سلام عزیزانِ شنونده.
با این امید که در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند عیسی مسیح بسر می‌‌برید، مطالعهٔ دیگری در کلامِ خدا را آغاز می‌‌کنیم.
آیاتِ کلیدی این مطالعه در افسسیان ۴: ۳۱ – ۳۲ هستند.

قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم -زیرا که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، کمکم کنی.
خداوند به من کمک کن تا درک کنم،این آیات در کلامِ تو، در افسسیان ۴: ۳۱ – ۳۲چه ربطی با زندگی امروزِ من دارند.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
دوستِ خوبِ من،یکی از زیباترین خصوصیاتی که یک انسان می‌ تونهداشته باشه، خصلتِ مهربانی است.
خصلتِ پسندیدهٔ مهربانی،ربطی به ظاهر فیزیکی نداره، بلکه یک فضیلت درونی است که خودش را از بیرون -نسبت به دیگران نشان می ده.
ما به طور طبیعی به سمت افراد مهربان و دلسوزجذب می شیم.
فقط ما نیستیم که برای مهربانی ارزش قائلیم.
خداوند نیز، از دیدن خصلتِ مهربانی در فرزندانش،یعنی ایماندارانِ به عیسی مسیحخشنود میشه.
عزیزان،مهربانی یکی از صفات خداونده.
کلامِ خدا د رمزمورِ ۱۴۵: ۱۷می‌‌فرماید؛۱۷ خداوند در تمام کارهایش عادل و مهربان است . آمین!
هر نفسی که ما می‌کشیم -گواه این حقیقت هست که؛خداوند براستی عادل و مهربانه.
اما ما گاهی اوقات نمی‌توانیم مهربانی خدا را -در زمانهأیی که بیمار، یا با مشکلاتِ بغرنجی در طولِ زندگیمون روبرو میشیمببینیم.
اگرچه ما همیشه به یادِ مهربانی خداوند نیستیم و از مهربانی وی آنطور که باید و شاید قدردانی نمی کنیم؛، اما خداوند همیشه مهربانهو از ناملایمات زندگی ما خیری به همراه خواهد داشت.
کلامِ خدا دررومیان ۸: ۲۸می‌‌فرماید؛۲۸ و ما می‌دانیم که خدا همه چیزها را برای خیریت کسانی بکار می‌برد که او را دوست دارند و فرا خوانده شده‌اند تا خواست او را انجام دهند . آمین!
عزیزان،بزرگترین نمایش محبت خداوند نسبت به ما -در نجات دیده می شود.
ما به عنوان دشمنان خدا، بدون هیچ شانسی برای نجات خود، در وضعیت ناامید کننده ای قرار داشتیم.
اما خدا در رحمت خود، بر ما رحم کرد و پسر خود عیسی مسیحرا فرستاد تا به جای ما بمیرد.
این هدیه گرانبها مشکلات ما را حل کرد و در عوض شادی ابدی را میراث ما کرد.
عزیزان، مطالعهٔ کلامِ خدا در رومیان ۳: ۲۱ – ۲۸،نمونهٔ مناسبی هست از درکِ مهربانی بی‌ نظیرِ خدا برای ما انسان‌های گناهکار.
در این قسمت از کلامِ خدا می‌‌خوانیم.
