آیهٔ کلیدی: انجیلِ متی ۵: ۳
۳ خوشابحال آنان که نیاز خود را به خدا احساس می‌کنند، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است.آمین!
سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!

عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.
از شما دعوت می‌‌کنم، تا برای شنیدن از خداوند و شناختِ بهتر از او، کلامِ زنده و حیات بخشِ او را مطالعه کنیم.
عنوانِ مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا هست؛عیسی مسیح بر آورندهٔ نیازِ واقعی هر انسان.
آیهٔ کلیدی این مطالعه، در انجیلِ متی ۵: ۳هست.
این آیه می‌‌فرماید؛ ۳ خوشابحال آنان که نیاز خود را به خدا احساس می‌کنند، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است.آمین!
عزیزان ، قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند، به من کمک کن تا درک کنم، این آیه در کلامِ تو درانجیلِ متی ۵: ۳چه ربطی با زندگی امروزِ من داره.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
دوستِ خوبِ من، در کلامِ خدا یعنی کتابِ مقدسِ ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، گاهی به آیاتی بر می‌‌خوریم که موجبِ تعجبِ ما میشند یا شاید حتی برامون سوال برانگیز باشند.
اگه ما شناختِ کاملا صحیحی از مفهومِ اینگونه آیات نداشته باشیم، و یا اگه آنها را در خارج از زمینهٔ اصلی خودشون در کتابِ مقدس معنی کنیم، در این صورت حتما دچار اشتباه میشم و نمیتونیم بفهمیم که منظورِ اصلی خداوند از اون کلام و فرمایشِ خاصش چی‌ بوده.
برای نمونه – یکی از این آیاتی که ما باید حتما مفهومِ صحیحِ آن را در زمینهٔ اصلی خودش در کلامِ خدا بشناسیم، آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروزِ ما در انجیلِ متی ۵: ۳هست. ۳ خوشابحال آنان که نیاز خود را به خدا احساس می‌کنند، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است.آمین!
دعا می‌‌کنم که خداوند به ما کمک کنه تا معنای اصلی و ارتباطِ این آیه با زندگی امروزمون را بخوبی از او یاد بگیریم.
عزیزان، وقتی ما کلمهٔ “فقیر یا نیازمند” را در جایی می‌‌شنویم یا می‌‌خوانیم؛ به طورِ طبیعی -بلافاصله شخصی بسیار بی‌ نوا و ناچیزی در ذهنِ ما نقش می‌‌بنده.
شخصی که ظاهرا هیچ مال و منالی نداره یا اگه داره، بسیار ناچیزه.
اما با خواندنِ آیهٔ کلیدی امروز -می‌‌بینیم که عیسی مسیح دیدگاهِ کاملا متفاوتی نسبت به فقیران و نیازمندان داره.
در نظرِ عیسی مسیح، شخصِ فقیر و نیازمند، کسی نیست که مال و منالی نداره یا اگه داره بسیار ناچیزه.
عیسی مسیح می‌‌فرماید؛۳ خوشابحال آنان که نیاز خود را به خدا احساس می‌کنند، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است.
شاید برای ما این سوال بوجود بیاد که؛ چطور ممکنه شخصی که توی این دنیا، هیچ مالو منال، ثروت و دارأیی نداره، صاحبِ ملکوتِ آسمان باشه؟
دوستِ خوبِ من، اعتمادِ به نفسِ بیش از حد به خود – اتکأِ بیش از حد به خود؛ اون هدایأیی را که خداوند برای ما ایماندارانِ به عیسی مسیح منظور داشته از ما می‌‌دزدند.
عزیزان، عیسی مسیح خداوند و منجی بشریت در انجیل متی ۱۶: ۲۴نکتهٔ تکان دهنده‌ای را بیان فرموده.
عیسی مسیح در انجیلِ متی ۱۶: ۲۴می‌‌فرماید:۲۴ آنگاه عیسی به شاگردانش گفت: «هر که می‌خواهد مرید من باشد، باید خود را فراموش کند و صلیب خود را برداشته، مرا پیروی کند.آمین!
این فرمایشِ عیسی مسیح، دیگه جای هیچ نکتهٔ نامفهومی برای ما باقی نمی گذاره.
