر روزِ زندگیمان، زمانی را فقط برای بودنِ با خداوند، مطالعهٔ کلامِ او -صحبتِ با او و شنیدنِ از او اختصاص بدیم!
وقت گذرانی هر روزه با خداوند، مطالعهٔ کلام او و تعمق در آموزه‌های آن، گفتگوی صادقانه با خداوند و شنیدنِ از وی، ما را برای روبرویی و غلبه با مشکلات هر روزه آماده و مجهز می‌‌کنه.
این تنها راهِ قابل اطمینانی هست که ما را با خداوند در ارتباط و در مسیرِ زندگی در ارادهٔ الهی وی ثابت قدم نگه می‌‌داره.
زندگی روزانه بر طبقِ این روش، هفتهها، ماه‌ها و سالهای زندگی عمرِ زمینی ما را هم در راستای زندگیِ پاک و خواستِ خداوند حفظ و استوار نگه می‌‌داره.
دوستِ خوبِ من، در پایانِ این مطالعه اجازه بدید از شما بپرسم.
۱ – آیا شما برای داوری عیسی مسیح آمادگی دارید؟
۲ – آیا شما به عیسی مسیح ایمان دارید و به همین خاطر مطمئن هستید که حال او گناهانِ شما را آمرزیده؟
دعا می‌‌کنم که همهٔ شما به عیسی مسیح به عنوانِ منجی و خداوندِ خودتون ایمان بیارید، تا او گناهانِ شما را ببخشه و به شما حیاتِ نو ابدی در نزدِ خود در بهشت عطا کنه؟
نویسنده: کوروش باقری