Radio Aramesh Society (PEACE) Reaching Farsi speaking peoplle with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives

آیهٔ کلیدی: رومیان ۸: ۳۷

 ۳۷ اما با وجود تمام اینها، پیروزی کامل و قطعی همواره از آن ماست! چگونه؟ به یاری عیسی مسیح که آنقدر ما را محبت کرد که جانش را در راه ما فدا ساخت!آمین! دوستِ خوبِ من، گاهی رویدادهایی در زندگی ما پیش میاند که، بهبود یافتن از آنها یا فراموش کردنشون، فوق العاده دشواره.

 

رویدادهایی مثلِ از دست دادنِ عزیزی، یا از دست دادنِ شغل و سرمایه، یا ابتلاع به بیماری دردناک و لاعلاج و یا شرایطِ دشوار و بغرنجِ زندگی.

اثراتِ اینگونه رویدادها، مسلما می‌‌تونند ویران کننده باشند و ما را به سراسیمه بندازند.583

در مواقعِ روبرو شدن با رویداد‌های بسیار تلخ، پیچیده و دردناکِ زندگی، آسونه که ما هویتیا که ارزشِ خودمون را فراموش کنیم.

یا که، احساسِ امنیت و محفوظ بودن در ما ضعیف بشه و از بین بره.

بله دوستِ خوبِ من، گاهی رویدادهایی در زندگی ما بوقوع می‌‌پیوندند که، درک و شناختِ ما از خدا را می‌‌لرزونند و یا بکلی زیرو رو می‌‌کنند.

گاهی در کش و قوسِ تجربه رویداد‌های بسیار ناهنجاردر زندگیمون، شاید سعی کنیم تا بخواهیم واکنشی از خودمون نشون بدیم و حرکتی بسوی جلو داشته باشیم.

اما می‌‌بینیم که برای واکنش نشون دادن و حرکت بسوی جلو، هیچ توان و انرژی در خودمون پیدا نمی کنیم. 

تنها کاری که از دستمون ساخته هست اینهه که، سعی کنیم تافقط زنده بمونیم.

هر چه سعی می‌‌کنیم تا واکنش یا حرکتی به سوی جلو از خودمون نشون بدیم، متوجه میشیم که تمامِ توان و انرژی ما را، رویدادهای تلخ، دشوار و دردناک در گذشته، و یا اونهأیی که در حال حاضر در زندگیمون هستند، به کلی از ما گرفتها‌ند و دیگه رمقی برامون نمونده.

دوستِ خوبِ من، آیا شما تا حالا چنین تجربه‌ای را داشته اید؟

همین حالا چطور؟  آیا شما در حالِ حاضر، در حالِ دست و پنجه نرم کردن با رویداد‌های تلخ، دردناک و لاینحلِ زندگی خودتون هستید؟

آیا امروز توانِ حرکت به جلو را در خودتون ندارید، چرا که رویداد‌های گذشته، تمامی توان و انرژی شما را مصرف کرده و از بین برده ا‌ند؟

دقت کنید؛ این درسته که رویدادهایی در زندگی ما پیش میاند که، برای بهبودی از آنها، برای غلبهٔ بر اونها، نیاز به زمان هست – شاید حتی زمانی طولانی.

اما دوستِ خوبِ من، این فقط خودِ شما هستی‌ که می‌‌تونید تشخیص بدید که آیا این زمانی را که دارید در نا توانی، افتادگی و احساسِ شکست در آن بسر می‌‌برید – زمانی هست که دارید برای بهبودی از آن رویداد سپری می‌‌کنید، یا که تصور می‌‌کنید دیگه برای همیشه شکست خورده اید و هیچ امیدی برای حرکتِ به جلو در خودتون نمی بینید؟

به عبارتی ساده تر، آیا در حالِ حاضر دارید در جهتِشفا وبهبودی خودتان اقدامی انجام میدید، یا که تلخی شکست‌های گذشته شما را در اسارتِ خودشون اسیر نگه داشته ا‌ند؟

دوستِ خوبِ من، اگه شما به عیسی مسیح ایمان دارید، حال فرقی نمی کنه که با چه رویداد‌های تلخ و دشواری در گذشته روبرو بوده اید و یا در حالِ حاضر هستید.

اگه شما به عیسی مسیح ایمان دارید، دیگه مجبور نیستید تا فقط برای زنده موندن تلاش کنید و فقط به زنده موندن قانع و راضی باشید!

