سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!
عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.

از شما دعوت می‌‌کنم، تا برای شناختِ بهتر ازخداوند، کلامِ زنده و حیات بخشِ او را -در حزقیال ۳۶: ۲۶موردِ بررسی قرار بدیم.
این آیه می‌‌فرماید؛ ۲۶ به شما قلبی تازه خواهم داد و روحی تازه در باطن شما خواهم نهاد. دل سنگی و نامطیع را از شما خواهم گرفت و قلبی نرم و مطیع به شما خواهم داد.آمین!
عزیزان قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند، به من کمک کن تا درک کنم، این آیه در کلامِ تو -درحزقیال ۳۶: ۲۶،چه ربطی با زندگی امروزِ من داره.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
دوستِ خوبِ من، واکنش‌های ما نسبت به خداوند، از قلبِ ما سر چشمه می‌‌گیرند!
در واقع، جدا از عملکردِ روح القدس در قلبِ ما، قلب‌های ما به خودی خود بسیار خودخواه، متقلب و فریبکار هستند.
در ارتباط با فریبکاری قلبِ ما بدونِ عملکردِ روح القدس، کلامِ خدا وضعیتِ خطرناک و فجیعِ آن را در ارمیا ۱۷: ۹اینطور بر ما مکشوف می‌‌کنه.
۹ هیچ چیز مانند دل انسان فریبکار و شرور نیست؛ کیست که از آنچه در آن می‌گذرد آگاه باشد؟ آمین!
حضرتِ داوود نیز که به عنوانِ یک انسان، از فریبکاری و وضعیتِ خطرناکِ قلبِ در درونِ خودبخوبی آگاهی و تجربه کسب نموده بود، از خدا درخواست نمود تا به او قلبِ پاک و نویی عطا کنه.
داوود در مزمورِ ۵۱: ۱۰می‌‌فرماید:۱۰ خدایا، دلی پاک در درون من بیافرین و از نو، روحی راست به من عطا کن.
عزیزان، بزرگترین اشتیاقِ خداوند اینه که؛ ایماندارانِ به وی، او را با تمامِ قلبشون دوست بدارند.
این اشتیاقِ خداوند را ما در کلامِ او در تثنیه ۶: ۵مطالعه می‌‌کنیم.
۵ شما باید او را با تمامی دل و جان و توانایی خود دوست بدارید.) تثنیه۶: ۵(
خداوند و یگانه منجی بشریت عیسی مسیح هم، در ارتباط با داشتنِ قلبی پاک در ایماندارانِ به خود -در انجیلِ متی ۵: ۸می‌‌فرماید: ۸ خوشابحال پاک دلان، زیرا خدا را خواهند دید. آمین!
دوستِ خوبِ من، گناه قلبِ ما را سخت می‌‌کنه!
گناه ما را مبدل به انسان‌های سنگدلی می‌‌سازه.
عیسی مسیح، در یکی از تعالیمِ خود در موردِ چگونگیکیفیتِ قلب‌ها در انسانها، در انجیلِ متی فصلِ ۱۳درسِ بسیار قابلِ فهم و شیرینی به ما یاد میده.
عیسی مسیح در انجیلِ متی ۱۳: ۳ – ۹می‌‌فرماید:
کشاورزی در مزرعه‌اش تخم می‌کاشت. ۴ همین طور که تخمها را به اطراف می‌پاشید، بعضی در گذرگاه کشتزار افتاد. پرنده‌ها آمدند و آنها را خوردند. ۵ بعضی روی خاکی افتاد که زیرش سنگ بود. تخمها روی آن خاک کم عمق، خیلی زود سبز شدند. ۶ ولی وقتی خورشید سوزان بر آنها تابید، همه سوختند و از بین رفتند، چون ریشه عمیقی نداشتند. ۷ بعضی از تخمها لابلای خارها افتاد. خارها و تخمها با هم رشد کردند و ساقه‌های جوان گیاه زیر فشار خارها خفه شد. ۸ ولی مقداری از این تخمها روی خاک خوب افتاد، و از هر تخم، سی و شصت و حتی صد تخم دیگر بدست آمد. ۹ اگر گوش شنوا دارید، خوب گوش دهید ! آمین!
عزیزان عیسی مسیح کمی بعد، معنای حکایتِ کشاورزی را که به شاگردانِ خود آموخته بود، در انجیلِ متی ۱۳: ۱۸ – ۲۳برای آنها بیان فرمود.
