عنوانِ این تعلیم هست:تنها خدا
سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!
عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.

از شما دعوت می‌‌کنم، تا برای شناختِ بهتر ازخداوند، کلامِ زنده و حیات بخشِ او را -در مزمورِ ۶۲: ۱موردِ بررسی قرار بدیم.
این آیه می‌‌فرماید؛ ۱ جان من تنها نزد خدا آرام می‌یابد، زیرا نجات من از جانب اوست .آمین!
عزیزان قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند، به من کمک کن تا درک کنم، این آیه در کلامِ تو -درمزمورِ ۶۲: ۱،چه ربطی با زندگی امروزِ من داره.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
دوستِ خوبِ من، آیا تا حالا شده از این که چرا خدا اجازهٔ ورودِ مشکلاتی را به زندگیتون داده تعجب کرده باشید؟
وقتی ما در طولِ زندگیمون بر روی این کرهٔ زمین، ناگهان با مشکل یا مشکلاتی بسیار جدی و دشواری رودررو میشیم، شاید واکنشِ اولیهمون این باشه که بترسیم یا که احساسِ یاس و نومیدی در ما بوجود بیاد.
معمولاً در چنین موقعیتهایی هست که ما بیشتر از همیشه، مشتاقِ دریافتِ حکمت از خداوند هستیم تا بتونیم برمشکل یا مشکلاتمون غلبه کنیم.
عزیزان، وقتی مشکلی در زندگی ما پیدا میشه، چنانچه ما قلبا به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودمون ایمان داریم، به جای ترسیدن و یا نومید شدن، باید حقیقتِ بسیار مهمی را بیاد بیاریم.
این حقیقت که؛ خداوندِ یگانهٔ دانای مطلق، قادرِ مطلقِ همیشه در همه جا حاضر، خداوندی که تمامی این هستی‌ و ما را آفریده، حال در ایمانِ ما به عیسی مسیح، پدرِ آسمانی ماست.
پدرِ آسمانی مهربان و وفاداری که ما را بسیار دوست داره و همیشه از ما فرزندِ عزیزِ خودش، بدقت مراقبت می‌‌ کنه.
دقت بفرمأیید؛خداوند پدرِ آسمانی مهربانِ ما، در حکمتِ الهی خودش، گاهی برای جلبِ توجهِ کامل ما به خود، اجازهٔ ورودِ مشکل یا مشکلاتی را به زندگی ما میده.
چرا؟ چون که او خوب میدونه در روبرویی با مشکلات و شرایطِ دشوارِ زندگی هست که ما بیشتر از همیشه نیازمون را به او می‌‌شناسیم و به او توجه می‌‌کنیم.
بنابراین، وقتی مشکلاتی با اجازهٔ خداوند پدرِ آسمانی مهربانمان به زندگی ما وارد میشند، او سعی داره توسطِ اونمشکلات -توجهِ کاملِ ما را به خود و خواستهاشاز ما جلب کنه.
دوستِ خوبِ من، خداوند گاهی اجازهٔ ورودِ مشکلاتی را به زندگی ما میده، تا ما درسِ بسیار مهم و حیاتی را از او یاد بگیریم.
این درس که؛ در تمامی این هستی‌، هیچ کس- هیچ چیز و هیچ نیرویی وجود نداره که بتونه، جایگزینِ کمک و هدایتِ خداوند به ما برای حلِ مشکلاتمون باشه!
گاهی خداوند به ما اجازهٔ محدودی میده تا برای حلِ مشکلمون یا بر طرف نمودنِ کمبودمون، به کسی یا منبعی به غیر از او رو بیاریم و کمک بخواهیم.
ولی‌ طولی نمی کشه که متوجه میشیم هیچکس و هیچ منبعی، نمی تونه مشکل ما را حل یا کمبودمون را بر طرف کنه.
عزیزان، این درست نقطه و زمانی هست که خداوند می‌‌خواد ما بهش برسیم.
به این نقطه و زمان که کاملا درک کنیم؛ هیچ چیزِ دیگری برای جایگزینی حکمت و توانِ خداوند، برای کمکِ به ما در حلِ مشکلاتمون -یا بر طرف نمودنِ نیازهامون در تمامی این هستی‌ وجود نداره!
