سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!
عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.

از شما دعوت می‌‌کنم، تا برای شناختِ بهتر ازخداوند، کلامِ زنده و حیات بخشِ او را -در انجیلِ لوقا ۵: ۵موردِ بررسی قرار بدیم.
این آیه می‌‌فرماید؛۵ شمعون در جواب گفت: استاد، دیشب زیاد زحمت کشیدیم ولی چیزی صید نکردیم. اما اکنون بدستور تو، یکبار دیگر تورها را خواهم انداخت ! آمین!
عزیزان قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند، به من کمک کن تا درک کنم، این آیه در کلامِ تو -درانجیلِ لوقا ۵: ۵،چه ربطی با زندگی امروزِ من داره.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
دوستِ خوبِ من، هیچ کسی توی این دنیا، بهتر از عیسی مسیح نمیدونه چطور در زمانهایی که ما با کست روبرو میشیم به ما کمک کنه!
وقتی ما در طولِ زندگیمون، بنا به هر دلیلی با شکست روبرو میشیم،
وقتی ما با تجربهٔ شکست‌های زندگیمون – امیدِ خودمون را از دست میدیم،
وقتی با تجربه شکستی -فکر می‌‌کنیم که دیگه همه چیز را از دست داده ایم و آینده‌ای شاد و موفق هرگز برای ما وجود نداره، عیسی مسیح بهترین کسی هست که میدونه چطور به ما کمک کنه -تا دوباره امیدوار، شاد و موفق زندگی کنیم.
امیدوار، شاد و موفق – نه برای بدست آوردنِ اونچه که بر خلافِ خواستِ خدا، “ما” دلمون می‌‌خود که داشته باشیم و یا این دنیای سقوط نموده در گناه، سعی داره به ما تحمیل کنه.
بلکه – امیدوار، شاد و موفق -در زندگی هر روزه با او، در همکاری صمیمانه با او، در انجامِ ارادهٔ الهی وی و انجامِ خواسته‌های وی از ما در طولِ زندگیمون.
عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا برای درکِ صحیح از این که؛ آیهٔ پنجم در فصلِ پنجمِ انجیلِ لوقا چه ارتباطی با زندگی امروز ما داره، کلامِ خدا را در انجیلِ لوقا ۵: ۱ – ۱۱مرور کنیم.
۱ روزی عیسی در کنار دریاچه جنیسارت ایستاده بود و عده بسیاری برای شنیدن کلام خدا نزد او گرد آمده بودند. ۲ آنگاه عیسی دو قایق خالی در ساحل دریاچه دید که ماهیگیرها از آنها بیرون آمده بودند و تورهای خود را پاک می‌کردند. ۳ پس سوار یکی از آن قایقها شد و به شمعون که صاحب قایق بود، فرمود که آن را اندکی از ساحل دور نماید تا در آن نشسته، از آنجا مردم را تعلیم دهد. ۴ پس از آنکه سخنان خود را به پایان رسانید، به شمعون فرمود: «اکنون قایق را به جای عمیق دریاچه ببر، و تورهایتان را به آب بیندازید تا ماهی فراوان صید کنید!» ۵ شمعون در جواب گفت: «استاد، دیشب زیاد زحمت کشیدیم ولی چیزی صید نکردیم. اما اکنون بدستور تو، یکبار دیگر تورها را خواهم انداخت!» ۶ این بار آنقدر ماهی گرفتند که نزدیک بود تورها پاره شوند! ۷ بنابراین از همکاران خود در قایق دیگر کمک خواستند. طولی نکشید که هر دو قایق از ماهی پر شد، بطوری که نزدیک بود غرق شوند! ۸ وقتی شمعون پطرس بخود آمد و پی برد که چه معجزه‌ای رخ داده است، در مقابل عیسی زانو زد و گفت: «سرور من، نزدیک من نیا، چون من ناپاکتر از آنم که در حضور تو بایستم.» ۹ در اثر صید آن مقدار ماهی، او و همکارانش وحشت زده شده بودند. ۱۰ همکاران او، یعقوب و یوحنا، پسران زبدی نیز همان حال را داشتند. عیسی به پطرس فرمود: «نترس! از این پس، مردم را برای خدا صید خواهی کرد!» ۱۱ وقتی به خشکی رسیدند، بی درنگ هر چه داشتند، رها کردند و بدنبال عیسی راه افتادند.آمین!
