سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!
عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.
از شما دعوت می‌‌کنم، تا برای شنیدن از خداوند و شناختِ بهتر از او، کلامِ او را مطالعه کنیم.

عنوانِ مطالعهٔ امروزِما در کلامِ خدا هست.راهِ اطمینان از نجاتِ ابدی خودمان.
آیاتِ کلیدیمطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا، دررومیان ۵: ۶ – ۱۰ و افسسیان ۲: ۸ – ۹هستند.
عزیزان ، قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند، به من کمک کن تا درک کنم،اینآیاتدر کلامِ تو دررومیان ۵: ۶ – ۱۰ و افسسیان ۲: ۸ – ۹چه ربطی با زندگی امروزِ مندارند.آمین!
دوستِ خوبِ من، بسیاری از عزیزان هستند که بعد از ایمانِ قلبی و صادقانهٔ خودشون به عیسی مسیح، گاهی دچار شک و تردید می‌‌شند.
دچارِ این شک و تردید که؛ آیا براستی گناهانِ من توسطِ خداوند آمرزیده شده ا‌ند؟
آیا براستی من نجاتِ ابدی را از خداوند دریافت نموده ام؟
آیا من براستی حال فرزند خواندهٔ خداوند هستم و او من را به عضویتِ خانوادهٔ الهی خود بر گزیده؟
آیا براستی حال روح القدس در من بسر می‌‌بره؟
یکی از دلایلِ اصلی که چرا این عزیزان بعد از ایمانِ قلبی به عیسی مسیح گاهی دچار شک و تردید میشند و اینگونه سوالات در ذهنشون نقش می‌‌بنده اینه که؛ اونها نمی تونند به یاد بیارند که دقیقا در چه تاریخی و در چه مکانی به عیسی مسیح ایمان آوردند.
دلیلِ دومی که چرا این عزیزان گاهی دچارِ شک و تردید میشند و اینگونه سوالات در ذهنشون نقش می‌‌بنده اینه که؛ در صورتی که در طولِ زمان بعد از ایمانشان به عیسی مسیح مرتکبِ گناهی شده باشند، به اشتباه تصور می‌‌کنند که پس حتما من آمرزشِ گناهان و نجاتِ ابدی را از خداوند دریافت نکرده ام.
عزیزان، برای اطمینان از نجاتِ ابدی خودمان، و شناختِ این حقیقت که ما بعد از ایمانِ قلبیِ صادقانه به عیسی مسیح، هرگز نجاتِ خودمان را از دست نخواهیم داد، مطالعهٔ صحیحِ کلامِ خدا به ما کمک می‌‌کنه.
دوستِ خوبِ من لطفا دقت بفرما.
تا زمانی که ما در موردِ نجاتِ ابدی خودمان شک و تردید داشته باشیم، سه تا موضوع پیوسته بوقوع می‌‌پیونده.
اول این که؛ ما نمی تونیم از برکاتِ الهی که خداوند به ما عطا فرموده استفاده کنیم.
دوم این که؛ ما نمی تونیم آنطور که باید برای خدمتِ به خداوند موثر باشیم، چون که به او اعتماد نداریم که او ما را برای خدمتِ به خود قادر می‌‌سازه.
سوّماً این که؛ ممکنه شک و تردیدِ کاذبِ ما، در دیگر ایمانداران هم شک و تردید بوجود بیاره.
دوستِ خوبِ من، کلامِ خدا در عبرانیان ۹: ۲۷به ما یاد میده که همهٔ انسانها، برای داوری خداوند در مقابلِ او خواهندایستاد. ۲۷ و درست همانگونه که به حکم خداوند، انسان یک بار می‌میرد و بعد از آن نوبت داوری می‌رسد،آمین!
بنا بر این، ما حتما باید در موردِ آمرزشِ گناهانمان و برخورداری از نجات ابدیخودمان، اطمینانِ قلبی کامل داشته باشیم.
عزیزان، گام اول برای داشتنِ اطمینانِ قلبی از این که گناهانمان آمرزیده شده‌اند و حیاتِ ابدی را از خداوند دریافت نموده ایم، شناختِ صحیح از آموزه‌های کلامِ خدا در این ضمینه هست.
