ارتباطِ کلامِ خدا در غلاطیان ۶: ۲با زندگی امروزِ من
سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!
عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.

از شما دعوت می‌‌کنم، تا برای شناختِ بهتر از خداوند، کلامِ زنده و حیات بخشِ او را -در غلاطیان ۶: ۲ موردِ بررسی قرار بدیم.
این آیه می‌‌فرماید؛۲ بارهای یکدیگر را حمل کنید و به این طریق قانون مسیح را بجا خواهید آورد‌ .آمین!
عزیزان، عنوانِ این مطالعه در کلامِ خدا هست؛راهِ علاجِ غصه‌های گرانبارمان.
قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند، به من کمک کن تا درک کنم، این آیه در کلامِ تو -درغلاطیان ۶: ۲،چه ربطی با زندگی امروزِ من داره.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
دوستِ خوبِ من، آیا به یاد می‌‌یارید، آخرین باری که شما این فرصت را داشتید تا به شخصی در بر طرف نمودنِ غصه هاش کمک کنید کی بود؟
آیا می‌‌تونید به یاد بیارید، بعد از اون که به شخصِ غصه دار – به نوعی کمک کردید، چه احساسی به شما دست داد؟
آیا می‌‌تونید به یاد بیارید، بعد از کمکِ شما به اون شخصِ غصه دار، چه احساسی به او دست داد؟
دوستِ خوبِ من، اجازه بدید از شماچندسوالِ دیگه بپرسم.
آیا شما با وجودِ این که، اشخاصِ قابلِ اعتماد، مهربان و خوش نیتی را، برای کمک در حملِ بارِ سنگینِ غصه‌هاتون می‌‌شناسید، ولی‌ ترجیح داده اید تا بارِ سنگینِ غصه‌هاتون را، خودتون به تنهأیی حمل کنید؟
آیا شما در موردِ غصه‌های گرانبارِ زندگیتون، اینطور تصور می‌‌کنید که؛ چرا من باید اشخاصِ دیگه‌ای را – برای کمک گرفتن از اونها در حملِ بار سنگینِ غصه‌های شخصیم، ناراحت و غصه دار کنم؟
یا اینطور تصور می‌‌کنید که؛ دلیلِ غصه‌های زندگی من، فقط به نظرِ خودِ من بزرگ، پیچیده و سنگین هستند، ولی‌ در نظرِ دیگران، غصه‌های من خیلی پیشِ پا افتاده و کم اهمیتند؟
یا اینطور تصور می‌‌کنید که؛ شاید اگه من در موردِ غصه‌های زندگیم با شخصی صحبت کنم، به من بخنده؛ چون که شاید فکر کنه، من برای غلبه بر غصههام چقدر بی‌ عرضه و ناتوانم؟
دوستِ خوبِ من، لطفا دقت بفرما.
خداوند عیسی مسیح، به ما ایماندارانِ به خود امر نکرده که فقط بارِ غصه‌های سنگین، بزرگ یا پیچیدهٔ دیگران را برای کمکِ به آنها حمل کنید.
عزیزان، خداوند و منجی ما عیسی مسیح، به ما امر فرموده تا بار‌های یکدیگر را حمل کنیم.
عیسی مسیح برای کمک به دیگران -به حملِ بارِ خاصی اشاره نکرده.
بنابراین، ما می‌‌تونیم و باید هم برای کمک و حملِ هر باری به دیگران کمک کنیم.
شاید شما تصور می‌‌کنید که؛ من چطور می‌‌تونم برای حملِ بار سنگینِ غصه‌های کسی، کمکی برای او باشم – در حالی که خودم، بار سنگینی از غصه‌ها بر دوش دارم و نمی تونم ازشون آزاد بشم؟
دوستِ خوبِ من، باز باید به امرِ عیسی مسیح – در کلامِ خدا در غلاطیان ۶: ۲با دقتِ بیشتری نگاه کنیم.
باید توجه داشته باشیم که -عیسی مسیح به ما نگفته، اگه خودت غصه داری به کمکِ دیگر غصه داران نرو.
عیسی مسیح به ما نگفته؛ اگه غصه‌هات را با کسی در میان بگذاری، اونها تو را نمی فهمند و نمی تونند به تو کمک کنند.
همچنین، عیسی مسیح به ما نگفته که؛ به غصه دارانِ خاصی کمک کنید.
بلکه عیسی مسیح بروشنی و وضوحِ تمام فرموده که:۲ بارهای یکدیگر را حمل کنید و به این طریق قانون مسیح را بجا خواهید آورد‌ .آمین!
دوستِ خوبِ من، در موردِ این امرِ عیسی مسیح، در ارتباط با “علاجِ غصه‌های گرانبارمان”؛ و همینطور کمک به دیگران در حملِ بارِ سنگینِ غصه هاشون، عملکردی می‌‌تونه بسیار موثر و مفید باشه.
این عملکرد که ما؛ از روی فداکاری، به طورِ پر و پا قرص و با از خود گذشتگی – در حملِ بارِ غصه هاشون، به دیگر غصه داران کمک کنیم!
اینگونه عملکردِ ما موجب میشه – تا سنگینی غصه‌های خودِ ما -بر دوشمون کمتر بشه.
بله عزیزان، هر چه ما با از خود گذشتگی بیشتر، در حملِ بار‌های سنگینِ دیگران به آنها کمک کنیم، سنگینی بارِ غصه‌های خودمون سبکتر و قابلِ تحمل تر میشه!