۲۱و۲۲ اما اکنون خدا راه دیگری برای نجات به ما نشان داده است. ما تا بحال سعی می‌کردیم با اجرای مقررات و تشریفات مذهبی، به این نجات و رستگاری دست یابیم و در حضور خدا پاک و بی گناه شمرده شویم. اما در این راه نوین، دیگر چنین نیست، هر چند که این راه، چندان هم تازه نیست، زیرا کتاب آسمانی ما از زمانهای گذشته نوید آن را داده بود. اینک خدا چنین مقرر داشته که اگر کسی به مسیح ایمان بیاورد، از سر تقصیرات او بگذرد و او را کاملاً «بی گناه» بحساب آورد. همه انسانها نیز بدون توجه به مقام و یا سوابقشان، می‌توانند از همین راه، یعنی «ایمان به عیسی مسیح» نجات یابند. ۲۳ زیرا همه گناه کرده‌اند و هیچکس به آن کمال مطلوب و پُر جلالی که خدا انتظار دارد، نرسیده است. ۲۴ اما اکنون اگر به عیسی مسیح ایمان آوریم، خدا ما را کاملا «بی گناه» به حساب می‌آورد، چون عیسی مسیح به لطف خود بطور رایگان گناهان ما را برداشته است. ۲۵ خدا عیسی مسیح را فرستاد تا مجازات گناهان ما را متحمل شود و خشم و غضب خدا را از ما برگرداند. خدا خون مسیح و ایمان ما را وسیله‌ای ساخت برای نجات ما از غضب خود. به این ترتیب او عدالت خود را ظاهر نمود. اگر او کسانی را که در زمانهای گذشته گناه کرده بودند مجازات نکرد، این هم کاملا عادلانه بود، زیرا او منتظر زمانی بود که مسیح بیاید و گناهان آنان را نیز پاک سازد. ۲۶ در زمان حاضر نیز خدا از همین راه گناهکاران را به حضور خود می‌پذیرد، زیرا عیسی مسیح گناهان ایشان را برداشته است. اما آیا این بی انصافی نیست که خدا گناهکاران را بی گناه بشمارد؟ نه، زیرا خدا این کار را بر اساس ایمانشان به عیسی مسیح انجام می‌دهد، یعنی ایمان به کسی که با خون خود گناهانشان را پاک کرده است. ۲۷ آیا حالا دیگر کسی می‌تواند به خود ببالد و تصور کند که با پرهیزکاری و اعمال نیک خود، نجات یافته و مقبول خدا گشته است؟ هرگز! چرا؟ زیرا نجات، نه از کارهای نیک ما و انجام تشریفات مذهبی، بلکه از کارهایی که عیسی مسیح برای ما انجام داد و از ایمانی که ما به او داریم، بدست می‌آید. ۲۸ پس ما بوسیله ایمان به عیسی مسیح نجات می‌یابیم و در حضور خدا بی گناه به حساب می‌آییم، نه بسبب کارهای خوب خود یا انجام تشریفات مذهبی.آمین!
دوستِ خوبِ من،اکنون، هرگاه با مهربانی رفتار می کنیم یا رنج دیگران را آسان می کنیم، مانند عیسی مسیح عمل می کنیم که تصویر پدرش است .
کولسیان ۱: ۱۵می‌‌فرماید؛۱۵ مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. او فرزند خداست و بر تمام موجودات برتری دارد. آمین!
عزیزان، لطفا دقت بفرمأیید؛به عنوان بخشی از هویت جدید خود در مسیح، ما فراخوانده شده ایم که تلخی، خشم، تهمت و بدخواهی را کنار بگذاریم زیرا دیگر مناسبشخصیتِ ما به عنوانِ ایماندارانِ به عیسی مسیح، فرزندانِ خداوند نیستند.
اکنون ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، به جای سعی در گرفتنِ حقمان و یا اجهاف به دیگران،مهربان و بخشنده هستیم .
عزیزان، کلامِ خدا در افسسیان ۴: ۳۱ – ۳۲که آیاتِ کلیدی مطالعهٔ امروزِ ما هستند، به روشنی هر چه تمامتر ما را به نشان دادنِ خصلتِ مهربانی از خود امر فرموده.
افسسیان ۴: ۳۱ – ۳۲می‌‌فرماید؛۳۱ هر نوع تلخی، خشم، غضب، درشت خویی، ناسزاگویی و نفرت را از خود دور کنید، ۳۲ و در عوض نسبت به هم مهربان و دلسوز باشید و یکدیگر را ببخشید، همانطور که خدا نیز شما را بخاطر مسیح بخشیده است. آمین!
عزیزان،هنگامی که پولس رسول این سخنان را از زندان روم نوشت، حق داشت که به دلیل بدرفتاری با او خشمگین و تلخ باشد.
با این حال پولس رسولاز رفتاری مؤدبانه، دلسوزانه و بخشنده حمایت می کرد و بدین وسیله نشان می داد که مهربانی و رحمت -پاسخ مناسبی در هر شرایطی است.
عزیزان، پولس شخصی یهودی و بسیار مذهبی بود که در ابتدا، یکی از دشمنانِ سر سختِ عیسی مسیح بود.
اما وقتی عیسی مسیح را به طورِ صحیح شناخت، به او ایمان آورد و زندگی خودش را وقفِ خدمتِ به عیسی مسیح نمود.
پولس بعد از ایمانِ خود به عیسی مسیح، به عنوانِ رسول یا فرستادهٔ عیسی مسیح، تمامِ سعی خودش را به کار برد تا عیسی مسیح را به طورِ صحیح به دیگران نیز بشناسونه.
