آیهٔ کلیدی: غلاطیان ۶: ۲
بارهای یکدیگر را حمل کنید و به این طریق قانون مسیح را بجا خواهید آورد‌.آمین!
سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!

عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.
از شما دعوت می‌‌کنم، تا برای شنیدن از خداوند و شناختِ بهتر از او، کلامِ زنده و حیات بخشِ او را مطالعه کنیم.
عنوانِ مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا هست؛همکاری با خدا در کمک به نیازمندان.
آیهٔ کلیدی این مطالعه، در غلاطیان فصلِ شش و آیهٔ دو هست.
این آیه می‌‌فرماید؛ ۲ بارهای یکدیگر را حمل کنید و به این طریق قانون مسیح را بجا خواهید آورد‌.آمین!
عزیزان ، قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند، به من کمک کن تا درک کنم، این آیه در کلامِ تو درغلاطیان ۶: ۲چه ربطی با زندگی امروزِ م داره.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
دوستِ خوبِ من، هر گاه خداوند در حکمت و ارادهٔ الهی خود، اجازهٔ ورودِ شخص یا اشخاصی را که کمبودی دارند و در نیازند به زندگی ما میده –
یا هر گاه خداوند اجازه میده تا ما در مسیرِ زندگی روزانمون، با شخص یا اشخاصی روبرو بشیم که کمبود دارند و نیازمندند، خودِ او دقیقا از قبل می‌‌دونه اون شخص یا اشخاص چه کمبودها یا نیازهایی دارند.
علاوه بر این، خداوند در دانش و سخاوتِ الهی خود، می‌‌دونه که هر چه را که آن شخص یا اشخاصِ نیازمندی که به زندگی شما وارد شده ا‌ند، از قبل به شما هدیه داده.
عزیزان، با شناختِ صحیحی که ما ایماندارانِ به عیسی مسیح از خداوند داریم، می‌‌دونیم که او، “دانای مطلقه”.
این بدین معناست که خداوند؛ همه چیز را در موردِ همه چیز و در موردِ همه کس در همه جا – در تمامی زمانها کاملا می‌‌دونه.
همینطور، می‌‌دونیم که خداوند، “قادرِ مطلقه”.
این بدین معناست که خداوند؛ قادر به انجامِ هر کاری هست. انجامِ هیچ عملی از توانِ خداوندِ ما خارج نیست.
همینطور می‌‌دونیم که خداوند؛ “خدای همیشه در همه جا حاضره”.
این نیز بدین معناست که خداوند -درهر نقطه از این هستی‌ ودر زندگی ما -در هر لحظه حضور داره.
همینطور می‌‌دونیم که خداوند، هیچ اقدامی را بدونِ نقشه، منظور و هدفی خاص انجام نمیده.
پس عملکردِ خداوند در زندگی ما و این هستی‌، همگی با هدف هستند و منظورِ خاصِ او را دنبال می‌‌کنند.
با در نظر داشتنِ تمامی این حقایق در موردِ خداوند پدرِ آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح –باید همواره نکتهٔ بسیار مهمی را بیاد داشته باشیم.
این نکتهٔ مهم که؛وقتیخداوند پدرِ آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح -اجازهٔ ورودِ شخص یا اشخاصِ نیازمند را به زندگی ما میده،
و یا وقتی او اجازه میده تا ما در مسیرِ روز‌های زندگیمون با شخص یا اشخاصِ نیازمندی برخورد کنیم، این ملاقات خواستِ خداوند بوده و او داره بدین طریق -نقشه و منظورِ خاصی را در زندگی مادنبال می‌‌کنه.
بنابراین، باید به حضورِ پدرِ آسمانیان بریم و در کمالِ فروتنی به او بگیم؛ خداوند پدرِ آسمانی مهربانم، من می‌‌دونم که تو مرا در مسیرِ این شخصِ نیازمند قرار داده ای.
یا، خداوند تو اجازهٔ ورودِ این اشخاصِ نیازمند را به زندگی من داده ای.
پدرجان، من اطمینان دارم که تو، دقیقا می‌‌دونستی که اینطور میشه و من با این شخص یا اشخاصِ نیازمند روبرو خواهم شد.
از تو درخواست می‌‌کنم تا به من بگی، منظور و هدفِ تو از این ملاقات چی بوده؟
تو می‌‌خواهی توسطِ من، چطور به این شخص یا اشخاص کمک کنی، تا اونها بتونند به تو نزدیکتر بشند؟
دوستِ خوبِ من، لطفا دقت بفرمأیید.
توانأیی شناختِ کمبود و نیاز در زندگی دیگران، هدیه‌ای هست که خداوند پدرِ آسمانی مهربانِ ما به ما عطا فرموده.