در این قسمت از کلامِ خدا می‌‌خوانیم که عیسی مسیح فرمود؛۱۸ اکنون معنی حکایت کشاورز را برای شما بیان می‌کنم: ۱۹ گذرگاه کشتزار که تخمها بر آن افتاد، دل سخت کسی را نشان می‌دهد که گرچه مژده ملکوت خداوند را می‌شنود، ولی آن را درک نمی‌کند. در همان حال، شیطان سر می‌رسد و تخمها را از قلب او می‌رباید. ۲۰ خاکی که زیرش سنگ بود، دل کسی را نشان می‌دهد که تا پیغام خدا را می‌شنود فوراً با شادی آن را قبول می‌کند، ۲۱ ولی چون آن را عمیقاً درک نکرده است، در دل او ریشه‌ای نمی‌دواند و به محض اینکه آزار و اذیتی بخاطر ایمانش می‌بیند، شور و حرارت خود را از دست می‌دهد و از ایمان بر می‌گردد. ۲۲ زمینی که از خارها پوشیده شده بود، حالت کسی را نشان می‌دهد که پیغام را می‌شنود ولی نگرانیهای زندگی و عشق به پول، کلام خدا را در او خفه می‌کنند، و او نمی‌تواند خدمت مؤثری برای خدا انجام دهد. ۲۳ و اما زمین خوب قلب کسی را نشان می‌دهد که به پیغام خدا گوش می‌دهد و آن را می‌فهمد و به دیگران نیز می‌رساند و سی، شصت و حتی صد نفر به آن ایمان می‌آورند.آمین!
عزیزان، هر چه ما به گناه بیشتر اجازه بدیم تا از قلبِ ما بگذره و در زندگی ما نقشی داشته باشه، به همان میزان هم -قلبِ ما نسبت به خداوند سخت تر میشه.
دوستِ خوبِ من، یکی از گناهانی که قلبِ بسیاری از ما را نسبت به خداوند سخت می‌‌کنه، نبخشیدنِ دیگران هست!
انباشتنِ خشم، نفرت و کینه از دیگران در قلبمان، موجبِ سخت شدنِ اون میشه.
وقتی قلبمون سخت شد، ما نسبت به روح القدس – یعنی خداوند در روح، مقاومت نشون میدیم.
نتیجه این میشه که؛ دیگه با او زندگی نمی کنیم، از او پیروی نمی کنیم و بتدریج از او دور و دورتر میشیم.
همچنین، زمانی که ما قدرتِ مخرب و نابود کنندهٔ شیطان را دستِ کم بگیریم و توسطِ کمکِ روح القدس از خودمان در مقابلِ دروغ‌ها و مکر‌های او محافظت نکنیم، قلبمون سخت میشه و از خداوند دور میشیم.
دلیلِ دیگه‌ای که موجب میشه دلِ ما نسبت به خداوند سخت بشه اینه که؛ تحتِ تاثیرِ گفتار، مرام و طرزِ زندگی کسانی که به خدا ایمان ندارند قرار بگیریم و از اونها پیروی کنیم.
نتیجهٔ ذخیرهٔ خشم و نفرت از دیگران در قلبمان، به علاوهٔ فریبِ دروغ‌های شیطان را خوردن و در پیروی از انسان‌های بی‌ ایمان به خدا زندگی کردن؛ قلبِ ما را نسبت به خداوند سخت می کنه.
به سختی تکه‌ای سنگ که دیگه نسبت به خدا و خواستِ او – هیچ ارزش و احترامی قائل نیست.
اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه، قلبِ ما اونقدر سخت میشه که دیگه کلامِ خدا در اون هیچ اثری نخواهد داشت.
ما نسبت به گناه بی‌ حس و بی‌ تفاوت میشیم و گناه را بدونِ احساسِ هیچ گونه درد، شرم و ترسی، قسمتی از زندگیمون می‌‌سازیم.
دوستِ خوبِ من، آیا قلبِ شما نسبت به خدا و شنیدن از او سخت شده؟
اگه آره، آیا فکر می‌‌کنید قلبتون اونقدر سخت شده که دیگه امکان نداره دوباره نرم بشه؟
لطفا دقت کنید؛ خداوند چارهٔ علاجِهر قلبِ سختی را داره.
فقط خداوند می‌‌تونه هر قلبِ سخت شده و سنگی را، عوض و نرم کنه.
می‌ دونید چرا ما باید به این حقیقت اعتماد و ایمان داشته باشیم؟
چون که کلامِ خودش این واقعیتِ شیرین را به ما یاد میده.
عزیزان، در حزقیال فصلِ سی و شش و آیهٔ بیست و شش می‌‌خوانیم؛۲۶ به شما قلبی تازه خواهم داد و روحی تازه در باطن شما خواهم نهاد. دل سنگی و نامطیع را از شما خواهم گرفت و قلبی نرم و مطیع به شما خواهم داد.آمین!
بله دوستِ من، اگه ما از صمیمِ قلب، به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاریمو فروتنانه گناهانمان را به خداوند عیسی مسیح اعتراف کنیم – آنگاه او ما را می‌‌بخشه و از تمامی پلیدی‌ها پاک می‌‌کنه.