در جهتِ همین معرفی عیسی مسیح به دیگران بود که او، بارها به ناحق توسطِ مخالفان و دشمنانِ عیسی مسیح به زندان افتاد و متحملِ زجر‌های فراوانی شد.
با این وجود می‌‌بینیم پولس که در طولِ خدماتِ بشارتی و تعلیمی خود، نویسندهٔ قسمتِ اعظمی از کلامِ خدا در قسمتِ عهدِ جدید شد، با وجودی که در شرایطِ بسیار نا هنجاری در زندانی گرفتار بود، با قلبی پر از بخشش و مهربانی برای دیگران می‌‌فرماید که؛ ۳۱ هر نوع تلخی، خشم، غضب، درشت خویی، ناسزاگویی و نفرت را از خود دور کنید، ۳۲ و در عوض نسبت به هم مهربان و دلسوز باشید و یکدیگر را ببخشید، همانطور که خدا نیز شما را بخاطر مسیح بخشیده است. آمین!
دوستِ خوبِ من،به دلیل قدرت روح القدس در درون ما، هر یک از ما این پتانسیل را داریم که به فردی تبدیل شویم که
با مهربانی و دلسوزی برای دیگران مشخص بشیم.
اما چگونه این خصلتِ پسندیدهٔ مهربانیرا در وجودمان پرورش بدیم؟
ابتدا مهربانی را تمرین کنید.
ما باید مهربان بودن با دیگران را در زندگی روزانهٔ خودمان تمرین کنیم.
با دیگران همانطور رفتار کنید که دوست دارید با شما با ادب و ملایمت رفتار شود .
در انجیلِ متی ۷: ۱۲می‌‌خوانیم؛۱۲ پس آنچه می‌خواهید دیگران برای شما بکنند، شما همان را برای آنها بکنید. این است خلاصه تورات و کتب انبیاء. آمین!
لطفا دقت بفرمأیید؛وقتی موقعیت شما را وسوسه می‌کند که به سختی و تند خویی به کسی پاسخ بدید؛آن موقعیت رابه عنوان فرصت‌های خدادادی در نظر بگیرید تا دیگران را با کلمات و اعمال محبت آمیز برکت دهید.
بر نیازهای آنها تمرکز کنید نه بر حق خود برای دریافت عدالت یا قصاص.
دوستِ خوبِ من،قلب مهربانی نگرش متواضعانه و مسیحی است که از خواسته های شخصی چشم پوشی می کند و در ازای آن برکت می یابد. ‏
در انجیلِ متی ۵: ۷خداوند و منجی ما عیسی مسیح می‌‌فرماید؛۷ خوشابحال آنان که مهربان و باگذشتند، زیرا از دیگران گذشت خواهند دید. آمین!
عزیزان،مردم اغلب به گونه‌ای رنج می‌برند که برای ما آشکار نیست.
داشتن نگرشی مهربانانه نسبت به دیگرانبه این معنی است که -خدا مطمئن خواهد شد که با ما نیز با رحمت و مهربانی رفتار بشه.
مهمترین مکان برای الگوبرداری از چنین نگرشی در منازلِ خودمان هست.
هنگامی که روابط در خانواده شما با مهربانی اداره می شود، فرزندان شما نیز به احتمال زیاد این ویژگی را توسعه می دهند و آن را به نسل آینده منتقل می کنند.
بنابراین، به گفت و شنود‌های خودتانبا اعضای خانواده توجه زیادی داشته باشید.
همچنین،اطمینان حاصل کنید که پاسخهایمهربانانه در خانه شما بسیار ارزشمند است.
دوم، تسلیم شدن به روح القدس
دومین قدم برای پرورشِ خصلتِ مهربانی در خودمان اینه که؛ تمامِ جوانبِ زندگیمون را فروتنانه و کاملا به روح القدس تسلیم کنیم.
به عبارتی دیگه، به خداوند روح القدس اجازه بدیم تا در ما -خصلت‌های پسندیده خودش را به بار بیاره.
کلامِ خدا در غلاطیان ۵: ۲۲ – ۲۳میوه‌های روح القدس را به ما معرفی می‌‌کند.
۲۲ اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت فرماید، این ثمرات را در زندگی ما بوجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری. ۲۳ هیچیک از این صفات پسندیده، تضادی با احکام مذهبی و شریعت یهود ندارند. آمین!
