سلام عزیزانِ شنونده.
با این امید که در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند عیسی مسیح بسر می‌‌برید، مطالعهٔ دیگری در کلامِ خدا را آغاز می‌‌کنیم.
آیاتِ کلیدی این مطالعه دریعقوب ۱: ۲۲ – ۲۵ هستند.

قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم -زیرا که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، کمکم کنی.
خداوند به من کمک کن تا درک کنم،این آیات در کلامِ تو، در یعقوب ۱: ۲۲ – ۲۵چه ربطی با زندگی امروزِ من دارند.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
عزیزان،زمانی که فرزندان دوستان یاخانواده‌ای را می‌بینیم که برای چندین ماه ندیده‌ایم،اغلب در حالتِ تعجب به اونها میگیم؛اووو چقدر رشد کرده ای.
این یک نکتهٔرایج است.
برای ما -تغییرات فیزیکی در قد و رشد به وضوح قابل مشاهده هستند.
با این حال، رشد روحانی ممکن است چندان واضح نباشه زیرا قابل اندازه گیری نیست.
حال این سوال بوجود می‌‌یاد که؛پس ما چگونه بفهمیم که از نظر معنویو روحانیدر حال رشد هستیم؟
عزیزان،برخی از مردم فکر می کنند کهرشد روحانی -با اعمالی مانند حضور در کلیسا،انجامِ فعالیت‌های مذهبیو دعا سنجیده می شود.
اما روش بهتر ارزیابی رشد روحانیاین است که -آنچه کتاب مقدس در مورد این موضوع می گوید را در نظر بگیریم.
دقت بفرمأیید؛رشدروحانی نیاز به تغذیه داره، و در قلمرو روحانی، ماده مغذی -دستورالعملی از کلام خداست!
این یک عنصر ضروری برای شروع زندگی مسیحی و همچنین برای هر روز پس از آن است.
عزیزان،تنها راه نجات از غضبِ خداوند، تنها راهِ نجات از به جهنم رفتن و تا ابدیت بدور از خداوند بودن،شنیدنیا خواندن انجیل استو ایمانِ به انجیل!
انجیل یا خبر خوش اینه که؛ عیسی مسیح یگانه فرزندِ خداوند – برای پرداختِ تاوانِ گناهانِ ما انسانهای گناهکار، داوطلبانه جانِ خود را بر روی صلیبِ جلجتا فدیه نمود.
حال هر که به کارِ تمام شدهٔ عیسی مسیح بر روی صلیب ایمان بیاره، گناهانِ او بخشیده میشه و از خداوند حیاتِ نو ابدی دریافت می‌‌کنه .حیاتی کهجاویدانوفنا ناپذیره!
کلامِ خدا در اولِ پطرس ۱: ۲۳، این حیاتِ نو ابدی، این تولدِ نو هر انسان بعد از ایمانش به عیسی مسیح را اینطور بیان فرموده.
۲۳ این بار تولد شما در اثر تخم فانی نبود، بلکه به وسیله تخم غیر فانی یعنی کلام خدای زنده و جاویدان تولد تازه یافتید،آمین!
سپس -پطرس به ایمانداران دستور می ده که در کلامخدا رشد کنند.
۱پطرس ۲: ۲می‌‌فرماید؛۲ مانند نوزادان، مشتاق شیر روحانی خالص باشید تا با نوشیدن آن بتوانید رشد و نمو کرده و نجات یابید، آمین!
دوستِ خوبِ من،نیاز ما به تعلیم -توسط عیسی نشان داده می‌شود که پیوسته به جمعیت بزرگ، گروه‌های کوچک و حتی افراد آموزش می‌داد.
عیسی مسیح در ضمنِ تعلیمِ خود به دیگراناغلب فریاد می زد، ۴۳ در آن زمان، انسانهای نیک در ملکوت پدرم خدا، همچون خورشید خواهند درخشید. اگر گوش شنوا دارید، خوب گوش دهید.آمین!انجیل متی ۱۳: ۴۳
عیسی مسیح بسیار مشتاق بود تا همه تعالیمِ او را بشنوند و از آنها اطاعت کنند.
از این جهت او فریاد می‌‌زد؛اگر گوش شنوا دارید، خوب گوش دهید.آمین!
عزیزان،بدیهی است که فقط دریافت آموزش تضمین کننده درک و اطاعتی نیست که باعث بلوغ روحانیشخصِ ایماندارمی شود.
نحوهٔگوش دادن به دستورات کلام خدا بسیار مهم است.
یعقوب نویسندهٔ کتابِ یعقوب در کلامِ خدا،به چهار نوع شنوندهٔ مختلفِ کلامِ خدا اشاره می‌‌کنه.
در ادامهٔ این تعلیم؛ به معرفی و شناختِ این چهار نوع شنوندهٔ کلامِ خدا می‌‌پردازیم.