در طی مراحل و زمانی که ما در حالِ کمک به دیگران در حملِ بارِ سنگینشون هستیم، با کمک الهی خداوند، خودمون هم امید تازه‌ای پیدا می‌‌کنیم.
خودمون هم با کمکِ خداوند -نیرو، حکمت و امید تازه‌ای -برای روبرویی با غصه‌های زندگیمون و حتی غلبهٔ بر اونها بدست می‌‌یاریم.
بنابراین دوستِ خوبِ من، بیأیید از همین لحظه، صرفِ نظر از این که در چه شرایط و موقعیتی هستید،
صرفِ نظر از این که، شما چقدر بار‌های خودتون را سنگین، بزرگ یا پیچیده تصور می‌‌کنید،
و صرفِ نظر از این که، شما چقدر خودتون را برای کمک به دیگران ضعیف قلمداد می‌‌کنید، امرِ خداوند عیسی مسیح را اطاعت کنیم.
عیسی مسیح، حتما به ما -برای کمک به دیگران کمک می‌‌کنه و با ما در این امر همکار میشه.
بیأیید از همین لحظه، با کمک و محبتی که خودِ عیسی مسیح به ما ایماندارانِ به خود عطا می‌‌کنه، انسان‌های غصه دار جامعه مون را دوست داشته و محبت کنیم.
بیأیید از همین لحظه، بنا به امرِ عیسی مسیح و خواستهٔ او از ما، در حملِ بار‌های سنگینِ غصه داران به آنها کمک کنیم، تا بدین طریق، قانونِ او را که محبت به دیگران است را اجرا کرده باشیم.
پیشرفت به جلو با عیسی مسیح:
دوستِ خوبِ من، برای شفا از غصه‌های گرانبارتان به شما چهارپیشنهاد می‌‌کنم.
۱ – لیستِ سه تا پنج تا از غصه هایی که بر دوشتان سنگینی می‌‌کنند را یاد داشت کنید.
۲ – اسمِ دو یا سه نفر را که موردِ اطمینانِ شما هستند و باور دارید که میتونند و مایل هستند – در حملِ بعضی از غصه تون به شما کمک کنند را یاد داشت کنید.
۳ – دعا کنید و از خداوند عیسی مسیح بخواهید به شما کمک کنه، تا حدِاقل از یکی از این اشخاص کمک بخواهید.
۴ – دعا کنید و از خداوند عیسی مسیح بخواهید تا به سوی کسی هدایتتون کنه که – می‌‌تونه و مایله به شما کمک کنه.
عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در این قسمت از مطالعهِ خود در کلامِ خدا، با او صحبت کنیم.
خداوند عیسی مسیح، من ایمان دارم که تو، یگانه خدای دانای مطلق، قادرِ مطلقِ همیشه در همه جا حاضر هستی‌.
من ایمان دارم که تو، از تمامی غصههایی که بر دوشِ من سنگینی می‌‌کنند، به خوبی آگاه هستی‌.
خداوند عیسی مسیح، من ایمان دارم که تو، از این که من چگونه با غصه‌هایم در کلنجار و دست و پنجه نرم کردن هستم نیز به خوبی آگاهی.
عیسی مسیح، من اعتراف می‌‌کنم که غصه خوردن، مبدل به قسمتی از وجود و زندگی هر روزهٔ من شده.
عیسی مسیح، تو میدانی که من، با در میان نهادنِ غصه‌هایم با دیگران – حتی اشخاصی که بهشون اعتماد دارم، راحت نیستم و مشکل دارم.
عیسی مسیح، تو می‌‌دانی که من، به دلیلِ این که می‌‌ترسم یا خجالت می‌‌کشم و یا غرور دارم، در موردِ بارِ سنگینِ غصه‌هایم با دیگران صحبت نمی کنم.
عیسی مسیح از تو درخواست می‌‌کنم، اجازهٔ ورودِ کسی را به زندگی من بده، تا بتوانم در موردِ غصه‌هایم با او صحبت کنم.
همینطور از تو درخواست می‌‌کنم، اجازهٔ ورودِ کسی را به زندگی من بده، تا با کمکِ خود تو بتوانم به او کمک کنم و باری را برای او حمل کنم.
عیسی مسیح، از تو درخواست می‌‌کنمبه من کمک کنی،تا بوسیلهٔ عطایای روحانی و استعداد‌های خاصی که تو خودت به من هدیه داده ای، حدِ اقل بارِ غصهٔ یک نفر را برایش حمل کنم.
عیسی مسیح از تو درخواست می‌‌کنمبه من کمک کنی، تا بوسیلهٔ تجربه‌هایم از روبرویی با مشکلات و غصه‌های زندگیم، به من کمک کن بتوانم، حدِاقل برای کمک به یک نفر موردِ استفاده قرار بگیرم.
عیسی مسیح، مادامی که من به دیگران در حملِ بار‌هایشان کمک می‌‌کنم، تو نیز به من کمک کن تا بتوانم – تمامِ غصه‌های خودم را بر پای صلیبِ آمرزنده و بخشندهٔ تو قرار بدهم.
عیسی مسیح به من کمک کن تا از این لحظه به بعد، هیچ غصه‌ای را برای خودم نگه ندارم، بلکه با اعتمادِ کامل -همهٔ غصه‌هایم رابه تو تقدیم کنم.
در نامِ عیسی مسیح، یگانه حمل کنندهٔ تمامِ غصه‌های گرانبارم دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کوروش باقری