عزیزان، در این قسمت از کلامِ خدا در آیهٔ چهارم،می‌‌بینیم که عیسی مسیح به پطرس که یک ماهیگیرِ حرفه ای، با تجربه و کاردانی بود امر می‌‌کنه که؛اکنون قایق را به جای عمیق دریاچه ببر، و تورهایتان را به آب بیندازید تا ماهی فراوان صید کنید.
پطرس که یکی از شاگردانِ عیسی مسیح بود در پاسخ به وی میگه که؛او تمامِ شب را سعی در صیدِ ماهی داشته – ولی‌ موفق به صیدِ ماهی نشده بوده.
در آیهٔ پنجم خواندیم که پطرس به عیسی گفت؛ “استاد، دیشب زیاد زحمت کشیدیم ولی چیزی صید نکردیم. آمین! “
دوستِ خوبِ من، لطفا دقت بفرما.
عیسی مسیح یگانه خدای دانای مطلق، قادرِ مطلقِ همیشه در همه جا حاضره، که تمامی این هستی‌ و من و شما را آفریده.
عیسی مسیح خداوند هست که در بدنِ انسانی به این جهان آمد.
او برای هر مخلوقِ خود در این هستی‌ هدفی خاص را منظور داشته.
هدفِ خداوند عیسی مسیح از خلقتِ ما به عنوانِ انسان این بوده که ما – با مطالعهٔ کلامِ زنده و حیات بخشش، او را به عنوانِ خداوند و خالقِ خود و این هستی‌ بخوبی بشناسیم.
تا ما به او به عنوانِ خداوندِ خودمان ایمانِ قلبی داشته باشیم.
تا ما با او رابطه‌ای شخصی و صمیمیِ با انظباتی داشته باشیم.
تا ما هر روزه با هدایت و کمکِ او، در جهتِ انجام ارادهٔ خاصِ الهی او زندگی کنیم.
بنا بر این، او حتما به ما که مخلوقِ او هستیم کمک می‌‌کنه – تا بتونیم با موفقیت در ارادهٔ او زندگی کنیم و خواستهٔ او را در طولِ عمرِ زمینی که خودِ او به ما عطا فرموده، انجام بدیم و به کمال برسونیم.
به همین دلیل، وقتی ما به عنوانِ یک انسانِ محدود در دانش و توان، در طولِ زندگیمون با شکستی روبرو میشیم، حال اون شکست به هر صورت و در هر زمینه‌ای که باشه؛ او هرگز ما را تنها به حالِ خودمون رها نمی کنه و به کمکمون می‌‌یاد.
عیسی مسیح، خداوندِ فیض، رحمت و محبت، خالقِ این هستی‌ و من و شما، وقتی ما شکستی را تجربه می‌‌کنیم به کمکمون می‌‌یاد تا باز ما را از نو بنا کنه.
برای این منظور، او اول سعی می‌‌کنه تا توجه کاملِ ما را فقط به خودش و خواستهٔ او از ما جلب کنه.
عزیزان، عیسی مسیح در زمانهای شکست خوردن‌هایما در کنارِ ماست -تا بتونه راهِ تجربهٔ امید، موفقیت، شادی و آرامشِ واقعی را به ما نشون بده.
لطفا دقت کنید؛ خداوند عیسی مسیح در حکمت و خردِ الهی خودش، گاهی اوقات ما را به شرایط و موقعیتهایی که شکست را در آنها تجربه نموده ایم بر می‌‌گردونه.
می‌ دونید چرا؟ می‌‌دونید چرا خداوند عیسی مسیح گاهی ما را به شرایط و موقعیتهایی کهشکست را در آنها تجربه کرده ایم بر می‌‌گردونه؟
پاسخ به این سوال اینه که؛ تا او بتونه در حکمت، خرد و توانِ الهی خودش، درست در همان شرایط و موقعیتهایی که ما شکست خورده بودیم، کاری نو صحیح، خوب و پر برکتی را در زندگی ما آغاز کنه.
تا به ما نشون بده که ما- در اون شرایط و موقعیتی که شکست خوردیم، با او همکار نبودیم، بلکه داشتیم با اتکا به خرد، فهم، دانش و توانِ محدودِ انسانی خودمون بیهوده تلاش می‌‌کردیم.
تا به ما نشون بده که – ما بدونِ هدایت و کمکِ وی، قادر به انجامِ هیچ کاری نیستیم.
و تا به ما نشون بدهکه – اما با هدایت و کمکِ الهی او به ما، حال قادریم هر خواستهٔ او را از ما به خوبی انجام بدیم و موفق باشیم.
