آیهٔ کلیدی: انجیلِ متی ۶: ۱۰
«ملکوت تو برقرار گردد. «خواست تو آنچنان که در آسمان مورد اجراست، بر زمین نیز اجرا شود.آمین!
سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!

عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.
از شما دعوت می‌‌کنم، تا برای شنیدن از خداوند و شناختِ بهتر از او، کلامِ زنده و حیات بخشِ او را مطالعه کنیم.
عنوانِ مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا هست؛اهمیتِ اولویت دادن به خواستِ الهی خداوند.
آیهٔ کلیدی این مطالعه، در انجیلِ متی ۶: ۱۰هست.
این آیه می‌‌فرماید؛ ۱۰ «ملکوت تو برقرار گردد. «خواست تو آنچنان که در آسمان مورد اجراست، بر زمین نیز اجرا شود.آمین!
عزیزان ، قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند، به من کمک کن تا درک کنم، این آیه در کلامِ تو درانجیلِ متی ۶: ۱۰چه ربطی با زندگی امروزِ من داره.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
دوستِ خوبِ من، در بهشت – یعنی مکانی که ما ایماندارانِ به خداوند عیسی مسیح با وی تا ابدیت در آنجا بسر خواهیم برد؛ فقط “خواستِ الهی خداوند” اولویت داره!
در بهشت – با یک دستور از سوی خداوند، فرشتگان به حضورِ وی آمده و دستوراتِ وی را بی‌ چون و چرا اطاعت می‌‌کنند.
عیسی مسیح در نمونهٔ دعا‌های خود، به ما یاد داده به گونه‌ای دعا کنیم – تا خداوند پدرِ آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، خواست‌های الهی خودش را بر روی این زمین هم به همان طریق انجام بده.
حال سوال اینجاست که؛ خداوند مشتاقه تا خواست‌های الهی وی در کجا بر روی این کرهٔ زمین اجرا بشند؟
عزیزان، خداوند پدرِ آسمانی ما، بسیار مشتاقه تا خواستِ الهی وی به بهترین نحوِ ممکن، در خانه‌های مسکونی ما، در محل‌های کار و کاسبی ما، در مدارسِ ما، در محل‌های عبادتِ ما، و همینطور، در دولت‌های ما انجام بشه.
نمونهٔ دعای عیسی مسیح، به شاگردانش یاد داد چطور در دعا‌های خودشون، با قلبِ خداوند شریک بشند.
به عبارتی دیگه؛ چطور دعا کنند، تا خواستهٔ آنها با خواستهٔ قلبِ خداوند شریک و هماهنگ بشه.
نمونهٔ این دعا را، مدتی بعد در باغِ جتسیمانی از عیسی مسیح می‌‌شنویم.
عزیزان، عیسی مسیح قبل از دستگیری توسطِ سربازانِ رومی در باغِ جتسیمانی، دعأیی می‌‌کنه.
دعای عیسی مسیح در باغِ جتسیمانی را ما در کلامِ خدا، در انجیل متی ۲۶: ۳۹مطالعه می‌‌کنیم.
عیسی مسیح می‌‌فرماید؛ ۳۹ سپس کمی دورتر رفت و بر زمین افتاد و چنین دعا کرد: «پدر، اگر ممکن است، این جام رنج و عذاب را از مقابل من بردار؛ اما نه به خواهش من بلکه به خواست تو.» آمین!
در این نمونهٔ دعای عیسی مسیح، به خوبی متوجه میشیم که او، “خواستِ الهی خداوند” را در اولویتِ اولِ دعای خود داشت.
عیسی مسیح در اولویتِ اول داشتنِ خواستِ الهی خداوند را با این فرمایشِ خود به اثبات می‌‌رسونه که؛اما نه به خواهش من بلکه به خواست تو.
عزیزان، خواستِ خداوند را در اولویتِ اولِ دعای خود داشتن، مثلِ اینه که ما با تمامِ وجودمون – خواستارِ پادشاهی و حکومتِ خداوند بر روی این کرهٔ زمین و در زندگی خودمان باشیم.