اول – شنوندهٔ متوهم یا فریب خورده.
یعقوب در فصلِ اول و آیهٔ ۲۲، ایماندارانِ به عیسی مسیح را چنین نصیحت می‌‌کنه.
۲۲ اما فراموش نکنید که این کلام را نه فقط باید شنید، بلکه باید به آن عمل کرد. پس خود را فریب ندهید، آمین!
عزیزان،شنوندگان فریب خورده تصور می کنند که فقط شنیدن حقایق کلام خدا برای رشد کافی است.
آنها هر یکشنبه در کلیسا می نشینند و از کتاب مقدس آموزش می بینند، اما از آنجا که آنها به دقت آنچه را که می شنوند در نظر نمی گیرند، هیچ تأثیری بر تفکر، نگرش یا عملکرد آنها ندارد.
دوم – شنوندگانِ نوعِ دومِ کلامِ خدا، شنوندگانِ حواس پرت هستند.
یعقوب در موردِ این نوع از شنوندگانِ کلامِ خدا در آیاتِ ۲۳و ۲۴می‌‌فرماید؛ ۲۳ زیرا کسی که کلام را فقط می‌شنود ولی به آن عمل نمی‌کند، مانند شخصی است که صورت خود را در آینه نگاه می‌کند؛ ۲۴ اما به محض اینکه از مقابل آینه دور می‌شود، چهرة خود را فراموش می‌کند.آمین!
عزیزان،این شخصی است که قسمتی از کتاب مقدس را می‌ خونهیا موعظهای را می شنوه، اما به سرعت فراموش می کند که کلامِ خوانده یا شنیدهٔ اودر مورد چه چیزی بود.
دوستِ خوبِ من،وقتی اجازه می‌دیم تا مشکلات و چالشهایموقتیاین دنیا -ما را از چیزی که دارای ارزش ابدی است منحرف کنند، در مَثَل عیسی در مورد واکنش‌های مختلف به شنیدن کلام خدا مانند زمینِ خاردار می‌شویم.
عیسی مسیح در انجیلِ لوقا ۸: ۱۴، اینگونه قلبِ شنوندهٔ کلامِ خدا و نحوهٔ واکنشِ وی به کلامی که شنیده رااینطور توصیف فرموده.
۱۴ زمینی که از خار پوشیده شده، به کسانی اشاره دارد که به پیغام خدا گوش می‌دهند و ایمان می‌آورند ولی ایمانشان در زیر فشار نگرانی، مادیات و مسئولیتها و لذات زندگی، کم کم خفه می‌شود و ثمری به بار نمی‌آورد. آمین!
عزیزان، برای شناختِ بهتر از آموزشِ عیسی مسیح در ارتباط با تاثیرِ کلامِ خدا بر قلب‌های مردم؛ به شما پیشنهاد می‌‌کنم آیاتِ ۴تا ۱۵ در انجیل لوقا را مطالعه بفرمأیید.
سوم – نوعِ سومِ شنوندهٔ کلامِ خدا، شنوندهٔ متوجه و حواس جمع هست.
یعقوب ۱: ۲۵، یک شخصِ متوجه و حواس جمعِ به کلامِ خدا را اینطور توصیف می‌‌کنه.
۲۵ اما کسی که به کلام خدا که قانون کامل آزادی بشر است، توجه داشته باشد، نه تنها آن را همیشه بخاطر خواهد داشت، بلکه به دستوراتش نیز عمل خواهد کرد، و خدا عمل او را برکت خواهد داد.آمین!
عزیزان،این یک نگاه معمولی به کلامِ خدا نیست.
بلکه یک بررسی متمرکز و در نظر گرفتن آنچه در کلام خدا خوانده یا شنیده ایم است.
سپس آن حقایق را در زندگی خود به کار می بریم و به خود اجازه می دهیم که توسط آنها هدایت شویم.
چهارم – نوعِ چهارمِ شنوندهٔ کلامِ خدا، شنوندهٔمطیع و فرمانبردار هست.
شنوندهٔ مطیع و فرمانبردارِ کلامِ خدا، به عوضِ این که یک فراموشکارِ کلامِ خدا باشه، به دستوراتِ کلامِ خدا عمل می‌‌کنه و خدا هم عملِ او را برکت میده.
همونطور که در یعقوب ۱: ۲۵خوانیم.
۲۵ اما کسی که به کلام خدا که قانون کامل آزادی بشر است، توجه داشته باشد، نه تنها آن را همیشه بخاطر خواهد داشت، بلکه به دستوراتش نیز عمل خواهد کرد، و خدا عمل او را برکت خواهد داد.آمین!
لطفا دقت بفرمأیید؛شخصِ مطیع و فرمانبردارِ کلامِ خدا؛دستورات مسیح برای محبت به خدا و دیگران را جدی می گیره!