این فرمایشِ عیسی مسیح به خوبی به ما یاد میده که؛ هر کسی که می‌‌خواد پیروِ او باشه، باید حاضر باشه تا حتی در تحملِ مصلوب شدن بر روی صلیب فقط به او متکی باشه.
عزیزان، تا زمانی که ما فقط به خودمان اتکا داشته باشیم، و تا زمانی که ما فقط به استعدادها، درک و شعورِ محدود و توانِ انسانی خودمون متکی باشیم، در این صورت نیازِ واقعی خودمون به خداوند عیسی مسیح را فراموش می‌‌کنیم.
دیگه فراموش می‌‌کنیم که ما برای همه چیز در زندگیمون، فقط و فقط باید به عیسی مسیح اعتماد و اتکا داشته باشیم.
اما وقتی ما فقر و نیازِ روحانی خودمان را بدرستی بشناسیم؛ اونوقت به نیازِ شدیدِ خودمون به منجی و خداوندمان عیسی مسیح نیز پی خواهیم برد.
همهِ ما باید از عیسی مسیح سپاسگزار باشیم زیر که او برای فراهم نمودنِ نیازِ روحانی هر کسی که فروتنانه به او ایمان بیاره در دسترسِ اوست.
عیسی مسیح باز به طورِ خیلی واضح، به ما یاد میده که ما چطور می‌‌تونیم برای رفعِ نیازِ واقعی خودمون که در واقع نیازِ روحانی ماست، به او نزدیک بشیم و از وی نیازِ خودمون را دریافت کنیم.
عیسی مسیح در انجیلِ متی ۴: ۱۷می‌‌فرماید:۱۷ عیسی از آن روز به بعد، به اعلام پیغام خدا پرداخت و می‌گفت: «از گناهان خود توبه نمایید و نزد خدا بازگشت کنید، زیرا ملکوت آسمان نزدیک شده است.»آمین!
دوستِ خوبِ من، خداوند عیسی مسیح نه تنها آفرینندهٔ تمامی این هستی‌ هست -بلکه وی -کنترلِ دقیقِ این هستی‌ و زندگی ما رانیز در دستانِ پر حکمت و پر توانِ خودش محفوظ داره.
بنابر این، عیسی مسیح به خوبی قادره – تا نیازِ شخصی هر کسی را که به او – به عنوانِ خداوند و منجی خود ایمان می‌‌یاره و فقط به او اعتماد و اتکا داره بر طرف کنه.
عزیزان، عیسی مسیح در انجیلِ مرقس ۱۰: ۲۵باز نکتهٔ تکان دهندهٔ دیگری را بیان فرموده.
از قولِ عیسی مسیح در انجیل مرقس ۱۰: ۲۵می‌‌خوانیم:خیلی آسانتر است که شتر از سوراخ سوزن بگذرد از اینکه شخص ثروتمندی وارد ملکوت خدا گردد.»آمین!
عیسی مسیح این جملهٔ تکان دهنده را بعد از گفتگو با یکی از سرانِ قومِ یهود که شخصبسیار ثروتمندی بود بیان می‌‌کنه.
ما شرحِ این گفتگو را در انجیلِ لوقا ۱۸: ۱۸ – ۲۴مطالعه می‌‌کنیم.
خطر ثروت زیاد
۱۸ روزی یکی از سران قوم یهود از عیسی پرسید: «ای استاد نیکو، من چه کنم تا زندگی جاودانی داشته باشم؟» ۱۹ عیسی از او پرسید: «وقتی مرا نیکو می‌خوانی، آیا متوجه مفهوم آن هستی؟ زیرا فقط خدا نیکوست و بس! ۲۰ اما جواب سوالت؛ خودت خوب می‌دانی که در ده فرمان، خدا چه فرموده است: زنا نکن، قتل نکن، دزدی نکن، دروغ نگو، به پدر و مادرت احترام بگذار، و غیره.» ۲۱ آن مرد جواب داد: «این قوانین را یک به یک از کودکی انجام داده‌ام.» ۲۲ عیسی فرمود: «هنوز یک چیز کم داری. هر چه داری بفروش و به فقرا بده تا برای آخرت تو، توشه‌ای باشد. آنگاه بیا و مرا پیروی کن.» ۲۳ آن شخص، با شنیدن این سخن، غمگین شد و رفت، زیرا بسیار ثروتمند بود. ۲۴ در همان حال که می‌رفت، عیسی او را می‌نگریست. سپس رو به شاگردان کرد و فرمود: «چه دشوار است که ثروتمندی وارد ملکوت خدا شود.آمین!