دوستِ خوبِ من، آیا شما در حالِ حاضر، با مشکلاتِ بسیار جدی و پیچده‌ای در زندگیتون دست و پنجه نرم می‌‌کنید؟
آیا در تعجب هستید که چرا خداوند اجازه داده شما با چنین مشکلاتی روبرو بشید؟
آیا شما برای حلِ مشکلاتتون، به قولِ ما فارسی زبانان، به هر دری زده اید، از هر کسی کمک خواسته اید و به هر منبعی مراجعه نموده اید، ولی‌ هنوز با همون مشکلات در نبرد هستید؟
دوستِ خوبِ من، اگه شما به عیسی مسیح ایمان قلبی دارید و در عینِ حال دارید با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌‌کنید؛ به جای ترسیدن و نومید شدن، بر اساسِ آموزه‌های کلامِ خدا، باید چند حقیقت را در قلب و ذهنِ خودتون بیدار کنید.
حقیقتِ اول اینه که؛ خداوند تمامی گناهانِ گذشته، حال و آیندهٔ شما را، در ایمانتان به عیسی مسیح کاملا بخشیده و شما در چشمِ او، آمرزیده و بی‌ گناه هستید.
حقیقتِ دوم اینه که؛ خداوند شما را به فرزند خواندگی به خانوادهٔ الهی خود بر گزیده.
حقیقتِ سوم اینه که؛ خداوند شما را مبدل به موجودِ جدیدی ساخته و حیاتِ ابدی به شما هدیه داده. حیاتی که تا ابدیت با او در بهشت خواهید گذراند.
حقیقتِ چهارم اینه که؛ خداوند روح القدس، یعنی خداوند در روح، شخصیتِ سومِ تثلیث، در شما سکنا گزیده و همیشه با شماست.
خداوند روح القدس با شماست تا به شما کمک کنه قادر بشید – تا طولِ عمرِ زمینی را که هدیه‌ای از جانبِ خدا به شماست، در جهتِ انجامِ خواسته‌های او سپری کنید.
حقیقتِ پنجم اینه که؛ اگه شما بنا به هر دلیل از ارادهٔ خداوند برای زندگیتون بدور افتاده یا از او سر پیچی کنید، خداوند برای جلبِ توجهِ مجددِ شما به خود، اجازهٔ ورود مشکلاتی را به زندگی شما میده.
همونطور که عرض کردم، خداوند گاهی توسطِ مشکلات – دوباره ما را به سوی خود و همکاری با خود در انجامِ ارادهٔ الهیش در طولِ عمرمون بر می‌‌گردونه.
دوستِ خوبِ من، مطالعهٔ زندگی ایماندارانِ به وی در طولِ تاریخ در کلامِ خدا، به ما یاد میده که خداوند هرگز ایماندارانِ واقعی به خود را رها نمی کنه.
آموزه‌های کلامِ خدا به ما یاد میداند که چطور او همیشه، در همراهی، هدایت و کمک به ایماندارانِ خود، برای انجامِ خواسته‌هایش از آنها وفادارانه در کنارِ آنها بوده و مشکلاتشون را حل نموده.
دوستِ من، خداوند امروز هم مشتاقه تا برای نزدیکتر شدنِ ما به او، برای تمرکزِ توجهمان فقط به او، برای داشتنِ رابطه‌ای صمیمی با او و همچنین، برای همکاری در انجامِ خواسته‌هایش به ما کمک کنه.
تنها شرطِ برخورداری از کمک و هدایتِ خداوند برای حلِ مشکلاتمون اینه که؛ فروتنانه با تمامِ وجودمان به سوی او برگردیم و تمامی جوانبِ زندگیمون را کاملا به او تسلیم کنیم.
با او در رابطه‌ای صادقانه و صمیمی زندگی کنیم و از صمیمِ قلب بخواهیم تا خواسته‌های او را از ما اطاعت کنیم.
