سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!
عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.

از شما دعوت می‌‌کنم، تا برای شنیدن از خداوند و شناختِ بهتر از او، کلامِ زنده و حیات بخشِ او را -در انجیلِ یوحنا فصلِ یک و آیهٔ چهارموردِ بررسی قرار بدیم.
این آیه می‌‌فرماید؛ ۴ زندگی جاوید در اوست و این زندگی به تمام مردم نور می‌بخشد.انجیلِ یوحنا ۱: ۴
عزیزان قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند، به من کمک کن تا درک کنم، این آیه در کلامِ تو -درانجیلِ یوحنا فصلِ یک و آیهٔ چهار،چه ربطی با زندگی امروزِ من داره.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
دوستِ خوبِ من، عیسی مسیح، در نهایتِ فروتنی – بدنِ انسانی بر خود گرفت، و همانندِ نور و حیاتِ واقعی، به این کرهٔ زمین که از سلطهٔ گناه در تاریکی بود آمد.
پس از آن، نورِ عیسی مسیح، به هر کجا که وی رفت، سلطهٔ تاریکی گناه را از میان برداشت.
چون که نیرو‌های شیطانی و تاریکی گناه، تحملِ نورِ الهی او را نداشتند.
همینطور، حیاتی نیز که عیسی مسیح با خود به این جهان آورد، حیاتی بود وافر، واقعی و ابدی.
حیاتی وافر، واقعی و ابدی – در دسترسِ برای هر کسی که در گناهانِ خود مرده، ولی‌ به او به عنوانِ خداوند و منجی خود ایمان آورد.
عیسی مسیح حیاتِ وافر، واقعی و ابدی خود را در انجیلِ یوحنا ۱۰: ۱۰اینگونه به ما معرفی می‌‌کنه.
۱۰ کار دزد اینست که بدزدد، بکشد و نابود کند؛ اما من آمده‌ام تا به شما حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم.
کلامِ خدا برای تشریحِ وخامتِ تاریکی حاکم شده از نتیجهٔ گناهانِ ما بر این جهان و همچنین، موقعیتِ اسفبارمان از دیدگاهِ خداوند – در افسسیان فصلِ ۲ و آیهٔ یک، اینگونه به ما یاد آور میشه که؛
۱ روزگاری شما نیز بعلت خطایا و گناهانتان، زیر لعنت خدا قرار داشتید و محکوم به مرگ ابدی بودید.
بله عزیزان، هر انسانی تا زمانی که به عیسی مسیح ایمان نیاورده، بعلتِ گناهانش زیرِ لعنتِ خدا قرار داره و محکوم به مرگ و جدأیی ابدی از خداست.
دوستِ خوبِ من، اگه شما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودتون ایمان دارید؛ حال او در شما بسر می‌‌بره.
بله، اگه شما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودتون ایمان دارید؛ حال او گناهانِ شما را بخشیده، به شما حیاتِ واقعی ابدی خود را عطا نموده و با نورِ الهی خود، در شما بسر میبره!
عزیزان، عیسی مسیح به ما ایماندارانِ به خود امر می‌‌کنه، تا نورِ الهی او را که در درونِ ما از خودِ وی بوجود اومدهرا، به دنیای اطرافمون منعکس کنیم.
در ارتباط با این وظیفه حیاتی – در افسسیان فصل پنج و آیهٔ یازدهم می‌‌خوانیم که؛۱۱ در کارهای پوچ شرارت و تاریکی شرکت نکنید، بلکه بگذارید نور شما بر آنها بتابد تا زشتی آنها بر همگان آشکار شود.
دوستِ خوبِ من، نورِ عیسی مسیح باید آنچنان از وجودِ ما به دنیای اطرافِ ما بتابه که؛ وقتی در کنارِ گناهکاران قرار می‌‌گیریم، آنها احساسِ نا رضایتی و نا آرامی داشته باشند.
نا رضایتی و نا آرامی به خاطرِ گناهانشان و زندگی در تاریکیِ بدور از خداوند که گناه همیشه با خود به همراه می‌‌یاره.
بله دوستِ من، نورِ الهی منعکس شدهٔ عیسی مسیح توسطِ ما، باید تاریکی گناه را از زندگی انسان‌های دور و برِ ما دور کنه.
