سلام عزیزانِ شنونده.
با این امید که درسلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند عیسی مسیح بسر می‌‌برید، مطالعهٔ دیگری در کلامِ خدا را آغاز می‌‌کنیم.
آیاتِ کلیدی این مطالعه، در انجیلِ متی ۵: ۱ – ۱۶هستند.

دوستِ خوبِ من، عیسی مسیح مردمِ جامعه‌های ما را، بسیار متفاوت از ما می‌‌بینه.
در سراسرِ اناجیل، ما الگوی خاصی را در موردِ تعلیمِ عیسی مسیح به شاگردانش مشاهده می‌‌کنیم.
هر گاه عیسی مسیح جمعیتی را می‌‌دید؛ آنچه را که در دلِ خود برای آنها داشت را به شاگردانش فاش می‌‌کرد.
عیسی مسیح بسیار مشتاق بود تا شاگردانِ وی، در عشق و علاقهٔ او به مردم، با وی شریک باشند.
شاگردانِ عیسی مسیح، همیشه تمامِ آنچه که او به آنها می‌‌گفت را دقیقا درک نمی کردند.
اما عیسی مسیح، با محبت به آنها اطمینان میداد که، بعدا روح القدس سخنانِ او را برایشان آشکار خواهد فرمود.
این مهم را ما در انجیلِ یوحنا ۱۴: ۲۵ – ۲۶مطالعه می‌‌کنیم.
در انجیلِ یوحنا فصلِ ۱۴و آیاتِ ۲۵و ۲۶عیسی مسیح می‌‌فرماید؛
۲۵ این چیزها را اکنون که با شما هستم، می‌گویم. ۲۶ ولی وقتی پدر «تسلی بخش» را به جای من فرستاد، منظورم همان روح‌القدس است، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد؛ درضمن هر چه من به شما گفته‌ام، به یادتان خواهد آورد. آمین!
عزیزان، روح القدس – شخصیتِ سومِ تثلیث یا خداوند در روح هست که، هفت هفته پس از مرگ و زنده شدنِ عیسی مسیح، به گونه‌ای آشکار بر شاگردانِ اولیهٔ عیسی مسیح قرار گرفت.
روح القدس یا خداوند در روح، در لحظه‌ای که یک شخص به عیسی مسیح ایمان می‌‌یاره، در وجودِ وی ساکن میشه و تا پایانِ عمرِ آن ایماندار با وی می‌‌مونه.
روح القدس در تمامِ طولِ عمرِ هر شخصِ ایماندر با وی هست، تا به او کمک کنه در ارادهٔ خداوند زندگی پیروزمندی داشته باشه.
کلامِ خدا در کتابِ اعمالِ رسولان فصلِ دو آیاتِ یک تا سیزده در موردِ روح القدس، توضیحاتِ مفیدی برای ما داره.
چنانچه شما در موردِ درکِ بهتر از تثلیث یا شخصیتِ روح القدس نیاز به توضیحاتِ بیشتری دارید، خوشحال میشم به شما کمک کنم.
دوستِ خوبِ من، وقتی انبوهی از مردم شروع به فشار بر عیسی مسیح می‌‌کردند، او با شاگردانش خلوت می‌‌کرد و عشق و محبتِ خدا به مردم را به آنها آموزش می‌‌داد.
امروزه -من و شما هم که به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودمان ایمان داریم، می‌‌تونیم همان الگو را در طولِ زندگی هر روزهٔ خودمان با وی تجربه کنیم.
یعنی الگوی درکِ عشقِ خداوند، برای مردمِ جامعه‌ای که در آن زندگی می‌‌کنیم.
عزیزان، لطفا دقت بفرمأیید.
وقتی خداوند در حکمت و ارادهٔ الهی خودش، ما را در میان جمعیتی قرار میده، ممکنه که احساس کنیم روح القدس، داره قلب و فکرِ خداوند برای آن جمعیت را به ما نشون میده.
شاید خداوند پدرِ آسمانی ما، ما را به مکانی خلوت هدایت کنه، تا ارادهٔ الهی خودش را برای آن مردمی که با آنها بوده ایم برامون آشکار کنه و از ما دعوت کنه تا در فعالیت‌های نجات بخشِ او به وی بپیوندیم.
خداوند همچنین ممکنه، باری بر قلبِ ما بگذاره، تا برای جمعیتِ خاصی دعا کنیم.
گاهی هم اگه ما در میانِ مردم هستیم و از شرایطِ وخیمِ روحانی آنها متاثر نشده ایم؛ خداوند ممکنه محبتِ ما را نسبت به آن جمعیتِ خاص افزایش بده تا ما را آماده کنه آنطور که خواستِ او هست، به آنها خدمت کنیم.