درست مانندِ تجربه پطرس.
او تمامِ شبِ گذشته را، با اتکا به دانش، تجربه و توانِ محدودِ انسانی خودش، سعی در صیدِ ماهی نموده بود ولی‌ چیزی صید نکرده بود.
اما وقتی امرِ عیسی مسیح را اطاعت نمود، وقتی هدایت و کمکِ الهی عیسی مسیح را در عملکردِ خودش شریک کرد، نتیجه چی‌ شد.۶ این بار آنقدر ماهی گرفتند که نزدیک بود تورها پاره شوند! ۷ بنابراین از همکاران خود در قایق دیگر کمک خواستند. طولی نکشید که هر دو قایق از ماهی پر شد، بطوری که نزدیک بود غرق شوند!آمین!
عزیزان، خداوند عیسی مسیح پطرس را به همان موقعیتی که در آن شکست را تجربه نموده بود برگرداند -تا به او درسِ بزرگی یاد بده.
تا به پطرس نشون یادبده که؛ اطاعتِ بی‌ چون و چرا از انجامِ هر کاری که خودِ خداوند عیسی مسیح ما را بدان امر می‌‌کنه، حتما به موفقیت و دریافتِ برکاتِ عظیمِ او منتهی میشه.
شکستِ پطرس – بعد از اطاعتِ کامل او از عیسی مسیح و دریافتِ هدایت و کمکِ الهی وی، مبدل به موفقیتِ بزرگی برای او و دیگر شاگردانِ عیسی مسیح شد.
من و شما هم امروز می‌‌تونیم در اطاعتِ کامل از خداوند عیسی مسیح، با هدایت و کمکِ الهی وی، زندگی موفق، شاد و پر برکتی را تجربه کنیم.
دوستِ خوبِ من، به زندگی گذشته خودتون فکر کنید و و شکستهایی را که تجربه داشته اید به یاد بیارید.
خداوند عیسی مسیح از تمامی اون شکست‌های شما کاملا آگاهه.
در حقیقت، هیچ واقعه‌ای در زندگی من و شما رخ نداده که از حیطهٔ دانش، آگاهی، اراده و تسلطِ کاملِ الهی او بیرون بوده باشه.
او دقیقا میدونه ما در هر شکستی، چه احساسی داشته ایم – چی از دست داده ایم و چقدر رنج برده ایم.
دوستِ خوبِ من، باز یاد آور میشم که، عیسی مسیح ما را با همان شکستها و احساساتِ داغون شده مون رها نمی کنه.
اگه تمامی توجه ما به عیسی مسیح و خواستهٔ او از ما باشه، و در صورتی که ما تمامی جوانبِ زندگیمون را کاملا به او تسلیم کنیم؛ اونوقت عیسی مسیحنیروی خدأیی خودش را در زندگی ما، به گونه‌ای تازه و خاص به جریان می‌‌اندازه.
عیسی مسیح به ما کمک می‌‌کنه -تا از هر شکستِ خودمون، هر چقدر هم بزرگ و دردناک بوده باشند، درسِ یاد بگیریم.
حال شاید سوالِ شما این باشه که؛ درسهایی که عیسی مسیح از شکست‌های گذشته زندگیمون به ما یاد میده، چه فایده‌ای برای ما دارند؟
عزیزان، درسهایی که عیسی مسیح از شکست‌های گذشته زندگیمون به ما یاد میده – موجب میشند تا ما؛ به محدود و نیازمند بودنِ خودمون به او پی ببریم.
تا ما بپذیریم و ایمان بیاریم که -تنهااو خداست و ما خدانیستیم.
تا ما خودمون را کاملا به او بسپاریم و از او -بی‌ چون و چرا اطاعت کنیم.
دقت بفرمأیید؛ تنها شرطِ یاد گیری درسهای عیسی مسیح از شکست‌های گذشته زندگیمون و باز گشت به زندگی شاد و پر برکتی که او برامون منظور داشته و برای همون ما را آفریده اینه که؛ به او به عنوانِ خداوند و منجی خودمون ایمان بیاریم و اجازه بدیم تا او در زندگی ما خدأیی کنه.
دوستِ خوبِ من، در کلامِ خدا در انجیلِ لوقا ۵: ۱ – ۱۱خواندیم که چطور پطرس پس از پیروی از امرِ خداوند عیسی مسیح موفق به صیدِ ماهی بسیار شد.