توانأیی شناختِ کمبود و نیاز در زندگی دیگران، ما رابه گونه‌ای خاصبا خداوند در ارتباط قرار میده – تا برای رفعِ نیاز آنها با وی همفکر و همکار بشیم.
عزیزان، اگه ما فقط با دیدگاهِ انسانی خودمون به نیازِ موجود در زندگی دیگران نگاه کنیم، خیلی سریع خودمون را کاملا ناتوان از هر گونه کمکی به اونها می‌‌بینیم.
یا شاید مشاهده و درکِ صحیح از نیازِ واقعی دیگران، خیلی سریع ما را خسته و کلافه کنه.
در این صورت، طولی نمی کشه که ذهنِ انسانی مون هم در ما نجوا می‌‌کنه که؛ ‌ای با با – اینها هم که هر روز به چیزی نیازمندند.
عزیزان، لطفا دقت کنید؛
وقتی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح با اشخاصِ نیازمند روبرو میشیم، به جای این که سریع فکر کنیم که؛ ‌ای داد و بیداد – اینها هم که حالا باز دوباره به من فشارِ مالی می‌‌یارند؛
یا این فکر که؛ ‌ای داد و بیداد – اینها هم که دوباره می‌‌خواند کلی از وقتِ من را بگیرند؛
و یا این فکر که؛ ‌ای داد و بیداد – اینها باز دوباره تمامِ توان و حوصلهٔ من را سر می‌‌برند؛ باید با خداوند پدرِ آسمانی خودمان صحبت و مشورت کنیم.
باید از پدرِ آسمانی خودمان بپرسیم؛ پدر جان – چرا تو مرا در این موقعیت قرار داده ای؟
عزیزان، در روبرویی با اشخاصِ نیازمند؛ به جای یکه خوردن و احساسِ ناتوانی و کلافگی داشتن؛ باید به یاد داشته باشید که خداوند در حکمت، دانش و ارادهٔ مقدس و الهی خودش شما را در این موقعیت قرار داده.
خداوند می‌‌خواد با شما همکار بشه و توسطِ شما، در زندگی اون اشخاصِ نیازمند کارِ بزرگی انجام بده.
بنا بر این، در آرامش و اطمینانِ خاطر، به خداوند اجازه بدید به شما کمک کنه، تا بتونید ورای هر نیازِ ظاهری اشخاص را ببینید.
به خداوند اجاز بدید تا به شما نشون بده، او می‌‌خواد در زندگی آن شخص یا اشخاصِ نیازمندی که شما را با آنها روبرو کرده، چه کارِ بزرگی را انجام بده.
دوستِ خوبِ من، برکتِ همکاری با خداوند در کمک به نیازمندان را، به خاطرِ دیدگاهِ غلط، تصمیم گیری عجولانه، بی‌ حوصله گی، ترس و کلافگی و احساسِ ناتوانی داشتن از دست ندید.
اجازه ندید تا بی‌ میلی و رو گردانی شما از کمک به نیازی که در زندگی دیگران تشخیص داده اید، مانعِ همکاری شما با خداوند و بر طرف شدنِ نیاز آنها بشه!
دقت کنید؛ خداوند هرگز از شما خواسته‌ای نداره که خود وی از قبل شما را برای انجامِ آن کاملا مجهز و آماده نکرده باشه.
همینطور؛ خداوند هرگز از شما انتظارِ بر آورده نمودنِ نیاز‌های دیگران را نداره اگه خودِ وی از قبل هر چه را که بدانها نیاز داشته باشید برای شما مهیا نفرموده باشه.
دوستِ خوبِ من، آیا خداوند شما را از نظرِ مالی برکت داده؟
اگه آره؛ به این بیندیشید که خداوند توسطِ عطای برکتِ مادی به شما، داره منبعِ کمکِ مالی به دیگران را در اختیارِ شما قرار میده.
آیا شما از برکتِ زندگی در یک خانوادهٔ پاک، نیکو کار و خدا ترسی برخوردارید؟
اگه آره؛ به این بیندیشید که خداوند می‌‌خواد توسطِ خانوادهٔ شما، برای کمکبه خانواده‌های در حالِ از هم پاشیده شدن و پریشان و دردمند استفاده کنه.
آیا خداوند شما را از اسارتِ عاداتِ گناه آلودی آزاد نموده؟
آیا خداوند شما را از مشکلات و فجایعِ عظیمی رهانیده و در عوض، امید و آرامشتون داده؟
اگه آره؛ به این بیندیشید که حال خداوند می‌‌خواد توسطِ شما، دیگران را نیز از عاداتِ گناه آلودشان آزاد کنه.
