ارتباطِ کلامِ خدا در اولِ قرنتیان ۴: ۵با زندگی امروز من
سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!
عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.

از شما دعوت می‌‌کنم، تا برای شناختِ بهتر از خداوند، کلامِ زنده و حیات بخشِ او را -دراولِ قرنتیان ۴: ۵موردِ بررسی قرار بدیم.
این آیه می‌‌فرماید؛۵ پس شما هم با عجله در این باره قضاوت نکنید که چه کسی خدمتگزار خوبی است و چه کسی بد. وقتی خداوند باز گردد، همه چیز را روشن خواهد ساخت و همه به وضوح خواهند دید که هر یک از ما در عمق وجودمان، چگونه شخصی بوده‌ایم و با چه نیتی خدا را خدمت کرده‌ایم. در آن زمان، خدا هر کس را همانقدر که سزاوار است، تحسین خواهد نمود .آمین!
عزیزان، عنوانِ این مطالعه در کلامِ خدا هست؛راهِ علاجِ شرمندگی پنهانمان.
قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند به من کمک کن تا درک کنم، این آیه در کلامِ تو -در اولِ قرنتیان ۴: ۵،چه ربطی با زندگی امروزِ من داره.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
دوستِ خوبِ من، آیا گناهانی در وجودِ خودتون سراغ دارید که -می‌‌دونید اگه دیگران اونها را بفهمند موجبِ شرمندگی و خجالتتون میشند، ولی‌ شما هرگز اون گناهانِ پنهان شده در خودتون را به خداوند اعتراف نکرده اید؟
عزیزان، همهٔ ما انسانها باید حقیقتی را در موردِ خودمون بشناسیم و اون حقیقت را فروتنانه بپذیریم.
اون حقیقت اینه که؛ در وجودِ هر کدام از ما انسانها،اکثراعادات و گناهانِ شرم آوری، خودشون را پنهان کرده ا‌ند.
بله، در وجودِ هر کدام از ما انسانها، عادات و گناهانِ شرم آوری، شاید سالهاست که خودشون را خیلی قرص و محکم در ما پنهان کرده و در کنه وجودمون جا خوش کرده ا‌ند.
عادات و گناهانِ شرم آوری که؛ هیچ کس اونها را نمی بینه و از وجودشون در ما هم هیچ آگاهی ندارند.
عادات و گناهانِ شرم آوری که؛ حتی فکر کردنِ به اونها هم موجبِ چندشِ ما میشند ولی‌ در ما هستند.
عادات و گناهانِ شرم آوری که؛ در وحشت بسر می‌‌بریم که مبادا کسی اونها را در ما تشخیص بده.
اما وقتی کلامِ خدا را در اولِ قرنتیان ۴: ۵که آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروزِ ماست به یاد می‌‌یاریم؛ متوجه میشیم که کلام خدا به ما میگه؛….وقتی خداوند باز گردد، همه چیز را روشن خواهد ساخت و همه به وضوح خواهند دید که هر یک از ما در عمق وجودمان، چگونه شخصی بوده‌ایم….
عزیزان، این یاد آوری کلامِ خدا به ما، که روزی خداوند عیسی مسیح، هر چه را که در درونِ ما بوده و هست را در معرضِ نمایشِ همگان قرار خواهد داد، باید ما را به فکر بیندازه.
به این فکر که؛ من تا کی می‌‌خوام خودخواهانه، به عادات و گناهانِ شرم آورِ پنهان نموده در وجودم، اجازه بدم تا همچنان در من باقی بمونند؟
به این فکر که؛ من از اینکه عادات و گناهانِ شرم آوری را در خودم قائم کرده ام، به جز ترس، دلهره و اضطراب، چه چیزِ دیگری نصیبم شده؟
به این فکر که؛ عیسی مسیح خداوند قادرِ مطلق، دانای مطلقِ همیشه در همه جا حاضره.
او خالقِ همه چیز در این هستی‌ هست و از هر چه که در تمامی این هستی‌ رخ میده، دقیقا آگاهی داره.
عیسی مسیح همچنین، از تمامی اعمال، گفتار و حتی نیت‌های پنهانی قلب و فکر من نیز دقیقا آگاهه. من به خداوند عیسی مسیح ایمان دارم -پس من چطور می‌‌تونم با وجودی که عیسی مسیح از عادات و گناهانِ شرم آورِ در من دقیقا آگاهه، به زندگی دورویی خودم در جامعه ادامه بدم؟
من چطور می‌‌تونم در روزی که عیسی مسیح به این جهان بر می‌‌گرده، یا مرا به نزدِ خودش می‌‌بره، به چشمانِ او نگاه کنم و خودم را لایقِ فیض و رحمتِ او بدونم؟
فیض و رحمتی که او با فدیهٔ جانِ خودش بر روی صلیب به جای من، به من هدیه داده؟
دوستِ خوبِ من، آیا شما تا این لحظه، بنا به هر دلیل، عادات و گناهانِ شرم آوری را در خودتون پنهان نگه داشته اید و حال، روح و وجدانِ شما – برای یافتنِ پاسخِ صحیح به این سوالات بیدار شده؟
اگه اینطوره، باید از منجی و خداوندِ خودتان عیسی مسیح کمک در خواست کنید.