از زندگی دوستان، همکاران، افرادِ خانواده هامون و هر کسِ دیگری را که خداوند اجازهٔ ورودشون را به زندگی ما میده.
دوستِ خوبِ من، آیا شما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودتون ایمان دارید؟
اگه پاسخِ شما به سوالِ من مثبته – به خاطرِ همین ایمانتان به عیسی مسیح، حال پری حیاتِ واقعی و ابدی او در شماست.
می‌ دونید چرا؟ چون که، خودِ عیسی مسیح حال در شماست!
کلامِ خدا در کولسیان فصلِ یک و آیهٔ بیست و هفت، این نکتهٔ بسیار مهم را اینطور به ما یاد میده.
۲۷ خدا صلاح دانست که راز پر جلال و بی قیاس خود را در میان ملل غیر یهود فاش سازد و آن سّر این است که مسیح در شما ساکن می‌باشد و این حقیقت مایۀ امید شما به سهیم شدن در جلال خداست‌.
دوستِ خوبِ من لطفا دقت کنید؛ همین حیاتِ واقعی که ما از خداوند عیسی مسیح دریافت نموده ایم، حال توسطِ ما در دسترسِ دیگران قرار داره.
ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، هرگز نباید آنچه را که می‌‌تونیم به کسانی که در پریشانی، نگرانی و درد و غم هستند بدیم را دستِ کم بگیریم.
خداوند عیسی مسیح مشتاقه تا توسطِ ما، نورِ رحمت، محبت، فیض و آرامشِ الهی خودش را – به کسانی که در پریشانی، نگرانی و درد و غم هستند بتابونه.
وجودِ عیسی مسیح در ما؛ برخورداری از حیاتِ واقعی ابدی که حال ما در ایمانمان به او از آن برخوردار شده ایم، برای مقابله و بر طرف نمودنِ نیازِ هر انسانی کافیه!
وقتی خداوند در حکمت و ارادهٔ الهی خودش، اجازه میده تا ما با انسان‌هایی‌ در طولِ زندگیمون روبرو بشیم، در واقع اون انسانها با عیسی مسیح که در درونِ ماست روبرو میشند.
این درسته که ما با شرایطِ بسیار بغرنجی روبرو میشیم که پاسخی برای حلِ اونها نخواهیم داشت.
همچنین، این درسته که ما با کمبود هایی روبرو میشیم که توان بر طرف نمودنِ اونها را نخواهیم داشت.
اما – کسی که در ماست، یعنی خداوند عیسی مسیح، پاسخِ صحیح برای حلِ هر مشکلِ بغرنجی را داره.
عیسی مسیح قادره تا هر کمبودِ اصلی ایماندارانِ بخود را بر طرف کنه.
چرا؟ چون که عیسی مسیح، یگانه خداوندِ قادرِ مطلق، دانای مطلقِ همیشه در همه جا حاضر هست.
عیسی مسیح خود تمامی این هستی‌ و همینطور ما را آفریده و در کنترلِ دقیقِ خودش حفظ می‌‌کنه.
او دقیقا می‌‌دونه با هر شرایطی در این دنیا، در زندگی ما و کسانی که او اجازهٔ ورودشون را به زندگی ما میده، باید چطور برخورد کنه.
بنابراین، این ما نیستیم که سنگینیِ بارِ کمبود ها، مشکلات و درد و رنج‌های دیگران را متحمل میشیم، بلکه خودِ عیسی مسیحِ در درونِ ماست.
پس بیأیید از خداوند عیسی مسیح سپاسگزار باشیم.
زیرا که وی، زمانی که ما در تاریکی گناه و جدا از او زندگی می‌‌کردیم؛ فقط به خاطرِ ایمانمان به او – ما رادر فیضِ الهی خود بخشید، به ما حیاتِ واقعی ابدی عطا نمود و در ما سکنا گزید.
اما چرا او در ما سکنا گزید؟ پاسخ اینه؛ تا او نورِ حیاتِ واقعی و ابدی خودش را توسطِ ما به به دنیأیی که در آن زندگی می‌‌کنیم منعکس کنه.
تا تمامِ انسانهأیی که در گناه و تاریکی بدور از او زندگی می‌‌کنند نیز، بتوانند عیسی مسیح را بدرستی بشناسند، نیازِ خودشان را به وی درک کنند و به او، به عنوانِ خداوند و منجی خود ایمان بیارند.