خداوند می‌‌خواد شما هم به دیگران کمک کنید تا از مشکلات زندگیشون آزاد بشند و با شناختِ خداوند عیسی مسیحآرامشِ الهی او را دریافت کنند.
دوستِ خوبِ من، لطفا به این عرضِ من خوب دقت کنید.
شاید شما بگید؛ من هیچ مال و منالی ندارم – من خانوادهٔ درست و حسابی ندارم – در عوض،من عاداتِ گناه آلودی دارم و در مشکلاتِ زیادی هر روزه زندگی می‌‌کنم – در این صورت، من چطور می‌‌تونم توسطِ خداوند بکار گرفته بشم و حتی به دیگران همکمک کنم؟
بیاد داشته باشید که خداوندِ دانای مطلق، خداوند قادرِ مطلقِ همیشه در همه جا حاضر -خالقِ تمامی این هستی‌ و شما، شما را بیشر از جانِ خودش دوست داره.
اگه شما فروتن شده و در همین لحظه، در هر شرایطی که هستید زندگی خودتون را کاملا به او تسلیم کنید و او را به قلب و زندگیتون بپذیرید، خداوند حتما دعوتِ شما را می‌ پذیرهو به قلبِ شما وارد میشه.
نه تنها این، بلکه خداوند تمامی گناهانِ شما را می‌‌بخشه- شما را به فرزندی به خانوادهٔ الهی خود می‌‌پذیره و به شما حیاتِ نو ابدی عطا می‌‌کنه.
از اون لحظه به بعد، اگه شما در ارتباطِ شخصی منظم و رو راستی با خداوند باقی بمونید، او در وجودِ شما کار می‌‌کنه تا بتدریج مبدل به شخصی بشید که برای همان منظور شما را آفریده.
یعنی شخصی که مشتاقه تا هر روزه خداوند را بهتر بشناسه و در ارادهٔ الهی او شاد و پیروززندگی کنه.
در این پروسه، یعنی در پروسهٔ زندگی هر روزه در راهِ شناختِ بهتر از خداوند و اطاعتِ کامل از او، وی با شما در کمک به نیازمندان هم همکاری می‌‌کنه.
در صورتِ ایمانِ قلبی و تسلیمِ کاملِ زندگیتون به خداوند عیسی مسیح، او بهشما کمک می‌‌کنه تا بتونید قانونِ خودِ وی را در زندگیتون انجام بدید.
دوستِ من، آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروز ما در کلامِ خدا، در غلاطیان ۶: ۲هست.
این آیه می‌‌فرماید؛ ۲ بارهای یکدیگر را حمل کنید و به این طریق قانون مسیح را بجا خواهید آورد‌.آمین!
دوستِ خوبِ من، ما فقط و فقط با کمکِ خودِ خداوند عیسی مسیح می‌‌تونیم قانونِ او را انجام بدیم!
ما فقط و فقط با کمکِ خداوند عیسی مسیح می‌‌تونیم بار‌های همدیگر را حمل کنیم!
ما فقط و فقط با کمکِ خداوند عیسی مسیح می‌‌تونیم به نیازمندان کمک کنیم!
دعا می‌‌کنم تا همهٔ شما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید – تا او گناهانِ شما را ببخشه و به شما حیاتِ نو ابدی عطا کنه.
و تا بتونید هدف از خلقتِ خودتون را توسطِ خداوند عیسی مسیح بشناسیدو در راهِ رسیدن به آن هدف -هر روزه با او همکار بوده و زندگی کنید.
عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا با او گفتگو کنیم.
خداوند عیسی مسیح – از تو سپاسگزارم، زیرا که تو خدای دانای مطلق، قادرِ مطلقِ همیشه در همه جا حاضر هستی‌.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که مرا برای همکاری با خودت در انجامِ اهدافِ خاص و الهیت آفریده ای.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که در هر لحظه از زندگی من که هدیهٔ خودِ تو به من است، با من هستی‌.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که در ایمانم به تو، گناهانِ من را می‌‌بخشی و به من حیاتِ نو ابدی عطا می‌‌کنی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که به من کمک میکنی، تا بار‌های دیگران را متحمل شوم.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که مرا برکت می‌‌دهی تا بتوانم از برکاتِ عطا شدهٔ تو به من، به نیازمندان کمک کنم.
خداوند عیسی مسیح، من به تو به عنوانِ خداوند و منجی خودم ایمان می‌‌آورم.
خداوند عیسی مسیح، به قلب و زندگی من بیا و به من کمک کن – تا در انجامِ ارادهٔ الهی تو و کمک به نیازمندان در طولِ زندگیم – همکاری صادق و با وفا برای تو باشم.
در نامِ عیسی مسیح در خواست می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کوروش باقری