عزیزان، در ابتدای این مطالعه خدمتِ شما عرض کردم که، عیسی مسیح مردمِ جامعه‌های ما را، بسیار متفاوت از ما می‌‌بینه.
شاید سوالِ شما در اینجا این باشه که؛ عیسی مسیح مردمِ جامعه‌های ما را چطور متفاوتِ از ما می‌‌بینه؟
آیاتِ کلیدی مطالعهٔ امروزِ ما در انجیلِ متی ۵: ۱ – ۱۶به ما کمک می‌‌کنند تا پاسخِ صحیح و جامعی برای این سوال داشته باشیم.
۱ روزی که جمعیتی انبوه گرد آمده بودند، عیسی به همراه شاگردان خود بر فراز تپه‌ای بر آمد و بنشست. ۲ آنگاه شروع به تعلیم ایشان کرد و فرمود: ۳ خوشابحال آنان که نیاز خود را به خدا احساس می‌کنند، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. ۴ خوشابحال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. ۵ خوشابحال فروتنان، زیرا ایشان مالک تمام جهان خواهند گشت. ۶ خوشابحال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا سیر خواهند شد. ۷ خوشابحال آنان که مهربان و باگذشتند، زیرا از دیگران گذشت خواهند دید. ۸ خوشابحال پاک دلان، زیرا خدا را خواهند دید. ۹ خوشابحال آنان که برای برقراری صلح در میان مردم کوشش می‌کنند، زیرا ایشان فرزندان خدا نامیده خواهند شد. ۱۰ خوشابحال آنان که به سبب نیک کردار بودن آزار می‌بینند، زیرا ایشان از برکات ملکوت آسمان بهره‌مند خواهند شد. ۱۱ هرگاه بخاطر من شما را ناسزا گفته، آزار رسانند و به شما تهمت زنند، شاد باشید. ۱۲ بلی، خوشی و شادی نمایید، زیرا در آسمان پاداشی بزرگ در انتظار شماست. بدانید که با پیامبران گذشته نیز چنین کردند. ۱۳ شما نمک جهان هستید و به آن طعم می‌بخشید. اما اگر شما نیز طعم خود را از دست دهید، وضع جهان چه خواهد شد؟ در اینصورت، شما را همچون نمکی بی مصرف دور انداخته، پایمال خواهند ساخت. ۱۴ شما نور جهان می‌باشید. شما همچون شهری هستید که بر تپه‌ای بنا شده و در شب می‌درخشد و همه آن را می‌بینند. ۱۵ چراغ را روشن نمی‌کنند تا آنرا زیر کاسه بگذارند، بلکه روی چراغدان، تا کسانی که در خانه هستند از نورش استفاده کنند. ۱۶ پس نور خود را پنهان مسازید، بلکه بگذارید نور شما بر مردم بتابد، تا کارهای نیک شما را دیده، پدر آسمانی‌تان را تمجید کنند.آمین!
عزیزان، کلامِ خدا در این قسمت، ابتدا به ما میگه که؛ جمعیتی انبوه گردِ عیسی مسیح آمده بودند.
عیسی مسیح در چنین شرایطی، قلبِ خودش را برای آن جمعیت به شاگردانش در آن زمان و امروزه به من و شما آشکار می‌‌کنه.
عیسی مسیح در آیهٔ ۳می‌‌فرماید. ۳ خوشابحال آنان که نیاز خود را به خدا احساس می‌کنند، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است.
دوستِ خوبِ من، آیا شما نیازِ خودتان به خداوند را احساس می‌‌کنید؟
عزیزان، ما بدونِ شناختِ نیازمان به خداوند، هرگز نمی تونیم توسطِ او بخشیده شده و واردِ بهشتِ او بشیم.
شناختِ نیازمان به خداوند، به معنای خالئ شدن از خودمان است.
وقتی ما نیازمان به خدا را می‌‌شناسیم، اونوقت فروتنانه اعتراف می‌‌کنیم که گناهکار هستیم و سزاوارِ محکومیت.
دقت کنید؛ داشتنِ یک زندگی مسیحی پیروزمند و پیروی از تعالیمِ عیسی مسیح، با تکیه بر قدرتِ خودمان غیرِ ممکنه.
زمانی ما می‌‌تونیم خدا را بدرستی می‌‌شناسیم که؛ در قلب و باطنمان فروتن شده باشیم.
عزیزان، در نظرِ خدا، ما هیچ چیزی نداریم که بتونیم به آن افتخار کنیم.
همهٔ ما به خداوند نیازمندیم و تنها او قادره هر نیازِ واقعی ما را بر آورده کنه.
در آیهٔ ۴عیسی مسیح می‌‌فرماید. ۴ خوشابحال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت.
