ارتباطِ کلامِ خدا در اولِ پطرس فصلِ پنج آیهٔ هفت با زندگی امروزِ من
سلام عزیزانِ حق جو
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!

عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.
از شما دعوت می‌‌کنم، تا برای شناختِ بهتر از خداوند، کلامِ زنده و حیات بخشِ او را -دراولِ پطرس فصلِ پنج آیهٔ هفتموردِ بررسی قرار بدیم.
در این قسمت از کلامِ خدا چنین می‌‌خوانیم: ۷ بگذارید خداوند بار تمام غصه‌ها و نگرانیهای شما را به دوش گیرد، زیرا او در تمام اوقات به فکر شما می‌باشد .آمین!
عزیزان، عنوانِ این مطالعه در کلامِ خدا هست؛عیسی مسیح غمخوارِ ماست!
قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم -زیرا که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند به من کمک کن تا درک کنم، این آیه در کلامِ تو -دراولِ پطرس فصلِ پنج آیهٔ هفت،چه ربطی با زندگی امروزِ من داره .
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
دوستِ خوبِ من، در همین ابتدای صحبت، باید نکتهٔ بسیار مهمی را خدمتِ شما متذکر بشم.
این نکته که؛ ایمان به عیسی مسیح، موجب نمیشه تا مشکلات و چالشهای هر روزهٔ زندگی ما؛ به کلی از بین برند.
آری، ایمان به عیسی مسیح، مشکلاتِ ما را از میان نمی بره؛ بلکه ایمان به عیسی مسیح موجب میشه – تا مشکلات کمتر هولناک بنظر برسند چون ایمان، مشکلات را از دیدگاهِ درستی می‌‌بینه.
متاسفانه بسیاری در این باورِ اشتباه هستند که، وقتی به عیسی مسیح ایمان بیارند، دیگه در سراسرِ زندگی خودشون بر روی این کرهٔ زمین، هرگز با هیچگونه مشکل، بیماری، یا کمبودی مواجه نخواهند شد.
اما عزیزان آموزه‌های کلامِ خدا، خیلی واضح به ما تعلیم میدند که این حقیقت نداره.
ما حتی بعد از آن که به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودمان ایمان می‌‌یاریم، باز هر از گاهی، با مشکلات، چالشها، بیماریها و حتی کمبودهایی روبرو خواهیم شد.
اما با این وجود، ما نباید نکتهٔ مهمِ دیگری را نادیده بگیریم.
این نکته که؛ وقتی ما به عیسی مسیح ایمان می‌‌یاریم، خداوند به ما یک “مدافع” میده؛ مدافعی که می‌‌تونیم هر مشکلِ خودمون را در طولِ زندگی به او بدیم و از او درخواستِ کمک کنیم.
عزیزان، همونطور که به عرضِ شما رساندم؛آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروزمان در کلامِ خدا، در اولِ پطرس فصلِ پنج و آیهٔ هفت هست.
این آیه می‌‌فرماید؛۷ بگذارید خداوند بار تمام غصه‌ها و نگرانیهای شما را به دوش گیرد، زیرا او در تمام اوقات به فکر شما می‌باشد .آمین!
عزیزان، پطرس یکی از شاگردانِ اولیهٔ عیسی مسیح بود که در طولِ مدتِ خدمتِ زمینی عیسی مسیح یعنی مدتی حدودِ بیش از سه سال، با او بود و از ویتعلیم گرفت.
بعد از آن که عیسی مسیح عروج فرمود و به آسمان نزدِ خدای پدر بازگشت، پطرس -رسولِ او گردید و رهبری کلیسای اول به او واگذارشد.
در این زمان، ایماندارانِ به عیسی مسیح -از طرفِ رهبرانِ دینی قومِ یهود، که فریسیان و صدوقیان نام داشتند، با شکنجه و آزارهایفراوان و فجیعیروبرو بودند.
در چنین زمان و شرایطی بود که پطرسِ رسول -خطاب به ایماندارانِ آزار دیده و شکنجه شده می‌‌فرماید؛۷ بگذارید خداوند بار تمام غصه‌ها و نگرانیهای شما را به دوش گیرد، زیرا او در تمام اوقات به فکر شما می‌باشد .آمین!