عزیزان،این میوه ها یا خصلت‌های پسندیدهیک ویژگی طبیعی انسانی نیستد، بلکه کار روح خدا در قلب شماست.
هنگامی که نجات یافتید، یعنی زمانی که به عیسی مسیح به عنوانِ منجی و خداوند خودتان ایمان آوردید؛از آن لحظه به بعد، شمابه شخص جدیدی تبدیل شدید که توسط روح القدس به صورت مسیح در حال تبدیل شدن است.
اما میوه‌های مسیح‌مانند را -تنها زمانی می‌توان پرورش داد که در اطاعت از روح او قدم برمی‌دارید.
این مستلزم آن است که تمام نگرشهایی را که در خودخواهی، غرور و روحیه انتقادی با شخصیت شما مطابقت ندارد را کنار بگذارید.
هنگامی که به روح القدس اجازه میدیدتا لحظه به لحظه در شما زندگی کند، آنگاهاو به شما قدرت می دهد که به دیگران مهربانیکنید، چه احساس کنید که آنها سزاوار آن مهربانیشما هستند یا نه.
سوم، دعای مهربانی کنید.
سومین قدم برای پرورشِ خصلتِ مهربانی در خودمان اینه که، باید در دعا از خداوند درخواست کنیم تا به ما کمک کنه.
کلامِ خدا در امثال ۳: ۳می‌‌فرماید؛ ۳ محبت و راستی را هرگز فراموش نکن بلکه آنها را بر گردنت بیاویز و بر صفحه دلت بنویس، آمین!
عزیزان،این اراده خدا برای شماست.
پس با فروتنیدر برابر تخت او بیایید و از او بخواهید که به شما کمک کنه -قلبی مملو از شفقت، مهربانی، فروتنی، ملایمت و بردباری در وجودِ شما پرورش یابد.
کلامِ خدا در کولسیان ۳: ۱۲می‌‌فرماید؛۱۲ حال که خدا شما را برای این زندگی تازه برگزیده و اینچنین شما را محبت کرده است، شما نیز باید نسبت به دیگران دلسوز، مهربان، فروتن، ملایم و بردبار باشید؛ آمین!
سپس مراقب فرصت‌ها باشید، و زمانی که خداوند به شما یادآوری می‌کند که نسبت به اطرافیانتان مهربان و دلسوز باشید، با اطاعت پاسخ دهید.
فکر می‌کنم قبول دارید که در جامعه ما نیاز شدیدی به مهربانی و رحمت وجود داره.
ما با خواسته های سخت از هر سویاحاطه شده ایم، اما خدا ما را در اینجا به عنوان چراغ در دنیایی تاریک قرار داده و هیچ چیز مانند رفتار ملایم و بخشنده توجه مردم را جلب نمی کنه.
از این رو، بیایید با برکت دادن به اطرافیانمان با صبر، شفقت، گذشت و دلسوزی، سفیرانِ شایسته‌ای برای خداوند و منجیمان عیسی مسیح در جامعه باشیم.
عزیزان، در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا با او گفتگو کنیم.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که در تمامِ کار‌هایت عادل و مهربانهستی‌.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که تو همیشه در تمامی شرایطِ زندگیم با من مهربان هستی‌.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که همهٔ چیز‌ها را در زندگی من به خیریت بکار می‌‌بری.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که در ایمانم به عیسی مسیح مرا کاملا بی‌ گناه به حساب می‌‌آوری.
خداوند، من تمامِ جوانبِ زندگیم را کاملا به تو تقدیم می‌‌کنم. به من کمک کن، تا هر گونه تلخی، خشم، غضب، درشت خویی، نا سزا گویی و نفرت را از خودم دور کنم.
خداوند به من کمک کن تا نسبت به همه دلسوز و مهربان باشم و همه را ببخشم.
خداوند به من کمک کن تا مهربانی را هر روزه در زندگی خودم تمرین کنم.
خداوند به من کمک کن تا همواره تسلیمِ روح القدس باشم.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم تا میوه‌های روحانی خودت را در من پرورش دهی.
خداوند به من کمک کن تا محبت و راستی را هرگز فراموش نکنم.
خداوند، از وجودِ من، برای محبت، دلسوزی و مهربانی به دیگران در جامعه استفاده کن.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین.
نویسنده، کوروش باقری