ارتباطِ کلامِ خدا در اولِ قرنتیان ۱۰: ۱۳با زندگی امروزِ من
سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!
عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.

از شما دعوت می‌‌کنم، تا برای شناختِ بهتر از خداوند، کلامِ زنده و حیات بخشِ او را -دراولِ قرنتیان ۱۰: ۱۳موردِ بررسی قرار بدیم.
این آیه می‌‌فرماید؛ ۱۳ اما این را بیاد داشته باشید که وسوسه‌هایی که به سراغ شما می‌آیند، از وسوسه‌هایی که دیگران دچار آنند، دشوارتر نمی‌باشد. هیچ وسوسه‌ای نیست که نتوان در مقابل آن ایستادگی کرد. پس در برابر آنها مقاومت کنید و اطمینان داشته باشید که خدا نخواهد گذارد که بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید؛ و به شما قدرت خواهد بخشید تا بتوانید در برابر آن تاب بیاورید. این وعده خداست و به آن عمل نیز خواهد کرد. او به شما نشان خواهد داد که چگونه از وسوسه‌ها بگریزید و در دام آنها نیفتید.آمین!
عزیزان، عنوانِ این مطالعه در کلامِ خدا هست؛واکنشِ مسیحی در مقابلِ وسوسه.
قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند به من کمک کن تا درک کنم، این آیه در کلامِ تو -دراولِ قرنتیان ۱۰: ۱۳،چه ربطی با زندگی امروزِ من داره.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
دوستِ خوبِ من، وقتی شما در مقابلِ وسوسه‌ای شکست می‌‌خورید، واکنشتون چی‌ هست؟
وقتی وسوسه‌ای بر شما غلبه می‌‌کنه و خواه یا ناخواه -در دامِ اون وسوسه می‌‌افتید، چه عکس العملی از خودتون نشون می‌‌دید؟
آیا بعد از این که مغلوبِ وسوسه‌ای شدید، ترسِ از خشم و غضبِ خداوند وجودتون را در بر می‌‌گیره و سعی می‌‌کنید تا به تصورِ خودتون – از خداوند فرار کنید؟
یا که، بعد از مغلوب شدن در مقابل وسوسه، فروتنانه و صمیمانه تر از همیشه -به سوی خداوند می‌‌روید؟
عزیزان، لطفا دقت بفرمأیید.
هر شخصی که به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی شخصی خودش ایمان می‌‌یاره، خداوند تمامی گناهانِ اون شخص را می‌‌بخشه و به او حیاتِ نو وابدی عطا می‌‌کنه.
همچنین، خداوند آن شخصِ ایماندارِ به عیسی مسیح را، به عنوانِ فرزند خوانده، به خانوادهٔ الهی خودش بر می‌‌گزینه و از آن لحظه به بعد، او پدر آسمانی شخصِ ایماندار خواهد بود.
پدری که فرزند خواندهٔ عزیزِ خودش را بسیار دوست داره،
پدری که، همیشه -از فرزند خواندهٔ عزیزِ خود با دقتِ تمام مراقبت و محافظت می‌‌کنه،
پدری که همیشه -برای نیاز‌های واقعی فرزندِ عزیزِ خودش مهیا می‌‌کنه،
پدری که، به فرزند خواندهٔ عزیزِ خود کمک می‌‌کنه، تا او بتونه در ارادهٔ خاصی که برای زندگیش منظور داشته زندگی کنه!
به همین جهت، خداوند روح القدس، یا همان خداوند در روح، در شخصِ ایماندارِ به عیسی مسیح، در وجودِ فرزند خواندهٔ عزیزِ خداوند سکنا می‌‌گزینه – و تا لحظه‌ای که آن ایماندار بر روی این کرهٔ زمین زنده هست در وی زندگی می‌‌کنه.
در واقع، این روح القدسِ موجود در شخصِ ایماندار به عیسی مسیح هست که وی را – قادر به داشتنِ یک زندگیِ پاکِ مسیحی، و موفق در انجامِ ارادهٔ الهی خداوند می‌‌سازه.
عزیزان، یکی از مهمترین زمانهأیی که ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، برای برخورداری از زندگی پاکِ مسیحی و موفقیت در انجامِ ارادهٔ خداوند به روح القدس نیازمندیم، زمان‌های روبرو شدنِ ما با وسوسه هاست.
در روبرویی با وسوسه ها، چنانچه ما فروتنانه از روح القدسِ در درونمان کمک درخواست کنیم، او حتما برای محافظتِ ما در مقابل اون وسوسه به ماکمک می‌‌کنه.