عزیزان، ایماندارانِ موردِ خطابِ پطرسِ رسول، نمی دونستند در آن دورانِ بسیار دشوارِ زندگیشون، به چه کسی می‌‌تونند اعتماد کنند.
یک دوست، یک همسایه یا حتی یکی از اعضای خانوادهٔ آنها، می‌‌تونست به آنها خیانت کنه و منجر به رنج، شکنجه و حتی مرگشان بشه.
اما پطرسِ رسول، با عیسی مسیحِ قیام فرموده از مرگ وقت گذرانده بود.
پطرس، محبتی را که عیسی مسیح برای ایمانداران و پیروانِ خود داشت را خوبی تجربه نموده بود.
پطرس، به خوبی فهمیده بود که عیسی مسیح،خدای قادرِ مطلق هست کهکنترلِ دقیقِ همه چیز در این هستی‌ را در دست داره.
پطرس، به خوبی درک نموده بود که عیسی مسیح، نه تنها قادره، بلکه بسیار مشتاقه تا به ایماندارانِ به خود در مشکلاتشان کمک کنه، تا آنها بتونند میزانِ محبتِ او را براشون بشناسند و تجربه کنند.
دوستِ خوبِ من، لطفا دقت بفرما.
بارِ تمامِ غصه‌ها و نگرانی‌های خود را به خداوند دادن، یک انتخاب هست!
بله، خداوند این حقِ انتخاب را به ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، به ما فرزندانِ خانوادهٔ الهی خود داده که؛ ما بارِ تمامِ غصه‌ها و نگرانی‌های خودمان را به خداوند بدیم یا نه.
بارِ تمامِ غصه‌ها و نگرانی‌های خود را به خداوند دادن به سادگی بدین معناست که؛ ما آگاهانه انتخاب می‌‌کنیم -تا بارِ تمامِ غصه‌ها و نگرانی‌های خودمان را -به خداوند عیسی مسیح بسپاریم، و به او اجازه بدیم تا سنگینی بار‌های ما را بر دوش بکشه.
گاهی اوقات، این سخترین قسمتِ توکل و اعتمادِ ما به خداست.
ما اغلب دوست نداریم تا مسئولیتِ بارِ مشکلاتِ خودمان را به خداوند واگذار کنیم.
در طولِ عمرمان -اینطور به ما یاد داده ا‌ند که؛ اعتمادِ به نفس خوب و قابلِ ستایشه.
به همین دلیل، حتی وقتی با مشکلاتِ زندگیمون روبرو میشیم، حضورِ پر قدرت و پر حکمتِ خداوند را با خود فراموش می‌‌کنیم و سعی می‌‌کنیم تا با استفاده از توان، حکمت و دانشِ محدودِ انسانی خودمون مشکلاتمون را حل کنیم.
شاید خیلی عجیب به نظر برسه؛ ولی‌ واقعیت اینه کهبسیاری از ما -دیگه عادت کرده ایم تا حتی از نگران بودن لذت ببریم.
بااین حال، اگه واقعا می‌‌خواهیم از زیرِ بارِ غصه‌ها و نگرانی‌های خودمان رها بشیم، باید انتخاب کنیم که آنها را به دستانِ پر قدرتِ خداوند پدرِ آسمانی مهربانمان بسپاریم.
عزیزان، پطرس بینِ غصه‌ها و نگرانی‌های کوچک و بزرگی که ما در طولِ عمرمان با آنها روبرو میشیم تمایزی قائل نشده.
دقت بفرمأیید؛ خداوند بین مشکلاتی که، ما شاید بتونیم به تنهأیی از عهدهٔ حلِ اونها بر آییم، و مشکلاتی که فقط توان و حکمتِ خداوند می‌‌تونه برامون حل کنه هیچ تمایزی قائل نشده.
او از ما خواسته تا همهٔ غصه‌ها و نگرانی هامون را به خداوند بسپاریم.
چه اونها که به نظرِ ما کوچک باشند و چه بزرگ.