در ادامهٔ این مطالعه، من به معرفی و توضیح چهار قسمتاز کلامِ خدا که “یگانه راهِ آمرزشِ گناهان و دریافتِ حیاتِ ابدی” را به ما یاد میدندمی‌‌پردازم.
۱ – اولین قسمت از کلامِ خدا که یگانه راهِ آمرزشِ گناهان و دریافتِ حیات ابدی را به ما یاد میده، در افسسیان ۲: ۸ – ۹مطالعه می‌‌کنیم.
در این قسمت از کلامِ خدا می‌‌خوانیم: ۸ بنابراین، در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته‌اید؛ و این کار شما نیست، بلکه هدیه خداست. ۹ نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست، از اینرو هیچکس نمی‌تواند به خود ببالد.آمین!
عزیزان، بنابر این، نجاتِ هر انسان، نتیجهٔ فیضِ خداونده و نه انجامِ اعمال دینی یا خوب!
فیض، لطفِ الهی خداونده که، در حالی که ما لیاقت و شایستگی دریافتِ آن را نداریم، او به ما عطا می‌‌کنه.
ما هیچ کاری نمی تونیم انجام بدیم تا فیضِ خداوند را بدست بیاریم.
او خودش در محبتِ بی‌ نظیرِ الهی خودش به انسان فیض می‌‌بخشه.
۲ – دومین قسمت از کلامِ خدا که یگانه راهِ آمرزشِ گناهان و دریافتِ حیاتِ ابدی را به ما یاد میده، در رومیان ۵: ۶ – ۱۱مطالعه می‌‌کنیم.
۶ پس ملاحظه می‌کنید که در آن هنگام که ما درمانده و ذلیل بودیم، درست در زمان مناسب، مسیح آمد و در راه ما گناهکاران جان خود را فدا کرد! ۷ حتی اگر ما انسانهایی خوب و پرهیزکار می‌بودیم، کمتر کسی ممکن بود حاضر شود جانش را در راه ما فدا کند، هر چند ممکن است کسی پیدا شود که بخواهد در راه یک انسان خوب و نجیب جانش را فدا کند. ۸ اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم، مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود. ۹ اگر آن زمان که گناهکار بودیم، مسیح با ریختن خون خود این فداکاری را در حق ما کرد، حالا که خدا ما را بی گناه بحساب آورده، چه کارهای بزرگتری برای ما انجام خواهد داد و ما را از خشم و غضب آینده خدا رهایی خواهد بخشید. ۱۰ هنگامی که دشمنان خدا بودیم، او بوسیله مرگ فرزندش ما را با خود آشتی داد؛ پس اکنون که دوستان خدا شده‌ایم و عیسی مسیح هم در قلب ما زندگی می‌کند، چه برکات عالی و پُر شکوهی به ما عطا خواهد کرد. ۱۱ حال، چقدر از رابطه عالی و جدیدی که با خدا داریم، شادیم! اینها همه از برکت وجود خداوند ما عیسی مسیح است که در راه گناهکاران، جان خود را فدا کرد تا ما را دوستان خدا سازد.آمین!
عزیزان، خداوندِ ما کاملا قدوس و عاری از هر گونه گناههست!
خداوندِ ما در قدوسیتِ الهی خودش، نمی تونه گناه را نادیده بگیره یا آن را تحمل کنه.
خداوندِ قدوس و عادلِ ما، حتما باید هر گناه را در عدالتِ الهی خودش مجازات کنه.
به همین منظور، خداوند در محبت و فیضِ الهی خودش، یگانه فرزندش عیسی مسیح را به این جهان فرستاد، تا او به جای گناهان ما مجازات بشه.
عیسی مسیح به جای ما، مجازاتِ گناهان ما را یکبار برای همیشه، با فدیهٔ جانِ خودش بر روی صلیب کاملا پرداخت نمود.
فدیهٔ داوطلبانهٔ جانِ عیسی مسیح به جای ما، که در واقع تاوانِ گناهانی بود که ما مرتکب و باید پرداخت می‌‌کردیم، عدالتِ خداوند را به جا آورد.
همینطور، ایمان به کارِ تمام شدهٔ عیسی مسیح بر روی صلیب، یگانه راهِ آمرزشِ گناهان و نجات را برای هر کسی که به او ایمان بیاره مهیا فرمود.