خداوند عیسی مسیح در صورتِ درخواستِ شما از وی، حتما به شما کمک می‌‌کنه و به تمامی سوالاتتون پاسخ میده.
در حقیقت، عیسی مسیح در همین لحظه، از وجدانِ بیدار شدهٔ و محتاج شما برای دریافتِ کمک از وی به خوبی آگاهه.
عیسی مسیح که خود شما را آفریده، تنها کسی هست که مشتاق و قادره تا به شما کمک کنه -تااز هر گونه عادت و گناهِ شرم آوری آزاد بشید.
دقت کنید؛ عیسی مسیح، حال که شما خودتون را آلوده به گناه می‌‌بینید، ترکتون نمی کنه.
عیسی مسیح، خداوند مهربانی هست که وقتی من و شما در گناه غرق بودیم به سوی ما آمد. درمیان ما گناهکاران زندگی کرد.او همچنین،زندگی پاک و عاری از هر گناه و خداپسندانه را به ما نشان داد.
عیسی مسیح سر انجام، برای بر قراری رابطه‌ای صمیمانه و پدر و فرزندگونه با ما تا ابدیت، تاوانِ گناهانِ ما را به جای ما – بر روی صلیب کاملا پرداخت نمود.
عزیزان، مطالعهٔ کلامِ خدا در رومیان ۵: ۶ – ۱۱این مبحثِ بسیار مهم را برای ما بهتر تشریح میکنه.
۶ پس ملاحظه می‌کنید که در آن هنگام که ما درمانده و ذلیل بودیم، درست در زمان مناسب، مسیح آمد و در راه ما گناهکاران جان خود را فدا کرد! ۷ حتی اگر ما انسانهایی خوب و پرهیزکار می‌بودیم، کمتر کسی ممکن بود حاضر شود جانش را در راه ما فدا کند، هر چند ممکن است کسی پیدا شود که بخواهد در راه یک انسان خوب و نجیب جانش را فدا کند. ۸ اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم، مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود. ۹ اگر آن زمان که گناهکار بودیم، مسیح با ریختن خون خود این فداکاری را در حق ما کرد، حالا که خدا ما را بی گناه بحساب آورده، چه کارهای بزرگتری برای ما انجام خواهد داد و ما را از خشم و غضب آینده خدا رهایی خواهد بخشید. ۱۰ هنگامی که دشمنان خدا بودیم، او بوسیله مرگ فرزندش ما را با خود آشتی داد؛ پس اکنون که دوستان خدا شده‌ایم و عیسی مسیح هم در قلب ما زندگی می‌کند، چه برکات عالی و پُر شکوهی به ما عطا خواهد کرد. ۱۱ حال، چقدر از رابطه عالی و جدیدی که با خدا داریم، شادیم! اینها همه از برکت وجود خداوند ما عیسی مسیح است که در راه گناهکاران، جان خود را فدا کرد تا ما را دوستان خدا سازد.آمین!
آریعزیزان، عیسی مسیح با وجودی که ما گناهکار بودیم، به جای ما جان داد.
اگه ما صادقانه و از صمیمِ قلب، از عیسی مسیح بخواهیم تا برای پاک سازی تمامِ وجودمان از هر گونه عادت و گناهانِ شرم آوری که هنوز در ما باقی مونده ا‌ند به ما کمک کنه، او حتما به کمکِ ما می‌‌یاد.
عیسی مسیح، برای جلبِ توجهِ ما به این موضوعِ حیاتی، به این موضوعِ حیاتی که -حال که ما به او به عنوانِ خداوند و منجی خود ایمان داریم، چطور می‌‌تونیم از اسارتِ عادات و گناهانِ شرم آورِ پنهان شده در وجودمون آزاد بشیم،در اولِ یوحنا۱: ۸ – ۱۰به ما اینطور تعلیم داده.
۸ اگر بگوییم گناهی نداریم، خود را فریب می‌دهیم و از حقیقت گریزانیم. ۹ اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می‌بخشد و از هر ناراستی پاک می‌سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما، جان خود را فدا کرده است. ۱۰ اگر ادعا کنیم که گناهی از ما سر نزده است، دروغ می‌گوییم و خدا را نیز دروغگو می‌شماریم، زیرا خدا می‌فرماید که ما گناهکاریم.آمین!