برای ما سوال بوجود می‌‌یاد که؛ چرا عیسی مسیح می‌‌فرماید، خوشا به حالِ ماتم زدگان؟
عزیزان، منظورِ عیسی مسیح اینه که، ما باید برای گناهانمان ماتم بگیریم.
قبل از آن که بتونیم شادی نجات و آمرزشِ گناهانمان را دریافت کنیم، باید ابتدا برای گناهانمان ماتم گرفته باشیم.
چنین ماتمی منتهی به بازگشت از گناه میشه.
ما اغلب گناهانِ خودمون را اشتباه قلمداد می‌‌کنیم.
اما خدا آنها را گناه می‌‌نامه.
عزیزان، زمانی که ما از گناهانمان توبه می‌‌کنیم، عیسی مسیح ما را تسلی میده.
وقتی به گناهانِ خودمان فکر می‌‌کنیم، ماتم می‌‌گیریم.
اما وقتی به عیسی مسیح نگاه می‌‌کنیم، امید، آرامش و شادی می‌‌یابیم.
بدونِ توبهٔ حقیقی، نجات نمی تونه به وقوع بپیونده.
در آیهٔ ۵عیسی مسیح می‌‌فرماید. خوشابحال فروتنان، زیرا ایشان مالک تمام جهان خواهند گشت.
عزیزان، ما بدونِ کمکِ روح القدس و پیروی کامل از وی، نمیتونیم انسانِ فروتنی باشیم.
فروتنی، یکی از میوه هایی هست که روح القدس در ما ایماندارانِ به عیسی مسیح بوجود می‌‌یاره.
تنها زمانی که ما از روح، از نو متولد میشیم – و طبیعتِ روحانی جدیدی را از خداوند دریافت می‌‌کنیم، می‌‌تونیم فروتنیِ واقعی بشیم.
دوستِ خوبِ من، فروتنی به معنای ضعیف بودن نیست.
اشخاصِ فروتن، از لحاظِ روحانی در خداوند قوی هستند.
شخصِ فروتن – در پی حقِ و حقوقِ خودش نیست.
شخصِ فروتن – از دیگران آزرده خاطر نمیشه و کینه بدل نمیگیره.
شخصِ فروتن – گناهانِ خودش را پنهان نمی کنه.
شخصِ فروتن – هرگز در صددِ انتقام از دیگران نیست.
شخصِ فروتن – دوست داره تا همیشه یاد بگیره و خودش را دانای همه چیز نمیدونه.
شخصِ فروتن – همیشه به خواستِ خداوند حقِ تقدمِ اول را میده.
در آیهٔ ۶عیسی مسیح می‌‌فرماید. ۶ خوشابحال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا سیر خواهند شد.
دوستِ خوبِ من،انسانها در جستجوی خوشبختی هستند، لیکن بدبخت باقی می‌مانند. چرا؟ به علت گناه.
برای آزاد شدن از بدبختی، شخص باید از گناه آزاد بشه، یعنی باید عادل بشه.
عادل بودن به معنی مقدس بودن، به خدا نزدیک بودن، شبیه به مسیح بودن، و پُر بودن از روح‌القدس می‌باشد.
ما به واسطۀ ایمان به مسیح در نظر خدا عادل می‌گردیم.
این بدین معناست که؛ما دیگر تحت محکومیت نمی‌باشیم.
دقت کنید؛شخصی که چند روزی غذا نخورده باشه، یقیناً گرسنه خواهد بود.
گرسنگی ما برای عدالت باید شبیه به آن باشد.
اگر کمی گرسنه باشیم، خدا به ما چیزی کمی خواهد داد.
اگر زیاد گرسنه باشیم، خدا به ما چیزهای زیادی خواهد داد.
اگر گرسنه به سوی خدا آییم، وی وعده داده است که ما را سیراب خواهد ساخت.
در آیهٔ ۷عیسی مسیح می‌‌فرماید. ۷ خوشابحال آنان که مهربان و باگذشتند، زیرا از دیگران گذشت خواهند دید.
عزیزان، ما بدون روح‌القدس نمی‌توانیم واقعاً مهربان و باگذشتباشیم.
مهربانی و گذشتثمرۀ روح‌القدس است (غلاطیان ۵:۲۲).
اگر نسبت به دیگران گذشت نشان دهیم، خدا نیز نسبت به ما گذشت نشان خواهد داد؛ و اگر نسبت به دیگرانگذشت نشان ندهیم، خدا نیز نسبت به ما گذشتنشان نخواهد داد.

بزرگترین مثال مهربانی و گذشت، خود عیسی مسیح است.
عیسی مسیح برای نشان دادنمهربانی و گذشت نسبت به ما، برای ما مُرد.
عیسی مسیححتی کسانی را که او را مصلوب کردند بخشید (لوقا ۲۳: ۳۴).