یکی از راه‌های دیگری که خداوند به ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، برای محافظتِ خودمان در مقابلِ وسوسه‌های این دنیا عطا فرموده، کلامِ او در کتابِ مقدس هست.
عزیزان، کتابِ مقدسِ ما مسیحیان، یک کتابِ معمولی نیست.
کتابِ مقدسِ ما مسیحیان، کتابی نیست که ما را با یک سری قوانینِ مذهبی که زأیدهٔ افکارِ انسانی هستند آشنا کنه.
کتابِ مقدسِ ما مسیحیان، که شاملِ تورات، کتبِ عهدِ عتیق، مزمور و کتبِ عهدِ جدید هست، در واقع خودِ خداوند یگانه را، به بهترین نحوِ ممکن به ما میشناسونه.
کتابِ مقدسِ ما مسیحیان، راهنمایکاملا قابلِ اعتماد و دقیقِ ماست -برای شناختِ نحوهعملکردِ خداوند در این جهان و در زندگی ما.
بعلاوه اینها، کتابِ مقدسِ ما مسیحیان، نه تنها به ما کمک می‌‌کنه -تا خواستِ خداوند را برای زندگیمون بشناسیم، بلکه ما را هدایت می‌‌کنه -تا بتونیمدر خواستِ الهی خداوند شاد و موفقنیززندگی کنیم.
در ارتباط با اهمیت و مفید بودنِ کتابِ مقدسِ ما مسیحیان، در دومِ تیموتاوس ۳: ۱۶می‌‌خوانیم که؛ ۱۶ در واقع تمام قسمت‌های کتاب مقدس را خدا الهام فرموده است. از این جهت، برای ما بسیار مفید می‌باشد، زیرا کارهای راست را به ما می‌آموزد، اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می‌دهد و اصلاح می‌کند، و ما را بسوی زندگی خداپسندانه هدایت می‌نماید.آمین!
عزیزان، خداوند پدرِ آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، چون خود ما را آفریده، بنابراین، از تمامی قابلیتها و همینطور، از تمامی ضعف‌های هر کدام ما نیز کاملا آگاهه.
خداوند پدرِ آسمانی ما، خوب می‌‌دونه که ما – برای شکست نخوردن در مقابلِ وسوسه، حتما به کمک و هدایتِ الهیِ او نیازمندیم.
به همین جهت، او برای یاری به ما فرزندِ عزیزِ خودش، روح القدس و کلامِ زنده و حیات بخشش را هدیه نموده.
بیاد آوری آموزه‌های کلامِ خدا در کتابِ مقدسِ ما مسیحیان، و بکار بستنِ آنها با کمکِ روح القدسِ در درونمان، حتما به ما کمک می‌‌کنه تا بر هر وسوسه‌ای غلبه کنیم.
عزیزان، روبرو شدن با وسوسه، قسمتی از زندگی هر انسانی بر روی این کرهٔ زمین هست.
همهٔ ما، به انواع و طرقِ بیشماری -موردِ وسوسه قرار می‌‌گیریم.
عیسی مسیح در انجیلِ لوقا ۱۷: ۱در ارتباط با وسوسه فرمود؛ ۱ روزی عیسی به شاگردان خود فرمود: «وسوسه گناه همیشه وجود خواهد داشت، اما وای بحال آن کس که دیگران را بسوی این وسوسه‌ها بکشاند.آمین!
دوستِ خوبِ من، اگر چه وسوسه شدن به خودی خود گناه نیست، ولی‌ چگونگی واکنشِ ما نسبت به وسوسه، می‌‌تونه گناه آلود باشه.
بنابراین، برای ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، بسیار با اهمیته که بدونیم در چنین زمانهایی، باید چطور واکنش نشون بدیم.
برای درس یاد گرفتن در این مورد که؛ ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، وقتی با وسوسه روبرو میشیم باید چطور واکنشی داشته باشیم، مطالعهٔ تجربیاتِ خودِ خداوند و منجی ما عیسی مسیح در کلامِ او به ما کمک می‌‌کنند.
ما سه تا ازتجربیات و واکنش‌های عیسی مسیح در مقابلِ وسوسه را، در انجیلِ متی فصلِ چهار، آیاتِ یک تا یازده با هم مرور می‌‌کنیم.