حال -توسطِ ایمانِ ما به کاری که عیسی مسیح بر روی صلیب به جای ما انجام داد، ما با خدای پدر آشتی نموده ایم و از غضبِ الهی وی رهأیی یافته ایم.
۳ – سومین قسمت از کلامِ خدا که یگانه راهِ آمرزشِ گناهان و دریافتِ حیاتِ ابدی را به ما یاد میده، در انجیلِ یوحنا ۳: ۱۶مطالعه می‌‌کنیم.
۱۶ زیرا خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است، تا هر که به او ایمان آورد، هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد.آمین!
عزیزان، ایمانِ قلبی به عیسی مسیح، لازمهٔ آمرزشِ گناهان و دریافتِ نجات برای هر شخص هست!
ما نمی تونیم فقط با دانستنِ این که عیسی مسیح کیست، نجات دریافت کنیم.
کسبِ اطلاعات زیاد از وی موجبِ نجات نمیشند.
هر انسانی فقط در صورتِ ایمانِ قلبی به این حقیقت که عیسی مسیح یگانه راهِ نجات برای بشرِ گناهکار هست و تسلیمِ کاملِ زندگی خود به وی، گناهانش آمرزیده میشند و فیضِ نجات را از خداوند دریافت می‌‌کنه.
۴ – چهارمین قسمت از کلامِ خدا که یگانه راهِ آمرزشِ گناهان و دریافتِ حیاتِ ابدی را به ما یاد میده، در رومیان ۱۰: ۹مطالعه می‌‌کنیم.
۹ درواقع، اگر انسان با زبان خود نزد دیگران اقرار کند که عیسی مسیح خداوند اوست و در قلب خود نیز ایمان داشته باشد که خدا او را پس از مرگ زنده کرد، نجات خواهد یافت.آمین!
عزیزان، اقرار به این مهم که عیسی مسیح خداوندِ ماست بدین معناست که؛ ما ایمان داریم مرگِ داوطلبانهٔ عیسی مسیح بر روی صلیب به جای ما، بخششِ تمامی گناهان را برای ما مهیا فرمود.
همینطور ایمان داریم که خداوند عیسی مسیح را از مردگان زنده و برخیزانید، تا اثباتِ پذیرشِ -پرداختِ کاملِ -مجازاتِ گناهانِ ما باشد.
عزیزان خداوند هدیهٔ نجاتِ خودش را بدونِ اطمینان از این که حال ما نجاتِ او را دریافت نموده ایم به ما نمیده.
به همین دلیله که او روح القدس را فرستاده تا در ما ساکن بشه.
روح القدس، ما را به عنوانِ فرزندانِ خداوند برای او مهر می‌‌کنه.افسسیان ۱: ۱۳ – ۱۴
۱۳ بسبب فداکاری مسیح، همه شما نیز که پیغام نجات بخش انجیل را شنیدید و به مسیح ایمان آوردید، بوسیله روح‌القدس مهر شدید تا مشخص شود که متعلق به مسیح هستید. خدا از زمانهای گذشته، وعده داده بود که روح‌القدس را به همه ما مسیحیان عطا کند؛ ۱۴ و حضور روح‌القدس در ما، ضمانت می‌کند که خدا هر چه وعده داده است، به ما عطا خواهد فرمود. مهر روح خدا بر ما، نمایانگر اینست که خدا ما را باز خرید کرده و ضمانت نموده است که ما را به حضور خود ببرد. این نیز دلیل دیگری است برای آنکه خدای شکوهمند خود را سپاس گوییم!آمین!
مهرِ روح القدس، ضمانتِ آمرزشِ گناهانِ ما و دریافتِ نجات از خداونده.
این مهر را هیچ کس و هیچ قدرتی هرگز نمی تونه بشکنه یا لغو کنه.
دوستِ خوبِ من، لطفا خوب دقت بفرمأیید.
نجات و حیاتِ ابدی که خداوند در ایمانمان به کارِ تمام شدهٔ عیسی مسیح بر روی صلیب به ما عطا می‌‌کنه، یک ضمانتِ الهی را نیز با خود داره.
این ضمانتِ الهی که، نجات و حیات ابدی برای همیشه مال ماست و ما هرگز آن را از دست نخواهیم داد!
بسیاری از مردم، در این باورِ اشتباه هستند که آنها انسانهای خوبی هستند.