کمی بعد از این ملاقات – عیسی مسیح با شخصِ ثروتمندِ دیگری به نامِ زکی برخورد می‌‌کنه.
زکی شخصی باجگیر، گناهکار و ثروتمندی بود.
شرحِ این ملاقاتِ عیسی مسیح با زکی و گفتگو با وی را در انجیلِ لوقا ۱۹: ۱ – ۱۰مطالعه می‌‌کنیم.
باجگیری به عیسی ایمان می‌آورد
۱ عیسی وارد اریحا شد تا از آنجا راه خود را بسوی اورشلیم ادامه دهد. ۲ در اریحا شخص ثروتمندی زندگی می‌کرد، به نام «زکی» که رئیس مأمورین باج و خراج بود؛ ۳ او می‌خواست عیسی را ببیند، اما بسبب ازدحام مردم نمی‌توانست، چون قدش کوتاه بود. ۴ پس جلو دوید و از درخت چناری که در کنار راه بود، بالا رفت تا از آنجا عیسی را ببیند. ۵ وقتی عیسی نزدیک درخت رسید، به بالا نگاه کرد و او را بنام صدا زد و فرمود: «زکی، بشتاب و پایین بیا! چون می‌خواهم امروز به خانه تو بیایم و مهمانت باشم!» ۶ زکی با عجله پایین آمد و با هیجان و شادی، عیسی را به خانه خود برد. ۷ تمام کسانی که این واقعه را دیدند، گله و شکایت سر داده، با ناراحتی می‌گفتند: «او مهمان یک گناهکار بدنام شده است!» ۸ اما زکی در حضور عیسای خداوند ایستاد و گفت: «سرور من، اینک نصف دارایی خود را به فقرا خواهم بخشید، و اگر از کسی مالیات اضافی گرفته باشم، چهار برابر آن را پس خواهم داد!» ۹و۱۰ عیسی به او فرمود: «این نشان می‌دهد که امروز نجات به اهل این خانه روی آورده است. این مرد، یکی از فرزندان ابراهیم است که گمراه شده بود. من آمده‌ام تا چنین اشخاص را بیابم و نجات بخشم!»آمین!
عزیزان، علی رغمِ این که زکی از ثروتِ فراوانی برخوردار بود، ولی‌ وی به فقر و نیازِ روحانی خودش پی برده بود.
پول، مال و منال و ثروتِ فراوانِ وی، نتونسته بودند نیازِ واقعی وی را که روحانی بود بر آورده کنند.
به همین دلیل، او برای بر طرف نمودنِ نیازِ واقعی و اصلی خودش که روحانی بود، به عیسی مسیح پناه برد و عیسی مسیح در فیض و رحمتِ الهی خویش به او نجات بخشید.
این بدین معناست که؛ عیسی مسیح نیاز واقعی زکی را که روحانی و بخششِ گناهانش توسطِ خداوند بود، به بهترین نحوِ ممکن برای وی بر آورده نمود.
دوستِ خوبِ من، عیسی مسیح همواره به طورِ کاملا آشکار و قابلِ فهمی، به شاگردانِ خود می‌‌آموخت که ثروتِ واقعی – در داشتنِ رابطهٔ شخصی و صمیمی با خداوند نهفته است.
انسان هایی که به فقر و نیاز اصلی و واقعی خودشون پی می‌‌برند – سپس فروتنانه به عیسی مسیح ایمان می‌‌یارند و از او کمک درخواست می‌‌کنند، در این صورت، عیسی مسیح هم در سخاوت، فیض و رحمتِ الهی خودش، وجودِ آنها را غنی می‌‌کنه.
عیسی مسیح نیازِ روح و جانِ آنها را فراهم و کاملا سیرشون می‌‌کنه.
دوستِ خوبِ من، اجازه ندید تا ثروتتون، حکمت، درک و بینشِ محدودِ انسانیتون و یا استعداد‌های شخصیتون، شما را از تنها کسی که می‌‌تونه نیازِ اصلی و واقعی شما را بر طرف کنه دور نگه داره.