آزمایش عیسی
۱ آنگاه روح خدا عیسی را به بیابان برد تا در آنجا شیطان او را وسوسه و آزمایش کند. ۲ عیسی در آن زمان، برای مدت چهل شبانه روز روزه گرفت. پس در آخر بسیار گرسنه شد. ۳ در این حال شیطان به سراغ او آمد و او را وسوسه کرد و گفت: «اگر این سنگها را تبدیل به نان کنی، ثابت خواهی کرد که فرزند خدا هستی.» ۴ اما عیسی به او فرمود: «نه، من چنین نخواهم کرد، زیرا کتاب آسمانی می‌فرماید نان نمی‌تواند روح انسان را سیر کند؛ بلکه فقط کلام خداست که می‌تواند نیاز درونی او را برآورده سازد.» ۵ سپس شیطان او را به شهر اورشلیم برد و بر روی بام خانه خدا قرار داد، ۶ و به او گفت: «خود را از اینجا بینداز و ثابت کن که فرزند خدا هستی؛ چون کتاب آسمانی می‌فرماید: خدا فرشتگان خود را خواهد فرستاد تا تو را از خطر حفظ کنند… آنها نخواهند گذاشت که حتی پایت به سنگ بخورد.» ۷ عیسی جواب داد: «بلی، ولی همان کتاب نیز می‌فرماید که خداوند را بی جهت آزمایش مکن.» ۸ سپس شیطان او را به قله کوه بسیار بلندی برد و تمام ممالک جهان، و شکوه و جلال آنها را به او نشان داد، ۹ و گفت: «اگر زانو بزنی و مرا سجده کنی، همه اینها را به تو می‌بخشم.» ۱۰ عیسی به او گفت: «دور شو ای شیطان! کتاب مقدس می‌فرماید: فقط خداوند را بپرست و تنها از او اطاعت کن.» ۱۱ آنگاه شیطان دور شد و فرشتگان آمدند و عیسی را خدمت کردند.آمین!انجیلِ متی ۴: ۱ – ۱۱
عزیزان، در این قسمت از کلامِ خدا مشاهده می‌‌کنیم که حتی خداوند و منجی ما عیسی مسیح هم، از حملاتِ وسوسه در امان نبود.
در اینجا میبینیم که شیطان، حداقل سه بار به طورِ کاملا جدی، سعی نمود تا عیسی مسیح را که صد در صد انسان و در عینِ حال صد در صد خدا بود را، وسوسه کنه تا او مرتکبِ گناه بشه.
در وسوسهٔ اول شیطان به عیسی مسیح چی‌ گفت؟ ؛ “اگر این سنگ‌ها را تبدیل به نان کنی، ثابت خواهی کرد که فرزندِ خدا هستی‌.” آیهٔ ۳
در جوابِ شیطان عیسی مسیح فرمود؛ “نه، من چنین نخواهم کرد، زیرا کتابِ آسمانی می‌‌فرماید نان نمی تواند روح انسان را سیر کند، بلکه فقط کلامِ خداست که می‌‌تواند نیاز درونی او را بر طرف سازد.” آیهٔ ۴
در وسوسهٔ دوم شیطان به عیسی مسیح چی‌ گفت؟
شیطان به عیسی مسیح گفت؛خود را از اینجا بینداز و ثابت کن که فرزند خدا هستی؛ چون کتاب آسمانی می‌فرماید: خدا فرشتگان خود را خواهد فرستاد تا تو را از خطر حفظ کنند… آنها نخواهند گذاشت که حتی پایت به سنگ بخورد.آیهٔ ۶
باز عیسی مسیح در جوابِ این وسوسهٔ شیطان فرمود؛۷ عیسی جواب داد: «بلی، ولی همان کتاب نیز می‌فرماید که خداوند را بی جهت آزمایش مکن.آیهٔ ۷
وسوسهٔ سومِ شیطان را در آیاتِ ۸و ۹خواندیم.۸ سپس شیطان او را به قله کوه بسیار بلندی برد و تمام ممالک جهان، و شکوه و جلال آنها را به او نشان داد، ۹ و گفت: «اگر زانو بزنی و مرا سجده کنی، همه اینها را به تو می‌بخشم.
عیسی مسیح برای بارِ سوم، باز با استناد به آموزه‌های کلامِ خدا، این وسوسهٔ شیطان را نیز خنثی می‌‌کنه.
در آیهٔ دهم، عیسی مسیح با اقتدارِبسیار به شیطان نهیب می‌‌زنه که؛دور شو ای شیطان! کتاب مقدس می‌فرماید: فقط خداوند را بپرست و تنها از او اطاعت کن.