اما کلامِ خدا به ما یاد میده که در مقایسه با استاندارد‌های الهی خداوند، تمامی انسانها گناهکارند.
هیچ انسانی آنقدر خوب و بی‌ گناه نیست که تونسته باشه مطابق با استاندارد‌های خداوند زندگی کرده باشه.
هیچ انسانی آنقدر خوب و بی‌ گناه نیست که لیاقتِ رفتن به بهشتِ خداوند را داشته باشه.
سعی در انجامِ اعمالِ خوب هم نمی تونه گناهانِ کسی را ببخشه و او را از غضبِ خداوند نجات بده.
دوستِ خوبِ من، اگر چه گناه دیگه هیچ جایگاهی در زندگی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح نداره، اما چون ما هنوز انسان هستیم و نفسِ انسانی کاملا در ما از بین نرفته، متاسفانه هر از گاهی مرتکبِ گناه میشیم.
امااطمینان از داشتنِ نجاتِ ابدی، نباید مجوزی برای ادامهٔ زندگی در گناه برای ما باشه.
به محضِ ارتکابِ هر خطا و گناهی، ما باید آن را به خداوند پدرِ آسمانی خودمان اعتراف و از او درخواستِ بخشش کنیم.
عزیزان، اگر چه ما هنوز بعد از ایمانمان به عیسی مسیح مرتکبِ گناه میشیم،
و اگر چه ما باید هر روزه گناهانِ خودمان را به خداوند اعتراف و از او درخواستِ بخششکنیم ،
اگر چه ما نتیجهٔ گناهانِ خودمان را خواهیم دید و خداوند گاهی برای تنبیه و تربیتمان ما را گوشمالی میده،
اما -ما نجاتِ ابدی را که از خداوند دریافت نموده ایم، هرگز از دست نخواهیم داد!
در کتابِ مقدس، در اولِ یوحنا، کلامِ خداِ به ما ایماندارانِ به عیسی مسیح یاد میده که چگونه با گناهانی که بعد از ایمانِ خود به عیسی مسیح گاهی مرتکب می‌‌شویم برخورد کنیم.
در اولِ یوحنا ۱: ۷ می‌‌خوانیم:۷ اما اگر ما نیز مانند مسیح در نور حضور خدا زندگی می‌کنیم، آنگاه با یکدیگر رابطه‌ای نزدیک داریم و خون عیسی، فرزند خدا، ما را از هر گناه پاک می‌سازد. آمین!
خونِ عیسی مسیح که به جای ما بر صلیبِ جلجتا ریخته شد، همواره ما را از هر گناهی پاک می‌‌کنه.
همینطور در اولِ یوحنا ۱: ۸می‌‌خوانیم: ۸ اگر بگوییم گناهی نداریم، خود را فریب می‌دهیم و از حقیقت گریزانیم.آمین!
ما تا زمانی که زنده هستیم، قابلیتِ گناه کردن داریم. اما خداوند در صورت برگشتن از آن گناه و در خواستِ بخشش از او حتما ما را می‌‌بخشه.
باز در اولِ یوحنا ۱: ۹می‌‌خوانیم: ۹ اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می‌بخشد و از هر ناراستی پاک می‌سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما، جان خود را فدا کرده است.آمین!
این راهِ چارهٔ اصلی برای زمانهایی هست که، ما بنا به هر دلیل گناهی را مرتکب میشیم.
اعتراف، بازگشتِ از آن گناه و درخواست بخشش از خداوند.
همچنین در اولِ یوحنا ۲: ۱ – ۲می‌‌خوانیم:
۱ فرزندان عزیزم، اینها را به شما می‌نویسم تا گناه نکنید. اما اگر گناهی از شما سر زند، کسی هست که برای ما نزد خدای پدر وساطت کند و بخشایش ما را از او درخواست نماید. این شخص عیسی مسیح است که مظهر راستی و عدالت است. ۲ او کسی است که تاوان گناهان ما را داده تا خدا ما را هلاک نسازد؛ او با این کار، رابطه‌ای دوستانه میان خدا و ما بوجود آورده است. او نه فقط برای گناهان ما، بلکه برای گناهان تمام مردم جهان فدا شد.آمین!
عزیزان، این خواستِ خداوند نیست که ما ایماندارانِ به عیسی مسیح گناه کنیم.