عزیزان، حضرتِ داوود این درسِ حیاتی را به خوبی در زندگی خودش یاد گرفته بود.
داوود پس از روبرویی با مشکلاتِ جانکاهِ بسیاری در زندگیش و دست و پنجه نرم کردن با آنها، نهایتا فهمید و پذیرفت که “تنها خدا” قادره هر مشکلِ او را حل کنه.
در ارتباط با همین درسِ بزرگی که داوود در زندگیش یاد گرفته بود، او در مزمورِ ۶۲: ۱که آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروز ما در کلامِ خداست می‌‌فرماید.
۱ جان من تنها نزد خدا آرام می‌یابد، زیرا نجات من از جانب اوست.آمین!
عزیزان، دعا می‌‌کنم تا همهٔ شما امروز به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید تا او گناهانِ شما را ببخشه و تا به شما حیاتِ نو ابدی عطا کنه و به فرزندی در خانوادهٔ الهی خود بر گزینه.
دعا می‌‌کنم تا همهٔ شما توجه کامل خودتون را بر خداوند و خواستِ او از شما متمرکز کنید.
دعا می‌‌کنم تا به جای ترس و نومیدی در روبروی با مشکلاتِ زندگیتون، بیاد آورید که حال شما در ایمانتان به عیسی مسیح، چقدر در نزدِ خداوند عزیز و با ارزش هستید.
دعا می‌‌کنم تا از تلاش‌های انسانی خودتون برای حلِ مشکلاتتون دست بردارید و همانندِ داوود بپذیرید که -“تنها خدا” قادره هر مشکلِ شما را حل کنه.
همچنین دعا می‌‌کنم تا همهٔ ما ایماندارانِ به عیسی مسیح -بتونیم همانندِ داوود فروتنانه از صمیم قلب در مزمور ۶۲: ۱ – ۲بگوییم.
۱ جان من تنها نزد خدا آرام می‌یابد، زیرا نجات من از جانب اوست. ۲ او نجات دهنده و تنها صخره پناهگاه من است؛ او قلعه محافظ من است، پس هرگز شکست نخواهم خورد. آمین!
عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او صحبت کنیم.
خداوند از تو سپاسگزارم – زیرا که گناهانِ من را در ایمانم به عیسی مسیح می‌‌بخشی، به من حیاتِ نو ابدی عطا می‌‌کنی و مرا به فرزندی در خانوادهٔ الهی خودت می‌‌پذیری.
خداوند از تو سپاسگزارم – زیرا که با روحِ مقدست روح القدس حال در من بسر می‌‌بری.
خداوند از تو سپاسگزارم – زیرا که مرا برای انجامِ هدفِ خاص و منحصر بفردی آفریده ای.
خداوند از تو سپاسگزارم – زیرا که مشتاقی از من، در انجامِ خواسته‌هایت بر روی این کرهٔ زمین در طولِ عمرم که هدیهٔ خودِ تو به من هست، استفاده کنی.
خداوند از تو سپاسگزارم – زیرا که حلالِ تمامی مشکلات و فراهم کنندهٔ هر نیازِ واقعی من هستی‌.
خداوند عیسی مسیح، من به تو به عنوانِ منجی و خداوند خودم ایمان می‌‌آورم.
به قلب و زندگیمن بیا، گناهانِ من را ببخش و از وجودِ من برای جلالِ نامِ خودت در ارادهٔ الهیت استفاده کن.
خداوند عیسی مسیح، من تمامِ مشکلاتم را به دستانِ پر قدرت و مهربانِ تو می‌‌سپارم. من ایمان دارم که تو، در زمان و به روشِ الهی خودت، از تمامی مشکلاتِ من برای جلالِ نامِ خودت و برکتِ به من استفاده خواهی نمود.
خداوند عیسی مسیح، من هم همانندِ داود از صمیمِ قلب به تو می‌‌گویم،۱ جان من تنها نزد خدا آرام می‌یابد، زیرا نجات من از جانب اوست. ۲ او نجات دهنده و تنها صخره پناهگاه من است؛ او قلعه محافظ من است، پس هرگز شکست نخواهم خورد.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کوروش باقری