چون همونطور که از آیهٔ کلیدی امروز در انجیلِ یوحنا فصلِ یک و آیهٔ چهار یاد گرفتیم که؛۴ زندگی جاوید در اوست و این زندگی به تمام مردم نور می‌بخشد.انجیلِ یوحنا ۱: ۴
عزیزان، حال ببینیم از این مطالعه، چه درسهایی یاد گرفتیم.
۱ – یاد گرفتیم که؛ عیسی مسیح، یگانه خداوند خالقِ این هستی‌ و ماست.
۲ – یاد گرفتیم که؛ عیسی مسیح، برای آشکار نمودنِ خداوند بدنِ انسانی بر خود گرفت و به این کرهٔ زمین به میانِ ما انسان‌های گناهکار آمد.
۳ – یادگرفتیم که؛ همهٔ انسانها در تاریکیِ گناه و بدور از خداوند زندگی می‌‌کردند.
۴ – یاد گرفتیم که؛ خداوند عیسی مسیح با خود نور و حیاتِ واقعی ابدی را به این کرهٔ خاکی زمین، برای انسانها به ارمغان آورد.
۵ – یاد گرفتیم که؛ هر انسانی که به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خود ایمان می‌‌یاره، عیسی مسیح گناهانِ اون شخص را می‌‌بخشه، به او حیاتِ واقعی ابدی و نورِ الهی خودش را عطا می‌‌کنه و در وی سکنا می‌‌گزنیه.
۶ – یاد گرفتیم که؛ عیسی مسیح در ما سکنا می‌‌گزینه – تا نورِ فیض، رحمت، محبت و بخشش الهی خودش را توسطِ ما به دیگر انسانها هم بتابونه.
۷ – یاد گرفتیم که؛ عیسی مسیح در برخوردِ ما با هر انسانی که خودِاو اجازهٔ ورودشون را به زندگی ما میده، به ما کمک می‌‌کنه تا بتونیم در انعکاسِ نورِالهیش به اونها موفق باشیم.
۸ – یاد گرفتیم که؛ ما باید به خاطرِ این فیض، رحمت، فروتنی و محبتِ بی‌ مانندِ عیسی مسیح در حقِ ما – از وی سپاسگزار باشیم – در اعتماد و ایمان به او – هر روزه نورِ رحمتش را به دیگر انسانها منعکس کنیم.
عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم؛ زیرا که در نهایتِ فروتنی و محبتت برای ما انسان‌های گناهکار، بدنِ انسانی بر خود گرفتی و به این کرهٔ خاکی به میانِ ما آمدی.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم؛ زیرا که با خودت نور و حیاتِ واقعی را به این جهان آوردی.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم؛ زیرا که در ایمانِ به تو – تو گناهانِ من را می‌‌بخشی و به من، نور و حیاتِ واقعی خودت را هدیه می‌‌دهی.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم؛ زیرا که بعد از ایمانم به تو، تو نه تنها گناهانِ من را می‌‌بخشی و به من نور و حیاتِ خودت را هدیه می‌‌دهی، بلکه در من سکنا می‌‌گزینیو هر روزه با من زندگی می‌‌کنی.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم؛ زیرا که مشتاقی تا توسطِ من – خودت را به دیگر انسانها هم بشناسانی و نورِ رحمت، فیض و محبتت را به آنها نیز بتابانی.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم؛ زیرا که وجودِ تو با من، برای حلِ هر مشکلی و بر طرف نمودنِ هر نیازی کافی هست.
خداوند عیسی مسیح، من اعتراف می‌‌کنم که انسانی گناهکار هستم و به فیض و رحمتِ الهی تو نیازمندم.
خداوند عیسی مسیح، من به تو به عنوانِ خداوند و منجی خودم ایمان می‌‌آورم و تمامِ جوانبِ زندگیم را به تو تقدیم می‌‌کنم.
به قلب و زندگی من بیا و به من کمک کن، تا هر روزه با تو و برای تو زندگی کنم.
عیسی مسیح به من کمک کن، تا در تمامی لحظاتِ زندگیم همواره نورِ تو در میانِ دیگران باشم.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین !نویسنده کوروش باقری