اما هر گاه مرتکبِ اشتباهی شدیم، عیسی مسیح از جانبِ ما نزدِ پدر شفاعت می‌‌کنه.
وقتی ما به عیسی مسیح ایمان می‌‌یاریم، خداوند دیگه گناهان ما را نمی بینه، بلکه ما را عادل یعنی بی‌ گناه می‌‌بینه چون که، خونِ عیسی مسیح ما را کاملا شسته و نزدِ خداوند بی‌ گناه نموده.
براستی که چه منجی مهربان، سخاوتمند و با وفأیی داریم.
باز در اولِ یوحنا ۳: ۹می‌‌خوانیم: ۹ هر که به خانواده خدا ملحق می‌شود و فرزند خدا می‌گردد، به راه گناه نمی‌رود، زیرا او از طبیعت و حیات الهی برخوردار می‌شود. بنابراین، دیگر نمی‌تواند گناه کند، زیرا در او زندگی تازه‌ای شکل گرفته است که از خدا جریان می‌یابد. آمین!
اگه ما قلبا، صادقانه و واقعا به عیسی مسیح ایمان داشته باشیم، هرگز در گناه باقی نمی مونیم و به گناه کردن ادامه نمی دهیم.
ما با ارادهٔ راسخ، زندگی نزدیکِ روزانه با خداوند و کمکِ روح القدس، قادر به غلبه بر هر گناهی خواهیم بود.
دوستِ خوبِ من، در زندگی هر ایماندارِ به عیسی مسیح، ارتکابِ گناهِ وی، حتما با تنبیه و انضباطِ خداوند پدرِ آسمانی او روبرو میشه، نه این که وی نجاتِ خودش را از دست بده.
دقت کنید؛ در ایمان به خونِ عیسی مسیح و با مهری که روح القدس بر ما زده، نجاتِ ابدی دریافت شدهٔ ما از خداوند براستی ابدیست و ما هرگز آن را از دست نخواهیم داد.
کلامِ خدا در عبرانیان ۱۲: ۵ – ۶این نکتهٔ فوق العاده مهم را بخوبی به ما یاد میده.
۵ گویا بکلی از یاد برده‌اید که کلام خدا برای تشویق شما فرزندان خدا، چه می‌گوید. کلام خدا می‌فرماید: «پسرم، هرگاه خداوند تو را تنبیه کند، دلگیر نشو، و هرگاه اشتباهات تو را خاطرنشان سازد، دلسرد نشو. ۶ زیرا اگر تو را تادیب می‌کند، به این علت است که دوستت دارد، و اگر تو را تنبیه می‌نماید، به این دلیل است که فرزند او هستی.»آمین!
دوستِ خوبِ من، در پایانِ این مطالعه، اجازه بدید از شما سوال کنم؛
۱ – آیا شما با وجودِ این که به عیسی مسیح ایمان دارید، گاهی نسبت به این که آیا خداوند براستی گناهانتون را بخشیده و به شما حیاتِ ابدی عطا فرموده شک می‌‌کنید؟
۲ – اگه اینطوره، آیا شما از دستور العمل هایی که در این مطالعه برای اطمینان از آمرزشِ گناهان و دریافتِ نجاتِ ابدی از خداوند یاد گرفتیم، پیروی نموده اید؟
دعا می‌‌کنم که شما در همین لحظه به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوندِ خودتون ایمان بیارید!
دعا می‌‌کنم که شما زندگی خودتون را کاملا به خداوند تسلم کنید و از او بخواهید برای زندگی در ارادهٔ خاص و الهی او برای زندگیتون به شما کمک کنه !
دعا می‌‌کنم که شما هر روز با خداوند وقت بگذرانید، کلامِ او را مطالعه کنید و در آموزه‌های آنتعمق داشته باشید!
خداوند شما را دوست داره و می‌‌خواد با شما در طولِ عمرِ زمینیتان، در انجامِ ارادهٔ خاصی که برای همان منظور شما را آفریده همکاری کنه.
خداوند همینطور مشتاقه تا بتونه در ایمانِ شما به عیسی مسیح گناهانتون را ببخشه و به شما حیاتِ ابدی در نزدِ خود در بهشت را عطا کنه.
دوستِ من، دعوتِ خداوند را امروز از او بپذیرید تا از فیضِ الهی او تا ابدیت بهره‌مند شوید.
نویسنده: کوروش باقری