عیسی مسیح به ما کمک می‌‌کنه؛ تا هر چه را که در قلب و زندگی ما، مانعِ شنیدنِ از او شده را از وجودمون پاک کنیم.
عیسی مسیح به ما کمک می‌‌کنه؛ تا بتونیم دوباره او را در قلبِ خودمون گرامی بداریم.
عیسی مسیح به ما کمک می‌‌کنه؛ تا بتونیم در رابطه‌ای شخصی و صمیمی با او قرار بگیریم.
عیسی مسیح به ما کمک می‌‌کنه؛ تا بتونیم در آرامش، قوت و حکمتِ الهی وی، هر روزه برای جلالِ نامِ او زندگی کنیم.
آری دوستِ عزیز، فقط خداوند عیسی مسیح می‌‌تونه به ما قلب و روحی تازه عطا کنه.
او دلِ سنگی و نا مطیع را از ما می‌‌گیره و قلبی نرم و مطیع به ما عطا می‌‌کنه.
دوستِ خوبِ من، اگه علاقهٔ شما نسبت به شنیدن از خداوند و اطاعتِ از وی سرد شده.
اگه رابطهٔ شما با خداوند، اونطور که شایستهٔ اوست نیست، از او بخواهید تا قلبِ شما را عوض کنه.
از خداوند بخواهید قلبی به شما بده که، بتونید هر روزه فیض، رحمت و محبت او را براتون بهتر بشناسید.
از خداوند بخواهید قلبی بهتون بده که، بتونید همهٔ انسانها را ببخشید و دوست داشته باشید.
عزیزان، حال ببینیم از مطالعهٔ امروز در کلامِ خدا، چه درسهایی یاد گرفتیم.
۱ – یاد گرفتیم که؛ تمامی واکنش‌های ما نسبت به خداوند، از قلبِ ما سر چشمه می‌‌گیرند.
۲ – یاد گرفتیم که؛ بدون عملکردِ روح القدس، قلب‌های ما به خودی خود، بسیار فریبکار و متقلب هستند.
۳ – یاد گرفتیم که؛ بر اساسِ کلامِ خدا، هیچ چیز مانندِ قلبِ انسان فریبکار و شرور نیست.
۴ – یاد گرفتیم که؛ گناه قلبِ ما را سخت می‌‌کنه و مبدل به انسان‌های سنگدلی می‌‌سازه.
۵ – یاد گرفتیم که؛ قلب سخت شده، نسبت به کلامِ خدا بی‌ تفاوت میشه و از خواستِ خداوند پیروی نمی کنه.
۶ – یاد گرفتیم که؛ یکی از عواملِ اصلی سخت شدنِ دلِ ما نسبت به خداوند، نگه داشتنِ خشم، نفرت و کینه از دیگرانه.
۷ – یاد گرفتیم که؛ در صورتی که فروتن بشیم، به عیسی مسیح ایمان بیاریم و گناهانِ خودمون را به او اعتراف کنیم او گناهانِ ما را می‌‌بخشه.
۸ – یاد گرفتیم که؛ فقط خداوند می‌‌تونه قلبِ سخت و سنگی ما را عوض و نرم کنه.
در صورتی که ما از خداوند عیسی مسیح درخواست کنیم، او حتما به ما کمک می‌‌کنه تا در ما قلبی نو و نرم بوجود بیاد.
قلبی که، خودِ او در آن زندگی میکنه.
قلبی که نسبت به او و اطاعت از کلامش حساس و مطیع هست.
قلبی که مانندِ خود او می‌‌تونه همه را ببخشه، دوست بداره و محبت کنه.
عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.
خداوند عیسی مسیح، من اعتراف می‌‌کنم که انسانِ گناهکاری هستم و به فیض و رحمتِ الهی تو نیازمندم.
خداوند عیسی مسیح، من به تو به عنوانِ خداوند و منجی خودم ایمان می‌‌آورم.
از تو درخواست می‌‌کنم، تا گناهانِ من را در ایمانم به فیضِ الهی خودت ببخشی.
خداوند عیسی مسیح، از تو درخواست می‌‌کنم تا در من – قلبی نو و بسیار نرمی بیافرینی.
قلبی که تو همیشه در آن بسر می‌‌بری. قلبی که از هر گونه خشم، نفرت و کینه از دیگران کاملا پاکه. قلبی که نسبت به کلامِ تو و اطاعتِ از اوامرِ تو بسیار حساس و مطیعه. قلبی که مانندِ تو همه را می‌‌بخشه و به همه محبت می‌‌کنه.
خداوند عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم که مرا دوست داری و به من گوش می‌‌دهی.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!!
نویسنده کوروش باقری