در آیهٔ ۸عیسی مسیح می‌‌فرماید.۸ خوشابحال پاک دلان، زیرا خدا را خواهند دید.
دوستِ خوبِ من، در نظر خدا، دل ما مهم‌ترین چیز است.
انسان به ظاهر می‌نگرد و خداوند به دل می‌نگرد (اول سموئیل ۱۶: ۷).
خداوند نگاه می‌کند تا ببیند آیا دلهای ما پاک است یا نه.
اولاً پاک دل بودن یعنی اینکه ظاهر و باطن انسان یک باشد.
شخصی که پاک دل است، خدا را با تمامی دل، تمامی جان، تمامی فکر و با تمام قوت خود دوست دارد.
این بزرگترین حکم خداوند است (مرقس ۱۲: ۳۰(
تنها با سکونت روح‌القدس در ما است که دلهای ما طاهر می‌گردد.
در آیهٔ ۹عیسی مسیح می‌‌فرماید.۹ خوشابحال آنان که برای برقراری صلح در میان مردم کوشش می‌کنند، زیرا ایشان فرزندان خدا نامیده خواهند شد.
عزیزان، صلح کنندگان حقیقی سعی می‌کنند تا بی عدالتی، درد، و گناهی را که در جهان است بزدایند.
ایشان به انسانها کمک می‌کنند تا با خدا مصالحه نمایند. این صلح حقیقی است.
برای اینکه برقرار کنندۀ صلح باشیم، ابتدا باید خودِ مابا خدا مصالحه کنیم.
اماچگونه صلح برقرار می‌کنیم؟ ازطریق دوست داشتن همنوعان به اندازۀ خودمان (مرقس ۱۲: ۳۱(
بزرگترین صلح کننده عیسی مسیح بود.
عیسیمسیح ما را فرستاد تا برقرار کنندۀ صلح باشیم. ما سفیران عیسیمسیح هستیم.
در آیهٔ ۱۰عیسی مسیح می‌‌فرماید.۱۰ خوشابحال آنان که به سبب نیک کردار بودن آزار می‌بینند، زیرا ایشان از برکات ملکوت آسمان بهره‌مند خواهند شد.
عزیزان،انسانها به دلائل مختلف نظیر گناه، حماقت، عادات بد، در زحمت‌اند.
گاهی اوقات ما بی دلیل خودمانرا دچار مشکل می‌سازیم.
باید مطمئن شویم که تمام کارهایمان خدا را جلال می‌دهد.
تنها در صورتی که برای جلال دادن خدا در زحمت باشیم، برکت خواهیم یافت.
در آیاتِ ۱۱و ۱۲عیسی مسیح می‌‌فرماید.۱۱ هرگاه بخاطر من شما را ناسزا گفته، آزار رسانند و به شما تهمت زنند، شاد باشید. ۱۲ بلی، خوشی و شادی نمایید، زیرا در آسمان پاداشی بزرگ در انتظار شماست. بدانید که با پیامبران گذشته نیز چنین کردند.
عزیزان،اگر بخاطرعیسی مسیح در زحمت باشیم، برکت خواهیم یافت.
همۀ پیروانعیسی مسیح باید برای تحمل اهانت، تهمت و جفا آماده باشند.
اما وقتی این مصائب شروع شد، ایماندار چه باید بکند؟ او باید خوشحال باشهو شادی نماید.
هنگامی که کسی به خاطر مسیح به ما بی حرمتی یا جفا کند، به گفتۀ عیسیمسیح تنها باید یک کارکرد -و آنخوشی وشادی است.
چرا باید خوش باشیم و شادی نماییم؟ به خاطر اینکه اجر ما در آسمان بزرگاست.
دوستِ خوبِ من، شما را تشویق می‌‌کنم تا دفعهٔ بعد که در میانِ جمعیتی هستیم، به آنچه که روح القدس به ما میگه بهتر گوش کنیم.
در طولِ زمانِ توجهِ ما به جمعیتِ اطرافمون و گوش دادن به روح القدس، ممکنه او توجهِ ما را به خواستهٔ خداوند برای آن جمعیت جلب کنه.
این خواسته که؛ خداوند برای آن مردم چیز‌های زیادی در دل داره و منتظره تا یکی از شاگردانش که امروزه من و شما هستیم، به تشویق و خواستهٔ او پاسخِ مثبت بده.
عزیزان، دعا می‌‌کنم تا همهٔ شما همین امروز به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید تا گناهانتان آمرزیده بشند و از او حیاتِ نو ابدی دریافت نمأیید.
همچنین،تا با کمکِ روح القدس، بتوانید با او همکار شده و در هر جمعیتی که هستید، نور و نمکی از جانبِ خداوند باشید.
نویسنده کوروش باقری