۶ این بار آنقدر ماهی گرفتند که نزدیک بود تورها پاره شوند! ۷ بنابراین از همکاران خود در قایق دیگر کمک خواستند. طولی نکشید که هر دو قایق از ماهی پر شد، بطوری که نزدیک بود غرق شوند!آمین!
حالاجازه بدید از شما بپرسم، آیا شما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودتون ایمان دارید؟
آیا شما تمامی جوانبِ زندگی خودتون را کاملا به او تسلیم نموده اید؟
آیا با او در رابطه‌ای صمیمیمی و منظم هستید و در ارادهٔ او براتون زندگی می‌‌کنید؟
دوستِ خوبِ من، تا زمانی که عیسی مسیح خداوندِ زندگی ما نیست و ما برای خودمون زندگی می‌‌کنیم، ما هرگز آرامش، شادی، خوشی و موفقیت واقعی را تجربه نخواهیم نمود.
تا زمانی که عیسی مسیح خداوندِ زندگی ما نیست؛ گناهانِ ما آمرزیده نخواهند شد و ما تا ابدیت بدونِ او بسر خواهیم برد.
دعوتِ عیسی مسیح را از او بپذیرید و اجازه بدید تا وی از تمامی شکست‌های زندگی شما برای جلالِ نامِ خود و برکتِ شما استفاده کنه.
عزیزان، ببینیم از این مطالعه در کلامِ خدا، چه درسهایی یاد گرفتیم.
۱ – یاد گرفتیم که؛ هیچ کسی توی این دنیا، بهتر از عیسی مسیح نمیدونه چطور در زمانهایی که ما با شکست روبرو میشیم به ما کمک کنه!
۲ – یاد گرفتیم که؛ خداوند عیسی مسیح تمامی این هستی‌ و همچنین ما انسانها را، در حکمت و توانِ الهی خودش آفریده.
۳ – یاد گرفتیم که؛ عیسی مسیح هر انسانی را – برای انجامِ هدف و منظورِ خاصی – به گونه‌ای منحصربفرد آفریده.
۳ – یاد گرفتیم که؛ هدفِ اولیهٔ خداوند عیسی مسیح از آفرینشِ هر انسان این هست که؛ او را بطورِ صحیح بشناسند، به او به عنوانِ خداوند و خالق و منجی خود ایمان آورند، با او رابطه‌ای شخصی و منظم داشته باشند و در ارادهٔ خاصِ وی و اطاعت از اوامرش هر روزه زندگی کنند.
۴ – یاد گرفتیم که؛ چون عیسی مسیح خدای قادرِ مطلق، دانای مطلقِ همیشه در همه جا حاضره، بنابر ایناو از هر روخدادی در این هستی‌ و در زندگی هر انسانی دقیقا آگاهه.
۵ – یاد گرفتیم که؛ عیسی مسیح برای طولِ عمرِ هر انسانی که آفریده، برنامه و نقشه‌ای خاص داره.
۶ – یاد گرفتیم که؛ خداوند عیسی مسیح، در صورتِ ایمان هر شخص به او و زندگی در ارادهٔ وی در جهتِ به کمال رساندنِ نقشه‌ای که برای طولِ عمرِ زمینی وی منظور داره، حتما به او کمک می‌‌کنه تا موفق بشه.
۷ – یاد گرفتیم که؛ عیسی مسیح قادره، تا از شکست‌های ما در طولِ زندگیمون، برای جلالِ نامِ خودش و برکت دادن به ما استفاده کنه.
عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او صحبت کنیم.
خداوند عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم که مرا به گونه‌ای خاص و منحصربفرد آفریده ای.
خداوند عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم که همیشه با من هستی‌ و از هر روخدادی در زندگی من دقیقا آگاهی.
خداوند عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم که مشتاقی من تو را بشناسم، به تو ایمان آورم و هر روزه با تو زندگی کنم.
خداوند عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم زیرا که به من کمک می‌‌کنی تا در انجامِ خواسته‌های تو از من، همیشه موفق باشم.
خداوند عیسی مسیح، من تمامِ جوانبِ زندگیم را به تو تسلیم می‌‌کنم.
مرا به خاطرِ خودخواهی‌ها و نافرمانی‌هایم از تو در گذشته ببخش.
به قلب و زندگی ما بیا و به من کمک کن -تا ارادهٔ تو را برای زندگیم بشناسموهر روزه در ارادهٔ مقدسِ تو زندگی کنم.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کوروش باقری