شخصِ مطیع و فرمانبردارِ کلامِ خدا؛خدا را با تمام قلب و جان و فکر و نیروی خوددوست خواهد داشت!
کلامِ خدا در انجیلِ مرقس ۱۲: ۳۰ – ۳۱در موردِ چنین شنونده‌ای می‌‌فرماید.۳۰ و باید او را با تمام قلب و جان و فکر و نیروی خود دوست بداری. آمین!
شخصِ مطیع و فرمانبردارِ کلامِ خدا؛ به دیگران خدمت می‌‌کنه!
غلاطیان ۵: ۱۳ برادران عزیز، خدا به شما آزادی عطا کرده است، اما آزادی نه برای پیروی از خواسته‌های نفستان، بلکه برای محبت کردن و خدمت کردن به یکدیگر.آمین!
شخصِ مطیع و فرمانبردارِ کلامِ خدا؛برای عیسی مسیح شاگرد سازی میکنه!
عیسی مسیح در انجیلِ متی ۱۸: ۱۹به ما امر می‌‌کنه که؛
۱۹ پس بروید و تمام قومها را شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح‌القدس غسل تعمید دهید؛ آمین!
لطفا دقت بفرمأیید؛ایمانشخصِ مطیع و فرمانبردارِ کلامِ خدا؛یک موضوع خصوصی نیست، بلکه انگیزه ای برای خدمت شخصی به افراد دیگر با برآوردن نیازهای عملی، عاطفی یا معنوی است.
دوستِ خوبِ من،رشد روحانی با دانسته های ما در مورد کتاب مقدس سنجیده نمی شود !
بلکه؛ما چقدر نسبت به آنچه از کتاب مقدس آموخته ایم مطیع هستیم.
اگر دستورالعملی که از کلامِ خدادریافت می‌کنیم همراه با مشارکت با دیگران نباشه؛نشان دهندهٔ اینه که، ما آنگونه که باید رشدِ روحانی نداشته ایم.
رشد روحانی واقعی -با افزایش شبیهِ مسیح شدنِ ماآشکار می شود.
اینگونه رشدِ روحانی ما؛ خودش را در دوست داشتنِ بی‌ قید و شرطِ دیگران، و خدمتِ به دیگران آشکار می‌‌کنه.
وقتی به این شکل رشد می کنیم، نمایندگان بهتری از کلیسای مسیح در جهان و همچنین دوستان بهتری برای مسیحیان اطرافمان می شویم.
به‌عنوان هم‌ایمان، در ایمان به خداوند عیسی مسیح؛ما باید یکدیگر را تشویق کنیم تا کلام خدا را انجام دهیم.
کلامِ خدا در عبرانیان ۱۰: ۲۴می‌‌فرماید؛ ۲۴ حال، به پاس آن همه لطفی که خدا در حق ما کرده است، بیایید یکدیگر را به محبت کردن و به انجام اعمال نیک تشویق و ترغیب نماییم. آمین!
عزیزان،شاگردی مشترکِ ما با دیگر ایماندارانِ به عیسی مسیح؛یک ثمرهٔقدرتمند از تعلق به بدن مسیح است.
عیسی مسیح در انجیلِ لوقا ۸: ۱۸به شاگردانِ خود اینگونه هشدار و وعده داد.
۱۸ پس سعی کنید که به پیغام خدا خوب گوش فرا دهید. چون هر که دارد، به او بیشتر داده خواهد شد، و هر که ندارد، آنچه گمان می‌کند دارد نیز از او گرفته خواهد شد.آمین!
دوستِ خوبِ من،بنابراین، بیایید از خداوند بخواهیم که ما را شنوندگان دقیق و انجام دهندگان وفادار کلام خود قرار دهد تا بتوانیم در فیض و بلوغ روحانی رشد کنیم!
عزیزان، در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا با او گفتگو کنیم.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که کلامِ تو مغذی رشدِ روحانی ماست.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که کلامِ تو مرا با تو و خواستهالهیت آشنا می‌‌کنه.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که مشتاقی تا من شنوندهٔ واقعی کلامِ تو باشم و در این جهت به من کمک می‌‌کنی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که کلامِ تو، انجیل را که یگانه راهِ بخششِ گناهانم و دریافتِ حیاتِ نو ابدی از تو هست را به من آموزش می‌‌دهد.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که بعد از بخششِ گناهانم، تو همچنان توسطِ کلامت خواسته‌ها و نحوهٔ عملکردِ الهی خودت را در زندگیم به من یاد می‌‌دهی.
خداوند به من کمک کن، تا خودم را فریب ندهم و شنوندهٔ واقعی کلامِ تو باشم.
خداوند به من کمک، کن تا فقط خوانندهٔ کلامِ تو نباشم بلکه عمل کنندهٔ به آن.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کوروش باقری