یعنی این که خداوند دستور دهنده – و ما اطاعت کنندهٔ بی‌ چون و چرای وی باشیم.
ما تنها در صورتی می‌‌تونیم با تمامِ وجودمان – خواستارِ پادشاهی و حکومتِ خداوند پدرِ آسمانیمان در این دنیا و در زندگی خودمان باشیم که؛ با او همفکر و همنظر باشیم.
لطفا دقت بفرمأیید.
وقتی ما – برای خواستِ الهی خداوند، اولویتِ اول را در دعا‌های خود قأئل شده باشیم؛
وقتی ما – با فکرِ خداوند موافقوهمنظر باشیم؛
و وقتی ما با خواستِ قلبی خداوند همقلب و شریک باشیم؛ اونوقت – ما با وی، در انجامِ خواستِ الهی وی بر روی این کرهٔ زمین و در زندگی خودمان همکار میشیم.
بله دوستِ من، وقتی ما خواستِ الهی خداوند را در اولویتِ زندگی و در دعاهای خودمان حفظ می‌‌کنیم؛
وقتی ما با فکر و خواستِ الهی خداوند همنظر و همفکر میشیم؛
و وقتی ما با قلبِ خداوند در انجامِ کاری چه بر روی این کرهٔ زمین و چه در زندگی خودمان شریک میشیم؛ اونوقت ما – در اجری آن خواستِ الهی خداوند با وی همکار میشیم.
دوستِ خوبِ من لطفا دقت بفرما.
خداوند پدرِ آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح؛ از تمامی افکار و نیت‌های قلبی ما کاملا آگاهه.
وقتی او می‌‌بینه که ما – خواستِ الهی او را در اولویتِ اولِ زندگی و دعا‌های خود داریم؛
وقتی او می‌‌بینه که ما – با خواست و نظرِ وی موافق و همنظر هستیم؛
و وقتی او می‌‌بینه که ما – قلبمون با قلبِ او شریک شده و یک خواسته را داره؛ اونوقت او جهتِ دعا‌های ما را مشخص می‌‌کنه.
و نه تنها این؛ بلکه خداوند از ما دعوت می‌‌کنه تا در دریافتِ پاسخ دعای خودمون از وی، در فعالیت‌های او نیز شریک و همکار بشیم.
اجازه بدید با یک مثال، این نکتهٔ بسیار مهم را روشنتر کنم.
اگه خداوند احساسِ علاقهٔ شدیدِ دعا کردن برای نجاتِ شخص یا اشخاصی را در قلبِ شما قرار میده؛ این علاقهٔ شدید برای دعا کردن برای شخص یا اشخاصی که هنوز به عیسی مسیح ایمان ندارند، در حقیقت دعوتِ همکاری خداوند از شماست برای عملکرد در زندگی اون شخص یا اشخاصِ خاص.
تکرار می‌‌کنم؛اگه خداوند احساسِ علاقهٔ شدیدِ دعا کردن برای نجاتِ شخص یا اشخاصی را در قلبِ شما قرار میده؛ این علاقهٔ شدید برای دعا کردن برای شخص یا اشخاصی که هنوز به عیسی مسیح ایمان ندارند، در حقیقت دعوتِ همکاری خداوند از شماست برای عملکرد در زندگی اون شخص یا اشخاصِ خاص.
عزیزان، منظور از “نجات” در اینجا، یعنی اشخاصی که به عیسی مسیح به عنوانِ منجی شخصی و خداوندِ خود ایمان آورده ا‌ند و به همین دلیل، حال خداوند تمامی گناهانِ آنها را آمرزیده.
در ضمن، اشخاصی که بخششِ گناهانشان یا همان نجاتِ خداوند را در فیضِ الهی او و به خاطرِ ایمانشان به کارِ تمام شدهٔ عیسی مسیح بر روی صلیب از او دریافت می‌‌کنند، خداوند همچنین به این ایمانداران حیاتِ نو ابدی عطا می‌‌کنه.