و بالاخره در آیهٔ یازدهم می‌‌بینیم که شیطان مجبور میشه تا از عیسی مسیح دور بشه. ۱۱ آنگاه شیطان دور شد و فرشتگان آمدند و عیسی را خدمت کردند.
عزیزان، پس دیدیم که عیسی مسیح چطور، فقط با بکار بردنِ آموزه‌های کلامِ خدا، تونست از خودش در مقابلِ وسوسه‌های شیطان مقاومت کنه و شیطان را شکست بده.
امروزه هم، همونطور که در ابتدای این مطالعه خدمتِ شما عرض کردم، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح می‌‌تونیم برای محافظتِ خودمون از وسوسه‌های این دنیا و شیطان، از کلامِ خدا و کمکِ روح القدسِ در خود کمک بگیریم.
عزیزان، دعا می‌‌کنم تا همهٔ شما همین امروز، به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید تا گناهانتون آمرزیده بشند، تا حیاتِ ابدی از او دریافت کنید و تا خداوند روح القدس در شما ساکن بشهتا به شما در روبرویی با وسوسه‌های زندگیتون کمک کنه.
دوستِ خوبِ من، آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروزِ ما، در اولِ قرنتیان ۱۰: ۱۳بود.
این آیه می‌‌فرماید؛ ۱۳ اما این را بیاد داشته باشید که وسوسه‌هایی که به سراغ شما می‌آیند، از وسوسه‌هایی که دیگران دچار آنند، دشوارتر نمی‌باشد. هیچ وسوسه‌ای نیست که نتوان در مقابل آن ایستادگی کرد. پس در برابر آنها مقاومت کنید و اطمینان داشته باشید که خدا نخواهد گذارد که بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید؛ و به شما قدرت خواهد بخشید تا بتوانید در برابر آن تاب بیاورید. این وعده خداست و به آن عمل نیز خواهد کرد. او به شما نشان خواهد داد که چگونه از وسوسه‌ها بگریزید و در دام آنها نیفتید.آمین!
دوستِ خوبِ من، امیدوارم در کنارِ نکاتِ دیگری که این مطالعه، در موردِ واکنشِ مسیحی در مقابلِ وسوسه به ما یاد داد، از این آیه هم یاد بگیریم که؛
اگر چه هر کدام از ما در طولِ عمرمان وسوسه خواهیم شد، ولی‌ – هیچ وسوسه‌ای نیست که نتوان در مقابلِ آن ایستادگی کرد.
یاد بگیریم که؛ خداوند به ما کمک می‌‌کنه تا در مقابلِ هر وسوسه‌ای مقاومت کنیم.
یاد بگیریم که؛ خداوند نخواهد گذاشت ما بیشتر از حدِ توانأیمان وسوسه شویم.
همچنین، یاد بگیریم که؛ خداوند توسطِ کلامِ خود و کمک و هدایتِ روح القدس، به ما کمک می‌‌کنه تا در دامِ وسوسه‌ها نیفتیم.
عزیزان از شما دعوت می‌‌کنم، تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.
خداوند از تو سپاسگزارم؛ زیرا که در ایمانم به عیسی مسیح، گناهانِ مرا می‌‌بخشی و به من، حیاتِ نو ابدی عطا می‌‌فرمأیی
خداوند از تو سپاسگزارم؛ زیرا که برای سالهای عمرِ من بر روی این کرهٔ زمین، که هدیهٔ خودِ تو به من هست، هدف و نقشه‌ای خاص و عالی داری.
خداوند از تو سپاسگزارم؛ زیرا که کلامِ زنده و حیات بخشت را، و همچنین روح القدس را، به من هدیه داده‌ای تا بتوانم در ارادهٔ تو زندگی کنم و بر وسوسه هایی که با آنها روبرو می‌‌شوم غلبه کنم.
خداوند، من به کمکِ تو محتاجم. از تو درخواست می‌‌کنم تا از من، در مقابلِ وسوسه‌ها محافظت کنی.
خداوند به من کمک کن – تا در روبرویی با هر وسوسه ای، کلامِ تو را به یاد آورم و از آموزه‌های تو در آن استفاده کنم.
خداوند به من کمک کن – تا همیشه به یاد داشته باشم که من هرگز تنها نیستم.
خداوند به من کمک کن – تا به یاد داشته باشم که، حتی در زمانهایی که با وسوسه‌ای روبرو می‌‌شوم، خداوند روح القدس در من هست تا از من محافظت کند.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کوروش باقری