خداوند در ارمیا ۲۹: ۱۱به ما می‌‌فرماید؛ ۱۱ خواست و اراده من، سعادتمندی شماست و نه بدبختی‌تان، و کسی بجز من از آن آگاه نیست. من می‌خواهـم به شمـا امید و آینـده خوبی ببخشم.آمین!

خواست و ارادهٔ چه کسی؟  خدا

خواست و ارادهٔ خدا برای ما چی‌ هست؟سعادتمندی و نه بدبختی ما!

دوستِ خوبِ من، اگه شما به عیسی مسیح ایمان دارید؛ در همین لحظه تمامی جوانبِ زندگی خودتون را به او تسلیم کنید. 

همچنین، تمامی تجربه‌های تلخ و دردناکِ خودتون را هم به او تسلیم کنید.

عیسی مسیح، خداوند و منجی مهربانِ شماست.

عیسی مسیح، بهترین پزشکِ مهربانِ شماست که می‌‌تونه هر دردِ روحی و جسمی شما را کاملا شفا بده.

عیسی مسیح، می‌‌تونه هر نیازِ شما را بر آورده کنه و به شما آرامشِ پایدارِ واقعی عطا کنه.

دوستِ خوبِ من،  با خداوند عیسی مسیح صادقانه و از صمیمِ قلب صحبت کن و اجازه بده تا او هم با شما صحبت کنه.

عیسی مسیح بسیار مشتاقه تا به شما کمک کنه.

لطفا خوب دقت بفرمأیید؛

وقتی در زمانِمصاحبتِ خودتون با عیسی مسیح؛ او به شما نشون داد که منبع و ریشهٔ دردها و نا آرامی‌های شما” چه کسیهست”، بایدهر چه سریعتر -او را از صمیمِ قلب ببخشید!

اغلبِ اوقات، ما بنا به هر دلیل، ” دیگران”  را مقصر و مسببِ هر چه که بر سرمون اومده می‌‌دونیم.

بیشترِ مواقع هم ما، ” خداوند”  را مقصر و مسببِ هر چه که بر سرمون اومده می‌‌دونیم.

بندرت هم ما، ” خودمون”  را مقصر و مسببِ رویداد‌های تلخ و شرایطِ دشوارمون می‌‌دونیم.

 ما باید هر چه سریعتر، دیگران، خودمون یا خداوند را  -کاملا ببخشیم.

این قدمِ اول برای دریافتِ شفای خداوند و قادر شدن به حرکت به سوی جلوست.

عزیزان، اگه شما واقعا و فروتنانه بخواهید تا هر کسی را که فکر می‌‌کنید مسببِ تجربه‌های تلخ و دشوارتون بوده ببخشید، خداوند عیسی مسیح حتما به شما کمک می‌‌کنه.

شما باید بخواهید، و بعد از عیسی مسیح درخواست کمک کنید.

عیسی مسیح نیتِ قلبِ فروتنِ شما را می‌‌بینه و حتما به شما کمک می‌‌کنهتا بتونید همه را ببخشید و از اساراتِ تلخی و نفرت و خشم از دیگران نجات پیدا کنید.

بنا بر این دوستِ خوبِ من، بیشتر از این اجازه ندید تا روز‌های عمرتون، در تلخی خشم و نفرت از دیگران، از خودتون و یا خداوند تلف بشند.

دوستِ خوبِ من، آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروز ما در کلامِ خدا، رومیان ۸: ۳۷بود.

این آیه به ما یاد میده که؛ ۳۷ اما با وجود تمام اینها، پیروزی کامل و قطعی همواره از آن ماست! چگونه؟ به یاری عیسی مسیح که آنقدر ما را محبت کرد که جانش را در راه ما فدا ساخت!آمین!

آیه با این بیان شروع میشه؛ “با وجودِ تمامِ اینها”.

شاید سوالِ شما این باشه که؛ با وجود چه چیزهایی؟

پاسخ اینه که؛ با وجودِ هر تجربهٔ تلخ، دردناک و دشواری که در گذشته داشته اید یا امروز دارید با اونها دست و پنجه نرم می‌‌کنید.

کلامِ خدا میگه، “با وجودِ تمامِ اینها”.   بله، با وجودِ تمامِ اینها.

کلامِ خدا به ما نمیگه، با وجود “بعضی” از این مشکلات یا تجربه‌های تلخ و دردناکِ گذشته یا فعلیتون.