ایماندارانِ به عیسی مسیح، در حیاتِ نو ابدی که خداوند به آنها بخشیده، تا ابدیت با او در بهشت زندگی خواهند کرد.
دعا می‌‌کنم که همهٔ شما عزیزانِ شنونده -به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، تا او گناهانِ شما راببخشه و به شما حیاتِ نو ابدی در نزدِ خود در بهشت عطا کنه.
دوستِ خوبِ من لطفا دقت بفرما؛
دعای هماهنگ و همقلب با خواستِ الهی خداوند؛ به ما کمک می‌‌کنه تا برای او خادمینی بشیم که او می‌‌تونه توسطِ ما، خواستِ الهی خودش را بر روی این کرهٔ زمین انجام بده.
تکرار می‌‌کنم؛ دعای هماهنگ و همقلب با خواستِ الهی خداوند؛ به ما کمک می‌‌کنه تا برای او خادمینی بشیم که او می‌‌تونه توسطِ ما، خواستِ الهی خودش را بر روی این کرهٔ زمین انجام بده.
بنابراین؛ بیأیید از همین لحظه، در دعاها و روشِ زندگیمون، به خواستِ الهی خداوند اولویتِ اول را بدیم.
بیأیید از همین لحظه، با نظر و فکرِ خداوند برای انجامِ خواسته‌های الهیش همنظر و همفکر بشیم.
بیأیید از همین لحظه، با قلبِ خداوند در انجامِ خواسته‌های الهیش شریک بشیم.
و همچنین، بیأیید اجازه بدیم تا خواستِ الهی خداوند، اول در زندگی خودِ ما انجام بشه.
دوستِ خوبِ من، امیدوارم که همهٔ ما بتونیم صادقانه و با تمامِ وجودمان -وقتی خواسته و توقعی از خداوند داریمبه اوبگوییم؛
۱۰ «ملکوت تو برقرار گردد. «خواست تو آنچنان که در آسمان مورد اجراست، بر زمین نیز اجرا شود.آمین!
اگه فروتن شده و اینگونه عمل کنیم، می‌‌تونیم اطمینان داشته باشیم که خداوند توسطِ ما – خواست‌های الهی خودش را بر روی این کرهٔ زمین توسعه میده و به کمال می‌‌رسونه.
عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.
خداوند عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم – زیرا که بهترین نمونهٔ دعای فروتنانه و خدا پسندانه را به من یاد داده ای.
خداوند عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم – زیرا که تو نه تنها بهترین نمونهٔ دعای فروتنانه و خدا پسندانه را به من یاد دادی، بلکه خود در عمل نمودن به این دعا نیز نمونه شدی.
خداوند عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم – زیرا که وقتی به تو ایمان می‌‌آورم، گناهانِ من را می‌‌بخشی و به من حیاتِ نو ابدی عطا می‌‌کنی.
خداوند عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم – زیرا که وقتی از تو درخواستِ کمک می‌‌کنم، به من کمک می‌‌کنی تا با تو همفکر، همقلب و هم نیت بشوم.
خداوند عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم – زیرا که تو با شناختِ کامل از نیتِ قلبی من، جهتِ دعا‌های من رامشخص می‌‌کنی.
عیسی مسیح، من به تو به عنوانِ خداوند و منجی خودم ایمان می‌‌آورم.
به قلب و زندگی من بیا و به من کمک کن تا برای انجامِ خواستِ الهی تو، با تو همفکر، همقلب و هم نیت بشوم.
خداوند عیسی مسیح، من تمامِ جوانبِ زندگیم را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم.
از تو درخواست می‌‌کنم تا خواستِ الهی خودت را اول در زندگی من انجام و به کمال برسانی.
از تو درخواست می‌‌کنم به من کمک کنی، تا در محلِ مسکونی ام، در محلِ کار و کاسبی ام، در محلِ تحصیلم و در محلِ عبادتم همواره؛ خواستِ الهی تو را در اولویتِ اول داشته باشم و از آن اطاعت کنم.
دوستت دارم خداوند و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به درخواست‌های من گوش می‌‌دهی.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کوروش باقری