از تنها کسی که می‌‌تونه گناهانِ شما را ببخشه، به شما حیاتِ نو ابدی در بهشت عطا کنه و در تمامی طولِ عمرِ زمینی که خودِ او به شما عطا می‌‌کنه، همواره هدایت کننده، مدافع و مدد کنندهٔ شما باشه.
اون خداوند عیسی مسیحه که تمامی انسانها را – در هر شرایطی که هستند و هر نیازی که دارند -هموارهبه آغوشِ گرم و پر محبتِ الهیش می‌‌پذیره.
دعا می‌‌کنم که تمامی شما عزیزان – به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، تا او بتونه در فیض، رحمت و سخاوتِ الهی خود، تمامی نیاز‌های روحی و واقعی شما را کاملا بر آورده کنه.
عزیزان، ببینیم از مطالعهٔ امروز در کلامِ خدا چه درسهایی یاد گرفتیم.
۱ – یاد گرفتیم که؛ دیدگاهِ خداوند نسبت به فقر و نیاز -با دیدگاهِ انسانی ما کاملا متفاوته.
۲ – یاد گرفتیم که؛ فقرِ اصلی و نیازِ واقعی هر انسانی -روحانیست و نه فیزیکی و مادی.
۳ – یاد گرفتیم که؛ فقط عیسی مسیح می‌‌تونه هر گونه نیازِ اصلی و واقعی ما را کاملا بر آورده کنه.
۴ – یاد گرفتیم که؛ عیسی مسیح هر انسانی را در هر شرایطی که هست، به آغوشِ گرمِ پر محبتِ الهی خودش پذیراست.
۵ – یاد گرفتیم که؛ اعتمادِ به نفسِ بیش از حد، فقط به توان، دانش، میزانِ درک و استعداد‌های انسانی خود اتکا داشتن، ما را از عیسی مسیح، یعنی تنها کسی که می‌‌تونه هر نیازِ واقعی ما را بر آورده کنه دور می‌‌کنند.
۶ – یاد گرفتیم که؛ برای کمک دریافت نمودن از عیسی مسیح و پیروی از وی، باید گناهانِ خودمان را به او اعتراف و توبه کرده و سپس، حاضر باشیم تا کاملا از اوامرِ وی پیروی کنیم.
عزیزان، در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند از تو سپاسگزارم؛ زیرا که از هر نیازِ واقعی من به خوبی آگاهی.
خداوند از تو سپاسگزارم؛ زیرا که تو نه تنها قادر – بلکه بسیار مشتاقی تا هر نیازِ اصلی و واقعی من را به بهترین نحوِ ممکن بر آورده کنی.
خداوند از تو سپاسگزارم؛ زیرا که تو در هر شرایطی که باشم، هر گاه به سوی تو باز گردم، مرا می‌‌پذیری.
خداوند از تو سپاسگزارم؛ زیرا که تو برای نزدیک شدن به من – برای داشتنِ رابطه‌ای شخصی با من، از من ثروت نمی خواهی بلکه، قلبی فروتن و روحی توبه کار.
خداوند عیسی مسیح، من به فقر و نیازِ روحانی خودم اعتراف می‌‌کنم.
من را به خاطر خودخواهی هایم، به خاطرِ غرورم و به خاطر اتکا فقط به خودم ببخش.
عیسی مسیح من به تو ایمان می‌‌آورم. من ایمان می‌‌آورم که تو خدای در جسم ظاهر شده هستی‌ که به این جهان آمدی – تا نمونهٔ یک زندگی خداپسندانه را به من نشان دهی.
من ایمان می‌‌آورم که تو به خاطر پرداختِ تاوانِ گناهانِ من، جانِ خودت را داوطلبانه به جای من بر روی صلیب فدیه نمودی.
خداوند عیسی مسیح – من به تو محتاجم. به قلب و زندگی من بیا، نیاز‌های روحی من را بر طرف و از وجودِ من – در ارادهٔ الهیت استفاده کن.
عیسی مسیح از تو سپاسگزارم که مرا دوست داری، مرا می‌‌بخشی، شفا می‌‌دهی و نیاز‌هایم را بر طرف می‌‌کنی.
عیسی مسیح به من کمک کن تا همیشه برای همه چیز – فقط به تو اعتماد و اتکا داشته باشم و نه به خودم یا هیچ انسانِ دیگری.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کوروش باقری