عزیزان، دعا می‌کنم تا همهٔ شما در همین لحظه به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، تا او گناهانِ شما را در فیض و رحمتِ الهی خودش ببخشه.
همچنین، دعا می‌‌کنم تا همهٔ شما فروتنانه، برای آزاد شدن از اسارتِ هر گونه عادت و گناهی که در شماست،از او کمک بخواهید.
دوستِ خوبِ من، مطابقِ کلامِ خودِ عیسی مسیح، شما می‌‌تونید با اعترافِ گناهانتون به او، بخشش و رحمتِ الهی او را در همین لحظه از وی دریافت کنید.
به یاد داشته باشید که عیسی مسیح چطور به ما هشدار داده؛….وقتی خداوند باز گردد، همه چیز را روشن خواهد ساخت و همه به وضوح خواهند دید که هر یک از ما در عمق وجودمان، چگونه شخصی بوده‌ایم….اولِ قرنتیان ۴: ۵
عاقلانه هست تا هر کدام از ما، امرِ عیسی مسیح را اطاعت کنیم تا وقتی با او روبرو میشیم شرمنده و خجالت زده نشیم.
علاجِ شرمندگی پنهانیان با کمکِ عیسی مسیح.
دوستِ خوبِ من، برای شفا و آزادی از شرمندگی پنهانیتان، به شما اینطور پیشنهاد می‌‌کنم.
از این لحظه به بعد، به محضِ این که متوجه شدید که گناهی مرتکب شده اید، آن را به خداوند عیسی مسیح اعتراف و از او درخواستِ بخشش کنید.
این کار را سرسری نگیرید.
بلکه با جدیتِ تمام، گناهِ خودتون رابلا فاصله – از صمیمِ قلب – صادقانه و با اعتماد و ایمان کامل به رحمت و محبتِ الهی وی به او اعتراف کنید.
به یاد داشته باشید که خداوند در ایمانِ شما به عیسی مسیح حال پدرِ آسمانی مهربانِ شماست.
توجه کنید؛چنانچه آن گناهِ اعتراف نمودهٔ شما به عیسی مسیح -باز در طولِ همان روز تکرار شد، باز آن را به خداوند عیسی مسیح اعتراف کنید و از او در خواستِ بخشش کنید.
در رابطه‌ای گرمتر و منظم تر با عیسی مسیح هر روزه زندگی کنید و اطمینان داشته باشید که او، هرگز از شما قطعِ امید نمی کنه.
از کجا ما این اطمینان را داریم؟
از مطالعهٔ کلامِ خداوند عیسی مسیح در رومیان ۸: ۱ – ۲
۱ بنابراین، چون به عیسی مسیح تعلق داریم، هیچ محکومیت و مجازاتی در انتظار ما نیست. ۲ زیرا قدرت حیات بخش روح‌القدس که به لطف مسیح به ما عطا شده، ما را از سلطه گناه و مرگ آزاد کرده است. آمین!
پس وقتی ما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودمون ایمان می‌‌یاریم، ما به او تعلق می‌‌یابیم.
چرا؟ چون که عیسی مسیح با فدیهٔ داوطلبانهٔ جانِ خودش بر روی صلیب به جای ما، بهای آزادی ما را از غضبِ خداوند و دوری ابدی از او -یکبار برای همیشه پرداخت نموده.
عزیزان، در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا برای دریافتِ علاجِ شرمندگی‌های پنهانمان، از خداوند عیسی مسیح کمک دریافت کنیم.
عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، زیرا که حال در ایمانم به تو، دیگر هیچ محکومیت و مجازاتی در انتظارِ من نیست.
عیسی مسیح، من اعتراف می‌‌کنم که گناهکارم. من تمامِ گناهانم را، حتی آنهأیی را که در خودم پنهان نگاه داشته ام، به تو اعتراف می‌‌کنم.
عیسی مسیح، من ایمان دارم که بنا به قولِ خود تو در کلامت، حال تو مرا در فیض و رحمتِ الهیت می‌‌بخشی و از تمامی عادات و گناهانِ شرم آورِ پنهانم آزاد می‌‌کنی.
عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم – زیر حال که تو مرا بخشیده ای، روزی که با تو روبرو شوم، دیگر شرمنده و خجل نخواهم بود.
عیسی مسیح، من ایمان دارم، روزی که با تو رودر رو ملاقات می‌‌کنم، تو مرا کاملا بی‌ گناه خواهی دید، زیرا که تاوانِ تمامی گناهانِ من را تو خودت با فدیهٔ جانت بر روی صلیب به جای من، پرداخت نموده ای.
عیسی مسیح، به من کمک کن تا در صورتی که مرتکبِ گناهی می‌‌شوم، آن گناهم را بلافاصله به تو اعتراف کنم و از تو درخواستِ بخشش کنم.
خداوند، در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کورش باقری