در طولِ زندگی مسیحی، یکی از بزرگترین اشتباهاتی که اغلب مرتکب میشیم اینه که؛ فرض میکنیم خودمان به تنهأیی و بدونِ کمکِ خداوند میتونیم بعضی از مشکلاتمون را حل کنیم.
اما بعد از سعی و تلاش‌های جانگداز، بالاخره متوجه میشیم که ما واقعا بدونِ کمکِ خداوند پدرِ آسمانیمان، قادر با حلِ مشکلاتمان نیستیم.
دوستِ خوبِ من، خداوند پدرِ آسمانی مهربانِ ما ایماندارانِ به عیسی مسیح ما را خلق فرموده.
بنابراین، او از تمامی قابلیتها، خصلتها، استعدادها، عطایا و توانأیی‌های فردی ما به خوبی آگاهه – چون خودِ وی همهٔ آنها را در وجودِ ما قرار داده.
خداوند پدرِ آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، خیلی خوب تشخیص میده که ما در روبرویی با بسیاری از مشکلاتِ زندگی، چقدر ضعیف و شکننده هستیم.
به همین دلیل، او بسیار مشتاقه تا بارِ غصه‌ها و نگرانی‌های ما را بر داره و برای ما حمل کنه.
حال سوال اینجاست که؛ آیا ما به او اجازه میدیم تا به ما کمک کنه؟
عزیزان، دعا می‌‌کنم تا همهٔ شما در همین لحظه به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، تا او گناهانِ شما را ببخشه و به شما، حیاتِ نو ابدی در نزدِ خود در بهشت عطا کنه.
و همچنین؛ تا خداوند عیسی مسیح، همانندِ پدری قادر، با وفا و مهربانی که همیشه همراه و مراقبِ شماست، در زمان‌های روبرویی شما با مشکلات و چالش‌های زندگیتون، به کمتون بیاد و بار‌های سنگینِ غصه‌ها و نگرانی‌هاتون را به جای شما حمل کنه.
عزیزان، در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا با او گفتگو کنیم.
خداوند از تو سپاسگزارم – زیرا که مرا به گونه‌ای منحصر بفرد آفریدهای.
خداوند از تو سپاسگزارم – زیرا که تو در حکمتِ الهیت، از تمامی قابلیت‌ها و ضعف‌های من کاملا آگاهی.
خداوند از تو سپاسگزارم – زیرا که تو همواره در تمامِ اوقاتِ زندگیم به فکرِ من هستی‌ و هرگز در هیچ شرایطی ترکم نمیکنی.
خداوند از تو سپاسگزارم – زیرا که مایلی تا بارِ تمامی غصه‌ها و نگرانی‌های مرا بر دوش گیری و به جای من حمل کنی.
خداوند -از تو درخواست می‌‌کنم؛ تا مرا به خاطرِ خودخواهی‌هایم در گذشته، در زمانهأیی که سعی داشته‌ام تا مشکلاتم را خودم به تنهأیی بدونِ درخواستِ کمک از تو حل کنم در نامِ عیسی مسیح ببخشی.
خداوند – در این لحظه، من به تو، به عنوانِ خداوند و منجی خودم ایمان می‌‌آورم و تمامِ جوانبِ زندگیم را کاملا به تو تقدیم می‌‌کنم.
خداوند – به قلب و زندگی من بیا و به من کمک کن – تا همیشه در روبرویی با هر مشکلی که در زندگی با آنها روبرو میشوم، اول به یادِ تو باشم و از تو کمک درخواست کنم.
خداوند -از این که مرا بی‌ قید و شرط دوست داری و مشتاقی تا همچون پدری دلسوز و غمخور، در طولِ عمرم که هدیهٔ خودِ تو به من هست با من همراه بوده و یاورم باشی، از تو سپاسگزارم.
خداوند – از زندگی من، چه در زمانهأیی که مشکلی ندارم و چه در زمانهأیی که تو اجازه می‌‌دهی با مشکلاتی روبرو شوم، برای جلالِ نامِ قدوسِ خودت استفاده کن.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کوروش باقری