کلامِ خدا به ما نمیگه، با وجودِ “بیشترِ ” این مشکلات یا تجربه‌های تلخ و دردناکِ گذشته و حالتون.

کلامِ خدا میگه، “با وجود تمامِ اینها” .

دوستِ خوبِ من، امروز چه چیزی مانع شده تا شما نخواهید خداوند عیسی مسیح را بشناسید و به او ایمان بیارید؟

اگه به عیسی مسیح ایمان دارید، ولی‌ می‌‌دونید که با او رابطهٔ صمیمی ندارید و با او زندگی نمی کنید، به نظرتون، چه عامل یا عواملی موجبِ این جدأیی بینِشما و عیسی مسیح هستند؟

به نظرتون چه عامل یا عواملی موجب شده ا‌ند تا شما در ارادهٔ خداوند زندگی نکنید و در اسارتِ تلخی، خشم و نفرت روز‌های عمرِتون را تلف کنید؟

چه عامل یا عواملی موجب شده‌اند تا شما در آرامشِ الهی خداوند بسر نبرید و از زندگی شاد و پر برکتی که او براتون منظور داره برخوردار نباشید؟ 

دوستِ خوبِ من، شما می‌‌تونید همین امروز از تمامی اسارت‌های خودتون کاملا آزاد بشید.

شما می‌‌تونید از آرامشِ الهی خداوند، برخوردار بشید.

شما می‌‌تونید با خداوند رابطه‌ای صمیمی و شاد داشته باشید.

شما می‌‌تونید در ارادهٔ خداوند زندگی کنید و از برکاتِ الهی او برخوردار بشید.

دوستِ خوبِ من، می‌‌دونید چرا من از تمامی اینها مطمئن هستم؟ 

برای اینکه در ادامهٔ همان آیه در رومیان ۷: ۳۷می‌‌خوانیم که؛پیروزی کامل و قطعی همواره از آن ماست! 

پیروزی کامل و قطعی همواره از آن ماست! 

چه چیزی از آنِ ماست؟  پیروزی کامل و قطعی!

آیه با یک سوال ادامه پیدا می‌‌کنه، سوالِ یک کلمه‌ای “چگونه”؟

چگونه ما بر تمامی شرایطِ زندگیمون پیروز میشیم؟

چگونه ما می‌‌تونیم از تمامی اسارت‌های روحی و روانیخودمون آزاد بشیم؟

چگونه ما می‌‌تونیم از تمامی تلخیها، خشم‌ها و نفرت‌های مانده در خودمون آزاد بشیم؟

چگونه ما می‌‌تونیم از مجازاتِ گناهانمون نجات پیدا کنیم؟

چگونه ما می‌‌تونیم با خداوند رابطه‌ای شخصی بر قرار کنیم؟

چگونه ما می‌‌تونیم در آرامش و موفقیت در ارادهٔ خداوند زندگی کنیم؟ 

بقیهٔ آیه به ما جواب میده.

به یاری عیسی مسیح که آنقدر ما را محبت کرد که جانش را در راهِ ما فدا ساخت!

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.

خداوند عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم که به این جهان آمدی و برای بخششِ گناهانِ من، جانِ خودت را بر روی صلیب فدا نمودی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که برای زندگی من هدف و نقشه‌ای عالی داری.

از تو سپاسگزارم که همیشه با من هستی‌ و مشتاقی تا به من کمک کنی.

خداوند عیسی مسیح، من به تو به عنوانِ منجی و خداوندِ خودم ایمان می‌‌آورم. 

عیسی مسیح، در این لحظه، من تمامی تجربه‌های تلخِ گذشته‌ام را که در خودم پنهان نگه داشته‌ام به تو می‌‌دهم.

مرا از هر گونه اسارتِ روحی و روانی آزاد کن و شفا بده.

عیسی مسیح، به قلب و زندگی من بیا، و به من کمک کن تا از تمامی اسارت‌هایم آزاد شوم.

به من کمک کن تا خودم، دیگران و تو را، از صمیمِ قلب ببخشم.

عیسی مسیح، امیدِ من فقط به توست، چرا که فقط تو می‌‌توانی به ما کمک کنی تا از تمامی درد و زخم‌های روحی و روانیم شفا بیابم و از تمامی اسارت‌هایم آزاده شوم.

به من کمک کن تا ارادهٔ تو را برای زندگیم بشناسم و در آن اراده هر روزه زندگی کنم.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده کوروش باقری